Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aktuální právní předpisy a technické normy z hlediska požární bezpečnosti výtahů (3. díl)

Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“), musí splňovat současně také přísné technické podmínky požární ochrany. Ve třetím díle se budeme věnovat Normativním požadavkům a normovým technickým podmínkám požární ochrany staveb.

I když se ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) nejedná o vyhrazené druhy PBZ, náleží požární a evakuační výtahy bezesporu k velmi významným prvkům požární bezpečnosti staveb. Tyto druhy výtahů se zřizují pro použití v případě požárů nebo jiných mimořádných událostí. Z těchto důvodů musí být pro zabezpečení jejich spolehlivé funkce po stanovenou dobu zajištěno jejich napájení z druhého nezávislého zdroje. Správně navržená, funkčně provedená a provozuschopná instalace požárních a evakuačních výtahů je základním předpokladem jak pro zajištění rychlého a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany, tak pro zajištění rychlého a bezpečného úniku z požárem ohrožených prostor staveb či technologií.

III. Normativní požadavky a normové technické podmínky požární ochrany staveb

Předpisy o požární ochraně řeší podrobné technické podmínky výtahů s odvoláním na konkrétní české technické normy (vyhláška č. 23/2008 Sb.) a normativní požadavky (vyhláška č. 246/2001 Sb.). Jedná se zejména o následující technické podmínky:

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

 • Evakuační výtahy se musí zřídit v objektech (článek 9.6.4)
  1. kde v podlažích umístěných výše než 45 m je více než 50 osob (ČSN 73 0818);
  2. majících více než 3 užitná nadzemní podlaží, v nichž se trvale (nebo pravidelně) vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neschopných samostatného pohybu a kde evakuaci těchto osob nelze zajistit jiným způsobem (např. rampou);
  3. určených dalšími normami požární bezpečnosti staveb (např. ČSN 73 0835),
 • evakuační a požární výtahy musí tvořit samostatné požární úseky, pokud nejsou součástí chráněné únikové cesty (článek 5.3.2. písm. b)),
 • u vyhlídkové věže s výškovou úrovní výhledové plošiny přes 45 m se doporučuje se zřízení evakuačního výtahu s kapacitou odpovídající alespoň 1/3 přepokládaného počtu osob na vyhlídkové plošině; jde-li o výškovou úroveň přes 60 m, musí být zřízen nejméně jeden evakuační výtah a schodiště musí být navrženo jako chráněná úniková cesta typu B s nuceným větráním (článek 7.2.15),
 • výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, musí tvořit samostatný požární úsek; požární odolnost konstrukcí ohraničujících výtahovou šachtu a jejich druh se stanoví podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku, kterým výtahová šachta prochází (nebo ke kterému přiléhá) (článek 8.10.1),
 • nejnižší stupeň požární bezpečnosti výtahové šachty musí být pro:
  1. osobní výtahy v objektech o výšce h ≤ 22,5 m – II. stupeň požární bezpečnosti, o výšce h > 22,5 m a do 45,0 m – III. stupeň požární bezpečnosti a o výšce přes 45,0 m – IV. stupeň požární bezpečnosti;
  2. osobo-nákladní nebo nákladní výtahy v objektech o výšce h ≤ 30 m – III. stupeň požární bezpečnosti, h > 30 m – IV. stupeň požární bezpečnosti.
  Malé nákladní výtahy (ČSN 27 4332) se posuzují jako výtahy podle bodu a), aniž by se v těchto výtazích vyskytovaly osoby (článek 8.10.2),
 • šachta evakuačního a požárního výtahu může být společná, nikoliv však s jinými druhy výtahů; v jedné výtahové šachtě se doporučuje umístit nejvýše dva výtahy (článek 8.10.4),
 • evakuační a požární výtahy mohou sloužit jako prostředek evakuace osob (článek 9.6.1),
 • vnitřní zásahové cesty v objektech vyšších než 45 m musí být vybaveny požárním výtahem, ústícím do vnitřní zásahové cesty (článek 12.5.5).

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

 • Evakuační výtahy se musí zřídit v objektech (článek 10.6.3)
  1. kde v podlažích umístěných výše než 60 m jsou skupiny výrob 1 až 4 (viz přílohu E) a výše než 30 m jsou skupiny výrob 5 až 7 nad podlahou prvního nadzemního podlaží a kde je více než 50 osob (ČSN 73 0818);
  2. majících více než tři nadzemní podlaží, kde se trvale (nebo pravidelně) vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu (viz 10.11.5) a kde evakuaci těchto osob nelze zajistit jiným způsobem (např. rampou);
  3. určených dalšími normami požární bezpečnosti staveb,
 • evakuační a požární výtahy musí tvořit samostatné požární úseky, pokud nejsou součástí chráněné únikové cesty (článek 5.2.4. písm. b)),
 • šachty výtahové, instalační, technologické a jiné, shozy odpadků apod. (dále jen šachty), které procházejí více požárními úseky, musí tvořit samostatné požární úseky (viz 5.2.4), kromě případu uvedeného v 9.11.4; nejnižší stupeň požární bezpečnosti šachet lze bez průkazu stanovit z přílohy G (článek 9.11.1),
 • výtah umístěný v chráněné únikové cestě nemusí tvořit samostatný požární úsek, jestliže jsou splněny tyto podmínky:
  1. výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob, je z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a strojovna výtahu je umístěna nad výtahovou šachtou, nebo tvoří samostatný požární úsek;
  2. spojuje nejvýše 7 nadzemních a jedno podzemní podlaží v chráněné únikové cestě typu A;
  3. konstrukce, která případně ohraničuje prostor šachty, je druhu DP1 nebo DP2.
  V prostoru výtahové šachty se nesmí nacházet požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů; (olej v zařízení umožňující pohyb výtahové klece se za požární zatížení nepovažuje) (článek 9.11.4),
 • požadovaná požární odolnost požárně dělicích konstrukcí šachet evakuačních a požárních výtahů a druh konstrukcí se stanoví z tabulky 10, položky 11 a1), a to podle vyšších požadavků určených pro šachtu a pro požární úseky, kterými šachta prochází nebo ke kterým přiléhá (článek 9.11.2),
 • strojovna evakuačního a požárního výtahu může být společná, nikoliv však se strojovnou jiného druhu výtahu. (článek 9.12.2),
 • evakuační výtahy mohou sloužit pro únik osob (článek 10.6.2),
 • evakuační výtahy mohou nahradit druhou nechráněnou nebo chráněnou únikovou cestu typu A, pokud jejich kapacita umožňuje evakuaci alespoň 30 % unikajících osob; výtahu může být použito z kteréhokoliv užitného podlaží, kde výška objektu h nepřesahuje 30 m. Evakuační výtah musí být v tomto případě v samostatném požárním úseku s východy do požárních úseků bez požárního rizika a osoby musí mít možnost užít jak únikovou cestu, tak evakuační výtah (článek 10.6.3),
 • požární výtahy musí být ve všech objektech, kde má být protipožární zásah veden v prostorech výroby a provozů skupiny 1 až 4 (příloha E) nad výškovou úrovní 60 m a v prostorech výrob a provozů skupiny 5 až 7 nad výškovou úrovní 30 m (článek 13.6.1),
 • jestliže vnitřní zásahová cesta, navazující na východ z požárního výtahu, neumožňuje přímý přístup jednotek požární ochrany do všech požárních úseků v podlažích umístěných výše než 60 m nebo 30 m, musí být instalován další požární výtah; požární výtah může být používán i při běžném provozu v objektu – požární výtah je součástí vnitřní zásahové cesty (článek 13.6.1).

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

 • Shromažďovací prostory druhu VP2 a VP3, popřípadě i VP1, pokud shromažďovací prostor je nad druhým podlažím, nebo má osoby ve více podlažích a nad druhým podlažím oproti východu na volné prostranství (>2. NP nebo 2. PP) je více než 50 osob, musí mít k dispozici nejméně jeden evakuační výtah podle článku 9.6.4 až 9.6.6 ČSN 73 0802:2009 (článek 5.3.6.6.3),
 • z požárního úseku venkovního shromažďovacího prostoru, kde jsou osoby (v hledišti) také nad výškovou úrovní 9,0 m od volného prostranství musí být instalovány evakuační výtahy a zásahové cesty podle ČSN 73 0802. Z kteréhokoliv místa tohoto požárního úseku nesmí být pro osoby nad výškovou úrovní 4,5 m vzdálenost k evakuačnímu výtahu nebo k zásahové cestě delší než 60 m. (článek 6.2.3).

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

 • Budovy s požární výškou h > 30,0 m musí být vybaveny nejméně jedním evakuačním výtahem provedeným podle článku 9.6.5 ČSN 73 0802:2009. V budovách skupiny OB2 s obytnými buňkami podle článku 3.10 musí být alespoň jeden evakuační výtah, jsou-li tyto buňky ve výšce hp ≥ 6,0 m; v těchto případech lze užít evakuační výtah s klecí nejméně 1,1 × 1,4 m; ostatní požadavky na evakuační výtahy podle článku 9.6.5 ČSN 73 0802:2009 musí být splněny (článek 5.3.5),
 • v budovách skupiny OB3 se třemi a více nadzemními podlažími s obytnými buňkami podle článku 3.5 c2), ve kterých je projektováno ubytování celkem více než 20 osob, nebo bez ohledu na počty osob jde-li o budovu, kde se předpokládá ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace (viz poznámku 16 ČSN 73 0802:2009), musí být zřízen evakuační výtah podle 9.6.5 ČSN 73 0802:2009; tento výtah musí mít nejméně rozměry klece 1,1 × 1,4 m (článek 6.3.8),
 • v budovách skupiny OB4 majících tři a více nadzemních podlaží musí být zřízeny evakuační výtahy (článek 9.6.5 ČSN 73 0802:2009). Evakuační výtah může ústit do prostoru chráněné únikové cesty nebo do samostatného manipulačního prostoru bez požárního rizika, odvětraného alespoň jako chráněná úniková cesta v závislosti na předpokládané době evakuace, popř. době užití evakuačního výtahu; doporučuje se odvětrání alespoň podle článku 9.4.2 ČSN 73 0802:2009 (článek 7.3.6).

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

 • Za změny staveb skupiny I (s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti) se považuje výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu; v rámci výměny, záměny nebo obnovy (a to i v případě, kde uvedená zařízení nebo prostory jsou umístěny v nástavbě nebo přístavbě objektu) mohou být nově vybudovány: (článek 3.3 b))
  1. strojovna osobních výtahů;
  2. osobní výtah u objektů OB2 (ČSN 73 0833) s požární výškou do 30 m;
  3. vnější osobní nebo lůžkový výtah.
  Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 4 této ČSN; za změny staveb skupiny I se nepovažují jakékoliv stavební úpravy shromažďovacích prostorů ve výškovém pásmu VP2 a VP3 podle ČSN 73 0831, jakož i úpravy objektů s více než 20 užitnými nadzemními podlažími,
 • při změnách staveb skupiny II lze bez dalších úprav ponechat stávající výtahové ocelové dveře včetně průzorů, kromě dveří požárních a evakuačních výtahů umístěných mimo prostory chráněných nebo částečně chráněných únikových cest, až do požadovaného typu uzávěru EW-30 DP1 (článek 5.5.5),
 • nově budované výtahové šachty se při změnách staveb skupiny II řeší podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804. Pokud by nově budované instalační nebo výtahové šachty vedly přes stropní konstrukce druhu DP2 nebo DP3, musí obvodové stěny šachet procházet průběžně mimo tyto stropní konstrukce. Stávající instalační a výtahové šachty lze prodloužit do nástavby nebo vestavby. (článek 5.5.13),
 • při změnách staveb skupiny II v objektu s výškou h ≤ 30 m nemusí výtahová šachta v chráněné únikové cestě typu A, popř. v částečně chráněné únikové cestě podle článku 5.6.13 až 5.6.15 tvořit samostatný požární úsek, pokud jsou splněny tyto požadavky: (článek 5.6.24),
  1. výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob, je z výrobků třídy reakce na oheň A1 až B a strojovna výtahu je umístěna alespoň na úrovni nejvýše položené výstupní stanice výtahu nebo tvoří samostatný požární úsek;
  2. konstrukce, která ohraničuje prostor šachty (včetně uzávěrů otvorů – dveří), je druhu DP1 nebo DP2; ohraničující konstrukce musí být alespoň u šachet procházejících více než pěti nadzemními podlažími;
  3. elektrické kabely výtahů mají izolace se sníženou hořlavostí (viz ČSN 73 0848).
  Je-li výtahová šachta v rámci změn stavby skupiny II umístěna vně objektu, postupuje se podle článku 8.10.1 ČSN 73 0802:2009, avšak ohraničující konstrukce této šachty druhu DP1 nemusejí vykazovat požární odolnost i když zasahují do požárně nebezpečného prostoru téhož nebo sousedního objektu.

  Výtahovou šachtu s ohraničujícími konstrukcemi se doporučuje odvětrat vně objektu v úrovni nebo nad úrovní nejvyšší polohy výtahové kabiny (viz článek 9.11.7 ČSN 73 0804:2010) V prostoru výtahové šachty nesmí být požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů),
 • při změnách staveb skupiny II typizovaných bytových domů s více než deseti nadzemními užitnými podlažími musí být instalován nejméně jeden evakuační výtah o rozměrech klece nejméně 1,1 × 1,4 m. Evakuační výtah musí svým provedením odpovídat článku 9.6.5 ČSN 73 0802:2009, přičemž v budovách s více než 15 nadzemními užitnými podlažími musí mít evakuační výtah rozměr klece 1,1 × 2,1 m (článek A.3.10),
 • trvalá dodávka elektrické energie pro zařízení, která musí být v provozu i při požáru, se zajišťuje podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0848 (článek A.5.3).

ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

 • Pro nové objekty zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče stanoví požadavky na vnitřní rozměry výtahových klecí ČSN ISO 4190-1 (článek 4.9),

  POZNÁMKA Odchylně od 9.6.5 a) ČSN 73 0802:2000 se na klec evakuačního výtahu vztahují nejmenší rozměry 1 200 mm × 2 300 mm (s dveřmi šířky 1 100 mm), umožňující kromě přepravy osob rovněž dopravu přemístitelného lůžka (rozměrů 900 mm × 2 000 mm), včetně obsluhy; klec k dopravě osob na vozíku má mít vnitřní rozměry alespoň 1 100 mm × 1 400 mm.
 • v objektech s více než čtyřmi nadzemními podlažími, ve kterých je zdravotnické zařízení skupiny AZ 2 umístěno ve vyšším než 4. nadzemním podlaží, musí být alespoň jeden evakuační výtah navržen jako součást chráněné únikové cesty, která slouží evakuaci ze zdravotnického zařízení (článek 6.4.6),

  POZNÁMKA Dispozičním požadavkem na umístění alespoň jednoho evakuačního výtahu do prostoru chráněné únikové cesty (typu B nebo C) není dotčeno ustanovení 9.6.4 ČSN 73 0802, které stanoví základní požadavky na nutnost zřizování evakuačních výtahů.
 • v případě, kdy evakuační výtah ve zdravotnickém zařízení AZ 2 není součástí chráněné únikové cesty a dveře výtahu ústí do požárního úseku bez požárního rizika, musí být všechny dveře, které ohraničují tento požární úsek požární a současně kouřotěsné klasifikace EI-Sm-C, kromě dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C (článek 6.4.7),
 • u změn staveb stávajících zdravotnických zařízení skupiny AZ 2 je dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu až na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na vozících pro invalidy (zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece 1 100 × 1 400 mm); mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici (článek 6.4.8),
 • v nových objektech, kde je požární úsek zdravotnického zařízení skupiny LZ 1 umístěn výše než ve třetím nadzemním podlaží, musí být evakuační výtah navržen jako součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z požárního úseku zdravotnického zařízení (článek 7.4.5),

  POZNÁMKA Dispozičním požadavkem na umístění alespoň jednoho evakuačního výtahu do prostoru chráněné únikové cesty (typu B nebo C) není dotčeno ustanovení článku 9.6.4 ČSN 73 0802, které stanoví základní požadavky na nutnost zřizování evakuačních výtahů.
 • u změn staveb podle ČSN 73 0834, kde je požární úsek zdravotnického zařízení skupiny LZ 1 umístěn výše než ve třetím nadzemním podlaží, lze evakuační výtah umístit i do samostatného požárního úseku se vstupem z požárního úseku bez požárního rizika (článek 7.4.6)
 • požární úsek bez požárního rizika musí komunikačně propojovat evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou. Dveře ústící do tohoto požárního úseku musí být požární a současně kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C). Tento požadavek se týká všech dveří, které ohraničují požární úsek bez požárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty a dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C. Přímé komunikační propojení musí umožnit manipulaci s pojízdným lůžkem,
 • ve všech požárních úsecích zařízení LZ 2, které jsou umístěny výše než ve třetím nadzemním užitném podlaží nebo jsou v podlažích, která mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9,0 m, musí být zřízeny evakuační výtahy. Pokud dveře evakuačního výtahu ústí do požární předsíně, musí být požární uzávěry chráněné únikové cesty současně také kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C) (článek 8.4.4.1)
 • u změn staveb podle ČSN 73 0834 může evakuační výtah tvořit samostatný požární úsek s výstupem (vstupem) do požárního úseku bez požárního rizika, který komunikačně propojuje evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou;
 • dveře ústící do tohoto požárního úseku musí být požární a současně kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C). Tento požadavek se týká všech dveří, které ohraničují požární úsek bez požárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty a dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C. Přímé komunikační propojení musí umožnit manipulaci s pojízdným lůžkem;
 • napájení evakuačních výtahů musí být při požáru zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Nezávislý zdroj musí zajistit dodávku elektrické energie po dobu tp (podle článku 8.4.4.4 tabulky 3) zvětšenou o 15 minut, nejméně však 45 minut. Připojení na distribuční sít smyčkou se v tomto případě za nezávislý zdroj elektrické energie nepovažuje;
 • evakuační výtahy musí při požáru zajistit přepravu všech pacientů neschopných samostatného pohybu nejméně ze dvou na sebe navazujících nadzemních podlaží, v nichž se tito pacienti vyskytují. Pacienti z 1. a 2. nadzemního podlaží se nezapočítávají,
 • ve vícepodlažních objektech, kde jsou požární úseky zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou umístěny výše než ve třetím užitném nadzemním podlaží nebo jsou v podlažích, která mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9,0 m, musí být zřízeny evakuační výtahy. Evakuační výtahy musí tvořit součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z daného požárního úseku (článek 9.5.7)
 • u změn staveb (podle ČSN 73 0834) může evakuační výtah tvořit samostatný požární úsek s výstupem (vstupem) do požárního úseku bez požárního rizika, který komunikačně propojuje evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou;
 • u změn staveb je dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu až na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na vozících pro invalidy (zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece 1 100 × 1400 mm); mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici
 • dveře ústící do tohoto požárního úseku musí být požární a současně kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C). Tento požadavek se týká všech dveří, které ohraničují požární úsek bez požárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty a dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C,
 • ve vícepodlažních objektech, kde jsou požární úseky zařízení sociální péče – ústavy sociální péče umístěny výše než ve třetím užitném nadzemním podlaží nebo jsou v podlažích, která mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9,0 m, musí být zřízeny evakuační výtahy. Evakuační výtahy musí tvořit součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z daného požárního úseku (článek 10.5.7)
 • u změn staveb (podle ČSN 73 0834) může evakuační výtah tvořit samostatný požární úsek s výstupem (vstupem) do požárního úseku bez požárního rizika, který komunikačně propojuje evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou;
 • u změn staveb je dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu až na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na vozících pro invalidy (zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece 1 100 × 1400 mm); mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici (uvedené řešení je však možné jen v případech, kdy evakuační výtah slouží lůžkové části zařízení sociální péče, kde se nepředpokládá evakuace pomocí pojízdných lůžek či nosítek)
 • dveře ústící do tohoto požárního úseku musí být požární a současně kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C). Tento požadavek se týká všech dveří, které ohraničují požární úsek bez požárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty a dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C.

