Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Novinky ve zdravotní technice 2011"

Každoroční odborný seminář pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a informace k připravované legislativě. I v letošním roce se soustředíme na zásadní změny a novinky, které výrazně ovlivní praxi. A to zejména proto, že nová norma pro vsakování velmi úzce souvisí se zákonem o vodách a se stavebním zákonem.

Seminář je určen zejména pro projektanty, provozovatele a majitele budov.

Těším se na viděnou.
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborný garant semináře


PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 Prezence
09.00 Zahájení
09.15 I. BLOK - VODOVOD

Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Komentář k nové normě pro výpočet potřeby vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3
Norma začala platit v roce 2010. Přednáška rovněž nabídne srovnání s TNI 73 0302 a ČSN 06 0320 připravované změny vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Ing. Vladimír Galád
Výsledky měření přípravy teplé vody v bytových domech, možnosti úspor
Potřebu teplé vody a tepla pro její přípravu je potřeba stanovit v souvislosti s energetickým hodnocením budovy. Vodítkem pro návrh mohou být výsledky správně provedených energetických auditů a monitoringu.

Zbyněk Loucký, Josef Sirotek
Novinka – elektronické termostatické systémy pro sprchy a umyvadla - řešení a praktické zkušenosti firmy Koncept Ekotech.

Ing. Zdeněk Žabička
Nová norma ČSN EN 806-4 pro montáž vnitřních vodovodů
Norma platí od roku 2010 a řeší podrobně např. postup ukládání potrubí vnitřního vodovodu. Hluk z potrubí, prostupy potrubí, připojení ohřevu vody, umístění potrubí a armatur, předávání potrubí.

Ing. Ivana Attlová
Trubky FIBER pro vnitřní vodovody

Jiří Hýsek
Armatury pro vnitřní vodovod - novinky firmy Kemper.

Ing. David Čech, Ing. Vladimír Vaněk
Reflex výrobní program – tlakové expanzní nádoby pro pitnou a užitkovou vodu

12.30 II. BLOK - KANALIZACE

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení
Vsakování dešťových vod nebylo dosud v ČR v žádné normě ani předpisu řešeno. Podle platných zákonů lze stavební pozemek vymezit pouze, je-li vyřešeno zneškodňování srážkových vod a zasakování je zákonem preferovanou prioritou.

Ing. Eva Neudertová
Návrh, výstavba a provoz vsakovacích a retenčních nádrží z plastových modulů - řešení firmy Glynwed.

RNDr. Pavel Špaček
Nová norma z pohledu hydrogeologa Tato přednáška bude pouze 24.3. v Praze. Účastníci semináře v Brně si ji budou moci následně poslechnout na TZB-info ve formátu MP3.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Legislativa zdrojů vody

14.30 Diskuse
15.00 Předpokládaný závěr semináře

Přestávka na kávu a občerstvení bude během I. bloku, cca v 10.15 h.

Za podporu děkujeme partnerům tohoto semináře:
SEMINÁŘ JE ZAŘAZEN DO PROJEKTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČKAIT. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE HODNOCEN 1 KREDITNÍM BODEM.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1. Datum a místo konání

23. 3. 2011 Brno - Hotel International, Husova 16
24. 3. 2011 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 958 Kč 1150 Kč
Pro ostatní 1208 Kč 1450 Kč

Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět, studenti a zástupci tisku mají vstup zdarma. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, technické podklady k tématu a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít níže uvedeného on-line formuláře.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama