Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zastropování cen elektřiny a plynu není automatické: Kdo musí odeslat prohlášení?

Očekáváte, že Vaše společnost nebo instituce má od 1. 1. 2023 zastropované ceny elektřiny a plynu? Potom byste měli zpozornět – možná že i vás se týká povinnost odevzdat obchodníkovi s elektřinou nebo plynem formulářové prohlášení, jinak nadále budete za elektřinu a plyn platit nezastropované ceny. Prohlášení je potřeba odevzdat do 16. 1. 2023.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Prohlášení nemusí odevzdávat každý – některé skupiny zákazníků mají cenu zastropovanou automaticky. U elektřiny jde o tyto tři kategorie zákazníků:

 1. Spotřebitelé, tedy fyzické osoby, které mají smlouvu s obchodníkem s elektřinou mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Zákazníci s odběrným místem připojeným na hladině nízkého napětí.
 3. Úřady, státní podniky, sportovní organizace a někteří další veřejní zadavatelé – k tomu podrobněji níže.

Cenu plynu budou mít automaticky zastropovanou:

 1. Zákazníci kategorie domácnost nebo maloodběratel, tedy s roční spotřebou do 630 MWh.
 2. Úřady, státní podniky, sportovní organizace a někteří další veřejní zadavatelé – k tomu podrobněji níže.

Kdo musí prohlášení podat?

Prohlášení je podmínkou zastropovaných cen elektřiny a plynu u zákazníků, kteří jsou podnikateli a u zákazníků z řad veřejného sektoru, provozovatelů veřejných služeb nebo právnických osob ovládaných státem, krajem nebo obcí, pokud v případě dodávky elektřiny jsou připojeni k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, v případě dodávek plynu jsou zařazeni do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel.

Z řad veřejného sektoru musí prohlášení (samostatně pro každé odběrné místo) odevzdat tito zákazníci:

U škol, zdravotních, sociálních a kulturních institucí a provozovatelů vodovodů a kanalizací je podmínkou, že v odběrném místě odebrali za období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 elektřinu či plyn nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby.

Kdo prohlášení odevzdávat nemusí?

Prohlášení odevzdávat nemusí tyto kategorie zákazníků:

 • veřejní zadavatelé podle zákona o zadávání veřejných zakázek, kteří jsou v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazeni do klasifikace s kódem institucionálního sektoru začínajícím na 13 (vládní instituce).3, 4 Kategorie „vládní instituce“ v sobě zahrnuje jak orgány státní správy a místní samosprávy, tak i jimi zřizované příspěvkové organizace a některé další jimi ovládané právnické osoby. V případě pochybností lze nahlédnout do Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu (https://apl.czso.cz/res/), kde se po zadání názvu nebo identifikačního čísla subjektu jeho kód institucionálního sektoru zobrazí.
 • státní podniky
 • sportovní organizace zapsané v rejstříku sportovních organizací
 • zákazníci odebírající elektřinu pro napájení elektrické trakce pro drážní dopravu

Kód institucionálního sektoru 13xxx má řada právnických osob, které současně spadají pod některou z kategorií, které prohlášení podat musí (školy, provozovatelé zdravotních, sociálních a kulturních služeb). V takovém případě doporučujeme příslušné prohlášení podat, protože ustanovení, podle kterých je podání nutné podat, mohou mít přednost na základě zásady lex specialis derogat legi generali (zvláštní úprava má přednost před normou obecnější).

Jak je to se zastropováním u podnikatelů?

Je-li podnikatel k distribuční soustavě elektříny připojen na hladině nízkého napětí a u plynu jde o maloodběratele (tedy s roční spotřebou do 630 MWh), vztahuje se zastropování na celý odběr. V jiných případech se zastropované ceny vztahují pouze na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny a plynu v odběrném místě, která se stanoví jako nejvyšší hodnota ze skutečných měsíčních hodnot odběru v odběrném místě v celém kalendářním měsíci, který se označením shoduje s kalendářním měsícem, za který se nejvyšší měsíční hodnota odběru stanoví, za období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022, nebo období kratší, pokud nejsou u operátora trhu evidované skutečné hodnoty odběrů za celé toto období.