ČSN EN 81-1+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy

 • Odchylně od požadavků ČSN 73 0802 z května 2009 a ČSN 73 0804 z února 2010 platí pro elektrické kabely, které jsou nedílnou součástí výtahů nesloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů a jsou umístěny v chráněných únikových cestách, ustanovení článku 4.9 z ČSN 27 4014, a to až do nabytí platnosti ČSN EN 50399 (28. 2. 2014) (článek 13.1.1.1).
 • požadavky této normy, vztahující se na elektrickou instalaci a podstatné části elektrického zařízení,platí pro:
  1. hlavní vypínač silového obvodu a související obvody;
  2. vypínač světelného obvodu klece a související obvody.
  Výtah je nutno považovat za celek, za stroj, do něhož je zabudováno elektrické zařízení. Národní předpisy pro elektrické obvody rozvodu elektrické energie platí až po vstupní svorky vypínačů. Platí pro celý rozvod osvětlení strojovny, prostorů kladek, šachty a prohlubně.

ČSN EN 81-2+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy

 • Odchylně od požadavků ČSN 73 0802 z května 2009 a ČSN 73 0804 z února 2010 platí pro elektrické kabely, které jsou nedílnou součástí výtahů nesloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů a jsou umístěny v chráněných únikových cestách, ustanovení článku 4.9 z ČSN 27 4014, a to až do nabytí platnosti ČSN EN 50399 (28. 2. 2014) (článek 13.1.1.1).
 • požadavky této normy, vztahující se na elektrickou instalaci a podstatné části elektrického zařízení, platí pro:
  1. hlavní vypínač silového obvodu a související obvody;
  2. vypínač světelného obvodu klece a související obvody.
  Výtah je nutno považovat za celek, za stroj, do něhož je zabudováno elektrické zařízení. Národní předpisy pro elektrické obvody rozvodu elektrické energie platí až po vstupní svorky vypínačů. Platí pro celý rozvod osvětlení strojovny, prostorů kladek, šachty a prohlubně.

ČSN EN 81-3+A1+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

 • Odchylně od požadavků ČSN 73 0802 z května 2009 a ČSN 73 0804 z února 2010 platí pro elektrické kabely, které jsou nedílnou součástí výtahů nesloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů a jsou umístěny v chráněných únikových cestách, ustanovení článku 4.9 z ČSN 27 4014, a to až do nabytí platnosti ČSN EN 50399 (28. 2. 2014) (článek 13.1.1.1).
 • požadavky této normy, vztahující se na elektrickou instalaci a podstatné části elektrického zařízení, platí pro:
  1. hlavní vypínač silového obvodu a související obvody;
  2. vypínač světelného obvodu klece a související obvody.
  Výtah je nutno považovat za celek, za stroj, do něhož je zabudováno elektrické zařízení. Národní předpisy pro elektrické obvody rozvodu elektrické energie platí až po vstupní svorky vypínačů. Platí pro celý rozvod osvětlení strojovny, prostorů kladek, šachty a prohlubně.

ČSN EN 81-72+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

 • Tato norma nahrazuje požadavky ČSN 73 0802 z května 2009 a ČSN 73 0804 z února 2010, které se týkají požárních výtahů. Pokud se týká elektrické instalace požárních výtahů, platí pro elektrické kabely ustanovení článku 4.9 z ČSN 27 4014, a to až do data skončení období souběžné použitelnosti národních technických norem a ČSN EN 50399, tj. do 28. 2. 2014.

