Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zařízení na odvod kouře a tepla

Se zařízeními na odvod kouře a tepla se mohl čtenář z našich předcházejících článků seznámit již dříve. V podstatě lze jejich druhy rozdělit na tzv. přirozené a nucené. Přirozené odvětrání využívá vztlaku v budově - přirozené proudění vzduchu na základě teplotních rozdílů u podlahy budovy a pod stropní konstrukcí. Nucené odvětrání, jak již z názvu vyplývá, se zakládá na nuceném proudění vzduchu, tzn. při použití ventilátorů s jistou teplotní odolností.

V obou případech vždy jde o vytvoření tzv. neutrální roviny (hranice nad úrovní podlahy, kde se mísí tzv. čistý vzduch se spalinami). Tato neutrální rovina se stanovuje na základě výpočtu. Dle ČSN nesmí klesnout pod hranici 2,5 m nad úrovní podlahy. Metodiky výpočtu jsou v české republice různé, od přílohy H dle ČSN 730802 a Aktual Buletinu speciál č.20: Požární odvětrání stavebních objektů v návaznosti na ČSN 730802 a ČSN 730804, přes německé normy DIN 18232, francouzské FN S 61-937 atd. Vznik neutrální roviny umožňuje lepší evakuaci osob z objetku, usnadňuje zásah jednotek požární ochrany a také snižuje odvodem tepla tepelné namáhání stavební konstrukce.

Obr. 1
Obr. 1 - Otevřené zařízení na odvod kouře a tepla typu Phönix

Je třeba mít stále na zřeteli, že v případě požáru osoba neuhoří, ale udusí se. Staré hasičské přísloví, které zní možná poněkud jadrně: "Pět vdechů stačí, aby člověk zemřel", popisuje situaci velmi trefně.

Nedílnou součástí stavebního řešení v ohledu pro zařízení na odvod kouře a tepla je přívod vzduchu.

Obr. 2
Obr. 2 - Zavřené zařízení na odvod kouře a tepla typu Phönix

Certifikace

Zařízení na odvod kouře a tepla podléhají jako vyhrazený druh požárně bezpečnostního zařízení rozsáhlejší certifikaci než běžný stavební výrobek. Musí tedy splňovat nejen funkci výplně otvoru ve stavbě (prokazování vlastnosti tepelného prostupu konstrukce, zatékavost, průvzdušnost aj.), ale i funkční spolehlivost, odolnost vůči tepelnému namáhání, stanovení aerodymanické volné plochy (tj. skutečně účinné plochy odvětrání v případě požáru), zatížení větrem a sněhem.

S účinností od 6.3.2002 vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. vztahující se k zákonu 22/1977Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Zařízení na odvod kouře a tepla jsou zařazeny do skupiny výrobků 10., technická zařízení staveb, pořadové číslo 3, postup posuzování shody dle § 5.

Obr. 3
Obr. 3 - Zařízení Phönix ve střeše z trapézového plechu

Stavební certifikace ovšem pro předání výrobku na stavbě nestačí. Při projektování, montáži a funkčních zkoušek je nutné postupovat dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Zde jsou uvedeny postupy a činnosti, které musí dodavatel deklarovat při předávání díla.

Problematika kouřových zástěn

Ve větších objektech (např. hypermarkety nebo skladové haly) je nutné požární úsek rozdělit do menších, tzv. kouřových úseků. V praxi se používají tzv. závěsové stěny s požární odolností E15 D1 dle ČSN 730810 (tj. 15 minut musí být zachována celistvost zástěny a materiál zástěny musí být pouze z nehořlavých hmot nebo hmot odpovídajících definici D1 dle ČSN 730804). Může být použit trapézový plech, sádrokarton, v obchodních centrech, kde je více dbáno na estetický vzhled, se používá leštěné drátosklo.

Existují ovšem případy, že nelze použít zástěn pevných, neboť mohou omezovat užívání objektu. V tomto případě firma RODA dodává kouřové zástěny rolovací, které jsou uchyceny v závěsu pod střešní konstrukcí nebo na vazníku a srolují se teprve v případě, když skutečně hoří.

Vlastní závěs tvoří tkanina ze skelných vláken (stupeň hořlavosti A - tj. nehořlavý) s plošnou hmotností 450 g/m2. Tato látka je navinuta na hřídel s motorem, který řídí pohyb zástěny. V případě zástěny delší než 5 metrů se používá několik segmentů zástěn, které se na okrajích vzájemně překrývají, takže lze vytvořit délku zástěny prakticky neomezenou. Zákazník si může vybrat i barevné řešení tkaniny.

Obr. 4
Obr. 4 - Rolovací kouřová zástěna

Závěr

Navrhování, instalace a servis zařízení na odvod kouře a tepla tvoří specifikum v požární bezpečnosti stavby. Pro činnost v projekční fázi musí dodavatel těchto zařízení spolupracovat s autorizovaným inženýrem požární bezpečnosti staveb nebo autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. Poté musí dodat plně certifikovaný výrobek.

Při montáži se musejí dodržet podmínky a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. Realizační firma bývá přímo od výrobce vyškolená.

Po montáži se prokazuje dokladem provozuschopnost zařízení na základě funkčních zkoušek. Revize (přezkoušení funkčnosti) zařízení, pokud není stanovena lhůta kratší, se provádí minimálně 1x ročně.