Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Turniket – zábrana proti neoprávněnému vstupu (3)

„Turniket (Turnstile), zařízení určené pro fyzické omezení průchodu pro jednu osobu v jednom okamžiku“ (ČSN EN 60839-11-1 ; 3.116). Dříve spíše mechanická propusť, dnes plnohodnotné elektromechanické zařízení s vlastní řídicí a vyhodnocovací logikou.

Od postavení prvního domu bylo hlavní místo přístupu chráněno dveřmi, plachtou apod. Významní nájemníci domů měli před vstupem stráž, dnes je to vrátný, recepce, ochranka. Dveře se zabezpečovaly prvními zámky, vrata pak měla trám (jako západku), hrady pak padací most – případně bránu. Tento systém ochrany měl a má i dodnes jednu chybu. Jakmile se tato zábrana otevře, projde jí neomezené množství osob. Stráž měla za úkol regulovat (nevpustit) nepovolené osoby, záleželo ale na rozhodnutí lidského faktoru, který nakonec určil, kolik osob se do objektu dostane.

Průchodnost, šíře průchoduMinimálně od doby platnosti vyhlášky 369/2001 Sb. (vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – následně nahrazena vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) daný průchod pro osobu je 600 mm, tomu musí být přizpůsobeny jak samotné „volné“ průchody, tak i turnikety. Protože tripodové turnikety mají délku tyčí pouze 550 mm, je nutné průchod na povinných 600 mm rozšířit. Vzhledem k tomu, že tyto turnikety musí mít pevnou zábranu postavenou kolmo k tyčím turniketu, umisťuje se tato zábrana minimálně o 50 mm dále od tyče turniketu. Mezera však nesmí být větší než 120 mm, protože nad tuto mezeru se neoprávněná osoba již protáhne. Ostatní turnikety tento problém nemají, ale existují i jiné obtíže průchodu. Například rotační turnikety mají tu nevýhodu, že procházející osoba prochází obloukem, a zvláště ve vysokých turniketech může vzniknout problém v průchodu se zavazadlem.

Průchodnost turniketem je dána technickým zařízením, tedy turniketem vlastním, a schopností osoby turniketem projít, tedy lidským faktorem. Při koncipování kapacity průchodnosti do a ven z budovy se nelze zabývat pouze technickými možnostmi zařízení. Standardní průchodnost běžnými typy turniketů je 25 osob za minutu, reálně však 15–18 osob po 2–3 měsíců fungování turniketů v budově, kdy se zaměstnanci naučí tímto zařízením standardně chodit. U senzorových bariér je to 30 osob za minutu, a to z důvodu bezkontaktnosti průchodu a rovného koridorového průchodu, kde není pro oprávněně procházejícího člověka žádná překážka.

Průchodnost s vyšším stupněm zabezpečení vstupu se snižuje. Dochází k rovnoměrnému rozdělení mezi turniket a přístupový systém. Turniket může mít nášlapnou zónu, váhu, čidlo přítomnosti, popř. detektor kovu, drog, rentgen. Přístupový systém pak díky použití běžných čtecích zařízení s délkou čtení 10 cm může dosáhnout výše uvedených hodnot průchodu. Při použití biometriky je to méně a při kombinaci bezpečnostní propusti a biometriky je průchodnost na úrovni max. 10 osob za minutu.

Nekončící proces


Bylo by chybou neupozornit na jeden ze základních obchodních nedostatků při nasazování techniky – dodávkou vlastního zařízení proces nekončí. Nedílnou součástí při nákupu/dodávce zařízení je znalost podmínek a ceny servisu. Jako každé technické zařízení, i turniket potřebuje péči, aby vydržel sloužit co nejdéle. Údržba se liší podle toho, zda je turniket umístěn venku nebo uvnitř. Alespoň jednou ročně by se měl turniket otevřít a měli bychom nahlédnout do jeho srdce, abychom zjistili, co se v něm za rok událo. Obzvláště je-li umístěn ve venkovním prostředí a vedle silniční komunikace, kde se v zimním období solí. Doporučuje se promazání všech otočných částí, kontrola klínového řemenu a zhodnocení stavu chodu turniketu. Nedílnou součástí je pak vnější ošetření speciálními prostředky proti korozi.

S údržbou souvisí ještě jeden opomíjený fakt, a to technická vybavenost instalačních firem. V České republice se na trhu vyskytuje přibližně deset specializovaných firem, které se zabývají dovozem, výrobou a distribucí turniketů (branek). Ale také stovky instalačních firem s individuálním zázemím. Minimálně stejný důraz, jaký je kladem při vycházení individuálním požadavkům zákazníků (bez nadsázky můžeme hovořit o výrobě turniketů tzv. na míru), by měl být kladen na technické vybavení dodavatele. Vzhledem k tomu, že turniket již není pouhou mechanickou propustí, měl by být každý servisní technik (kromě standardních mechanických klíčů) vybaven také diagnostickým SW pro zjištění příčin.

