Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Podpora obnovitelných zdrojů energie na rodinné domy pro fyzické osoby v roce 2007

Podmínky čerpání podpor pro instalace obnovitelných zdrojů do rodinných domů na letošní rok vešly v účinnost. Dotaci lze nově získat i na solární systém k výrobě elektřiny. Článek se věnuje pravidlům připojení fotovoltaického systému do sítě a novinkám a doporučením při předkládání žádostí o podporu.

Od 12. února jsou v účinnosti podmínky čerpání podpory na obnovitelné zdroje energie. Ty pro rok 2007 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Nově byla aktualizována tzv. Příloha II ke Směrnici MŽP, která určuje pravidla mj. i pro podporu fyzických osob na kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy určené jak k přípravě TV, tak k přitápění nebo na výrobu elektřiny. O podporu mohou také žádat fyzické osoby - majitelé, spoluvlastníci, či pouze nájemci rodinných domů - administrátora programu, kterým je Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond). Ten úspěšně podporuje obnovitelné zdroje v podobě instalací do rodinných domů již od roku 1999. Říkám to proto, že neznám žadatele - fyzickou osobu, který splnil podmínky podpory a dotaci z nedostatku finančních prostředků od Fondu neobdržel. Zatím. Diametrálně odlišná je situace u možnosti čerpání podpor na Obnovitelné zdroje energie v rámci ostatních programů vyhlášených Přílohou II pro žadatele z řad neziskového sektoru a obcí.

Základní přístup Fondu - přidělování podpory až po instalaci zařízení, jeho uvedení do provozu, nenárokovost podpory, horní limity pro čerpání podpory a doložení několika podkladů, které zájemcům o podporu tak jako tak projdou rukama (vyjma odborného posudku) - zůstal pro rok 2007 zachován.

NOVINKOU JE PODPORA FOTOVOLTAIKY

Podstatnou novinkou v roce 2007 je však podpora výroby elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů. Zde je nově možné žádat až o 50% podporu z celkové investice, avšak i ta je omezena horním limitem. Maximálně lze získat 200 000 Kč. Výkon systému musí být navržen tak, aby výroba elektrické energie nebyla vyšší než celková spotřeba objektu. Omezení je i v instalovaném výkonu, který může činit nejvýše 5,0 kWp.

Kromě této nově zavedené podpory lze na základě zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů tuto elektřinu prodávat distribučním závodům za zvýhodněnou cenu. Výkupní cena je tímto zákonem garantována na dobu 15 let. Její výši určuje každoročně Energetický regulační úřad. Elektřinu vyrobenu fotovoltaickým jevem lze momentálně prodávat do sítě buďto formou tzv. pevné výkupní ceny, která je stanovena na 13,46 Kč/kWh, nebo na základě tzv. zeleného bonusu.

Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie
Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2007

Podle zákona č. 406/2001 Sb. o hospodaření energií je od každého výrobce daná distribuční společnost "zelenou elektřinu" povinná vždy vykoupit. Ovšem ten musí mnohdy splnit některé požadavky, především není-li dostatečná dimenze stávající přípojky a transformátoru. V takovémto případě je nutné počítat s dalšími náklady (vlastní přípojka, transformátor, vedení atd.) Vše je vždy vhodné předem prokonzultovat s konkrétní distribuční společností.

Výrobce a prodejce elektrické energie se současně musí stát držitelem licence pro podnikání v energetickém odvětví. Udělení, změny nebo zrušení licencí se řídí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

K VÝROBĚ ELEKTŘINY JE NUTNÁ LICENCE

O licenci je nutné žádat Energetický regulační úřad. Pro instalace výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů s výkonem do 200 kWe je nutné doložit následující doklady:

  • doklad o přiděleném IČ (výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku nebo doklad statistického úřadu)
  • seznam provozoven + počet zdrojů
  • údaje o rozsahu podnikání
  • vlastnictví: výpis z katastru nemovitostí, katastrální snímek s vyznačením umístění výrobny, kupní nebo jiná smlouva a pod.
  • souhlas spoluvlastníků s podnikáním (alespoň 51%) v případě spoluvlastnictví - originál nebo ověřená kopie, v případě užívacího práva (nájemní vztah, půjčka, jiný užívací titul) souhlas 51 % majitelů a na výzvu i doklad o vlastnictví zařízení, budovy, prokázání vlastnictví a souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho užíváním pro účely licencované činnosti po dobu, na kterou má být licence udělena
  • prokázání odborné způsobilosti (není nutné prokazovat v případě instalace do 20 kWe)
  • kolaudační rozhodnutí nebo jiné povolení stavebního úřadu a revizní zpráva, nebo prohlášení o technickém stavu zařízení, případně povolení k nakládání s vodami
  • předpoklad připojením výrobny k distribučnímu zařízení

ŽÁDOST O UDĚLENÍ licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby
METODICKÝ NÁVOD k podání žádosti o udělení licence

NA PŘITÁPĚNÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVOU i NA ČERPADLA JE VÍCE

1.A.a Kotle na biomasu
Fond poskytuje příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, maximálně však 50 000 Kč.

1.A.b Solární systémy pro ohřev vody
Fond poskytuje příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, maximálně však 50 000 Kč.

Novinka:
1.A.c Solární systémy pro ohřev a přitápění
Fond poskytuje příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, maximálně však 60 000 Kč.

Novinka:
1.A.d Solární systémy pro výrobu elektřiny
Fond poskytuje příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, maximálně však 200 000 Kč.

4.A Tepelná čerpadla
Fond poskytuje příspěvek až do výše 30 % investičních nákladů, maximálně však 60 000 Kč.

Fond přispívá u všech programů na odborný posudek do výše 50 % nákladů, max. však do výše 3000 Kč.

OBECNÁ PRAVIDLA PODPORY Z FONDU V ROCE 2007

Jak příspěvek z Fondu získat? Co musím udělat, jaké požadavky musím splnit, jak mám postupovat, kde žádat, kde konzultovat co je a není možné podporovat?

Uvažuje-li někdo o jakékoliv státní podpoře čehokoliv, měl by si nejdříve zajistit a přečíst podmínky, za jakých je podpora, dotace či příspěvek přidělován, případně kontaktovat odpovědného pracovníka.

Uvažuji-li o podpoře, pak by již od počátku realizace akce mělo být jasné, že dané zařízení splňuje parametry přidělení podpory, a v průběhu realizace je pak vhodné schovávat si veškeré podklady týkající se daného opatření, které jsou uvedeny na formuláři žádosti o podporu.

Co musím splnit vždy?

Předně musí být dané zařízení již nainstalováno a uvedeno do trvalého provozu. Podpora se vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. 1. 2005, tedy první vystavená faktura nesmí být staršího data, a které nebyly podpořeny ze SFŽP dříve.

Jaké podklady doložit?

Předně vyjádření stavebního úřadu - ovšem vyžaduje-li to současné právní legislativa. Od 1. 1. 2007 vešel v účinnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. Ten jednoznačně říká, že v případě instalací drobných technických zařízení do současně stojících objektů není ani ohlašovací povinnost. Mezi tyto lze zařadit solární systém, kotel na biomasu i tepelné čerpadlo. Jinak je to v případě většího zásahu do budovy - významná změna dispozice kotelny apd. Toto je vždy nutné s daným stavebním úřadem raději konzultovat. Zkušenosti ze stovek realizací říkají, že přístup stavebních úřadů je různý. Nový stavební zákon by toto měl zjednodušit, ovšem každá změna potřebuje čas. Kolaudační rozhodnutí pak vždy předkládají žadatelé o podporu z novostaveb.

Mezi další podklady pak patří dokumentace realizovaného opatření, kopie dodavatelských smluv, faktury včetně dokladů o zaplacení (originál/ověřená kopie), tři barevné fotografie a pod. (viz dále). Po realizaci zařízení je nutné nechat si zpracovat odborný posudek, který je nedílnou součástí žádosti o podporu, a přiložit fakturu za tento posudek (originál/ověřená kopie), včetně dokladu o zaplacení. Fond hradí 50 % nákladů na tento posudek, maximálně však 3 tis. Kč.

PROČ ODBORNÝ POSUDEK?

Předně jsou v něm shrnuty všechny vstupy a předpoklady, které by každý realizátor, tedy investor rekonstrukce vytápění, instalace nového vytápění nebo ohřevu TUV měl učinit ve vlastním zájmu VŽDY. Samozřejmě před realizací. Každý systém se navrhuje na základě nějakých požadavků, nebo předpokladů. Tepelné čerpadlo se dimenzuje na ztrátu objektu. Solární systém na ohřev TV na potřeby teplé vody osob v objektu žijících. Je snahou apelovat na efektivnost soustav, které stát dotacemi podporuje. Odborný posudek státu naopak dokládá funkčnost systému, jeho správnou dimenzaci a použití certifikovaných výrobků. Sekundárně slouží jako podklad pro statistiky. Požadavky na odborný posudek ze strany státu potažmo ministerstva a Fondu by ovšem měl být co nejmenší, nejomezenější. Bohužel dospěl jsem k názoru, že v letošním roce došlo zřejmě opět k nějakému excesu u požadavků na odborný posudek u tepelných čerpadel.

Odborný posudek je možné sehnat od 3 tis. Kč (solární systém na ohřev TV). Běžná cena se pohybuje mezi 5 a 7 tis. Kč. Zpracovat jej můžou odborně způsobilé a nezávislé fyzické osoby, zapsané do seznamu energetických auditorů u MPO, odborní pracovníci středisek EKIS autorizovaní inženýři, projektanti a odborníci aktivně vyučující obor TZB (technické zařízení budov) na vysokých školách.

KDY A KDE MOHU ŽÁDOST PODAT?

Nejdříve po uvedení zařízení do trvalého provozu a nejpozději do 12 měsíců ode dne uvedení zařízení do trvalého provozu, který např. u novostaveb začíná dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Nepodléhá-li realizace stavebnímu úřadu, pak dnem předání díla do trvalého provozu - protokolem od dodavatelské firmy. Úplné žádosti se přijímají výhradně na místně příslušných krajských pracovištích Fondu podle místa realizace podporovaného zařízení.

Po přijetí a registraci úplné žádosti, která splňuje jak formální, tak technické požadavky, a po schválení podpory bude žadatel vyzván k podpisu smlouvy o podpoře. Následně mu budou převedeny finanční prostředky na účet, který uvedl ve formuláři žádosti. Smlouvou o podpoře se žadatel zavazuje m.j. podpořené zařízení provozovat po dobu minimálně 5 let.

Celý proces od podání žádosti do připsání finančních prostředků na účet trvá v průměru 3 až 4 měsíce.


Nejdůležitější informace především o výši podpor a maximálních limitech jsou shrnuty na následujícím letáku Fondu.

INFORMACE O PODPOŘE VYUŽÍVÁNÍ OZE PRO FYZICKÉ OSOBY


 
 
Reklama