Se vstupem nového občanského zákoníku (NOZ) v účinnost došlo v lednu 2014 k jednoznačně největší změně v občanském a obchodním právu v historii České republiky. A to nejen po formální stránce, kdy se v novém občanském zákoníku sloučilo mnoho desítek dříve platných samostatných norem. Změnilo se zejména celé pojetí práva, rozšířily se podstatně možnosti občanů a firem ušít si na míru podmínky vzájemných vztahů, a to třeba i odchylně od znění zákona. Tato bezesporu pozitivní změna má i svou stinnou stránku – všichni poneseme mnohem větší odpovědnost za vlastní kroky, tam, kde se dříve bylo možné spolehnout na znění zákona, bude mít přednost konkrétní dohoda.

Cíle oblasti Nový občanský zákoník na TZB-info je poskytnout čtenářům portálu informace o některých změnách, které tato nová právní úprava vnesla do oblasti stavebnictví a podnikání obecně. Zaměřuje se na změny v nejpoužívanějších typech smluv, jako je například smlouva o dílo. Rozebírá odpovědnost dodavatele, projektanta a dalších subjektů za vady díla. Věnuje se také změnám, které nastaly v souvislosti s uplatněním nové zásady, že stavba se stává součástí pozemku.

TZB-info připravilo ve spolupráci s Advokátní kanceláří Šikola a partneři komentář vybraných témat NOZ.
Stáhněte si přednášku Mgr. Pavla Douchy a Mgr. Dany Stejskalové.
Obsah: Smlouva o dílo, Cena díla a její změny - sjednání ceny, cena určená odhadem a cena určená podle rozpočtu, provedení díla, vlastnické právo k předmětu díla, stavba jako předmět díla, odpovědnost za vady stavby jako díla, převzetí díla, vady díla, společná odpovědnost – zhotovitele, subdodavatele, projektanta a stavebního dozoru, záruka (za jakost), předsmluvní odpovědnost, přerušení jednání o uzavření smlouvy, uzavření smlouvy, stavba jako součást pozemku.Proces vyvlastnění v českém právním řádu

12.11.2017 | Mgr. Jan Labský, Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Vyvlastnění je jedním z právních institutů, který ve společnosti dlouhodobě vzbuzuje silné emoce. Dvoudílný článek se v první části zabývá základními právními východisky institutu vyvlastnění a jeho přípustnosti a doplňuje tato východiska judikaturním výkladem českých soudů. V pokračování bude následně pojednáno o náhradě při vyvlastnění či omezení vlastnického práva a následně i o procesu vyvlastnění, včetně jeho soudního přezkumu.
Bytové domy v Praze © TZB-info

Jsou lodžie, balkony a terasy společnými částmi bytového domu?

19.6.2017 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Definice, co je společnou částí v bytovém domě, je klíčová zejména při úpravách konstrukcí domu a při poruchách, které ovlivňují jednak předmětný prostor jako takový a jednak dotčené bytové jednotky. Z určení společné části vyplývá, kdo financuje úpravy a rekonstrukce těchto konstrukcí a prostor. Definice společných částí vychází z nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a z již zrušeného zákona o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.).

Je možné žalovat zaměstnance o náhradu škody nebo ušlého zisku?

5.9.2016 | Kristýna Vojtíšková, Kristýna Delmar, Frank Bold Advokáti, s.r.o., Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Jestliže zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci úhradu škody, musí mu být schopen dokázat porušení povinností, jinak škodu uhradí sám.

Když zápis v katastru neodpovídá skutečnosti

2.9.2016 | Lenka Hlaváčová, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
U práv zapisovaných do katastru nemovitostí zpravidla předpokládáme, že jsou zapsána podle skutečného stavu. V praxi je však možný případ, kdy osoba zapsaná v katastru nemovitostí ve skutečnosti není vlastníkem dané nemovitosti nebo kdy katastr obsahuje chybný údaj ohledně věcného břemene.

Rozúčtování nákladů v bytovém domě od roku 2016

7.12.2015 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Způsob rozúčtování nákladů v bytových domech prodělává v posledních letech výrazné změny. Článek nabízí ucelený přehled způsobu rozúčtování všech nákladů v bytových domech podle platných předpisů. Určen je zejména majitelům bytových jednotek, členům výborů SVJ, vedení bytových družstev, případně osobám a firmám spravujícím bytové domy.

Smlouva o dílo (II. část) – stavba jako předmět díla

7.12.2015 | Mgr. David Štamberk, Mgr. Pavel Franc, Frank Bold advokáti, s.r.o.
Druhá část článku se zabývá problematikou vlastnictví stavby – díla, jejím provedením a případnými vadami. Jsou rozebírány konkrétní problémy, jako je přechod nebezpečí škody, právo na vyúčtování, kontrola provádění díla, skryté překážky a převzetí stavby, včetně solidární odpovědnosti subdodavatele za vady stavby.

Dopady Nového občanského zákoníku na vyúčtování služeb u společenství vlastníků

5.10.2015 | CENTRA a.s.
Nový občanský zákoník (NOZ) rozlišuje příspěvek na správu domu a pozemku, příspěvek na vlastní správní činnost a zálohy na služby.
diskuse: 1 příspěvek, 05.10.2015 19:05

Smlouva o dílo (I. část) – základní přehled

3.8.2015 | Mgr. Luděk Šikola, Advokátní kancelář Šikola a partneři, Mgr. David Štamberk
První část článku obecně pojednává o současné úpravě institutu smlouvy o dílo. Zabývá se problematikou vymezení díla, které oproti předcházející úpravě doznalo změny především v tom smyslu, že již není vyžadováno hmotné zachycení díla, jak tomu bylo před přijetím nového občanského zákoníku. Dále je zde pojednáno o možnostech určení ceny díla, resp. uzavření smlouvy o dílo bez určení jeho ceny. Podrobněji je rozebráno určování ceny rozpočtem, které se uplatní zejména ve stavebnictví.

Výběr zhotovitele pro výstavbu bytového domu formou soutěže

27.3.2015 | Mgr. Dana Stejskalová, Advokátní kancelář Šikola a partneři
Veřejná soutěž představuje zvláštní způsob uzavření smlouvy mezi vyhlašovatelem soutěže a vybraným zhotovitelem. K uzavření smlouvy dochází automaticky oznámením o přijetí nabídky. U neveřejné soutěže nemusí být smlouva s vybraným zájemcem uzavřena.

Monografie „Voda v právních vztazích“

13.12.2014 | redakce
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně vydala monografii, která obsahuje například témata ochrana vod při využívání území, voda v soukromoprávních vztazích, ochrana kvality vod, odpovědnost za ztráty na vodách, hygienické aspekty kvality vod, vodní dílo z pohledu NOZ, kompetence vlastníků pozemků a další.

Druhy cen a odměn a jejich využití při oceňování prací ve stavebnictví

13.10.2014 | Mgr. Martin Maňák, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold
Předmětem tohoto článku je poukázat na možnosti stanovení cen a odměn při stavebních, montážních a projekčních prací, inženýrských činnostech a technických pomocí. V článku 1 se zaměřuji na to, jakými smluvními typy se regulují tyto druhy činností. Čl. 2 je zaměřen na možnosti stanovení cen u smluv o dílo, jako je např. pevná částka, odhad a rozpočet.

Nájemné ve smlouvách o nájmu bytu a domu

25.8.2014 | Mgr. Martin Maňák, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold
Výše nájemného by měla být v nájemní smlouvě uvedena pevnou částkou. Nově může být dohodnuto, že nájemné se bude každoročně zvyšovat. Nový občanský zákoník zavedl i další ustanovení, která upravují maximální výši kauce nebo rychlost zvyšování nájemného. Nájemní smlouvy se řídí novou právní úpravou, i když byly uzavřené před tímto datem.
Zákon a paragraf

Odměna v licenčních smlouvách

4.8.2014 | Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Na rozdíl od obchodního zákoníku, který upravoval licenci pouze k předmětům průmyslového vlastnictví, upravuje nový občanský zákoník licenci jako smlouvu obecnou pro celou oblast duševního vlastnictví.
Zákon a paragraf

Nájemné v nájemních smlouvách

28.7.2014 | Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Mezi nejpodstatnější novinky, které přinesl nový občanský zákoník do právní úpravy nájemních smluv, patří to, že nájemní smlouvy se od 1. 1. 2014 řídí právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku, i když byly uzavřené před tímto datem.
paragraf

Cena v kupních smlouvách

21.7.2014 | Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Nový občanský zákoník při určení ceny v kupních smlouvách vycházel především z ustanovení obchodního zákoníku. Na rozdíl od smlouvy o dílo tedy změny nebyly tak výrazné. Co se týče stanovení ceny tak opět nedoporučujeme stanovovat uzavření kupní smlouvy bez určení ceny.
paragraf

Stanovení ceny ve smlouvách o dílo

14.7.2014 | Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Cena díla může být určena přesnou částkou nebo rozpočtem a cena díla je určena dostatečně určitě, pokud je dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určená alespoň odhadem. Pokud je cena určena pevnou částkou, nemůže objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo vyšší náklady nebo úsilí.
paragraf

Nejdůležitější změny týkající se stanovení ceny/úplaty, které přinesl nový občanský zákoník, 1. díl

7.7.2014 | Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold
Při popisu základních změn při stanovení cen podle NOZ je třeba nejdříve vyjasnit definice co je obvyklá úplata, záloha, závdavek, splatnost ceny. Nový občanský zákoník ale obsahuje speciální právní úpravu cen u jednotlivých smluvních typů.

Jak ochránit seniory před podomními prodejci?

9.5.2014 | Ing. Jan Schindler, redakce
Senioři jsou nejčastější obětí podomních prodejců. Stát i obce v poslední době dělají hodně, aby je před nimi ochránily, ale přeci jenom nejvíce může pomoci zájem potomků. V čem by mohla spočívat jejich pomoc?
diskuse: 1 příspěvek, 09.05.2014 14:30

Řekněte nám, jak se vám bydlí podle nových zákonů

6.5.2014 | Státní fond rozvoje bydlení
Změny legislativy od ledna 2014 mají dopad na bytová družstva, společenství vlastníků i nájemní vztahy. Dotazník Státního fondu rozvoje bydlení se snaží zjistit reálné zkušenosti se zavedením nových právních změn.
Zákon a paragraf

Umíme správně vyložit pojem stavba?

15.4.2014 | JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti
Stavba je součástí pozemku. V souvislosti s novým občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) této větě nemohl uniknout snad nikdo v České republice. S jejím výkladem je to ale horší – v NOZ se slovo stavba vyskytuje v různých souvislostech 176krát, přesto v kodexu nenajdeme její definici. Co je to tedy vlastně stavba podle předpisů nového občanského práva? A je opravdu vždy součástí pozemku?

další články

Projekty 2017

 

Aktuální články na ESTAV.czVodní elektrárnu staví již přes 45 let. Stavbu dokončí čínská firmaAirbnb omezí v Paříži pronájmy na 120 dní v roce pouze v bytech v centruCez zimu si dajte urobiť ponuku na zariadenia OZE a na jar máte energie takmer zadarmoMěsta s nejvíce znečištěným ovzduším na světě