Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zásadní změny ve stavebním zákoně z perspektivy HZS ČR

Představujeme dopady změny zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to především zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, na vydávání závazných stanovisek v rámci výkonu státního požárního dozoru.

V souvislosti s vydaným zákonem č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to především zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. ledna 2021 k zásadním změnám. Jednou z nejpodstatnějších změn je povinnost dotčeného orgánu vydat stanovisko, závazné stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko (stanovisko) bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od podání bezvadné žádosti.

Lhůta 60 dní platí v případech, kdy je třeba nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ, a to za předpokladu, že dotčený orgán prodlouží lhůtu na základě usnesení, které poznamená do spisu a současně o tom vyrozumí žadatele. Tyto lhůty se vztahují jak na stanoviska vydávaná hasičským záchranným sborem kraje v pozici prvoinstančního orgánu, tak na stanoviska nadřízeného správního orgánu, kterým je MV-generální ředitelství HZS ČR v případě staveb, jež se mají uskutečnit na území dvou a více krajů nebo například v odvolacím řízení.

Ochranu veřejného zájmu z hlediska požární ochrany tedy i nadále zajišťují HZS krajů, jež jsou dotčenými orgány státní správy. Novinka, kterou od 1. ledna 2021 přinesla uvedená změna zákona, je fikce souhlasného závazného stanoviska bez podmínek podle § 4 odst. 9 stavebního zákona. Tento nástroj má za úkol zrychlit celý proces povolování staveb. Jako nedořešená se ovšem jeví problematika rušení fiktivně vydaného souhlasného stanoviska bez podmínek a vydání nového stanoviska nadřízeným správním orgánem a současně lhůta, do kdy lze fiktivně vydané stanovisko zrušit. V případě, že fiktivně vydané souhlasné stanovisko bude zrušeno během zákonem stanovené lhůty, tedy do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí, kterým byla stavba povolena, může docházet k situacím, že daná stavba bude již postavena, případně i zkolaudována nebo jiným aktem uvedena do užívání.

Jiná situace je u staveb povolovaných podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dotčený orgán nevydá stanovisko v požadované lhůtě, platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto stanoviskem a k případnému později vydanému stanovisku se nepřihlíží. Doufejme tedy, že uvedené změny v praxi povedou k urychlení procesu povolování staveb a nebudou zdrojem komplikovaných soudních procesů.

 
 
Reklama