Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nájemné v nájemních smlouvách

Nejdůležitější změny týkající se stanovení ceny/úplaty, které přinesl NOZ - díl IV

Mezi nejpodstatnější novinky, které přinesl nový občanský zákoník do právní úpravy nájemních smluv, patří to, že nájemní smlouvy se od 1. 1. 2014 řídí právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku, i když byly uzavřené před tímto datem.

4. Nájemné v nájemních smlouvách

Mezi nejpodstatnější novinky, které přinesl nový občanský zákoník do právní úpravy nájemních smluv patří to, že nájemní smlouvy se od 1.1.2014 řídí právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku, a to i když byly uzavřené před tímto datem. Vzhledem ke skutečnosti, že nový občanský zákoník přinesl vícero změn v oblasti nájemních smluv, vyžaduje si tato skutečnost zvýšenou pozornost od všech subjektů vstupujících do nájemních závazkových vztahů. Nicméně toto pravidlo se neuplatní při nájmu movité věci a při pachtu. Dále je nutné připomenout, že vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se ale budou posuzovat podle dosavadních právních předpisů.


Podstata nájmu samozřejmě zůstala nezměněna, když se nájemní smlouvou pronajímatel zavazuje přenechat věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Způsob určení výše nájemného

Co se týče samotného nájemného, tak je potřebné zdůraznit, že nájemní smlouva (jako smlouva o dílo a kupní smlouva) je smlouva úplatná. To znamená, že nájemné musí být vždy hrazeno. Výše nájemného by měla vyplývat ze samotné smlouvy. Pokud ale výše nájemného z nájemní smlouvy nevyplývá, obsahuje nový občanský zákoník pravidla pro jeho určení v § 2217. Pokud nájemné nebylo v nájemní smlouvě sjednané, je nájemce povinen uhradit běžné nájemné, tj. nájemné ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek (někdy také nazývané tržní nájemné). Nájemné může být stanoveno v penězích, ale může mít i podobu jiné majetkové hodnoty (naturálního plnění). Pokud je nájemné plněno jinak než v penězích, je rozhodná majetková hodnota poskytovaného plnění vyjádřena v penězích. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí se nájemné měsíčně pozadu.

Vzhledem ke specifikům právní úpravy se v tomto článku nezabýváme nájemným v případě nájmu bytů a domů. Toto téma je však na TZB-info v jiných článcích a krátkých zprávách např.

 
 
Reklama