Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Světová zdravotnická organizace varuje před UV zářením v soláriích

Světová zdravotnická organizace (WHO) se v srpnu 2004 obrátila na vlády zemí, které se nově staly členy EU, s informací o své iniciativě v oblasti prevence poškozování zdraví vlivem UV záření při opalování v soláriích. Podle WHO je umělá expozice UV záření nežádoucí a je třeba ji výhledově účinně regulovat. Na přípravě mezinárodní směrnice se pracuje v rámci globálního projektu INTERSUN.

EXPOZICE UV ZÁŘENÍ V SOLÁRIÍCH A ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY

Zhoubné onemocnění kůže
Studie, uskutečněná v posledních třech letech v Norsku a Švédsku, ukázala významný vzestup rizika zhoubného nádoru melanomu u žen, které pravidelně navštěvovaly solária. Dodatková expozice UV záření vystupňuje škodlivé účinky přirozeného oslunění. Není důvod předpokládat, že by umělé ozáření UV paprsky bylo méně škodlivé, než expozice přirozenému slunečnímu záření. I u osob, které se před sluncem chránily, ale navštěvovaly dva až tři roky solárium, byly zjištěny prekancerózy - aktinická keratóza a Bowenova nemoc. (Prekanceróza je nemoc, která s vysokou pravděpodobností přechází v nádorové onemocnění).

Stárnutí kůže, poškození očí a jiné nežádoucí účinky na zdraví
Strukturální změny lidské kůže působením UV záření jsou krátkodobé - spálení, lomivost, olupování a dlouhodobé - stárnutí. Stárnutí se projeví tvorbou vrásek a ztrátou pružnosti.
Působení na oči může zapříčinit šedý zákal, záněty víček, rohovky a spojivky. Výrazná dávka UV záření může oslabit imunitní systém a zvýšit riziko infekčního onemocnění. (Pozor - dříve se říkalo, že UV záření imunitu posiluje!!)

Některé typy pokožky jsou nevhodné k opalování
Pokožka je podle odolnosti vůči spálení klasifikována do šesti tříd. Osoby s třídou I mají pokožku jemnou, neopálí se (netmavnou), ale dojde rychle ke spálení. Naneštěstí, bez odborného dohledu (a ten u nás v soláriích velmi často chybí), to tito lidé zjistí až na základě špatné zkušenosti. Osoby s typem pokožky II a vyšším se mohou opalovat a jejich poškození závisí na dávce záření.

Nebezpečí pro děti
Dětská expozice UV záření a počet spálení v dětství přispívají k riziku rozvoje melanomu v dalším životě. Z tohoto důvodu je na místě zajistit, aby děti nebyly vystaveny nadměrnému oslunění a už vůbec ne UV záření v soláriu.


O SOLÁRIÍCH

Používané přístroje vyzařují UV-A a UV-B záření, obojí poškozuje DNA v pigmentových buňkách kůže. UV-B o vlnové délce 295 až 320 nm má velmi dobře známé kancerogenní účinky a vede k rozvoji rakoviny kůže. Současné vědecké studie dokazují, že vysoké dávky dlouhovlnného UV-A (320 až 400 nm) se na tvorbě rakoviny podílejí. V zásadě, solária emitují především UV-A a malou dávku UV-B. V posledních letech jsou ozařovací lampy vyráběny tak, že produkují více UV-B (u některých výrobců až 20 %), aby se přiblížily slunečnímu spektru a urychlilo se opálení. Nové studie prokazují závislost mezi užíváním solária a výskytem maligního melanomu, bazocelulárního karcinomu kůže a skvamózní formy karcinomu kůže.
Výsledkem užívání solárií nejsou zdravější lidé, ale naopak vzestup nákladů na vyhledávání, léčbu a monitoring pacientů s rakovinou kůže.

Zdravotní zisky z expozice UV záření?
Vedle opálení udává mnoho lidí, že užívání solária jim pomáhá v relaxaci a navozuje pocit komfortu. Taková tvrzení se špatně kvantifikují, jsou příliš subjektivní. Po aplikaci UV záření stoupá tvorba vitaminu D. Pro většinu populace však občasná expozice slunci kombinovaná s normálním příjmem vitaminu D ve stravě zajistí dostatečný přísun tohoto vitaminu po celý rok.
Lékařské UV ozařovače jsou užívány k léčbě některých zánětů kůže a lupenky. Tato léčba musí však probíhat pod lékařským dohledem. Je široce rozšířen omyl, že opálení získané v soláriu chrání kůži před spálením při letním pobytu na slunci. Ve skutečnosti toto opálení poskytuje ochranu srovnatelnou s nízkým ochranným faktorem (SPF 2 až 3).

Účinná regulace užívání solárií
V současnosti má jen několik zemí účinnou regulaci užívání a provozu solárií. Švédsko, Belgie a Francie mají legislativně limitovánu maximální dávku UV-B záření u zářičů na 1,5 %. Ve Francii musí být veškeré zářiče ze zákona hlášeny orgánu ochrany zdraví, lidé mladší než 18 let je nesmějí navštěvovat, školený personál musí kontrolovat veškerá komerční zařízení a jakékoliv šíření informací o pozitivním působení UV záření na zdraví je zakázáno.

V mnoha zemích zůstává zavedení účinné regulace stále důležitým úkolem.

