Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Evropská směrnice pro stavební výrobky a její dopad v legislativě ČR (I)

Dokument je pro přehlednost rozdělen do několika článků. Přehled obsahu jednotlivých článků (dílů seriálu):

Díl 1:

předmluva a Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb., rozsah platnosti, harmonizované české technické normy, evropské technické schválení , vydání evropského technického schválení, činnost autorizované osoby, označení shody, postupy výrobce při posuzování shody vlastností výrobku, kusová výroba, certifikát vydaný autorizovanou osobou.

Díl 2:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., rozsah platnosti, povinnosti výrobce nebo dovozce při posuzování shody vlastností výrobků, stavební technické osvědčení, technické dokumentace, postupy posuzování shody, certifikace výrobku (§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění), certifikace výrobku bez zkoušek při dohledu (§ 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění), posuzování systému řízení výroby (§ 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění), ověření shody (§ 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění), posuzování shody výrobcem (§ 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění), posuzování shody při kusové výrobě, prohlášení o shodě, výrobky dovezené z jiných států, přechodná ustanovení, základní požadavky.

Díl 3:

Přehled stanovených výrobků s odpovídajícími postupy posuzování shody, které se vztahují k členům SPTZ, Základní principy používání nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění, a č. 163/2002 Sb., v platném znění, Rozsah platnosti nařízení vlády, Technické požadavky na stanovené výrobky

Díl 4:

 • Příloha A Seznam autorizovaných osob k nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném zění, a k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, stav ke dni 1.9.2005,

 • Příloha B Přehled harmonizovaných norem ke směrnici 89/106/EHS (nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění), které byly uveřejněny v Úředním věstníku EU dne 8.6.2005 - položka C 139/3,

 • Příloha C Přehled tzv. "určených norem" k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, stav ke dni 1.9.2005

IMPLEMENTACE SMĚRNICE 89/106/EHS, ve znění SMĚRNICE 93/68/EHS o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků

PŘEDMLUVA

Směrnice 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988, o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění Směrnice 93/68/EHS, byla do právního řádu ČR poprvé zavedena v roce 1997 jako nařízení vlády č. 178/1997 Sb., které bylo dále změněno nařízením vlády č. 81/1999 Sb. K přesnějšímu zavedení však došlo až v roce 2002, kdy byla předmětná směrnice zavedena do dvou právních předpisů, a to nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. Tento krok byl dán skutečností, že směrnice 89/106/EHS je směrnicí starého přístupu, která sice uvádí v příloze I. rámcové požadavky na stavby a tyto dále rozpracovává pouze do tzv. "Interpretačních dokumentů". Konečná podoba požadavků tak zůstala na národní úrovni členských států, čemuž odpovídalo řešení s nařízením vlády č. 178/1997 Sb. a poměrně obsáhlým souborem národních českých technických norem, které vlastně udávaly správné požadavky na výrobky sloužící pro kompletaci staveb tak, aby byla při jejich dodržení záruka naplnění požadavků přílohy č. 1 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. V mezidobí však začaly být vytvářeny a schvalovány příslušnými komisemi CEN evropské normy na stavební výrobky, a tak bylo nutné již portfolio stavebních výrobků rozdělit na ty, které mají již schválené evropské harmonizované normy a nelze u nich dále používat národní technické normy - nařízení vlády č. 190/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, a na ty, které nadále zůstávají na národních úrovních - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Vzhledem k jistým nepřesnostem a pokračujícím schvalováním a vydáváním dalších evropských harmonizovaných norem bylo nařízení vlády č. 163/2002 Sb. dále novelizováno v letošním roce a změněno nařízením vlády č. 312/2005 Sb.

V textu jsou pak uvedena důležitá upozornění na skutečnosti, které vyplývají z textů obou nařízení vlády a stupně jejich současné interpretace, které by měli výrobci, dovozci, distributoři a montážní firmy ve svém zájmu zohlednit. Je možné, že postupem času bude současný náhled na některé skutečnosti změněn, a o to více vystupuje do popředí nutnost sledovat dění a vývoj interpretací souvisejících s uplatňováním směrnice 89/106/EHS na území ČR.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 190/2002 Sb. ve znění NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 251/2003 Sb. a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 128/2004 Sb.

1. ROZSAH PLATNOSTI

Toto nařízení vlády se vztahuje na stavební výrobky, pokud požadavky pro ně jsou stanoveny:

 1. harmonizovanými českými technickými normami nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu,

 2. evropskými technickými schváleními nebo

 3. určenými normami vztahujícími se k tomuto nařízení, kterými jsou české nebo zahraniční technické normy, které byly oznámeny Komisí Evropských společenství v případě, že v příslušné oblasti neexistují harmonizované evropské normy nebo evropská technická schválení podle předcházejících bodů.

2. Harmonizované české technické normy

Zákon č. 22/1997 Sb. v § 4a odst. 1 uvádí, že česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu nebo evropskou normu, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob.

Přehled harmonizovaných technických norem k evropské směrnici 89/106/EHS uveřejněných v Úředním věstníku EU, a tedy k nařízení vlády č. 190/2002 Sb., je uveden v příloze B tohoto dokumentu.

3. Evropské technické schválení

Je dokument vydaný autorizovanou osobou, který vyjadřuje kladné technické posouzení vlastností výrobku, přičemž schvalující autorizovaná osoba posuzuje vhodnost výrobku k výrobcem určenému použití ve stavbě s ohledem na základní požadavky na stavby uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

3.1.VYDÁNÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ

Výrobce může požádat o vydání evropského technického schválení pro výrobek:

 1. pro který nebyla vydána harmonizovaná norma ani určená norma, ani nebylo vydáno pověření Komise pro zpracování harmonizované normy (dále jen "pověření") nebo u kterého Komise rozhodla, že harmonizovaná norma nebude pro tento výrobek zpracována,

 2. který se podstatně odchyluje od harmonizovaných nebo určených norem.

3.2 Činnost autorizované osoby

Při zpracování evropského technického schválení pověřená schvalující autorizovaná osoba vybere nejjednodušší postup slučitelný se základními požadavky uvedenými v příloze č. 1 k nařízení č. 190/2002 Sb. a interpretačními dokumenty. Doba platnosti evropského technického schválení je časově omezena, zpravidla na dobu 5 let; tato doba může být prodloužena.

4. Označení shody CE

Pokud výrobek splňuje požadavky harmonizovaných českých technických norem, evropských technických schválení nebo určených norem a při posuzování jeho shody byl dodržen stanovený postup, umísťuje výrobce na výrobek označení CE, jehož grafická podoba je stanovena nařízením vlády č. 291/2000 Sb. Označení CE se umísťuje přímo na výrobek, na štítek k němu připevněný nebo na jeho obal, anebo k průvodní dokumentaci a musí být provázeno těmito údaji:

 • identifikační údaje o výrobci (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo u fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),

 • je-li to vzhledem k povaze výrobku vhodné, údaje o vlastnostech výrobku,

 • poslední dvojčíslí roku, v němž byl výrobek opatřen označením CE,

 • identifikační číslo autorizované osoby, účastnila-li se posuzování shody podle § 5 odst. 1 písm. c), d) nebo e),

 • číslo certifikátu, byl-li vydán.

5. POSTUPY VÝROBCE PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY VLASTNOSTÍ VÝROBKU

Výrobce provádí nebo zajišťuje posuzování shody vlastností výrobku s požadavky harmonizovaných norem, evropských technických schválení nebo určených norem některým z těchto postupů:

 1. výrobce provede nebo zajistí počáteční zkoušku typu výrobku a provozuje systém řízení výroby, (systémem řízení výroby se rozumí stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí. Dokumentace o řízení výroby musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení jakosti v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován),

 2. výrobce zajistí provedení počáteční zkoušky typu výrobku autorizovanou osobou a provozuje systém řízení výroby,

 3. výrobce provozuje systém řízení výroby a provádí zkoušky vzorků předepsaným způsobem. Autorizovaná osoba provádí počáteční zkoušku typu výrobku, v rámci počáteční inspekce posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje, a dohlíží nad jeho řádným fungováním a namátkově odebírá vzorky výrobků v místě výroby, na trhu nebo na staveništi a kontroluje dodržení technických specifikací,

 4. výrobce provozuje systém řízení výroby a provádí zkoušky vzorků předepsaným způsobem. Autorizovaná osoba provádí počáteční zkoušku typu výrobku, v rámci počáteční inspekce posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje, a dohlíží nad jeho řádným fungováním,

 5. výrobce provádí počáteční zkoušku typu výrobku a další zkoušky vzorků předepsaným způsobem a provozuje systém řízení výroby. Autorizovaná osoba v rámci počáteční inspekce posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje, a dohlíží nad jeho řádným fungováním,

 6. výrobce provádí počáteční zkoušku typu výrobku a další zkoušky vzorků předepsaným způsobem a provozuje systém řízení výroby. Autorizovaná osoba v rámci počáteční inspekce posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje,

a vydává o tom ES prohlášení o shodě. Postupy posuzování shody jsou vždy uvedeny v harmonizovaných normách, evropských technických schváleních nebo určených normách.

Postup posuzování shody podle písm. a) nelze použít, jestliže výrobce neuplatnil nebo uplatnil pouze částečně harmonizované české technické normy nebo zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, nebo evropská technická schválení, nebo určené normy. V takovém případě se postupuje podle písm. b).

Přehled autorizovaných osob k nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, je uveden v příloze A tohoto dokumentu.

6. KUSOVÁ VÝROBA

V případě kusové výroby výrobce uplatňuje postup podle písm. a), pokud není v požadavcích harmonizovaných evropských norem, evropských technických schválení nebo určených norem předepsán jiný postup; výrobce vydává ES prohlášení o shodě namísto opatření výrobku označením CE, ledaže by označení výrobku CE bylo předepsáno jiným právním předpisem.

7. CERTIFIKÁT VYDANÝ AUTORIZOVANOU OSOBOU

Autorizovaná osoba při postupech podle písm. c) až f) postupů výrobce při posuzování shody vlastností výrobku (kapitola 3 tohoto dokumentu) vydává certifikát, který je v těchto případech předpokladem pro vydání ES prohlášení o shodě. Certifikát musí obsahovat:

 1. identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),

 2. popis výrobku (druh, identifikační znaky, výrobcem určený způsob použití),

 3. přehled harmonizovaných českých technických norem nebo zahraničních technických norem přejímajících v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, evropských technických schválení nebo určených norem vztahujících se k tomuto nařízení, se kterými je výrobek v souladu,

 4. zvláštní podmínky použití výrobku,

 5. název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo autorizované osoby,

 6. jméno a funkci osoby oprávněné jednat jménem autorizované osoby, která certifikát vydává,

 7. číslo certifikátu, popřípadě podmínky a dobu platnosti certifikátu.
 
 
Reklama