Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požární ochrana v bytových domech 2 – preventista požární ochrany

Vyhláška o požární prevenci v případě bytových domů není zcela jednoznačná. Preventista PO, požární technik, nebo OZO nejméně jednou ročně musí provést tzv. preventivní požární prohlídku ve všech společných a nebytových prostorách domu.

Tento článek je součástí seriálu, který vznikl mimo jiné ze skutečnosti, že požáry v bytových a rodinných domech tvoří dle statistik HZS třetinu všech vzniklých požárů.

První díl Požární ochrana v bytových domech 1 - hořlavé předměty na chodbách a schodištích.

2. díl - Každý bytový dům by měl mít „svého“ preventistu požární ochrany

Každý bytový dům by měl mít „svého“ preventistu PO – vyplatí se! Požár v Grenfell Tower to potvrzuje.
Bytové domy jsou v převážné většině případů ve vlastnictví právnických osob. Mohou to být bytová družstva, společenství vlastníků jednotek ale obchodní společnosti či jiné firmy. Mnozí ze statutárních zástupců vlastníků domů si ovšem neuvědomují, že i na ně se vztahuje povinnost podle § 5) odst. 1, písm. e) zákona o PO, tedy pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné nedostatky.

Vlastní kontrola je totiž vždy nejefektivnější a nejúčinnější

Obecně platí, že kontroly se musí provádět prostřednictvím preventisty požární ochrany, požárního technika nebo odborně způsobilé osoby (OZO). Vyhláška o požární prevenci v daném případě není zcela jednoznačná, neboť právě na bytové domy se při její tvorbě jaksi pozapomnělo. Není tedy zcela zřejmé, zda bytový dům mít preventistu PO musí či nikoliv. Na základě dlouholeté praxe však důrazně doporučuji, aby tato činnost sjednána byla bez ohledu na přesné znění právních předpisů. Preventistu PO nebo požárního technika zajišťuje vlastník domu, nebo správce – podle vzájemné dohody. Vlastní kontrola je totiž vždy nejefektivnější a nejúčinnější bez ohledu na činnost státních a dozorových orgánů nebo hrozby pokut.

Žádný úředník ani státní úřad nemůže v konečném důsledku zajistit požární bezpečnost v bytovém domě, divadle nebo výrobním závodě, pokud není zájem ze strany provozovatele. Pokuty jsou trestem, ale ne skutečnou prevencí. Nejlépe to vidíme na případu požáru bytového domu Grenfell Tower v Londýně. Dlouho dopředu se vědělo, že hrozí nebezpečí a následky mohou být tragické, ale ani státní orgány, ani správce, ani vlastník stavby pro požární bezpečnost nic neudělali. A tato nečinnost vyústila v tragédii, která dříve či později musela přijít.


Mnozí si pletou chodby a schodiště bytových domů se skladišti, komorami nebo dokonce relaxačními koutky. Foto HZS Pardubického kraje

Preventistu PO nebo požárního technika zajišťuje vlastník domu, nebo správce

Preventista PO, požární technik, nebo OZO nejméně jednou ročně musí provést tzv. preventivní požární prohlídku ve všech společných a nebytových prostorách domu a pořídit záznam o preventivní požární prohlídce, ve které uvede všechny zjištěné skutečnosti a závady a stanoví termíny a osoby odpovědné za jejich odstranění. Tím se zajistí, že z hlediska požární ochrany „bude dům v pořádku“. V převážné většině případů tyto preventivní požární prohlídky zajišťuje správce domu na základě mandátní nebo obdobné smlouvy s vlastníkem. Jsou však známy i případy, že správce tuto činnost nezjistí a povinnosti §5 zákona o PO plněny nejsou.

Hasičský záchranný sbor ČR může v podobných případech podle zákona o PO udělit pokutu až do výše 250 tisíc korun, což je částka, která může pro menší družstvo nebo společenství vlastníků domu znamenat velmi vážný problém.

Aby se takovýmto nepříjemnostem i pokutě předešlo, je vhodné, aby každý statutární zástupce vlastníka domu (předseda družstva, předseda výboru apod.) prověřil zda „jeho“ správce tyto preventivní požární prohlídky zajišťuje a dále zkontroloval, zda jsou odstraňovány zjištěné závady. Pokud se v této věci zjistí nějaké pochybení nebo zanedbání, je třeba neprodleně zajistit nápravu – pokud možno dříve, než dojde k požáru a než tyto nesrovnalosti odhalí požární komisař nebo inspektor při kontrole.

Bližší podrobnosti o povinnostech právnických osob jsou uvedeny v zákoně o PO č. 133/1985 Sb., a vyhlášce o požární prevenci č. 246/2001 Sb.

Redakce TZB-info vás zve na 2. ročník konference Požární bezpečnost staveb, která se koná 21. září v rámci veletrhu FOR ARCH

ONLINE PŘIHLÁŠKA


 
 
Reklama