WHO vyzývá vlády k formulaci a uplatnění vládního zákona, týkajícího se užívání solárií. Musí v nich být omezení pro osoby mladší než 18 let a zákaz provozu solárií bez odborného dozoru. (Je kosmetička po dvoudenní instruktáži odborným dozorem?)

Doporučení WHO jsou ve shodě s doporučením mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).

Povolování provozu solárií
Zkušenost z Francie ukázala, že vydávání povolení k provozu solárií vedlo k jejich zvýšenému užívání. Povolení dává totiž uživateli falešný pocit jistoty. K povolování provozu solárií je potřebný mezinárodní nebo národní standard nebo doporučení WHO regulující jejich používání a ten zatím není vypracován.

Vzestup počtu nekontrolovaných přístrojů
Velkým problémem je zvyšující se počet nekontrolovaných komerčních solárií. Bez školeného personálu a odpovídajících ochranných prostředků dojde v budoucnu k ohromným škodám na zdraví neinformovaných uživatelů. Cenová politika (nízké, přístupné ceny), nelimitovaný počet návštěv a libovolně volitelný čas ozáření vedou k vzestupu poškození kůže.

Působení léků a kosmetiky
Některé léky, stejně jako celá řada kosmetických výrobků, způsobují vyšší fotosenzibilitu kůže a zkracují čas, kdy dojde k jejímu spálení.

Rozsah exponované plochy kůže
Moderní opalovací mušlová lůžka nebo horizontální ozařovače umožňují podstatně větší expozici UV záření, než je přirozená expozice slunci ve venkovním prostředí, a tím zvyšují zdravotní riziko.

Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením ICNIRP doporučuje vyhnout se zcela návštěvě solária, jestliže:
 • jde o osobu mladší než 18 let
 • jde o těhotnou ženu
 • člověk má teplotu nebo jakoukoliv nemoc
 • má pokožku, která se špatně opaluje a snadno spálí
 • má na těle velký počet névů (víc než 30) nebo névy (pigmentové skvrny) velikosti ≥ 2 mm v průměru na celém těle, nebo má mateřské znaménko širší než 5 mm
 • má tendenci k tvorbě pih
 • se v minulosti na slunci spálil
 • má prekancerózy (např. solární keratózy) nebo měl v minulosti maligní kožní onemocnění
 • má sluněním poškozenou pokožku (vrásky ve tváři, nepravidelné pigmentové skvrny na tváři či na rukou
 • byla použita kosmetika, která zvyšuje citlivost vůči UV záření (zejména parfémy)
 • užívá jakékoliv léky. V tomto případě je nutná konzultace lékaře.
Tato doporučení byla přijata na 1. mezinárodní konferenci EUROSKIN v Ženevě v r. 2000.

Co dělá WHO
WHO koordinuje řešení globálního projektu INTERSUN. Spoluřešiteli jsou další nadnárodní organizace, mj. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC a Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením ICNIRP. Cílem projektu je snížení nákladů na léčbu onemocnění z UV záření. Projekt hodnotí a kvantifikuje zdravotní rizika a rozvíjí vhodné odpovědi vydáváním směrnic, doporučení a šíření informací. INTERSUN připravuje návod pro národní orgány a jiné autority na účinné programy ochrany zdraví před osluněním. Dopis, kterým se WHO obrátila na vlády nově přistoupivších zemí, vychází z tohoto projektu.

Informace o UV záření a projektu INTERSUN


Další zdroje informací:
[1] WHO. Artificial Tanning Sunbeds - risk and guidance. 2003.
[2] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Issues of Ultraviolet Tanning Appliances Used for Cosmetic Purposes. Health Physics. 2003, vol.84, s.119 - 127.
[3] WHO. WHO Environmental Health Criteria 160. Ultraviolet Radiation. Geneva, WHO, 1994, s. 140,150, 224 - 225, 245 - 246.
[4] Ultraviolet Radiation Exposure, Measurement and Protection. Proceedings of an International Workshop, NRPB, Chilton, UK, 18 - 20 October, 1999. A.F. McKinlay, M.H. Repacholi (eds.) Rad Prot Dos, Vol. 91, ISBN 1870965655.
[5] Hawk J.L.M.: Sunbeds. Rad Prot Dos, 2002, 1 -3, s.143 - 145.
[6] Agar N.S., Halliday G.M., Barnetson R.S., Ananthaswamy H.N., Wheeler M., Jones A.M.: The basal layer in human squmous tumors harbors more UVA than UVB fingerprint mutations: a role for UVA in human skin carcinogenesis. Proc Natl Acad Sci USA. 2002, 101 (14), s. 4954 - 4959.
[7] Young A.: Tanning devices - Fast track to skin cancer? Pigment Cell Res, 2004, 17, s. 2-9.
[8] Young et al.: UV - iduced pigmentation in human skin. In: P.U. Giacomoni, ed. Sun Protection in Man. Amsterdam: Elsevier, 2003, s. 357 - 375.
[9] Veierød M.B., Weiderpass E., Thőrn M., Hansson Lund E., Armstrong B., Adami H.O.: A prospective study of pigmentation, sun exposure, and risk of cutaneous malignant melanoma in women. J Nat Cancer Inst. 2003, 95, s.1530 - 1538.
[10] Cesarini J.P.: The French regulations for ultraviolet radiation sunbeds. Rad Prot Dos, 2000, 91, 1-3, s. 205 - 207.

 
 
Reklama