Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Počet požárů stoupá nezávisle na kvalitě pyrotechnických výrobků

V porovnání s rokem 2015 se počet požárů způsobených pyrotechnikou zdvojnásobil. Lidé při používání pyrotechniky nedodržují bezpečnou vzdálenost od objektů, pyrotechniku upravují, ale také ji skladují v nepřiměřeném množství ve svých bytech, nebo ji při zapalování nepokládají na zem. Navíc některé pyrotechnické výrobky nesplňují požadované normy, a tak samy o sobě představují významné riziko nejen z hlediska požární bezpečnosti, ale zejména ohrožují život a zdraví svých uživatelů.Oslavy s použitím ohňostrojů měly zřejmě největší rozkvět ještě před rokem 2008. Tehdy byli lidé ochotni každoročně utratit za nákup pyrotechniky 100 mil. korun1. Po tomto roce tržby za pyrotechniku sice o třetinu klesly, ale obchodu s pyrotechnikou se u nás přesto velmi dobře dařilo. Naše země se dokonce stala sedmým největším vývozcem zábavní pyrotechniky na světě. Získali jsme však i světové prvenství v nelegálním prodeji ohňostrojů prostřednictvím e-shopů2. Tyto „úspěchy“ se zřejmě promítly i do počtu požárů.

Za posledních pět let došlo k jejich patrnému nárůstu na současných 221 případů. Škody v minulém roce dosáhly také rekordní výše, a to 14 mil. Kč. Požáry pyrotechniky v naší zemi kulminují zejména v období novoročních oslav. Vznikají obvykle na otevřeném prostranství a v zimních měsících roku. Chladné a vlhké podmínky šíření požáru omezují, takže hasiči zasahují nejčastěji tehdy, když je pyrotechnikou zapálen odpadkový koš, kontejner nebo menší porost. Nicméně určitá část požárů se této většině vymyká a ta má pak vliv zejména na výši přímých škod a počty zraněných.

Nebezpečí představuje zapadlá pyrotechnika nebo nesprávně položená ohňostrojová baterie

Vysoké materiální škody jsou způsobeny zejména událostmi, kdy byly pyrotechnikou zasaženy stavby. Tento nepřekvapivý závěr je možné doplnit o následující poznatky vyplývající z širší analýzy evidovaných případů.


V případě dopadu pyrotechniky na otevřený balkon bytových domů obvykle nedochází k významnému rozhoření požáru. Události tohoto typu jsou evidovány HZS ČR spíše výjimečně, protože s největší pravděpodobností dojde k samovolnému uhašení pyrotechniky a zasažených materiálů vlivem chladného a větrného počasí. Výjimkou jsou situace, kdy balkon slouží jako „skladiště“ odloženého nábytku či odpadu. V takových případech může pyrotechnika nešťastně zapadnout právě mezi tyto věci a ve vytvořené „kapse“ založit ohnisko požáru. Jsou zaznamenány případy, kdy postižení nájemci rozvíjející se požár včas spatřili a ještě před příjezdem hasičů jej uhasili.

Vystřelená pyrotechnika se také dokáže zachytit ve skulinách a štěrbinách dřevěných konstrukcí. Děje se tak tehdy, pokud uživatelé při odpalování nedodržují doporučenou odstupovou vzdálenost od všech potenciálně zranitelných objektů. Odtud pak vznikají požáry krovů rodinných domů nebo jiných stavení, jako jsou například pergoly. Tyto požáry jsou specifické tím, že se rozvíjejí velmi pomalu a nenápadně. Od doby iniciace po chvíli, kdy jsou již patrné první zjevné známky hoření, uběhne často několik hodin.

Závažné požáry domů a staveb však vznikají zejména podceňováním bezpečnostních doporučení pro odpalování ohňostrojů. Například požár základní a mateřské školy v Ostrově, který vznikl 29. 11. 20193, byl iniciován složeným ohňostrojem, který byl namísto položení na zem, jak bylo vysloveně uvedeno v návodu výrobce, položen na střechu budovy. Jak vyplynulo z poznatků vyšetřování celého incidentu, byl tento způsob odpalování ohňostroje ze střechy školy praktikován už v dřívějších letech bez jakýkoliv náznaků následného žhnutí. Přestože tedy pověřený zaměstnanec školy postupoval naprosto identicky jako v předchozích letech, to znamená, že také umístil baterii ohňostroje na stejné místo, došlo tentokrát k požáru. Plamenné hoření se však neprojevilo okamžitě, ale až po dvou hodinách od ukončení ohňostroje.


Uložení pyrotechniky v bytě

Významné požáry způsobené pyrotechnikou ovšem nevznikají pouze a výhradně při jejím odpalování. Minulý rok informovala média o výbuchu, který nastal v Praze dne 4. 6. 20204. K požáru došlo v bytovém domě, v němž nájemce v rozporu s právními předpisy skladoval pyrotechnické zboží a hořlavý materiál. Výbuch byl velmi ničivý. Vyžádal si evakuaci 45 osob, 12 osob bylo převezeno do nemocnice a několik hasičů bylo během zásahu zraněno. Kromě devastujících účinků požáru na vnitřním vybavení bytu, v němž byly samotné látky a přípravky pro přípravu pyrotechnických složí uskladněny, byla odletujícími střepy poškozena také zásahová technika.

Zmíněný případ je ilustrací nebezpečí, které musí každý spotřebitel pyrotechnických výrobků zcela vážně respektovat. Skladování pyrotechniky je velmi přísně omezeno zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice). I když tento zákon o povinnostech skladování pyrotechniky fyzickými osobami přímo nehovoří, jsou požadavky na skladování pyrotechniky v domácnostech z povahy nebezpečnosti těchto látek snadno odvoditelné.

Jedná se zejména o nezbytnost uložení pyrotechniky odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek. To v praxi znamená, že není žádoucí odkládat pyrotechniku do prostor, kde jsou uskladněny zejména laky, lepidla, benzíny a jiné chemikálie. Pokud by došlo k iniciaci třeba jen drobné, zábavné pyrotechniky mezi těmito hořlavými látkami, může se požár rozvinout v řádech sekund a způsobit mimořádné škody.

Z výše uvedeného důvodu musí být skladování pyrotechniky zajištěno takovým způsobem, aby ani při nahodilém vzniku požáru nedošlo k její iniciaci. K té však nemusí dojít svévolně neopatrnou manipulací nebo hrou. Postačí, pokud je pyrotechnika uskladněna v blízkosti elektrických zařízení, u nichž může dojít kdykoliv k neočekávanému zkratu. Kumulace porušení výše uvedených zásad pak může vyústit až ve výše popsanou extrémně nebezpečnou situaci. Osoba, která skladuje pyrotechniku v rozporu s právními předpisy zejména v bytovém domě, pak může být obviněna z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.


Každým třetím zraněným je dítě

Dalším významným rysem nesprávného použití pyrotechniky jsou drobné nebo i vážnější případy zranění osob5. Jde o situace, kdy ke vzniku typického požáru nedochází, ale uživatel je pyrotechnikou poraněn. I když hasiči evidenci takto zraněných osob k dispozici nemají, často se při zásahu s takovými případy setkávají. Nejčastějším omylem a chybou je, pokud spotřebitelé vyměňují nebo nějak upravují zápalnici, a to zejména zkracováním její délky. Kratší zápalnice znamená i kratší čas do aktivace pyrotechnické slože. Významné riziko pak představuje přímá iniciace výrobku otevřeným plamenem. Výrobci často na toto riziko upozorňují a varují, že pokud z nahodilého důvodu zápalnice u výrobku chybí, např. vypadla, pak by neměl být výrobek používán. Podobně vznikají neočekávatelné a rychlé exploze, pokud zejména u ohňostrojových sestav spotřebitel zamění zápalnici za ohňostrojnou bleskovici.


Rámcovou představu o nebezpečnosti pyrotechniky si lze také vytvořit ze zprávy, kterou vydala v minulém roce americká komise pro bezpečnost výrobků.6 V této zprávě se konstatuje, že jen za jeden měsíc bylo v USA zraněno 7 300 osob v důsledku použití pyrotechniky, přitom 36 % zraněných byly děti mladší 15 let. Většina zranění tj. 87 % nevyžadovala hospitalizaci. Nejčastějším typem zranění byly popáleniny (58 %), které jsou z povahy nebezpečných vlastností těchto výrobků asi nejvíce očekávatelné. Tržné rány byly zastoupeny 18 %, výrony a zlomeniny 6 % a ostatní typy zranění 19 %. Zasaženými částmi těla byly ve většině případů prsty a dlaně, ovšem docházelo také ke zranění hlavy nebo tváře. Bylo zjištěno, že právě prskavky, které také patří mezi pyrotechnické výrobky, často popálí právě děti.

Nekvalitní pyrotechnika nepochází pouze z Číny

Základním předpokladem bezpečné manipulace s pyrotechnikou je předvídatelné chování pyrotechnického výrobku při jeho použití. Z tohoto důvodu hraje původ a kvalita zboží důležitou roli. V našich podmínkách musí pyrotechnické výrobky vyhovovat směrnici o pyrotechnických výrobcích a být v souladu s evropskou normou EN 16263–4.