ČSN 27 4014+Z1+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy

 • Evakuační výtahy se připojují elektrickými vodiči a kabely z hlavního rozváděče tak, že musí zůstat funkční po celou stanovenou dobu evakuace osob i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu (článek 4.9),

  POZNÁMKA Výtah je nutno považovat za celek, za stroj, do něhož je zabudováno elektrické zařízení. Kodex norem řady ČSN 73 08xx pro elektrické obvody rozvodu elektrické energie se vztahuje na rozvody elektrické energie až po vstupní svorky hlavních vypínačů výtahů a pro celý rozvod osvětlení strojovny, prostorů kladek, šachty a prohlubně
 • Odchylně od požadavků ČSN 73 0802 z května 2009 a ČSN 73 0804 z února 2010 vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání evakuačního výtahu, které jsou nedílnou součástí výtahu (článek 4.9):
  1. mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud hmotnost jejich izolace, popřípadě hořlavých částí elektrických rozvodů nepřesáhne 0,2 kg.m−3 obestavěného prostoru, nebo
  2. mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50266-2-2 resp. ČSN EN 60332-1-2, nebo
  3. musí být chráněny provedením jejich uložení, jako je například:
   • vedení pod omítkou s krycí vrstvou nejméně 10 mm,
   • vedení v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, které jsou chráněny protipožárními nástřiky, nebo
   • obložením deskovými nehořlavými materiály tloušťky nejméně 10 mm,
   tak, aby nemohlo dojít k žádnému porušení jejich funkčnosti. Pokud není vyžadována jiná požární odolnost, musí ochrany podle písm. c) vykazovat požární odolnost EI 30 DP1. Pokud bude evakuační výtah umístěn ve společné šachtě s požárním výtahem, musí elektrická instalace evakuačního výtahu odpovídat i požadavkům ČSN EN 81-72.

Závěrem

Je zřejmé, že v rámci tohoto třídílného příspěvku nebylo možné rozebrat dopodrobna veškeré technické aspekty a souvislosti obsažené ve shora uvedených právních předpisech a normativních dokumentech. Příspěvek je svým zaměřením proto orientován výlučně na požárně bezpečnostní požadavky ve vztahu k instalacím nových a k rekonstrukcím stávajících výtahů. Dalšími velmi důležitými faktory, které však nelze v praxi opomenout, je bezpečný provoz, kontroly a pravidelná údržba výtahů. Značné rozdíly jsou také mezi technickou úrovní stávajících výtahů instalovaných podle předpisů platných v době jejich zabudování do staveb a současnými technickými požadavky. V každém případě je třeba uvědomit si, že veškeré technické požadavky na výtahy jsou v současnosti směrovány nejen k zajištění bezpečí jejich uživatelů, ale i k dosažení vyšší bezpečnosti při servisních činnostech. Způsob zajištění a poskytování servisních služeb je sice především vizitkou dodavatele, ale kvalita těchto služeb má zásadní vliv jak na provozní bezpečnost a uživatelský komfort, tak i na délku životnosti výtahů.

Použitá literatura

 • [1] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • [2] ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
 • [2] ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
 • [3] ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
 • [4] ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
 • [5] ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
 • [6] ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • [7] ČSN 27 4014+Z1+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy
 • [8] ČSN EN 81-1+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy
 • [9] ČSN EN 81-2+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy
 • [10] ČSN EN 81-3+A1+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy
 • [11] ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů. Část 1: Výtahy třídy I., II, III. a VI
 • [12] ČSN EN 81–72+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy
 • [13] ČSN EN 50399 Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru – Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene – Zkušební zařízení, postupy a výsledky
English Synopsis
Current legislation and technical standards in the projects in terms of fire safety of elevators (Part 3)

Elevators belong to a very important building services and technologies. For these reasons, they need to pay attention not only in terms of proper technical implementation, but also in terms of fire safety. In particular, fire and evacuation lifts, which are also very important fire safety devices (hereinafter referred to as "PBZ") must also meet the stringent technical requirements of fire protection. In the first part we deal with the terminology and technical requirements.

 
 
Reklama