Český instalatér

logo časopisu Sanitární - tepelná - klimatizační technika.
Ročníky:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 Obsah čísla 6/2017
(listopad 2017)
obrázek titulky
Kompletní číslo 4/2017
(červenec 2017)
obrázek titulkyOd čísla 1/2013 je časopis Český instalatér na TZB-info kromě dvou nejnovějších čísel v plnotextové podobě. Texty z časopisu jsou tak součástí fulltextu TZB-info.

Odborný časopis Český instalatér se věnuje sanitární technice, vytápění, rozvodu plynu a instalaci plynových spotřebičů, kanalizaci a regulaci. Vychází jako dvouměsíčník již dvacátým třetím rokem a každé číslo se zabývá jedním hlavním tématem, jemuž je věnováno několik článků a jsou představeny novinky z tohoto oboru. Kromě toho časopis přináší informace o nových výrobcích a technologiích jednotlivých firem. Má i pravidelné rubriky věnované normám a certifikátům, zprávám z cechů nebo např. Právník Vám radí a Školy informují.

Časopis je určen projektantům a instalatérským firmám, které se zabývají rozvodem vody, rekonstrukcí koupelen, všemi druhy ohřevu vody i různými způsoby vytápění, větráním a klimatizací objektů, regulací a měřením spotřeby tepla, získáváním tepla obnovitelnými zdroji. Je vhodným doplňkem výuky příslušných odborných škol a učilišť.

Prodejní cena: 65,- Kč (vč. DPH)
Předplatné: 394,- Kč (vč. DPH, poštovného a balného)
276,- Kč školy, studenti
Předplatné časopisu: predplatne@cntl.cz© Fotolia.com

Instalatér a technická bezpečnost

25.7.2017 | Kateřina Hrubá
Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Pro každou činnost musí být náležitě proškolen z BOZP. Řada povinností se vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné.

Měření průtoků a spotřeb vody na studentských kolejích a v bytovém domě

10.8.2015 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ing. Miroslav Kucharik, Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Z důvodu nedostatku změřených průtoků mohly být při nedávné revizi ČSN 75 5455 v postupu stanovení výpočtového průtoku provedeny jen dílčí úpravy. Proto se při vhodných příležitostech provádějí další měření. Při těchto měřeních je zjišťována také spotřeba vody a její rozložení v průběhu dne.

Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG

16.4.2014 | Ing. Zdeněk Přibyla
Pravidla konkretizují a doplňují např. požadavky na osazení čidel plynové detekce a jejich součinnost s funkcí příslušného větracího zařízení v hromadných garážích používaných k parkování vozidel s pohonným systémem CNG. Požárně bezpečnostní podmínky jsou v těchto pravidlech zcela přepracovány a upřesněny.
Český instalatér plnotextově na TZB-info

Český instalatér plnotextově na TZB-info

13.12.2013 | redakce portálu TZB-info a časopisu Český instalatér
Spolupráce TZB-info a časopisu Český instalatér se počítá na roky. Nově si můžete na stránkách TZB-info v sekci Časopisy prohlédnout časopis Český instalatér v plnotextové verzi, kromě nejnovějších dvou čísel.
termostatická hlavice

Seřízení otopné soustavy po zateplení objektu

28.10.2013 | Ing. Vladimír Valenta
Seřízení vytápěcí soustavy je nutno provádět ve dvou stupních. V prvním stupni jde o teplotní seřízení, které se týká centrálního řízení dodávky tepla do objektu. Ve druhém stupni jde o hydraulické (průtokové) seřízení, které se týká lokálního řízení dodávky tepla do místnosti.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 03.11.2013 06:37
dešťové odpadní potrubí

Tepelné ztráty způsobené dešťovým odpadním potrubím

23.9.2013 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB, Ing. Vladimír Valenta
V chladném období odtéká dešťovým odpadním potrubím studená dešťová voda, která s sebou strhává studený venkovní vzduch. Je nutné, z důvodu tepelných ztrát a zabránění kondenzace na vnějším povrchu trub, dešťová odpadní potrubí vedená uvnitř budovy tepelně izolovat?
ventilátory na střeše

Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice

9.9.2013 | Ing. Ondřej Jelínek, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Ing. Petr Blasinski, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
Rozličné elementy zařízení vzduchotechniky při své funkci generují nežádoucí hluk, který je příčinou stížnosti uživatelů, i když předepsané mikroklima je zajištěno. Mimo užití aktivních prvků útlumu hluku aplikovaných přímo na vzduchotechnická zařízení lze také využít pasivních prvků.
diskuse: 1 příspěvek, 14.10.2013 10:28
Principy poskytování a oceňování teplé vody

Principy poskytování a oceňování teplé vody

27.5.2013 | Ing. Jiří Skuhra, CSc., MMR ČR
Centralizované poskytování teplé vody v bytovém domě je spojeno se čtyřmi specifiky (nebytový prostor, neměřené množství tepla k přípravě a distribuci teplé vody, limity měrných spotřeb tepla, technologie dodávky tepla pro přípravu teplé vody prostřednictvím bytových předávacích stanic).

Provoz otopných těles v teplotních a průtokových režimech odlišných od standardního měření dle EN 442-2

26.3.2013 | Ing. Zdeněk Kunzl, HEATEST s. r. o.
Deskové otopné těleso vykazuje velmi slušnou shodu naměřených i vypočtených hodnot topného výkonu v širokém rozsahu provozních režimů, u ostatních typů otopných těles je při jejich nasazení v „nestandardních“ provozních režimech nutná opatrnost.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 05.04.2013 11:54

Řízení okrskových tepelných soustav

12.11.2012 | Ing. Vladimír Valenta
V příspěvku je popsán způsob řízení okrskových tepelných soustav s oběhovými čerpadly s proměnnými a řízenými otáčkami. Je ukázáno, že tento způsob řízení je oproti soustavám s oběhovými čerpadly s pevnými otáčkami velice výhodný, neboť výrazně snižuje spotřebu elektřiny pro pohon čerpadel.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 15.11.2012 13:26

Dvě čerpadla – dvojnásobný výkon?

22.10.2012 | upravený překlad: Ing. A. Chyba
Oblíbenou variantou řešení hydraulických problémů v otopné soustavě bývá také vzájemné propojení dvou oběhových čerpadel. Zdvojnásobí se tím ale jejich výsledný výkon?
zemní výměník tepla, předchlazení a předehřev vzduchu

Energie země a její využití pro předehřev a předchlazení větracího vzduchu

12.3.2012 | doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Kristýna Smutná, ČVUT Fakulta stavební Praha, katedra TZB
Článek se zabývá představením systému zemního výměníku jako zdroje pro předehřev a předchlazení větracího vzduchu pro budovy. Úvod je věnován popisu celého systému, jeho jednotlivých částí a také parametrů, které nejvíc ovlivňují chování a výkon celého systému. V druhé části je představen jednoduchý model, kde je možno pozorovat, jak změna jednotlivých parametrů skutečně ovlivňuje množství tepla a chladu, které je z daného systému možno získat.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 25.04.2012 01:42

Měření emisí znečišťujících látek z kotlů malých výkonů

16.1.2012 | Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Dlouhodobá imisní data získaná v oblastech zasažených znečištěním z velkých průmyslových zdrojů, vykazují v průběhu topné sezóny pozoruhodné změny, které ukazují na nezanedbatelný podíl malých zdrojů na zhoršené kvalitě ovzduší. Obyvatelé a jejich kotle se nemalým dílem podílejí na znečištění ovzduší.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 10.03.2012 07:23

Technická řešení vsakovacích zařízení

7.11.2011 | Ing. Zdeněk Žabička
Stavebníci jsou ve velkých sídlech nuceni využívat akumulaci a vsakování srážkových vod. Správným návrhem nivelity travnatých ploch se může zachytit veškerá dešťová voda. Legislativní požadavek na přednostní vsakování neznamená povinnost uplatnit vsakovací zařízení u všech nových staveb.
diskuse: 1 příspěvek, 18.11.2011 16:28

Bezpečné a spolehlivé odtahy spalin od spotřebičů na plynná paliva

20.10.2011 | Ing. Eva Jochová, Ing. Zdeněk Přibyla
Jsme velice často svědky negativních událostí spojených právě s provozem/ užíváním odtahu spalin. Jsou to nejen smrtelná zranění občanů, ale i hospodářské škody na majetku firem a občanů. Je proto důležité, aby především požadavky nařízení vlády č. 91/2010 Sb. byly ze strany provozovatelů/uživatelů spalinových cest dodržovány, zejména provádění kontrol, čištění a provádění revizí spalinových cest.

Velikost vodoměru musí souhlasit

10.10.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Příliš velký vodoměr je finančně nevýhodný pro zákazníka (odběratele). Vodoměr volí provozovatel vodovodu na základě žádosti instalatéra, ve které je údaj o průtoku vody potřebném pro danou budovu. Odborník má prověřit, zda byl vodoměr dodavatelem vody zvolen správně.
diskuse: 1 příspěvek, 20.10.2011 19:41

Hygiena provozu klimatizačního zařízení

5.9.2011 | autor M. Schellhorn, upravený překlad: Ing. A. Chyba
Jak u mobilního, tak u stacionárního klimatizačního zařízení je nejdůležitější podmínkou bezpečného dodržení hygieny jeho pravidelná údržba a čištění. Během stanovené periody by se měl, v souladu s provozními pokyny výrobce, vyměnit také prachový filtr.

Dimenzování vsakovacích zařízení dle nové normy ČSN 75 9010

13.6.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby a Vyhl. 501/2006 (269/2009) o obecných požadavcích na využívání území upřednostňují vsakování srážkových vod. Při dimenzování vsakovacích zařízení se stanoví retenční objem vsakovacícho zařízení a doba jeho prázdnění. Při výpočtu se počítá s možností přetečení.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 20.07.2017 16:14

Cesty k účinnému využití obnovitelných zdrojů energie

31.1.2011 | překlad Ing. Antonín Chyba
Je možné kombinovat téměř všechny prvky - solární kolektory, tepelné čerpadlo, kotel na olej, dřevo, plyn, .. ale kombinace se musí řešit včas a co nejpřesněji zahrnout do projektu soustavy. Očekávaných úspor lze dosáhnout jen pomocí automatické regulace a optimalizace hydraulického zapojení celku.

Důležitá topenářská norma ČSN EN 12170 - 1.část

13.9.2010 | Ing. Vladimír Valenta
Norma je určena k použití při zpracování návodů pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání nových nebo modernizovaných zařízení nebo pro aktualizaci stávajících návodů. Účelem této normy je zajistit, aby PD obsahovala alespoň stanovený minimální rozsah podstatných informací.

další články

Témata 2018

Oborové časopisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabelyV Brně se budou montovat díly do kosmických raket, hala již stojíStavby z přírodních materiálů představila konference se zahraniční účastí