Závěr

Z původní myšlenky na využití turniketu, jakým bylo selektování ovcí pro stříhání vlny, se v průběhu doby našlo využití v mnoha podobách a situacích. Základní myšlenka (selekce) zůstala a přidaly se doplňkové možnosti využití v rámci budovy, objektu, areálu. Dnes jsou turnikety zcela běžným bezpečnostním prvkem a architektonickým doplňkem celé budovy. Nejsou pro nikoho překvapením a všichni procházející tento prvek chápou jako nutnost pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců a vlastní budovy. Protože se technika vyvíjí i v tomto oboru, nacházejí se nové možnosti využití, architekti přicházejí s novým neotřelým vzhledem s cílem co nejméně obtěžovat procházející osoby a zároveň zabránit vstupu nežádoucím a nebezpečným osobám.

Konec 3.  dílu

Související normy

ČSN EN 50133-1 ; Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky (Datum vydání: 1. 3. 2001, datum ukončení platnosti: 11. 6. 2016).
Anotace: Tato norma definuje požadavky na automatizované systémy kontroly vstupů a komponenty uvnitř a vně budov. Zahrnuje: systémovou architekturu a všeobecné požadavky na systém kontroly vstupů pro zabezpečovací aplikace; funkční požadavky; definice podmínek okolního prostředí a elektromagnetické kompatibility; požadavky na komunikaci kontroly vstupů s ostatními systémy, jako jsou například ovládací prvky místa přístupu (apas) a senzory, poplachový systém, atd. Tato norma se nezabývá ovládacími prvky přístupu (apas) a senzory

ČSN EN 50133-7 ; Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace (Datum vydání: 1. 11. 2000, datum ukončení platnosti: 13. 4. 2018).
Anotace: Tato norma uvádí pokyny k použití automatizovaných systémů kontroly vstupů a komponentů uvnitř a vně budov na základě souboru norem EN 50133. Zahrnují návrh systému, instalaci, předávání, provoz a údržbu systémů kontroly vstupů. Pokyny jsou určeny pro systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích. Zahrnuje oblasti od jednoduchých systémů pro řízení jednoho přístupového místa až po složité systémy s mnohanásobnými přístupovými místy. Systém kontroly vstupu umožňuje ovládat a monitorovat výstupní ovládací prvky a senzory přístupového místa (apas), které však nejsou zahrnuty do těchto pokynů. Systém kontroly vstupů může být propojen s jinými systémy (například: Elektrické zabezpečovací systémy). Tato norma neurčuje, zda má nebo nemá být v daných objektech instalován automatizovaný systém kontroly vstupů.

ČSN EN 60839-11-1 ; Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty (Datum vydání: 1. 2. 2014).
Anotace: Tato norma specifikuje minimální funkčnost, požadavky na provozní vlastnosti a metody zkoušení pro elektronické systémy kontroly vstupu a komponenty používané pro fyzický přístup (vstup a odchod) v budovách a jejich okolí a v chráněných prostorách. Neobsahuje požadavky na iniciační zařízení místa přístupu a senzory. Norma nezahrnuje požadavky pro přenos mimo objekty, souvisící s poplachovými a tísňovými systémy. Tato norma se vztahuje na elektronické systémy kontroly vstupu a komponenty určené pro použití v bezpečnostních aplikacích pro zajištění přístupu a obsahuje požadavky na záznam, identifikaci a kontrolu informací.

ČSN EN 60839-11-2 ; Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu – Pokyny pro aplikace (Datum vydání: 1. 3. 2016).
Anotace: Tato norma definuje minimální požadavky a pokyny pro montáž a provoz elektronických systémů kontroly vstupu (EACS) a/nebo příslušenství, aby vyhovovaly různým úrovním ochrany. Norma zahrnuje požadavky na plánování, montáž, uvedení do provozu, údržbu a dokumentaci pro aplikace EACS instalované uvnitř a kolem budov a prostorů. Funkce zařízení jsou definovány v IEC 60839-11-1. Pokud EACS obsahuje funkce souvisící s tísní nebo detekcí narušitelů, platí rovněž požadavky norem souvisících s poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy. Tato norma neobsahuje metody a postupy provádění analýzy rizik.

