Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odměna v licenčních smlouvách

Nejdůležitější změny týkající se stanovení ceny/úplaty, které přinesl NOZ - díl V

Na rozdíl od obchodního zákoníku, který upravoval licenci pouze k předmětům průmyslového vlastnictví, upravuje nový občanský zákoník licenci jako smlouvu obecnou pro celou oblast duševního vlastnictví.

5. Odměna v licenčních smlouvách

Nový občanský zákoník přinesl do právní úpravy licenční smlouvy a stanovení výše odměny za licenci převratné změny. Patrně nejdůležitější změnou týkající se licenčních smluv je to, že na rozdíl od obchodního zákoníku, který upravoval licenci pouze k předmětům průmyslového vlastnictví, upravuje nový občanský zákoník licenci jako smlouvu obecnou pro celou oblast duševního vlastnictví.


Licenční smlouvou podle nové úpravy poskytovatel poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví a nabyvatel se zavazuje, pokud není stanoveno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.

Způsoby určení výše odměny
Co se týče odměny za licenci, právní úprava obsažená v novém občanském zákoníku přinesla významné změny. Právní úprava v obchodním zákoníku byla co do ustanovení o odměně velice strohá, když pouze stanovovala, že za licenci se její nabyvatel zavazuje k poskytování určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty. Nový občanský zákoník přinesl podrobnější úpravu stanovení výše odměny.

Nový občanský zákoník v § 2366 stanovuje, že pro platnost licenční smlouvy se vyžaduje, aby obsahovala výši odměny nebo alespoň způsob určení této odměny. Licenční smlouva je ale platná i tehdy, pokud z projevu vůle v licenční smlouvě vyplývá, že strany chtějí uzavřít licenční smlouvu i bez určení výše odměny (v takovém případě je nabyvatel povinen uhradit poskytovateli obvyklou odměnu, tzn. odměnu obvyklou v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek a pro takové právo), nebo pokud si strany v licenční smlouvě sjednají, že se licence poskytuje bezúplatně. Z této skutečnosti tedy vyplývá, že licenční smlouva může být, na rozdíl od smlouvy o dílo, kupní smlouvy a nájemní smlouvy, smlouvou bezúplatnou.

Dále je v novém občanském zákoníku výslovně v § 2366 odst. 2 stanoveno, že je-li výše odměny ujednána v závislosti na výnosech z využití licence, musí nabyvatel umožnit kontrolu účetních záznamů, ke zjištění skutečné výše odměny. Nabyvatel licence je dále povinen předložit poskytovateli vyúčtovaní takto ujednané odměny v ujednaných časových obdobích (a to alespoň jednou ročně, není-li ujednáno jinak).

 
 
Reklama