Pokud držitel licence na výrobu tepelné energie spotřebovává plyn na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody dodávané do rozvodné sítě, vztahuje se zastropovaná cena také na dodávky plynu spotřebované na tuto výrobu. Stejné pravidlo se vztahuje i na jiné odběratele plynu v odběrném místě, ve kterém je instalována domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát. Tito zákazníci musí jednorázově odevzdat prohlášení a každý měsíc odevzdávat výkaz výrobce tepelné energie, který slouží k určení poměrné části dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, a to vždy do pátého dne následujícího měsíce.

Jak prohlášení podat?

Umožňuje-li obchodník s elektřinou či plynem zákazníkům prohlášení podat prostřednictvím zákaznického portálu, je zákazník povinen tento elektronický systém použít.

Pokud obchodník takový elektronický systém neprovozuje, poskytne zákazník obchodníkovi stanovené informace prostřednictvím datové schránky nebo v podobě datové zprávy podepsané alespoň uznávaným elektronickým podpisem a poskytnuté na elektronický kontakt, který pro účel poskytnutí stanovených informací obchodník s elektřinou nebo plynem zřídí a uveřejní na svých internetových stránkách, jinak v listinné podobě doručené na adresu sídla obchodníka s elektřinou nebo plynem nebo na adresu pro doručování uveřejněnou na jeho internetových stránkách.5

Pro některé největší obchodníky uvádíme postup v tabulce:

ČEZ ESCO Prohlášení se podávají prostřednictvím ESCO Portálu
E.ON Energie Prohlášení se podávají prostřednictvím formuláře na https://www.eon.cz/firemni-zakaznici/zakaznicka-pece/fakturace-a-zalohy/zastropovani-cen-energii/
innogy Prostřednictvím zákaznického internetového portálu innogy24 v menu CENOVÝ STROP
Pražská energetika Prostřednictvím kontaktů uvedených na https://www.pre.cz/cs/velkoodberatele/kontakty/
Pražská plynárenská Vyplněná prohlášení zákazníka zasílejte na e-mail so.vo@ppas.cz. Do předmětu e-mailu napište Prohlášení zákazníka – název Vaší společnosti a IČ.

Odevzdá-li zákazník prohlášení do 16. 1. 2023, bude se na něj zastropování cen vztahovat už od 1. 1. 2023.6 Odevzdá-li prohlášení později, bude se na něj zastropování cen vztahovat až od měsíce následujícího po odevzdání prohlášení.7

Vzory prohlášení ke stažení:

 1. Prohlášení pro školy, poskytovatele zdravotních, sociálních a kulturních služeb, provozovatele vodovodu nebo kanalizace
 2. Prohlášení pro veřejné zadavatele, jejichž akcionářem nebo společníkem je pouze Česká republika, kraj nebo obec
  V důsledku legislativní chyby postrádá formulář předepsaný nařízením vlády kategorii veřejných podniků nefinančních, nicméně i ty jsou podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 298/2022 Sb. povinny prohlášení odevzdat. Veřejným nefinančním podnikům tak lze doporučit prohlášení formulovat vlastními slovy.
 3. Prohlášení pro malé a střední podnikatele – elektřina
  Prohlášení pro malé a střední podnikatele – plyn8
 4. Prohlášení pro velké podnikatele – elektřiny
  Prohlášení pro velké podnikatele – plyn
  1. Prohlášení pro zákazníky provozující domovní kotelnu nebo zdroj tepelné energie na plyn
  2. Výkaz výrobce tepelné energie (část A, B, C)
 5. Prohlášení zákazníka, který v odběrném místě vyrábí elektřinu z plynu (pokud podnikatel spotřebovává plyn rovněž na výrobu tepelné energie, použije prohlášení a výkaz podle předchozího odstavce)

1 § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2 Zpravodajskou jednotkou je právnická osoba, organizační složka státu nebo fyzická osoba, od nichž se požaduje poskytnutí individuálních údajů ve statistickém zjišťování podle zákona o státní statistické službě.

3 § 4 odst. 1 písm. b) bod 1 a odst. 3 písm. b) bod 1 nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění novely č. 343/2022 Sb. (dále jen „NV č. 298/2022 Sb.“)

4 https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-institucionalnich-sektoru-a-subsektoru-cz-ciss

5 § 10 NV č. 298/2022 Sb.

6 § 13 odst. 2 NV č. 298/2022 Sb.

7 § 7 odst. 6 NV č. 298/2022 Sb.

8 Malými a středními podnikateli jsou podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.