Klíčové pojmy z výše uvedených ČSN

ČSN EN 50133-1

APAS (výstupní ovládací prvky a senzory místa přístupu) ; (apas): ovládací prvky a senzory místa přístupu; příkladem ovládacích prvků jsou elektrické otvírače dveří, elektronické zámky, turnikety a závory; příkladem senzorů jsou kontakty, spínače, tlaková signalizační zařízení a dveřní spínače. (ČSN EN 50133-1 ; 3.12)

ČSN EN 50133-7

přístupová místa (apas): (EN 50131-1) výstupní ovládací prvky a senzory místa přístupu. Příklad 1 Ovládací prvky: elektrické otvírače dveří, elektronické zámky, turnikety a závory. Příklad 2 Senzory: kontakty, spínače, tlaková signalizační zařízení a dveřní spínače. (ČSN EN 50133-7 ; 3.2)

ČSN EN 60839-11-1

místo přístupu (access point), portál (portal): fyzický vstup/výstup, v němž je přístup ovládán dveřmi, turniketem nebo jinou zabezpečovací závorou. (ČSN EN 60839-11-1 ; 3.6)
příslušenství (accessory equipment), jakýkoli prvek elektronického systému kontroly vstupu kromě řídicí jednotky systému kontroly vstupu. (ČSN EN 60839-11-1 ; 3.20)
čtečka (reader), zařízení pro čtení ověření. Příklad: čtečka identifikačních prostředků, karet, biometrická čtečka, atd. (ČSN EN 60839-11-1 ; 3.91)
elektronický systém kontroly vstupu (electronic assess control system) / systém kontroly vstupu (access control system), elektronický systém kontroly vstupu, poskytující oprávněným osobám, nebo entitám, vstup do a/nebo opuštění zabezpečeného prostoru, a zamítající vstup a/nebo odchod neoprávněným jedincům, nebo entitám. Poznámka: k heslu Kontrola vstupu/odchodu může zahrnovat podávání zpráva a záznam souvisících aktivit. (ČSN EN 60839-11-1 ; 3.63)
turniket (turnstile), zařízení určené pro fyzické omezení průchodu pro jednu osobu v jednom okamžiku. (ČSN EN 60839-11-1 ; 3.116)

ČSN EN 60839-11-2

vlastník systému (system owner), osoba nebo skupina osob, která rozhoduje o tom, co je vhodné použít v případě příslušných objektů pro zajištění požadované kontroly vstupu/ochrany/ceny/atd. (ČSN EN 60839-11-2 ; 3.6)

Literatura

  1. ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), www.unmz.cz
  2. ALARM FOCUS (Odborný časopis se zaměřením na problematiku bezpečnostních technologií), ISSN 1805-9007, ev. č. MK ČR E 21161

Použité fotografie: APROKS, spol. s r.o., Kaba Holding AG
Ilustrační nákres: Ing. Tomáš Mikula

 
Komentář recenzenta Ing. Zdeněk Veiner

Článek Turnikety – zábrana proti neoprávněnému vstupu ukazuje na historický vývoj jednoho z prvků systému kontroly vstupu a jeho dnešní varianty použití ve spojení s elektronickým řízením. Ukazuje, že moderní turnikety se přizpůsobují přímo prostředí, ve kterém jsou nasazovány. Vedle základních funkčních vlastností, které mají zajišťovat bezpečnost, se při projektování a realizaci stavby turniketů zohledňují statické i klimatické podmínky v místě jejich nasazení. Je pamatováno i na osoby se zdravotním postižením, aby jim byl umožněn snadný průchod. Zdůrazňuje, že vzhled turniketů má zásadní vliv na jejich výběr pro konkrétní prostředí. I když je dnes z pohledu volby materiálů pro stavbu turniketu možné téměř cokoli, měla by být v rovnováze jeho cena / výkon.

Autor upozorňuje na neutěšenou situaci v technických normách, které se vztahují na elektronické systémy kontroly vstupu a přebírají se překladem EN. Z původní řady norem ČSN EN 50133, kterých mělo být celkem sedm, byla vydána v letech 2000 a 2001 jen část 1 – Systémové požadavky, část 2 – 1 – Všeobecné požadavky na komponenty a dosud platná část 7 – Pokyny pro aplikace. Nové normy pro elektronické systémy kontroly vstupu, vydané v letech 2014 a 2016, mají jen dvě části ČSN EN 60839-11-1 – Požadavky na systém a komponenty a ČSN EN 60839-11-2 – Pokyny pro aplikace. Do roku 2018 zde budeme mít tedy dvě různé normy s pokyny pro aplikace, které platí souběžně. Nové normy jsou postaveny tak, že si majitel systému sám definuje vhodné konstrukční prvky a organizační postupy pro sestavení kontroly vstupu ve vztahu na stupeň zabezpečení.

Poznámka: v textu se vedle sebe vyskytují zkratky ACS a EKV. Je na místě upozornit na skutečnost, že zkratka EKV (elektronická kontrola vstupu / elektrická kontrola vstupu) nevychází z anglického originálu normy a ani z její oficiální české verze.

English Synopsis
Turnstile – a barrier against unauthorized access (3)

Turnstile, a device designed to physically limit passage for just single person at a time. In the past it was often just a mechanical gate while today it is a full-featured electromechanical device with its own control and evaluation logic.

 
 
Reklama