Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

19.3.2012
Ing. Eva Dvořáková, Ing. Anna Kuklíková, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

V případech kompozitních dřevobetonových konstrukcí je nutné provádět požární zkoušky a snažit se z nich získat co nejvíce poznatků, které by umožnily sestavit příslušné výpočetní modely. Tento příspěvek je zaměřen na popis problematiky kompozitních dřevobetonových konstrukcí a přehled nových poznatků o jejich chování za požáru.

17.2.2012
Vlastimil Růžička, redakce

V ateliéru D stavební fakulty ČVUT Praha se na začátku února uskutečnil celodenní seminář s názvem Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy. Připravila jej stavební fakulta ČVUT ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR, Profesní komora požární ochrany a Česká asociace ocelových konstrukcí.

10.10.2011
Ing. Jiří Buchta, CSc.

Autor se v článku zabývá problémovými oblastmi v aktuálních právních předpisech týkajících se problematiky odvodu spalin od tzv. turbospotřebičů. První část je zaměřena především na definici spalinové cesty a požadované úkony z ní vyplývající.

12.9.2011
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

K hlavním škodám způsobeným ohněm v betonových konstrukcích patří porušení pevnosti betonu, jeho praskání, odlupování, změna barvy a deformace prvků. Z těchto škod podstatného významu nabývá snížení pevnosti betonu spojené s jeho následným praskáním. Ačkoliv vyčíslit přesné změny jeho pevnosti je nereálné, lze do jisté míry stanovit jeho poškození na základě měření rychlosti ultrazvuku.

4.7.2011
Ing. Magdaléna Dufková, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Tento příspěvek je věnován požární odolnosti vícepodlažních budov s lehkým dřevěným skeletem. Výpočetní postupy udávané Eurokódem jsou aplikovatelné pouze zjednodušeně a na omezené množství stavebních prvků. Pro vědeckou činnost v této oblasti jsou nepostradatelné požární experimenty a jejich následné vyhodnocení pomocí numerických a analytických modelů.

28.2.2011
Ing. Magdaléna Dufková, ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Rozvoj dřevostaveb v České republice vychází mimo jiné z požadavku realizovat co nejvíce nízkoenergetické stavby. Stále ale existuje široká veřejnost, která se dřevostaveb obává hlavně ve vztahu k požáru. Při požáru, na rozdíl od oceli, dřevo neztrácí svou pevnost a tuhost. Zbytkový profil si ve většině případů zachovává své vlastnosti a je dále schopen přenášet zatížení.

20.12.2010
Ing. Jiří Buchta, CSc.

Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Následující text je zaměřen především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

Stanovisko  Společenstva kominíků ČR k Nařízení č. 91/2010 Sb.
14.12.2010
František Holec

Vzhledem k tomu, že se v minulých týdnech objevily ve sdělovacích prostředcích ne vždy úplně přesné informace o novém legislativním předpisu Nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, považuje Společenstvo kominíků spolu s HK za nutné uvést některé záležitosti související s prováděním kominických prací na pravou míru tak, abychom zabránili nesprávné a nepřiměřené reakci vlastníků a provozovatelů spotřebičů paliv.

2.8.2010
Ing. Roman Zoufal, CSc., PAVUS, a.s.

Při řešení požární bezpečnosti staveb je třeba znát hodnoty požární odolnosti stavebních výrobků a konstrukcí a navrhovat konstrukce, které požadované hodnoty požární odolnosti splní. Text je zpracován odborníky z vědecké, výzkumné a pedagogické oblasti a je určen projektantům a pracovníkům státní správy na úseku požární bezpečnosti staveb.

26.7.2010
Ing. Pavel Hejduk, Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.

Nedílným posouzením nových, ale i stávajících konstrukcí je ověření jejich odolnosti za mimořádných situací. Jednou z častých mimořádných situací je požár. Požaduje-li se stanovení požární odolnosti z hlediska stavební mechaniky, musí být konstrukce navrženy a provedeny takovým způsobem, aby si zachovaly svou nosnou funkci během příslušného požárního namáhání.

28.12.2009
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Článek se zabývá možností vzniku požáru na základě analýzy příznaků zjištěných po jeho likvidaci, ať už v exteriéru, nebo v interiéru. Jedná se především o příznaky na dřevě, kovu a sklu, ale i možnost vyloučení falešných ukazatelů požáru.

9.11.2009
Ing. Petr Kejklíček, Promat, člen sdružení CERPAD

V první polovině letošního roku začaly platit novelizované normy, ve kterých jsou nově definovány požadavky na navrhování zateplovacích systémů budov. Jedná se o ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (duben 2009) a ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Změny v těchto normách přinášejí i řadu zásadních novinek. Podívejme se na ně prostřednictvím obrazového materiálu.

2.10.2009
redakce

Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) pořádal v zářijových dnech ve svém pražském sídle konzultační dny, které se týkaly aktuálních dotačních programů Panel a Zelená úsporám. Stejné téma se pak následně probíralo v Přerově. Zazněly i zajímavé příspěvky ke stavebním konstrukcím podle nové ČSN 73 0810.

13.8.2008
plk. Ing. Zdeněk Hošek

Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Obdobné zákonné povinnosti vznikají též fyzickým osobám, a to podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d), e) a i) téhož zákona.

2.6.2006
redakce

Následující text je ukázkou z knihy Vzduchotechnika, autorů Ing. G. Gebauera, CSc., Ing. O. Rubinové PhD. a Ing. H. Horké. Tuto knihu vydalo Era vydavatelství a vybraný text je jen malou ukázkou z této kvalitní knihy. Kniha na 262 stranách přináší odbornou problematiku přehledně a srozumitelně. Je doplněna celou řadou grafů a kvalitních obrázků.

19.9.2005
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT

Příspěvek seznamuje čtenáře se základními pojmy a předpisy z oblasti požární ochrany. Autor ukazuje, že pro dobrý návrh vzduchotechnického zařízení z hlediska požární ochrany a přímo pro požární ochranu je nezbytná orientace v základních pojmech a požadavcích předpisů požární ochrany stavebního díla. Neméně významným cílem je pokus autora sjednotit rozdílné slovní označení pro shodné pojmy u obou oborů, nebo vysvětlit skutečný význam těchto označení.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama