Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Soutěž o protipožární pomůcky s Profesní komorou požární ochrany

Celkem 1 501 lidí se ve dnech 27. června až 3. července 2022 zúčastnilo v denících Bohemia, vydavatelství Vltava Labe media, a.s., soutěže vyhlášené Profesní komorou požární ochrany, z.s. Patnáct vylosovaných soutěžících v příštích dnech obdrží své výhry – protipožární pomůcky. Hasicí přístroje, hlásiče kouře a protipožární roušky jako výhry věnovaly firmy působící v oblasti požární ochrany, které jsou členy Profesní komory požární ochrany.

Profesní komora požární ochrany působí jako nezávislý orgán v oblasti požární ochrany. Byla založena v roce 2000 a sdružuje fyzické a právnické osoby, které působí v oblasti požární ochrany po celém území České republiky, v současné době více než 150 firem. Cílem Profesní komory požární ochrany (PKPO) je přispívat k trvalému růstu kvality požární ochrany a požární bezpečnosti. Současně prostřednictvím činnosti odborných komisí přispívá také ke zvyšování odbornosti fyzických i právnických osob, které v oblasti požární ochrany a požární bezpečnosti podnikají, a také k lepší informovanosti laické veřejnosti. Zvláštní důraz klade rovněž na účinnou protipožární prevenci.
Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR byla PKPO jmenována znaleckou kanceláří pro obor požární ochrana s rozsahem znaleckého oprávnění pro požární odolnost konstrukcí, zařízení požární ochrany (zařízení odvodu tepla a kouře), požární ochrana staveb, technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu, prevence a vyšetřování požárů. Znalecká kancelář PKPO vypracovává znalecké posudky, odborná stanoviska, expertní zprávy a specializované analýzy nejen pro odborníky, ale i pro státní sektor (soudy, orgány státní zprávy a územních samospráv) a pro laickou veřejnost. Dále poskytuje také odborné konzultace a poradenství.

PKPO je aktivní ve vzdělávací a publikační činnosti a spolupracuje při tvorbě a posuzování legislativních a technických předpisů týkajících se požární ochrany a požární bezpečnosti. Pořádá také konference o požární bezpečnosti s mezinárodní účastí a odborné semináře.

Bc. František Kregl, prezident PKPO
Bc. František Kregl, prezident PKPO

Kromě jiného se podílíme se na tvorbě a připomínkování právních předpisů a technických norem v oblasti požární ochrany. Máme své zástupce v Technické normalizační komisi a jejích subkomisích,“ uvedl prezident PKPO Bc. František Kregl.

V rámci spolupráce veřejnosti s odborníky při kolaudaci a kontrole staveb a objektů z hlediska požární prevence připravila PKPO Jednotné doklady ke stavbě, které se zabývají protipožárním zabezpečením a jsou určeny pro dodavatele požárně bezpečnostní zařízení k zajištění souhlasu hasičů s užíváním stavby či ke kolaudaci; pro stavební úřady v rámci schvalování dokumentace ke stavbě a také pro zástupce Hasičského záchranného sboru, kteří potřebují jasné, podložené a transparentní doklady k ověření funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení podle aktuálně platných předpisů. V současné době je dostupná i jejich elektronická verze.

PKPO zajišťuje zájemcům z řad svých členů i odborné veřejnosti možnost certifikace odborné kvalifikace v oboru požární ochrany, a to v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Certifikace je určena pracovníkům v oblasti instalace, provozu, kontroly, údržby a oprav věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

PKPO každý rok vyhlašuje soutěž o nejlepší výrobek a akci v oblasti požární ochrany. Mezi kritéria, která při hodnocení posuzuje odborná komise, patří mimo jiné význam a prospěšnost v oblasti požární ochrany, originálnost, konkurenceschopnost a ojedinělost na trhu, ekonomická výhodnost a další parametry.Profesní komora požární ochrany, z.s.
logo Profesní komora požární ochrany, z.s.

Profesní komora požární ochrany (PKPO) podporuje vytvoření zdravého konkurenčního prostředí na komerčním trhu a přispívá k růstu kvality požární ochrany, bezpečnosti a prevence. Přispíváme ke zvyšování odbornosti fyzických i právnických osob v oblasti ...