Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.


7.11.2016
MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.

Člověk tráví většinu života v uzavřeném prostředí domů a bytů. Zatímco venku se škodliviny vzdušnou masou ředí, ve vnitřním prostředí se mohou koncentrovat. Toto nebezpečí stoupá po instalaci těsných oken a zateplení fasády. Jednou z významných, život ohrožujících škodlivin je radon v ovzduší.

18.1.2016
MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.

Radon je po kouření druhou nejvýznamnější příčinou rakoviny plic v ČR a stát proto podniká kroky k omezení jeho vlivu. V rámci tzv. Radonového programu lze získat příspěvek na ozdravná opatření pro budovy i pro ozdravení vodovodu pro veřejnou potřebu se zvýšenou objemovou aktivitou radonu.

7.4.2008
Kateřina Klánová, Státní zdravotní ústav, lektorovala Ariana Lajčíková

Článek vyhodnocuje a shrnuje poznatky ve vyšetřování koncentrací mikroorganismů v ovzduší. Kvalita vnitřního prostředí je ovlivněna koncentrací mikroorganismů. Tato koncentrace je ve značné míře důsledkem realizace stavby, jejího vybavení a dostatečného režimu úklidu. Článek je určen nejen odborné veřejnosti.

24.7.2006
MUDr. Ariana Lajčíková, CSc., Státní zdravotní ústav Praha

Užívání předpony "bio-"; je v zahraničí velmi přísně sledováno např. v potravinářství a neoprávněné užití bylo v minulosti sankcionováno a soudně omezeno jako klamání veřejnosti. Tento termín je u solárií užíván pouze v českém a slovenském jazyce bez jasného zdůvodnění.

8.4.2005
MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc., Státní zdravotní ústav Praha

Světová zdravotnická organizace (WHO) se v srpnu 2004 obrátila na vlády zemí, které se nově staly členy EU, s informací o své iniciativě v oblasti prevence poškozování zdraví vlivem UV záření při opalování v soláriích. Podle WHO je umělá expozice UV záření nežádoucí a je třeba ji výhledově účinně regulovat. Na přípravě mezinárodní směrnice se pracuje v rámci globálního projektu INTERSUN.

30.12.2004
MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc., Státní zdravotní ústav Praha

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bylo novelizováno nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004. Novelizace neznamená zrušení předchozího textu, pouze jeho doplnění a dílčí změnění.

6.1.2004
překlad, výtah z textu a pozn. Ariana Lajčíková

Náklady vynaložené na zlepšení kvality vnitřního prostředí přinášejí ovoce až po určité době, efekt není patrný okamžitě. A tak se může někdy zdát, že vynaložené prostředky jsou investovány zbytečně velkoryse. Proto se v poslední době objevují snahy o vyčíslení nákladů a z nich vyplývajících zisků, které lze očekávat v delším časovém horizontu. Lze jen litovat, že v našich podmínkách, kdy často není dostatek finančních prostředků k zajištění základních funkcí budovy, je zlepšování kvality vnitřního prostředí stále ještě považováno za luxus.

30.10.2003
MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc., Státní zdravotní ústav Praha

Tak jsme se dočkali novelizace nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci! Nad původním textem jsme v roce 2001 ostře diskutovali s vědomím, že takový legislativní dokument platí vždy velmi dlouho. "Stosedmdesátosmička", jak jsme vládní nařízení č. 178/2001 Sb. hovorově nazývali, nepřežila beze změny ani dva roky.

10.6.2003
MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.

Vyhláška se týká místností staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických, zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a staveb pro shromažďování většího počtu osob.

3.1.2003
Ing. Henrietta PŘIBÁŇOVÁ, MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc., Státní zdravotní ústav Praha

Článek informuje o základních požadavcích hygieniků na umělé osvětlení v bytové, občanské a průmyslové výstavbě, o používaných zdrojích umělého osvětlení (jejich charakteristice a vlivu na zrakový výkon a vytvoření zrakové pohody), definuje pojmy a jednotky, používané ve světelné technice a uvádí soupis právních předpisů.

30.11.2001
MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.

Vládní nařízení přináší další změny, které nebyly v prvním článku zmíněny, a proto se k němu opět vracíme. Je to např. i ustanovení, že práce u počítače musí být během pracovní směny přerušována bezpečnostními přestávkami nebo změnami činnosti v délce 5 až 10 minut po každých dvou hodinách nepřetržité práce. 
 
Reklama