Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Několik slov k problematice "biosolárií", "biotrubic" a "biozáření"

V poslední době se setkáváme s dotazy, jak je to s opalováním v soláriích, zda je zdraví prospěšné či naopak škodlivé. Proto byla připravena do č. 2/05 VVI informace o stanovisku a aktivitách Světové zdravotnické organizace (1, 2). Další dotazy se týkají v současnosti používaných zařízení. Na ty nyní odpovídáme.

Některá solária u nás se honosí označením "biosolárium" a provozovatelé návštěvníky přesvědčují, že zeleně zářící "biotrubice" produkují "biozáření". Předponou "bio-" chtějí zřejmě naznačit, že jde o něco člověku vlastního, blízkého a prospěšného.

Úvodem konstatuji, že na internetových stránkách výrobců UV trubic a zařízení pro solária ve světě jsem nenašla informaci o "biosoláriích" a "biotrubicích". Zahraniční výrobci trubice a zařízení předponou "bio-" neoznačují. Zřejmě vědí proč. Užívání předpony "bio-" je velmi přísně sledováno např. v potravinářství a neoprávněné užití bylo v minulosti sankcionováno a soudně omezeno jako klamání veřejnosti. Tento termín je u solárií užíván pouze v českém a slovenském jazyce bez jasného zdůvodnění.

Odborní pracovníci Zdravotního ústavu se sídlem v Brně změřili v březnu t.r. spektrální charakteristiky 20 různých typů trubic, užívaných v soláriích. Jejich protokol o měření máme k dispozici. S postupem měření a dosaženými výsledky se plně ztotožňujeme.

Z výsledků vyplývá, že trubice, označované "bio", "green" nebo "standardní" se výrazně neodlišovaly ve své spektrální charakteristice, resp. trubice označované jako standardní vykázaly v některých parametrech lepší výsledek než trubice označené jako "bio". Získané výsledky neposkytly dostatek argumentů pro tvrzení o šetrnějším a rychlejším opálení, delší trvanlivosti opálení, podpoře tvorby vitaminu D, posílení záření typu UV-A a potlačení záření UV-B u tzv. "biotrubic".

Jde však o měření jednorázové, orientační. Pro vyslovení obecně platných závěrů je třeba shromáždit větší množství informací z opakovaných měření. Není nám také známo, jaký rozptyl výsledků je možno očekávat při měření více kusů jednoho typu trubic.

Zelená barva světla tzv. "biotrubic", kterou se tyto liší od trubic klasických, je označována provozovateli za jejich pozitivní charakteristiku. Je dána druhem luminoforu, tj. vnitřní zářivé vrstvy trubice, která transformuje UV záření na viditelné světlo. Ta ale nemá vliv na vlnovou délku UV záření (jak měření ukázala), které trubice produkuje. Jde o viditelné světlo, které se nepodílí na vlastním opalování. Viditelná zelená barva světla by mohla být některým lidem příjemná, ale z hlediska provozu UV zářičů není podstatná, neboť po celou dobu ozařování v soláriu musí být zrak chráněn ochrannými brýlemi, které fyziologické vnímání barev zkreslují.

Co se týká UV záření, není známo žádné "biozáření". Přístroje, používané v soláriích, vyzařují zejména UV-A paprsky o vlnové délce 315 až 400 nm a zčásti také UV-B paprsky o vlnové délce 280 až 315 nm. Toto záření je lidským okem neviditelné, nemá tudíž žádnou barvu. UV-B paprsky mají dávno prokázané karcinogenní účinky, proto je jejich podíl na celkovém záření konstrukčně omezován. Zatímco např. ve Francii nesmí u trubic procentuální zastoupení UV-B záření v poměru UV-A/UV-B překročit 1,5 % (1,2), při měření zcela nových trubic v Brně bylo zjištěno, že tato hodnota přesahuje v několika případech 3 % a to i u tzv. "bio-trubic".

V roce 2004 se obrátila Světová zdravotnická organizace (SZO) na vlády zemí, které se nově staly členy EU s informací o svých nejnovějších aktivitách v oblasti prevence poškozování zdraví vlivem UV záření při opalování v soláriích. Nejnovější studie totiž potvrzují, že nejen UV-B, ale i UV-A paprsky mají karcinogenní (rakovinotvorný) efekt. Díky novým poznatkům se mění celkový postoj k užívání solárií. Zatímco dříve se tradovalo, že UV záření posiluje imunitní systém, dnes víme, že jeho nadměrná dávka může imunitní systém naopak oslabit a zvýšit riziko infekčního onemocnění. Nové kontrolované studie prokazují závislost mezi užíváním solária a výskytem maligního melanomu, bazocelulárního karcinomu kůže a skvamózní formy karcinomu kůže. SZO vyzvala vlády členských zemí EU k formulaci zákona o používání solárií. V rámci SZO je ve spolupráci s renomovanými nadnárodními společnostmi a organizacemi řešen globální projekt INTERSUN, jehož cílem je snížení nákladů na léčbu onemocnění z UV záření (1).

Shromáždili jsme otázky, které nám zákazníci kladou a takto na ně odpovídáme:

Jaký je váš názor na použití předpony "bio-" v souvislosti se solárii a UV trubicemi?

Odpověď: Neznáme důvod, proč čeští a slovenští provozovatelé solárií předponu "bio-" začali užívat. Domníváme se, že označení trubic a solárií předponou "bio-" je nesprávné a zavádějící.

Je záření zelených "biotrubic" šetrnější než záření ostatních měřených trubic?

Odpověď: Pro takové tvrzení nejsou důkazy. UV záření není člověkem vnímáno jako barevné. Jeho působení závisí na vlnové délce. Dosud se předpokládalo, že UV záření je tím šetrnější, čím menší složku UV-B paprsků obsahuje. Orientační měření, provedená pracovníky ZÚ Brno, neprokázalo výrazné rozdíly mezi trubicemi "bio", "green" a "standard" v žádném měřeném parametru. Viditelná barva světla nesouvisí s kvalitou UV záření. Viditelné světlo, tedy to, co vnímáme jako barevné, opálení nezpůsobuje. Od UV záření se liší vlnovou délkou. Informace SZO o používání solárií směřuje k regulaci a omezení jejich používání vůbec.

Může být opalování v "biosoláriu" šetrnější, rychlejší a zdravější než v běžném soláriu?

Odpověď: Měření pracovníků ZÚ Brno neprokázalo výrazné a charakteristické rozdíly ve spektrálních charakteristikách trubic, bez ohledu na jejich označení. Některé "standardní" trubice měřené ZÚ v Brně mají výkon UV-A vyšší než "biotrubice", některé "standardní" trubice mají výkon UV-B nižší než "biotrubice". Pro tvrzení o šetrnějším opalování nejsou známy žádné důkazy.
Protože nevíme, čím se trubice, označované jako "bio-" vlastně liší (a liší se vůbec?) od trubic běžných a měření spektrálních charakteristik žádné rozdíly neprokázala, není argument pro kladnou odpověď. Je známo, že optimální pigmentační účinky co do intenzity a trvanlivosti má UV záření o vlnové délce kolem 340 nm. Takové UV záření ale produkuje každé solárium.

Mají "biotrubice" vyváženější poměr zastoupení jednotlivých složek?

Odpověď: Je-li vyváženými složkami myšlen poměr záření UV-A/UV-B, pak orientační měření neprokázalo rozdíly mezi standardními trubicemi a "biotrubicemi".

Jak je možné, že mohou prodejci a provozovatelé "biosolárií" deklarovat léčebné účinky?

Odpověď: Je známo, že určitými léčebnými účinky se vyznačuje UV záření v oblasti vlnové délky okolo 283 nm, kdy dochází k podpoře tvorby vitaminu D v podkožních buňkách, urychlujícího ukládání vápníku v kostech a sekundárně jsou ovlivňovány další biologické procesy. Proto se toto UV záření využívá předepsaným způsobem k léčení některých chorob, např. křivice, zánětlivých onemocnění, poruch výměny látkové, onemocnění kůže apod. Léčebné účinky UV záření jsou indikovány a využívány ve zdravotnických zařízeních pod lékařským dohledem.

Výrobce (resp. prodejce) je povinen ze zákona (zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění) vystavit k výrobku tzv. prohlášení o shodě, kterým přebírá v plném rozsahu odpovědnost za prodávaný výrobek, tedy i za případné škody jím způsobené. Navíc je povinen plně respektovat zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.

Jako léčebné, resp. zdravotnické, mohou být však v České republice označeny pouze ty výrobky, které jsou užívány ve zdravotnických zařízeních pod dohledem zdravotnického personálu. Způsob jejich ověření je legislativně stanoven: u léčebného prostředku či zařízení musí být součástí prohlášení o shodě posudek notifikované autorizované osoby (zkušebny).

Z toho, co bylo uvedeno (a potvrdili mi to odborní pracovníci Státního ústavu pro kontrolu léčiv - odd. léčebné techniky) vyplývá, že jinému, než zdravotnickému zařízení s příslušně ověřeným zařízením, nabízení a deklarování léčebných účinků nepřísluší.

Buďte opatrní, než sáhnete do peněženky a hledejte informace dříve, než utratíte. Na českém trhu jsou zařízení, která - instalována na strop - "obrátí proces kapilarity" a spodní voda údajně přestane vzlínat vzhůru, ba co víc, bude se tlačit do země. A to pouze za několik desítek tisíc korun! Jiná firma zase nabízí do ovzduší vůně, které vás ochrání před chřipkou! Když už chcete prostředí parfémovat, dejte přednost přírodním látkám před chemickými (často alergizujícími) vůněmi. Nečekejte více, než psychickou pohodu, žádná vůně bakterie a viry nezničí. A než parfémovat nevětraný interiér, raději vyvětrejte. Také informace, že díky ionizátoru snížíte svou případnou nadváhu, berte s úsměvem a s určitou rezervou.

Pozor na reklamu, na komerční bludy, zdraví máme jen jedno.

Použité zdroje:

[1] Lajčíková, A.: Světová zdravotnická organizace varuje před UV zářením v soláriích. VVI, 14, 2005, č. 2, s. 82 - 83.
[2] Lajčíková, A.: WHO k problematice opalování v soláriích. Praktický lékař, 85, 2005, č. 2, s. 76 - 77.

 
 
Reklama