Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Český instalatér

logo časopisu Sanitární - tepelná - klimatizační technika.
Ročníky:  208  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 Obsah čísla 2/2019
(březen 2019)
obrázek titulky
Obsah čísla 4/2018
(červenec 2018)
obrázek titulky
Obsah čísla 3/2018
(květen 2018)
obrázek titulkyšipka vpravoOd čísla 1/2013 je časopis Český instalatér na TZB-info kromě dvou nejnovějších čísel v plnotextové podobě. Texty z časopisu jsou tak součástí fulltextu TZB-info.

Odborný časopis Český instalatér se věnuje sanitární technice, vytápění, rozvodu plynu a instalaci plynových spotřebičů, kanalizaci a regulaci. Vychází jako dvouměsíčník již dvacátým třetím rokem a každé číslo se zabývá jedním hlavním tématem, jemuž je věnováno několik článků a jsou představeny novinky z tohoto oboru. Kromě toho časopis přináší informace o nových výrobcích a technologiích jednotlivých firem. Má i pravidelné rubriky věnované normám a certifikátům, zprávám z cechů nebo např. Právník Vám radí a Školy informují.

Časopis je určen projektantům a instalatérským firmám, které se zabývají rozvodem vody, rekonstrukcí koupelen, všemi druhy ohřevu vody i různými způsoby vytápění, větráním a klimatizací objektů, regulací a měřením spotřeby tepla, získáváním tepla obnovitelnými zdroji. Je vhodným doplňkem výuky příslušných odborných škol a učilišť.

Prodejní cena: 65,- Kč (vč. DPH)
Předplatné: 394,- Kč (vč. DPH, poštovného a balného)
276,- Kč školy, studenti
Předplatné časopisu: predplatne@cntl.cz
www: www.cntl.czJsou inhibitory v otopné vodě potřebné nebo zbytečné?

27.10.2020 | Převzato z SBZ 06/2017, překlad Ing. Antonín Chyba
Jakost otopné vody je rozhodujícím činitelem pro dlouhodobý a bezproblémový provoz otopných soustav s dobrou účinností. A co je důležité, i výrobci zařízení přitom podmiňují svoje záruky tím, že voda bude odborně upravená.
diskuse: 1 příspěvek, 27.10.2020 08:14

Řízení ventilátoru podle koncentrace CO2

19.10.2020 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Petr Blasinski, Ph.D., Ing. Štěpán Jůza, Ing. Dominik Cakl, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
Spotřebu energie na činnost ventilátorů je možné významně snížit rozumným dimenzováním intenzity výměny vzduchu, a to snížením požadovaného množství vzduchu a použitím účinných rozvodů vzduchu.

Možnosti optimalizace bytového větrání

15.10.2020 | Klaus Lang, překlad Ing. Antonín Chyba
Základním údajem pro návrh bytového větrání je množství vzduchu, které je třeba v místnosti vyměnit za jednu hodinu. Je to údaj srovnatelný s tepelnými ztrátami při návrhu otopné soustavy.
© Fotolia.com

Nová ČSN EN 12831-3 z pohledu zdravotní techniky

15.7.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Norma slouží k výpočtu výkonu a objemu ohřívačů vody, a také k výpočtu potřeby energie pro soustavy přípravy teplé vody (energetické hodnocení). Jedná se o jednu ze základních norem pro projektanty zdravotně technických instalací a vytápění.

Využití různých systémů elektrického vytápění

12.7.2019 | Ing. J. Spolek
Základním předpokladem energeticky a ekonomicky úsporného použití otopného systému je respektování účelu a charakteru stavby i časového využití jednotlivých prostor. S tím souvisí pružnost elektrických otopných systémů, která umožňuje řídit jejich provoz tak, aby co nejvíce odpovídal požadovanému stavu.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 23.09.2003 06:28

Podmínky pro vedení plynovodů v požárně nebezpečném prostoru

24.6.2019 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Podle ČSN EN 15001-2 čl. 6.3.14.3 v postupech údržby musí být stanoveny kontroly korozního napadení plynovodu pod izolačním systémem, kterým je plynovod opatřen.

Požár výrobních a skladovacích hal v Kopřivnici

31.10.2018 | brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., npor. Bc. Martin Türke, kpt. Ing. Petr Holub, foto: Ing. Tomáš Lach, npor. Bc. Martin Türke, HZS Moravskoslezského kraje
Požár zničil celkem 6 hal a byla poškozena železniční trať, uchráněny byly 3 haly a trafostanice. U zničených hal došlo k totální destrukci stavebních konstrukcí, u uchráněných hal byly poškozeny pouze části stavebních konstrukcí. Trafostanice byla uchráněna zcela bez poškození.
Ilustrační obrázek, foto autor

Navrhování a montáž připojovacích potrubí vnitřní kanalizace

3.9.2018 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Zásady pro řešení připojovacích potrubí uvedené v ČSN 75 6760 se mohou zdát na první pohled složité. Všechny tyto zásady však vycházejí z jednoho požadavku, kterým je umožnit dostatečný odtok odpadních vod ze zařizovacích předmětů bez odsávání zápachových uzávěrek a zpětného zatékání.

