Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Větrání a klimatizace"

83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

 

bylo nalezeno 14 norem

ČSN EN ISO 7243
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)
Třídicí znak:833561
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 21832
Ovzduší na pracovišti - Kovy a metaloidy v poletavém prachu - Požadavky na vyhodnocení postupů měření
Třídicí znak:833616
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN 14031
Expozice pracoviště - Kvantitativní měření vzdušných endotoxinů
Třídicí znak:833617
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN 482
Expozice pracoviště - Postupy pro stanovení koncentrace chemických látek - Základní požadavky na provádění
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN 689+AC
Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Třídicí znak:833631
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 689
Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833631
Účinnost od:1.12.2018
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN EN ISO 22065
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:833633
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN ISO 22065
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833633
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 45544-4
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu
Třídicí znak:833635
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN IEC 62990-2
Ovzduší na pracovišti - Část 2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů toxických plynů a par
Třídicí znak:833635
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 16909
Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech
Třídicí znak:834743
Účinnost od:1.10.2017

ČSN P CEN/TS 17638
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda pro stanovení hmotnostní koncentrace formaldehydu - Referenční metoda
Třídicí znak:834753
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN ISO 16000-12
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 16000-32
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách
Třídicí znak:835801
Účinnost od:1.1.2015

 
 
Reklama