Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Český instalatér
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

20.10.2011
Ing. Eva Jochová, Ing. Zdeněk Přibyla

Jsme velice často svědky negativních událostí spojených právě s provozem/ užíváním odtahu spalin. Jsou to nejen smrtelná zranění občanů, ale i hospodářské škody na majetku firem a občanů. Je proto důležité, aby především požadavky nařízení vlády č. 91/2010 Sb. byly ze strany provozovatelů/uživatelů spalinových cest dodržovány, zejména provádění kontrol, čištění a provádění revizí spalinových cest.

10.10.2011
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Příliš velký vodoměr je finančně nevýhodný pro zákazníka (odběratele). Vodoměr volí provozovatel vodovodu na základě žádosti instalatéra, ve které je údaj o průtoku vody potřebném pro danou budovu. Odborník má prověřit, zda byl vodoměr dodavatelem vody zvolen správně.

5.9.2011
autor M. Schellhorn, upravený překlad: Ing. A. Chyba

Jak u mobilního, tak u stacionárního klimatizačního zařízení je nejdůležitější podmínkou bezpečného dodržení hygieny jeho pravidelná údržba a čištění. Během stanovené periody by se měl, v souladu s provozními pokyny výrobce, vyměnit také prachový filtr.

13.6.2011
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby a Vyhl. 501/2006 (269/2009) o obecných požadavcích na využívání území upřednostňují vsakování srážkových vod. Při dimenzování vsakovacích zařízení se stanoví retenční objem vsakovacícho zařízení a doba jeho prázdnění. Při výpočtu se počítá s možností přetečení.

31.1.2011
překlad Ing. Antonín Chyba

Je možné kombinovat téměř všechny prvky - solární kolektory, tepelné čerpadlo, kotel na olej, dřevo, plyn, .. ale kombinace se musí řešit včas a co nejpřesněji zahrnout do projektu soustavy. Očekávaných úspor lze dosáhnout jen pomocí automatické regulace a optimalizace hydraulického zapojení celku.

13.9.2010
Ing. Vladimír Valenta

Norma je určena k použití při zpracování návodů pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání nových nebo modernizovaných zařízení nebo pro aktualizaci stávajících návodů. Účelem této normy je zajistit, aby PD obsahovala alespoň stanovený minimální rozsah podstatných informací.

6.9.2010
Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Článek se zabývá návrhem a následnou realizací nového přívodního elementu do prostorů standardních operačních sálů. Návrh vychází z rozboru obrazu proudění vytvořených matematickým modelováním, jejich následným popisem a návrhem opatření. Výsledkem je praktická realizace nového koncového elementu pro přívod vzduchu tzv. kombinovaného laminárního stropu. V závěru článku je na základě měření koncentrace částic provedeno vyhodnocení účinnosti tohoto nového přívodního prvku.

23.8.2010
Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Článek se zabývá matematickým modelováním proudění vzduchu na standardním operačním sále. Přívod vzduchu do místnosti bývá řešen velkoplošnou vyústí s usměrněným prouděním vzduchu. CFD model sleduje vytvoření obrazu izotermního proudění s ohledem na překážky, jakými jsou např. operační svítidla, operatéři apod.

7.6.2010
Ing. R. Matějka, Ing. R. Dlabaja, ITC Zlín

Zkoušení tepelných čerpadel navazuje na článek o zkoušení solárních kolektorů. Základní funkční princip tepelného čerpadla spočívá v tom, že odebírá teplo z okolního prostředí, a to pak převede na vyšší teplotní hladinu a předá podle způsobu použití na vytápění nebo ohřev teplé vody. Výhoda oproti kolektorům je, že funguje, i když nesvítí slunce.

5.4.2010
Ing. R. Matějka, Ing. R. Dlabaja, ITC Zlín

Solární kolektory musí při uvedení na trh splnit požadavky zákona č. 22/1997 Sb. Podmínkou pro poskytnutí dotace Zelená úsporám je navíc dosažení minimálního ročního solárního zisku z jedné instalace 1500 kWh. Instalovaná solární soustava musí splnit i podmínku ročního solárního zisku alespoň 350 kWh/m2 absorpční plochy.

29.3.2010
Ing. Vladimír Valenta

V příspěvku je uveden návrh zapojení, základní tepelné výpočty a způsob řízení ohřevu vody v externím deskovém ohřívači (výměníku) a zásobníku teplé vody, který umožňuje jednoznačný popis ohřevu běžnými vztahy. Zásobník snižuje nutný výkon zdroje tepla, kterým je zde teplovodní plynový kondenzační kotel.

18.1.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Ústav TZB

Článek navazuje na přehled norem pro vnitřní vodovod. Tato druhá část přehledu aktuálních norem je věnována kanalizaci. Z přehledu je zřejmý poměrně značný počet norem pro kanalizaci vně budov, která jsou v přímé souvislosti s vnitřní kanalizací.

4.1.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Zavádění evropských norem do soustavy českých technických norem způsobuje v posledních letech řadu změn. Národní normy jsou rušeny, měněny nebo revidovány a postupně si zvykáme na ustanovení nových evropských norem. Proto je vhodné připomenout nejdůležitější normy, jež jsou v současné době platné.

26.4.2009
JUDr. Hana Kučerová

V poslední době jsme se v redakci setkali s několika polemikami - reakcemi na některá tvrzení ve firemních článcích uveřejněných na TZB-info. V té souvislosti bychom rádi zdůraznili, že redakce TZB-info nezasahuje do obsahu placené reklamy, kterou jsou i firemní články. K tomuto tématu nám laskavě poskytla článek JUDr. Hana Kučerová.

29.9.2008
Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Vladimír Valenta

V příspěvku jsou uvedeny požadavky na větrání místností a na přívod spalovacího vzduchu do místností, ve kterých budou umístěny plynové spotřebiče typu A a B. Tyto požadavky budou konfrontovány s tím, zda je mohou zajistit okna s původními vlastnostmi.

15.9.2008
Hannes Lütz, Product Manager, CentraLine c/o Honeywell GmbH

Nová norma EN 13779 [2] pro větrací a klimatizační zařízení je jednou z prvních evropských směrnic, která na základě "Energy Performance of Buildings Directive" (EPBD) definuje nové pokyny pro projektování. Tyto směrnice poskytují projektantům aktivní pomoc, jak požadavky EPBD provádět. Celkově tak lze podstatně zvýšit energetickou účinnost větracích a klimatizačních zařízení.

19.5.2008
H. J. Roebers, Kiwa Gastec Certification

Nové instalační materiály, jako jsou vícevrstvá potrubí jsou atraktivní, konkurenceschopnou alternativou k tradičním potrubním systémům z mědi a oceli. Díky zvyšujícím se cenám kovových materiálů se plastová potrubí stávají stále atraktivnějšími. Od 1. února 2008 nabyla účinnosti nová norma ČSN EN 1775, která již plně akceptuje používání vícevrstvého potrubí pro domovní plynovody do 5 bar.

12.5.2008
Ing. Zdeněk Žabička

Zvětšováním zpevněných ploch na úkor zeleně se zabraňuje vsakování dešťové vody a zvyšuje se teplota v okolí zastavěných částí sídel. Drenážní systémy vysušují krajinu, špatně orané brázdy zrychlují odtok vody. Zkusme se zamyslet nad tím, co může udělat stavebník pro snížení odtoku vody z území, aby přitom zabránil ohrožení vlastní stavby vodou.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama