Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové podmínky pro výrobky po 1.7.2001 - část I - Zákon č.22/1997

V roce 1997 došlo k zásadní změně v pravidlech posuzování výrobků. Dříve platný princip certifikace výrobků byl změněn zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (plné znění zde...)

Základním záměrem zákona bylo přesunout zodpovědnost za to, že výrobek nemůže ohrozit zdraví nebo bezpečnost občanů, ze státu (preventivní působení státních zkušeben) na výrobce a dovozce. Z toho pak vyplývá dnešní praxe, kdy zákazník dostává prohlášení o shodě od výrobce nebo dovozce místo dřívějších certifikátů ze státní zkušebny.
Základní princip zákona č. 22/1997 Sb. spočívá v tom, že výrobce nebo dovozce je povinen provést posouzení shody a vydat o tom prohlášení pouze na tzv. "stanovené výrobky". Ty jsou specifikovány v jednotlivých nařízeních vlády. Jedná se o výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů a s požadavky na tyto výrobky.
Podle § 13 zákona pak dovoluje výrobcům nebo dovozcům stanovených výrobků, že je mohou uvést na trh jen po posouzení shody vlastností s požadavky na bezpečnost výrobků stanovenými zákonem a technickými předpisy (mezi ně patří i nařízení vlády) způsobem odpovídajícím stanoveným postupům.
Zákon v podstatě ponechává rozhodování o tom, zda výrobek spadá či nespadá pod režim zákona na výrobci nebo dovozci ( a pochopitelně na odběrateli, jestliže postup podle zákona vyžaduje a právní předpis mu dává možnost ho vyžadovat). Prohlášení o shodě a ujištění o vydání prohlášení o shodě mají dán obsah, nikoliv formu, proto se u jednotlivých výrobců na stejný výrobek liší.

V každém případě však může výrobce nebo dovozce uvádět na trh jen bezpečné výrobky. Pokud nejsou stanovené, není v právním předpise opora pro vydání prohlášení o shodě, ale výrobek musí být bezpečný. Pokud na výrobek neexistují technické předpisy nebo technické normy, podle kterých je možno posoudit shodu, distributor (zákazník, kupující) může přesto požadovat ujištění o bezpečnosti výrobku. Výrobce (dovozce) může i na nestanovené výrobky vydat prohlášení o shodě, ale nejedná se o prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. Zákazník musí v kupní smlouvě specifikovat požadavky na výrobek a předpisy, podle kterých chce shodu prokázat. Výrobce (dovozce) může zajistit a vydat posouzení shody s požadavky odběratele.

Novelizace zákona č.22/1997 Sb. zákonem č.71/2000 Sb. (s účinností od 3.4.2000) především vytvořila podmínky k realizaci Protokolu o evropském posuzování shody, který umožní, aby výrobky vyráběné na českém trhu mohly být označeny "CE".

 
 
Reklama