Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Ve sbírce zákonů částka 4/2003, str. 121 najdeme jeden z prvních legislativních dokumentů tohoto roku, vyhlášku, vydanou ministerstvem zdravotnictví ČR. Touto vyhláškou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností (jak jsou definovány ve vyhlášce č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu).

V § 1 je upřesněno, že se vyhláška týká místností staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických, zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a staveb pro shromažďování většího počtu osob.

V § 3, který je věnován mikroklimatickým podmínkám, se dovídáme, že podle terminologie tohoto dokumentu se větrání dělí na přímé a nucené!

Paragraf 4 řeší chemické faktory a prach, § 5 stanoví limity výskytu mikroorganismů. Koncentrace bakterií nesmí ve vnitřním prostředí vyjmenovaných staveb překročit 500 KTJ . m-3 (KTJ = kolonie tvořících jednotek), stejný limit platí pro plísně. Paragraf 6 udává limit výskytu roztočů. V 1 g prachu vysátém z lůžek, čalouněného nábytku a koberců nesmí být více jak 2 mg alergenů roztočů nebo 0,6 mg guaninu.

Příloha č. 1 obsahuje 4 tabulky, z nichž tab. 1 udává požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru podle typu pobytové místnosti v teplém a v chladném období roku (tedy opět to, čeho jsme se rádi zbavili ve vládním nařízení č. 178/2001 Sb.!). Co je teplé a co je chladné období roku opět není definováno.

Tab. 2 udává rychlost proudění vzduchu v pobytových místnostech, tab. 3 relativní vlhkosti a tab. 4 teploty a množství odváděného vzduchu pro hygienická zařízení u pobytových místností. Zda se má také nějaký vzduch přivádět, vyhláška nestanoví.

Příloha 2 uvádí limitní koncentrace chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb jako hodinové limity. Novinkou je zařazení limitní hodnoty pro formaldehyd - 60 μg . m-3. K chemickým ukazatelům je přiřazen i inertní prach.

Jako bonbónek na závěr je zařazen standardní operační postup nasávání vzduchu aeroskopem (používá se k odběru vzorku vzduchu při stanovení koncentrace bakterií a plísní v ovzduší). Proč je zde právě tato metoda a žádná jiná, kdo ví? Při množství typů používaných přístrojů by bylo důležité stanovit jednotně množství aeroskopem prosávaného vzduchu, to však stanoveno není.

Samostatná příloha, udávající požadavky na větrání specifických provozů zdravotnických zařízení, která byla v připomínkovaném návrhu této vyhlášky, z konečného znění zcela vypadla. To je zaměřeno pouze na limitní hodnoty a koncentrace, které nesmí být překročeny a ty, projektante, či provozovateli, to zařiď, jak umíš!

No, nebudete mít radost, až si tento dokument přečtete! Dokument vám neporadí, ale prověří vaše znalosti.

 
 
Reklama