Některé pyrotechnické produkty po sérii testů nesplňují „pouze“ povolené hlukové limity. Z hlediska dalších aspektů bezpečnosti je však mnohem závažnější vadou, když pyrotechnický výrobek vykazuje nedostatek s ohledem na jeho chování po iniciaci zápalnice. Buď je doba hoření pojistky příliš dlouhá, než dojde k samotnému výbuchu pyrotechniky, což může v některých osobách podnítit potřebu iniciovanou pyrotechniku zkontrolovat z bezprostřední blízkosti, nebo je naopak interval příliš krátký a osoba se od aktivovaného výrobku nestačí dostatečně vzdálit. V obou případech může dojít ke zranění, které se nejčastěji projevuje popáleninami nebo tržnými či řeznými ranami. Další vadou, kterou se pyrotechnické výrobky mohou vyznačovat, je možnost zasažení okolo stojících osob a objektů emitujícími částmi ohňostroje, a to i za doporučenou bezpečnou vzdáleností.

Výše uvedenými vadami trpí výrobky jak s původem v EU, tak i mimo její hranice. Orientovat se proto na kvalitu zboží pouze odkazem na zemi původu, může být zavádějící. Neplatí, že zboží nesplňující výše uvedené standardy, má vždy původ v Číně. Producenti nebezpečného zboží mohou pocházet také ze Slovenska, Německa, Itálie apod. Proto se jeví účelné před zakoupením pyrotechniky ověřit, zda konkrétní výrobek náhodou nepatří mezi ty, které výše uvedeným předpisům nevyhovují. K tomuto ověření je možné použít Evropský systém rychlého varování7, který pravidelně zveřejňuje seznam všech nepotravinářských výrobků nesplňujících požadované standardy kvality. Pokud se tedy objeví výrobek ve výše uvedeném seznamu, je obvykle pro své nebezpečné vlastnosti stahován z trhu.


Závěr

S ohledem na pochybnou kvalitu zboží zaplavující náš trh zejména z Číny by bylo možné dovozovat, že enormní nárůst požárů byl v posledních letech ovlivněn právě tímto faktorem. Pravdou však je, že skokový přírůstek požárů nelze doložit tvrzením, že by prodávaná a používaná pyrotechnika u nás byla méně bezpečná než v předchozích letech. Jak bylo naznačeno výše, vzrůst požárů je nepochybně způsobem zejména podceňováním nebezpečných vlastností těchto výrobků ze strany spotřebitelů. To samozřejmě nevylučuje dílčí případy selhání pyrotechniky, která skutečně v některých případech nenaplňuje požadované normy.

Otázkou je, jak se situace bude vyvíjet v příštích měsících a letech. Vedení většiny krajských měst již začátkem prosince oznámilo, že k oslavám Nového roku 2021 nebude pořádat tradiční ohňostroj. To však neznamená, že se lidé svévolného pořádání ohňostrojů budou vzdávat. Možná však právě díky opatřením souvisejícím s Covid-19 klesne počet požárů způsobených pyrotechnikou a také počet zraněných.


Poznámky

1 ZEMAN, M. Na pyrotechnice lidé letos šetří. CENÍK (online) 30. 12. 2008 https://tn.nova.cz/clanek/zpravy/ekonomika/na-pyrotechnice-lide-letos-setri-cenik.html ... Zpět

2 NOSEK, M. Česko je evropskou jedničkou v prodeji nelegální pyrotechniky. (online) 3. 1. 2020 Dostupné z: https://www.e15.cz/domaci/cesko-je-evropskou-jednickou-v-prodeji-nelegalni-pyrotechniky-1365693 ... Zpět

3 MATOUŠEK, K. V Ostrově hořela základní škola. Střecha vzplála od zábavní pyrotechniky Karlovarský deník.cz (online) 2. 12. 2019 https://karlovarsky.denik.cz/pozary/v-ostrove-horela-zakladni-skola-strecha-vzplala-od-zabavni-pyrotechniky-20191202.html ... Zpět

4 ŠEDÝ, R. Popálení hasiči a lidé nadýchaní kouře. Policie stíhá majitele pyrotechniky (online) 4. 6. 2019 https://prazsky.denik.cz/pozary/pri-pozaru-v-holesovicich-se-popalil-hasic-zachranari-aktivovali-traumaplan-20190604.html ... Zpět

5 HLAVÁČOVÁ, V. I u té nejslabší pyrotechniky hrozí větší popáleniny, varuje odborník na bezpečnost (online) 27. 12. 2019 https://radiozurnal.rozhlas.cz/i-u-te-nejslabsi-pyrotechniky-hrozi-vetsi-popaleniny-varuje-odbornik-na-8126172 ... Zpět

6 MARIER A., TU Y., LEE S. 2019 Fireworks Annual Report. Fireworks-Related Deaths, Emergency Department-Treated Injuries, and Enforcement Activities During 2019, 2020, U.S. Consumer Product Safety Commission (online) Dostupné z: https://www.cpsc.gov/s3fs-public/2019-Fireworks-Annual-Report.pdf?La_ZzaoEeI_FXhMNJSoIyO8BhrBbcA4B ... Zpět

7 Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (online) https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=cs#searchResults ... Zpět

 
 
Reklama