Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podpora ze strukturálních fondů EU na úspory energie a obnovitelné zdroje (I)

Operační program - EKO-ENERGIE

Červená karta větrné energii, důraz na úsporu energie, podpora výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách a kogenerace z biomasy je hlavním tématem první výzvy pro příjem žádostí v rámci Operačního programu průmysl podnikání a programu Efektivní energie v letech 2007 – 2013.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 25. dubna 2007 1. Výzvu v rámci OPPI pro program EKO-ENERGIE k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO-ENERGIE.

Tiskovou konferenci k dlouho očekávanému programu a výzvě v rámci nového programovacího období zahájil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, který není právě obnovitelným zdrojům příliš nakloněn. Na prioritu EKO-ENERGIE - tak jak se programu zkráceně říká a celé programovací období je vyčleněno 121,6 mil. €, což přestavuje cca 3,5 mld. Kč. Na první pohled jde o významné finanční prostředky ovšem uvědomíme-li si, že se jedná pouze o 4% celkové alokace finančních prostředků kterými MPO bude v rámci OPPP disponovat či o 0,5% celkové alokace všech finančních prostředků z fodnu EU vyčleněných pro ČR, pak se jedná o částku nicotnou ..."Obnovitelné zdroje vítám jako doplněk energetického mixu, nicméně česká energetika bude nadále postavena na tradičních zdrojích" (uhlí?).

850 milionů Kč v prvním kole

Brusel na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů tlačí stále více, vzpomeňme na nedávno deklarovaných 20% do roku 2020. ČR se ovšem již dříve zavázala k cílům reálnějším (8% do roku 2010 na výrobě elektřiny, 6% v primárních zdrojích)... "Jsem si vědom toho, že jsme si v rámci přístupových dohod k Evropské unii stanovili určité cíle výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, nicméně tyto cíle jsou pouze indikativní" ... Ovšem bez důsledné podpory těchto cílů nejsme schopni dosáhnout, a to i přes velmi účinný "Zákon o OZE" s vhodně nastavenými výkupními cenami, které každoročně Energetický regulační úřad aktualizuje. Ze zákona je povinen toto činit tak abychom výše zmíněných cílů k roku 2010 dosáhli. Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2007

Identifikace výzvy: EKO-ENERGIE I.
Prioritní osa 3: Efektivní energie
Správce programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (poskytovatel dotace)
Zprostředkující subjekt: Česká energetická agentura
Vyhlášení programu: 1. 5. 2007
Příjem registračních žádostí: od 1. 6. 2007 - 31. 7. 2007
Konečný příjem plných žádostí: 30. 9. 2007
Plánovaná alokace pro I. výzvu: 850 mil. Kč
Cíl výzvy: Výzva naplňuje cíle stimulování podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů.

Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace tedy bude probíhat prostřednictvím státní agentury CzechInvest a připravené internetové aplikace eAccount ve dvou krocích.

1. krok: Vyplnění a elektronické odeslání registrační žádosti.
(Zde doporučujeme seznámit se s podmínkami pro zřízení uživatelského účtu a zřízení elektronického podpisu.) Na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti včetně ekonomického hodnocení informuje žadatele agentura CzechInvest o přijatelnosti projektu a datu pro vznik způsobilých výdajů.

2. krok: Plnou žádost podává žadatel do 60 kalendářních dnů po potvrzení úspěšné registrace.

V rámci první výzvy nebude podporována výstavba větrných elektráren. Významně bude snížena i možnost čerpat podporu na výstavbu fotovoltaických elektráren, především realizovaných na "zelené louce". Reálnější šanci na úspěch mají instalace na stávajících či budovaných objektech.

Stop větrným elektrárnám

Cesta ministerstva v rámci tohoto programovacího období povede zřejmě vzhledem k relativně nízkým finančním prostředkům přes úspory energie (zlepšování tepelně technických vlastností budov, snižování ztrát energie modernizací zařízení výrobě, rozvodu nebo transformaci energetických médií) a zvyšování účinnosti při její výrobě (kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Tato opatření budou zařazena do priority č. 1 a lze zde získat až 40% podporu. Jinak tomu je bohužel zřejmě u podpory výroby tepla z OZE. Přestože podpora výroby tepla je možná pouze formou dotací, neboť ze "zákona o OZE" byla vyřazena je jeho podpora označena až prioritou č. 3 ... "Přednostně budou podpořeny projekty ve skupině s prioritou 1 a v pořadí podle dosažených bodů. Dále budou následovat projekty ve skupině s prioritou 2. atd." ... Výroba elektřiny tak dostala přednost před solárními kolektory pro ohřev TV, kotli na biomasu nebo tepelnými čerpadly, kteréžto patří u nás k nejefektivnějším obnovitelným zdrojům. Tyto zdroje jsou pak velmi vhodným doplňkem energetiky postavené na jádru. Velmi nízkou podporu pouze 15% a zařezaní na 4. místo z hlediska priorit přiřadilo ministerstvo podpoře výroby briket a pelet.

  • Priorita 1 - Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie
  • Priorita 2 - Elektřina a kombinovaná výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie
  • Priorita 3 - Teplo z obnovitelných zdrojů energie
  • Priorita 4 - Výroba briket a pelet z obnovitelných zdrojů energie

Minimální absolutní výš dotace činí 0,5 mil. Kč, maximální výše dotace je pak 100 mil. Kč, Maximální procentuální výše dotace způsobilých výdajů je pak určena takto:

Podporované opatření v rámci 1. výzvy Procentuální výše dotace
Malé vodní elektrárny 35 %
Biomasa - výroba elektřiny samostatně nebo v kombinaci s teplem 30 %
Fotovoltaika 30 %
Bioplyn - výroba elektřiny samostatně nebo v kombinaci s teplem 30 %
Elektřina geotermální 20 %
Výstavba zařízení na výrobu pelet nebo briket 15 %
Teplo z obnovitelných zdrojů energie 30 %
Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie využití druhotných zdrojů energie 40 %

Co jsou fondy Evropské unie?

Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a regionálních operačních programů.

Podpora úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů je zahrnuta v několika operačních programech, dle kompetencí jednotlivých resortů. Garantem nebo zastřešujících subjektem pro ČR je pověřeno Ministerstvo místního rozvoje.

Dnes byla řeč o Operačním programu průmysl podnikání - prioritní osa 3 "Efektivní energie" jež je v kompetenci řídícího orgánu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ke stažení:

Další dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz, www.czechinvest.org a www.ceacr.cz.

 
 
Reklama