Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Informace Ministerstva financí ČR k cenám vody

Cena vody povrchové, voda pitné a odpadní odvedené je cenou usměrňovanou. Podíl zboží a služeb, u nichž se uplatňuje cenová regulace, představuje v současné době cca 5 - 6 % hrubého domácího produktu.

1. Současný rozsah cenové regulace

V současné době jsou uplatňovány dva způsoby regulace cen umožněné zákonem o cenách, tj. úředně stanovené ceny a věcné usměrňování cen. Časové usměrňování cen se od roku 1993 již neuplatňuje.

Regulaci cen využívají cenové orgány (tj. Ministerstvo financí, Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo zdravotnictví, Státní úřad pro kontrolu léčiv a v rozsahu zvláštního pověření kraje a obce) v případech vymezených ustanovením § 1 odst. 6 zákona o cenách, tj. tehdy, je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže, které by se mohly negativně projevit v úrovni cen sjednávaných mezi prodávajícím a kupujícím. Stejně tak je regulačních nástrojů využíváno v případě, kdy dodání zboží nebo služeb je hrazeno zprostředkovaně, ze státních zdrojů, pojistného nebo jiných prostředků nikoliv osobně kupujícím, který by mohl aktivně ovlivňovat výši požadované ceny.

Seznam zboží s regulovanými cenami vydává Ministerstvo financí jako své rozhodnutí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, formou výměrů publikovaných v Cenovém věstníku. Znamená to, že rozhodnutí o regulaci nepodléhá legislativnímu procesu jako vyhláška a jeho vydání lze zabezpečovat velmi operativně. Rozhodující změny v regulaci cen jsou vydávány po předchozím projednání nebo informování vlády příp. porady ministrů. Ve výměru Ministerstva financí jsou stanoveny jednak maximální a minimální ceny příslušných druhů zboží, jednak pravidla věcného usměrňování. Kraje a obce svá rozhodnutí ve vymezených položkách vydávají formou nařízení. Obecně lze konstatovat, že jejich působnost je omezena na méně významnější služby a často není ani ze strany místních orgánů plně využívána. V průběhu roku Ministerstvo financí podle potřeby seznam zboží s regulovanými cenami upravuje popř. mění ceny v něm stanovené. Ceny zboží, které podléhá věcnému usměrňování cen, nejsou stanovovány žádným rozhodnutím ministerstva, ale určují je podle stanovených pravidel jednotliví prodávající a sjednávají s kupujícími.

Obdobně jako Ministerstvo financí tak postupují další cenové orgány a publikují svá rozhodnutí ve svých publikačních věstnících (Věstník Ministerstva zdravotnictví, Energetický regulační věstník a Poštovní věstník).

Podíl zboží a služeb, u nichž se uplatňuje cenová regulace, představuje v současné době cca 5 - 6 % hrubého domácího produktu. Z položek, na nichž Český statistický úřad sleduje ukazatel vývoje spotřebitelských cen (míry inflace), podléhá cenové regulaci cca 21 % zboží a služeb, což je stále poměrně široký rozsah.

V současné době reguluje Ministerstvo financí tyto základní okruhy zboží:

Maximální ceny použití železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah, nemovitosti, jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků státu, nájemné z pozemků nesloužících k podnikání nájemce, mléčné výrobky pro žáky, odborné úkony Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Věcně usměrňované ceny voda povrchová, voda pitná a odpadní odvedená, doprava osobní železniční a autobusová, nájemné a ceny služeb spojených s užíváním bytů bytových družstev postavených s finanční, úvěrovou a jinou pomocí družstevní bytové výstavbě, nájemné v obytných místnostech v zařízeních určených k trvalému bydlení, sběr, přeprava, třídění a odstraňování komunálního odpadu, povinné technické prohlídky, výkony stanic měření emisí, vnitrostátní poštovní služby, rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatná přeprava v městské hromadné dopravě, služby krematorií (jen zpopelnění včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny a pronájem obřadních místností), služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa (pokud nestanovily obce maximální ceny).
Ministerstvo zdravotnictví maximální ceny u zdravotních výkonů, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků.
Státní úřad pro kontrolu léčiv maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Celní úřad Kolín reguluje formou pevných cen cigarety pro účely odvodu spotřební daně.
Energetický regulační úřad reguluje formou úředně stanovených minimálních, pevných a maximálních cen elektrickou energii, formou pevných a maximálních cen zemní plyn a formou věcného usměrňování cen tepelnou energii.
Český telekomunikační úřad reguluje formou úředně stanovených minimálních a maximálních cen a formou věcného usměrňování cen služby elektronických komunikací.
Kraje a obce mohou regulovat na základě pověření Ministerstva financí formou maximálních cen v současné době odtahovou službu, městskou hromadnou dopravu a integrovanou dopravu, taxislužbu, služby parkovišť, služby krematorií (jen zpopelnění včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny a pronájem obřadních místností), služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa, přikládání a odstranění tzv. "botiček".

2. Přehled vývoje cen hlavních regulovaných odvětví od cenové liberalizace

1990

Ceny pitné vody a odpadní odvedené vody pro domácnosti od roku 1953 v nezměněné výši až do liberalizace cen 1. 1. 1991:
vodné 0,60 Kčs/m3,
stočné 0,20 Kčs/m3.

1991

1.1. stanoveny maximální ceny v odlišné úrovni pro domácnosti a pro ostatní odběratele
vodné pro domácnosti 1,50 Kčs/m3,
stočné pro domácnosti 1,50 Kčs/m3,

t.j. 275 % zvýšení,

vodné pro ostatní odběratele 4,50 Kčs/m3,
stočné pro ostatní odběratele 3,50 Kčs/m3,

t.j. zvýšení o 23 %, celkové zvýšení cca o 32 %.

1992

1.7. vodné a stočné pro ostatní odběratele deregulováno,
1.9. zvýšeny maximální ceny pro domácnosti:
vodné 5,00 Kčs/m3,
stočné 4,00 Kčs/m3,

t.j. o 200 %.

1993

15.5. přechod na věcné usměrňování cen pro domácnosti i pro ostatní odběratele.

1994

Věcně usměrňované vodné a stočné pro domácnosti se pohybuje v intervalu od 11,- do 22,- Kč/m3
(t.j. v průměru 15,- Kč/m3 včetně daně z přidané hodnoty).

1995

Věcně usměrňované ceny byly značně diferencované a pohybovaly se u největších vodárenských společností v intervalu 14 až 22 Kč/m3. U menších podniků byly odchylky až 35 % nahoru a dolů od tohoto minima a maxima.

1996

Věcně usměrňované ceny vodného a stočného pro domácnosti v průměru dosáhly 18 Kč/m3. Ceny jednotlivých vodárenských společností se však od tohoto průměru odchylují v rozmezí + 50 % až - 50 %. (Šetření MF).

Šetření MF: domácnosti průmysl aj.
prům. cena pitné vody 11,20 (6,40 - 18,20) 13,50 (8,60 - 28,50)
prům. cena odvedené vody 8,70 (3,80 - 15,60) 11,20 (6,70 - 29,80)
průměrná cena celkem 19,90 24,70

1997

Věcně usměrňované ceny vodného pro domácnosti se zvýšily o 19,1 %, pro ostatní odběratele o 16,3 %. Stočné stouplo o 20,6 % pro domácnosti a pro ostatní o 18,6 %.

1998

Věcně usměrňované ceny vodného a stočného se v průměru zvýšily o 16,3 %. V jednotlivých oblastech však byl vývoj značně diferencovaný.

1999

Věcně usměrňované ceny vodného a stočného se zvýšily v průměru o 15,4 %.

2000

Věcně usměrňované ceny se v průměru zvýšily o 12,7 %. Jedním z faktorů, který se promítl do nárůstu cen, bylo snížení koeficientu umožňujícího přerozdělení zisku v cenách pro ostatní spotřebitele ve prospěch udržení nižších cen pro domácnosti z 3 na 2.

2001

K 1. 1. byla sjednocena pravidla věcného usměrňování cen vody dodávané domácnostem s pravidly platnými pro ceny dodávek ostatním odběratelům a zrušena tak možnost uplatňování nižších cen pro domácnosti a vyšších pro ostatní odběratele. Ve srovnání s rokem 2000 vzrostly ceny vodného o 9,9 % a stočného o 11,9 %.

2002

S účinností od 1. 1. 2002 byla do pravidel věcného usměrňování cen vody pitné a vody odvedené zahrnuta možnost uplatňování dvousložkové formy vodného a stočného, a to v návaznosti na zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), který tento zcela nový způsob platby za dodanou pitnou vodu a odvedenou (odpadní) vodu zavedl. Český statistický úřad vykázal nárůst vody pitné a odvedené o cca 7,5%.

2003

Věcně usměrňované ceny vody pitné a vody odvedené se oproti roku 2002 zvýšily v průměru o 5,11%. V jednotlivých lokalitách však byl vývoj cen velmi diferencován.

2004

Věcně usměrňované ceny vody pitné a vody odvedené se ve srovnání s rokem 2003 v průměru zvýšily o 5,41%. Vývoj cen byl v jednotlivých oblastech velice diferencovaný.

2005

Věcně usměrňované ceny pitné vody a ceny odvedené vody se v průměru zvýšily v souhrnu o 4,8 %. V jednotlivých oblastech byl vývoj cen diferencovaný. Rozšiřuje se uplatňování dvousložkové formy vodného a stočného.

2006

Ceny pitné vody a odpadní odvedené vody byly regulovány formou věcného usměrňování cen. Ve srovnání s rokem 2005 se zvýšily v souhrnu o 4 %. Vývoj cen byl v jednotlivých oblastech velice diferencovaný.

2007

Věcně usměrňované ceny pitné vody a odpadní odvedené vody se ve srovnání s rokem 2006 v průměru zvýšily v souhrnu o 6,4 %. Vývoj cen byl v jednotlivých oblastech velmi diferencovaný.

 
 
Reklama