Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ladislav Pazdera: Chceme podporovat zdroje, které jsou spolehlivé, tam vítr ani fotovoltaika nepatří

Druhá část rozhovoru s ředitelem odboru ekologické energetiky MPO Ing. Ladislavem Pazderou se týká také velmi aktuálního tématu. Totiž dotační politiky MPO v rámci oblastí úspor energie a obnovitelných zdrojů. Úvodem jsme zaznamenali jeho názor k tématu změn klimatu a jeho prezentace veřejnosti.

Stojíme na začátku plánovacího období let 2007-2013 a do ČR budou z EU plynout významné finanční prostředky. Podívejme se na aktuální záležitost týkající se přímo Vašeho odboru - nedávno vyhlášenou výzvu pro příjem žádostí do programu Eko-enrgie při OPPI.

Úplně na úvod, viděl jste dokumentární film "Nepříjemná pravda" pana Al Gora?

(Pozn. redakce: Americký politik Al Gore, který před lety kandidoval s Georgem Bushem na prezidenta USA vytvořil velmi obrazový a přehledný dokument, ve kterém poukazuje na nárůst CO2 a dalších skleníkových plynů v atmosféře. Vyvozuje, že jeho hlavním zdrojem je lidstvo a jeho činnost. Předkládá "pádné důkazy", že CO2 má zásadní vliv na globální oteplování, které v současnosti pozorujeme.)

Viděl. (úsměv)

Co tomu říkáte?

Že je to dobře zpracovaná propaganda.

Promiňte, propaganda?

Obdivuji prezentační schopnosti Američanů, jak i naprosté nesmysly dokáží prezentovat naprosto přesvědčivým způsobem. Dokážu si představit, že člověk který se o oblast změny klimatu nezajímá a poprvé uvidí tento film, musí být zděšen. Naopak lidé, kteří se v té oblasti pohybují, tak ví, že to co tam je prezentováno, že to je demagogie, že to je prezentování faktů v souvislostech, které se nedají objektivně prokázat.

Když vezmu globální oteplování, pak na to, jestli se jedná pouze o cyklickou změnu, nebo jestli na tom neseme zásadní podíl, na to mezi odbornou veřejností asi jednoznačný názor není. Ale co se týká zvyšujícího se CO2, pak bych řekl, že je to prokázáno zcela evidentně. Nebo si myslíte, že to není způsobeno námi, civilizací?

Já to nevím, stejně tak si myslím, že to neví ani pan Al Gore, ani nikdo z těch lidí, kteří mu připravovali ty grafy, tu prezentaci. Asi se dá prokázat nějaká změna teploty, řekněme za posledních 250 let (Pozn. redakce: pravidelná meteorologická měření na pražské klementinské hvězdárně byla zahájena v roce 1752), kdy se teplota objektivně měří, ale z toho se jistě nedá usuzovat, že to souvisí s činností populace.

Zvyšující se koncentraci CO2 tedy nevidíte jako problém, Vy osobně byste s tím nic nedělal?

Já si předně myslím, že z toho není potřeba dělat nějakou katastrofu. Já si myslím, že ten problém se vyřeší v budoucnu sám. My máme k dispozici jeden velice dobrý zdroj, bezemisní zdroj energie a tím je jádro. Postupem času prostě jádro, ať chceme nebo nechceme, převezme hlavní úlohu, neboť je to jediný zdroj, se kterým můžeme počítat v řádu stovek a tisíců let, na rozdíl od uhlí, ropy a plynu. Takže ten problém se vyřeší sám, protože jiné zdroje než jádro prostě nebudou a my postupně opět přestaneme produkovat tyto emise CO2.

Problém je ale s řadou těch - nazveme je třeba "zelení", kteří jádro nechtějí, odmítají. Možná stále i v důsledku známých katastrof. Stále velmi silně staví jádro po bok ostatním fosilním zdrojům energie a to vše naproti obnovitelným zdrojům. Nebylo by lepší aby jádro a OZE šly ruku v ruce, jako čisté bezemisní technologie?

Já nejsem advokátem snižování emisí CO2, ale ten, kdo chce zároveň snižovat emise CO2 a zároveň zavírat jaderné elektrárny # to je nesmysl, zelená ideologie, která nemá nic společného s ochranou klimatu. My, pokud chceme zásadním způsobem snižovat emise CO2, tak toho dosáhneme jedině prostřednictvím využití jaderné energie. Prostřednictvím obnovitelných zdrojů je ten přínos tak malý, že to nemůže mít na změnu klimatu žádný vliv.

Jeden ze strukturálních programů EU, Program Eko-energie, který jste právě vyhlásili, se ale týká především podpor - dotací na obnovitelné zdroje. Jak vůbec vnímáte dotace?

To je filozofická otázka, jestli dotace jsou dobré nebo ne. Samozřejmě kdyby nebyly žádné dotace, tak je to z hlediska tržní ekonomiky daleko nejlepší, ale na druhé straně, když máme k dispozici zajímavé peníze z evropských fondů, měli bychom je využít.

Je potěšitelné, že jste jako prioritu č. 1 předřadili úspory energie, ale hned za ní stojí výroba elektřiny a až jako třetí podpora výroby tepla. Od roku 2006 zde funguje zákon o podpoře výroby elektřiny... Proč podporovat výrobu elektřiny na úkor podpory tepla, či dalších úspor, když už výroba elektřiny jednu podporu má? Nesnažíte se suplovat, lépe řečeno dublovat ERÚ, jemuž zákon už stanovil v této věci nějakou roli?

Vycházíme z toho, že chceme vyčerpat nějakým efektivním způsobem finanční prostředky ze strukturálních fondů, které jsou dočasné - do roku 2013. Po tomto roce už nebudou. A my říkáme, že oblast obnovitelných zdrojů, byť má tedy garantovanou podporu ze zákona, se nerozvíjí tak, jak bychom si představovali. Je evidentní, že ta zákonná podpora není v některých oblastech dostatečná k tomu, aby kryla všechna rizika související s využíváním obnovitelných zdrojů a chceme nastartovat rozvoj tohoto sektoru. Jinak řečeno, kdyby dotace nebyly, tak se ta oblast také bude rozvíjet, ale podstatně pomaleji. My to chápeme spíše jako prvotní impuls, který nebude trvat věčně a postupně bude samozřejmě omezován.

Tomu rozumím, ale přesto jste dali prioritu podpoře výroby elektřiny před teplem, to teplo je až někde na třetím místě ... Shodli jsme se, že elektřina již nějakou zákonnou podporu má, teplo žádnou nemá. Já se domnívám, že výroba tepla třeba prostřednictvím solárních systémů především na ohřev TV nebo tepelných čerpadel je daleko nejefektivnějším obnovitelným zdrojem.

Zase to má dva aspekty. První aspekt je politický, že máme nějaký cíl 8% na výrobě elektřiny v roce 2010, ke kterému se jen obtížně přibližujeme a tudíž se chceme primárně zaměřit na splnění tohoto cíle. Druhý aspekt je ten, že využití tepla z obnovitelných zdrojů se dneska vztahuje více k domácnostem, než k businessu. Dneska se většina podnikatelských subjektů snaží produkovat elektřinu, protože je to artikl podstatně lepší, sofistikovanější a tudíž my jako resort podporující primárně podnikání se zaměřujeme na ty businessově atraktivní příležitosti. Naopak v oblasti toho tepla spíše vidím roli u domácností, kde jsme se dohodli s ministerstvem životního prostředí, že veřejný sektor a fyzické osoby podporovat nebudeme. Toto bude podporovat Státní fond životního prostředí.

V rámci této první výzvy jste téměř na minimum snížili podporu fotovoltaiky, větrnou energii nechcete podporovat vůbec. Znamená to, že s ní nebudete počítat ani do budoucna?

V současné době chceme podporovat zdroje, které jsou především spolehlivé. Z hlediska predikce výroby, predikce dodávky elektřiny. Ukazuje se, že hlavní problém obnovitelných zdrojů není ani tak v tom, že jsou drahé, to je ve většině vyspělých států řeší nějakou plošnou podporou a politická shoda panuje na tom, že když se všichni na té podpoře podílí formou nějakého relativně malého poplatku v ceně elektřiny, jsou náklady snesitelné. Ale problém, který brání rozvoji obnovitelných zdrojů, je jejich nespolehlivost. Obnovitelné zdroje typu fotovoltaiky nebo větru, u toho větru tedy zvlášť, komplikují provoz elektrizační soustavy. Prokazatelně způsobují přetížení částí sítí, rapidně zvyšují náklady na regulační služby, na systémové služby. A tudíž my nechceme rozvíjet tyto služby, které komplikují z hlediska nespolehlivosti provoz elektrizační soustavy. To je hlavní důvod proč vítr a fotovoltaika není mezi těmi preferovanými zdroji.

Proč fotovoltaika málo a vítr vůbec?

Fotovoltaika se dneska staví v tak malých objemech, že 500-ti kilowattové zařízení nezpůsobí v té soustavě zásadní problém. Ale pokud by se větrné elektrárny postavily v řádech stovek megawatt, řekněme nad 800 megawatt v České republice, tak by se naprosto zásadně zvětšily požadavky na provozování elektrizační soustavy. Musela by se stavět nová vedení, aby se posílily vnitřní přenosové kapacity. Takže my nemáme zájem na tom, aby se tento typ zdroje rozvíjel v nějakém velkém měřítku a v tom malém měřítku si myslíme, že podpora je zajištěna formou výkupních cen.

Když jste, myslím tím MPO, připravovali s MŽP právě zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, stavěli jste na nějakých propočtech, kterými zdroji se u nás dá právě zmíněných cílů (8% do roku 2010) dosáhnout. Jeden ze stěžejních zdrojů byl právě vítr, kde se počítalo právě s obdobnými čísly, které jste nyní prohlásil jako "škodlivé". Dá se to tedy něčím nahradit, jsou k dispozici jiné obnovitelné zdroje?

Pravdou je, že bez biomasy a větru ten 8% cíl nedosáhneme. V současných výpočtech uvažujeme s hodnotou kolem 600 MW instalovaného výkonu ve větru a zhruba milion tun biomasy někde vyprodukovat navíc. Pokud se těchto hodnot nedosáhne, tak nedosáhneme ani 8%. Nicméně, to nic nemění na tom, že vítr jako takový prostě komplikuje provoz elektrizační soustavy. Já tvrdím, že zhruba nad 400 MW instalovaného výkonu začnou rapidně narůstat náklady na podpůrné služby v elektrizační soustavě, ale bez investic, jenom náklady na nákup těchto podpůrných služeb. Bude jich potřeba více. A nad 800 MW začnou vznikat problémy s provozováním naší soustavy. Bude docházet k přetěžování lokálních částí té přenosové soustavy. Takže my prostě nechceme jen proto, že je stanovený nějaký politický cíl, podporovat zdroje, které ohrožují bezpečnost dodávek elektřiny.

V případě, že se nenajdou projekty v rámci vyhlášených kritérií, budete více nakloněni fotovoltaice a větru, tak abychom zmíněný objem finančních prostředků dokázali v tomto plánovacím období vyčerpat?

Ne, my jsme ty priority řekli zcela jednoznačně, jsou to malá voda, biomasa, bioplyn a až na čtvrtém místě fotovoltaika.

Děkuji za rozhovor.