Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové podmínky pro výrobky po 1.7.2001 - část II - dohoda PECA a související nařízení vlády

1.7.2001 nabývá účinnost dohoda PECA a s tím i změny v nařízení vlád k zákonu 22/1997 Sb. ve znění zákona č.81/1999 Sb. a některých ustanovení zákona č. 81/1999 Sb. jejichž účinnost se k podpisu vztahovala.

Text dohody PECA bude uveřejněn ve sbírce mezinárodních smluv ze dne 2.7.2001 Částka 22. Zároveň vyjde zvláštní vydání Věstníku ÚNMZ, které bude obsahovat seznam notifikovaných osoba další údaje pro vstup PECA v platnost.
Protokol PECA je publikován ve věstníku ES L175 ze dne 17.5.2001.

PECA = Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejími členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.

Přijetí dohody PECA bude znamenat, že výrobky, které jsou označeny CE a mají původ v EU nemusí být v ČR znovu certifikovány (jak tomu bylo dosud). Stejně tak stanovené výrobky s původem v ČR u kterých byla předepsaným způsobem posouzena shoda podle zákona o technických požadavcích na výrobky a navazujících NV mohou být označeny CE a mají tak zajištěn volný pohyb zboží ve státech EU. Zároveň jsou v rámci dohody postaveny české autorizované osoby na úroveň notifikovaných orgánů členských zemí EU, jejichž výsledky zkoušek musí být akceptovány ve všech zemích unie.

Tato pravidla se však týkají jen výrobků, které současná podoba dohody obsahuje. V tabulce jsou uvedeny nové nařízení vlády, které se vztahují na výrobky, jenž podléhají tomuto novému režimu. (Pozn.: Dohoda PECA zatím neplatí pro stavební výrobky!!!)

CE: základní doklad o posouzení shody v EU. Označení CE připojené na průmyslové výrobky znamená, že fyzická nebo právnická osoba, která připojila nebo je zodpovědná za připojení zmíněného označení, ověřila shodu výrobku se všemi harmonizovanými ustanoveními Společenství, která pro ni platí. A že výrobek byl podroben příslušným postupům posouzení shody.

Pokud se na postupu posuzování shody účastní akreditovaná osoba (zkušebna)- viz jednotlivá nařízení vlády a jimi určené postupy prokazování shody, je pro použití těchto nových pravidel nutné, aby se jednalo o tzv. notifikovanou osobu. Seznam notifikovaných osob je ve Věstníku ÚNMZ z 2.7.2001.

Přehled nových nařízení vlád související s uzavřením dohody PECA

Původní NV Nové po podpisu
PECA
Původní NV Nové po podpisu
PECA
168/1997 Sb.
tech. požad. na elektrická zařízení nízkého napětí
281/2000 Sb. 177/1997 Sb.
tech. pož. na spotřebiče plynných paliv
287/2000 Sb.
169/1997 Sb.
tech. požad. na výrobky z hlediska jejich elektro-magnetické kompatibility
282/2000 Sb. 14/1999 Sb.
ve znění 227/1999 Sb. tech. požad. na výtahy
288/2000 Sb.
170/1997 Sb.
ve znění 15/1999 Sb. tech. požad. na strojní zařízení
283/2000 Sb. 180/1999 Sb.
tech. pož. na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
289/2000 Sb.
172/1997 Sb.
tech. požad. na osobní ochr. prostředky
284/2000 Sb. 182/1999 Sb.
tech. pož. na tlaková zařízení
290/2000 Sb.
175/1997 Sb.
ve znění 80/1999 Sb. tech. požad. na jednoduché tlakové nádoby
285/2000 Sb. - 291/2000 Sb. grafická podoba značky CE
176/1997 Sb.
tech .pož. na zařízení a ochr. systémy určené pro použ. v prostř. výbuchu
286/2000 Sb. 171/1997 Sb. tech. pož. na hračky 292/2000 Sb.

Nařízení vlády, které se týkají oblasti vytápění a instalací jsou uvedeny na TZB-info v rubrice "Právní předpisy" formou odkazu (modře). Přímo z tabulky si je můžete zobrazit kliknutím na odkaz.

Znění těchto dokumentů je již aktualizováno o nová nařízení vlády !

Všechna nařízení vlády jsou souhrnně k dispozici na www.sbirka.cz.
Více informací o dohodě PECA je k dispozici na www.unmz.cz.

 
 
Reklama