Stanovení velikosti membránové expanzní nádoby pro ohřívače vody

14.5.2018 | Ing. Vladimír Valenta
Při ohřevu teplé vody v ohřívači dochází ke zvětšení jejího objemu. Se zvětšeným objemem narůstá také tlak v ohřívači. Pokud tlak překročí hranici otevíracího tlaku pojistného ventilu, začne odtékat teplá voda do odpadu. Tak dochází ke ztrátám vody. K větším poměrným ztrátám dochází zejména tehdy, kdy v době ohřevu není odebírána teplá voda.
© Fotolia.com

Instalatér a technická bezpečnost

25.7.2017 | Kateřina Hrubá
Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Pro každou činnost musí být náležitě proškolen z BOZP. Řada povinností se vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné.

Měření průtoků a spotřeb vody na studentských kolejích a v bytovém domě

10.8.2015 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ing. Miroslav Kucharik, Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Z důvodu nedostatku změřených průtoků mohly být při nedávné revizi ČSN 75 5455 v postupu stanovení výpočtového průtoku provedeny jen dílčí úpravy. Proto se při vhodných příležitostech provádějí další měření. Při těchto měřeních je zjišťována také spotřeba vody a její rozložení v průběhu dne.

Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG

16.4.2014 | Ing. Zdeněk Přibyla
Pravidla konkretizují a doplňují např. požadavky na osazení čidel plynové detekce a jejich součinnost s funkcí příslušného větracího zařízení v hromadných garážích používaných k parkování vozidel s pohonným systémem CNG. Požárně bezpečnostní podmínky jsou v těchto pravidlech zcela přepracovány a upřesněny.
Český instalatér plnotextově na TZB-info

Český instalatér plnotextově na TZB-info

13.12.2013 | redakce portálu TZB-info a časopisu Český instalatér
Spolupráce TZB-info a časopisu Český instalatér se počítá na roky. Nově si můžete na stránkách TZB-info v sekci Časopisy prohlédnout časopis Český instalatér v plnotextové verzi, kromě nejnovějších dvou čísel.
termostatická hlavice

Seřízení otopné soustavy po zateplení objektu

28.10.2013 | Ing. Vladimír Valenta
Seřízení vytápěcí soustavy je nutno provádět ve dvou stupních. V prvním stupni jde o teplotní seřízení, které se týká centrálního řízení dodávky tepla do objektu. Ve druhém stupni jde o hydraulické (průtokové) seřízení, které se týká lokálního řízení dodávky tepla do místnosti.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 03.11.2013 06:31
dešťové odpadní potrubí

Tepelné ztráty způsobené dešťovým odpadním potrubím

23.9.2013 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB, Ing. Vladimír Valenta
V chladném období odtéká dešťovým odpadním potrubím studená dešťová voda, která s sebou strhává studený venkovní vzduch. Je nutné, z důvodu tepelných ztrát a zabránění kondenzace na vnějším povrchu trub, dešťová odpadní potrubí vedená uvnitř budovy tepelně izolovat?
ventilátory na střeše

Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice

9.9.2013 | Ing. Ondřej Jelínek, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Ing. Petr Blasinski, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
Rozličné elementy zařízení vzduchotechniky při své funkci generují nežádoucí hluk, který je příčinou stížnosti uživatelů, i když předepsané mikroklima je zajištěno. Mimo užití aktivních prvků útlumu hluku aplikovaných přímo na vzduchotechnická zařízení lze také využít pasivních prvků.
diskuse: 1 příspěvek, 09.09.2013 09:22
Principy poskytování a oceňování teplé vody

Principy poskytování a oceňování teplé vody

27.5.2013 | Ing. Jiří Skuhra, CSc., MMR ČR
Centralizované poskytování teplé vody v bytovém domě je spojeno se čtyřmi specifiky (nebytový prostor, neměřené množství tepla k přípravě a distribuci teplé vody, limity měrných spotřeb tepla, technologie dodávky tepla pro přípravu teplé vody prostřednictvím bytových předávacích stanic).

Provoz otopných těles v teplotních a průtokových režimech odlišných od standardního měření dle EN 442-2

26.3.2013 | Ing. Zdeněk Kunzl, HEATEST s. r. o.
Deskové otopné těleso vykazuje velmi slušnou shodu naměřených i vypočtených hodnot topného výkonu v širokém rozsahu provozních režimů, u ostatních typů otopných těles je při jejich nasazení v „nestandardních“ provozních režimech nutná opatrnost.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 05.04.2013 11:54

Výhody čerpadel s řízenými otáčkami v tepelných soustavách

12.11.2012 | Ing. Vladimír Valenta
Řízení tepelných soustav s oběhovými čerpadly s proměnnými a řízenými otáčkami oproti oběhovým čerpadlům s pevnými otáčkami snižuje spotřebu elektřiny pro pohon čerpadel.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 15.11.2012 13:26

Dvě čerpadla – dvojnásobný výkon?

22.10.2012 | upravený překlad: Ing. A. Chyba
Oblíbenou variantou řešení hydraulických problémů v otopné soustavě bývá také vzájemné propojení dvou oběhových čerpadel. Zdvojnásobí se tím ale jejich výsledný výkon?

další články

 
 
Reklama