Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Skříně a sklady na nebezpečné látky od DENIOSu

Potřebujete uskladnit nebezpečné nebo hořlavé látky přímo ve výrobních prostorách nebo již existujících skladech? Máme pro Vás vysoce profesionální a sofistikované řešení!

Společnost DENIOS se déle než 30 let zabývá vývojem a výrobou produktů pro bezpečnou manipulaci a skladování nebezpečných látek, jako jsou pohonné hmoty, oleje, hořlavé látky nebo odpady. Výrobní program společnosti zahrnuje kompletní škálu nabízených řešení, a to od samostatných záchytných van z oceli nebo plastu různých záchytných objemů, přes podlahové plošiny, regály, skladovací skříně až po skladovací kontejnery určené pro vnější i vnitřní umístění. Nabídku završují individuální projekty skladovacích systémů přesně podle zadání a potřeb zákazníka. Při navrhování těchto projektů společnost vychází z dlouholetých praktických zkušeností získaných realizací četných zakázek po celé Evropě. Veškeré skladovací systémy od DENIOSu umožňují zároveň současným i budoucím zákazníkům společnosti plnit legislativní požadavky na skladování nebezpečných chemických látek.

Co na to říkají předpisy?

Při skladování nebezpečných látek je ze zákona nutné se z důvodu bezpečnosti držet určitých pravidel. Některá z nich si nyní připomeneme a ukážeme si pár praktických řešení, pomocí kterých lze svým legislativním povinnostem hravě dostát.

Ať už je zaměstnavatelem právnická či fyzická osoba, je v každém případě povinna chránit bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Z této povinnosti také vyplývá nutnost skladovat veškeré nebezpečné látky pouze na místech k tomu určených, a to jen v předepsaném množství a ve správných obalech, zároveň dbát pokynů ke skladování látek daným výrobcem a dodržovat zásady společného skladování, tj. v obráceném slova smyslu, neskladovat společně reagující látky. Naše skladovací systémy toto vše umožňují a záleží pouze na zákazníkovi a jeho potřebách, zda svoje prostory vybaví skladovacím kontejnerem na nebezpečné látky ve větším množství nebo mu postačí pouze bezpečnostní skříně pro skladování menšího množství nebezpečných látek. Celým procesem hledání vhodného řešení a jeho následnou realizací vás naši odborně vyškolení technici provedou krůček po krůčku.

Bezpečnostní skříně na nebezpečné látky

Podle zák. č. 254/2001 Sb. (Zákon o vodách) je nutné zajistit legislativní požadavky pro skladování nebezpečných látek, a tím zabránit možnému úniku těchto látek do okolí a podzemních vod. Pro bezpečné skladování menšího množství nebezpečných a chemických látek jsou skvělým řešením naše speciální bezpečnostní skříně, které jsou vybaveny záchytnou vanou. Celá skříň musí být navržena tak, aby při náhodném rozlití tekutin v jednotlivých policích došlo k jejich stečení do této záchytné vany.

Obecně platí, že záchytná vana by měla být schopna pojmout alespoň 10 % celkového objemu uskladněných látek, minimálně však 100 % objemu největší skladované nádoby“, podotýká Radek Zajíc, obchodní ředitel firmy DENIOS.

Bezpečnostní skříně jsou pochopitelně uzamykatelné a lze je vybavit polyetylénovými vložnými vanami. Na základě tohoto chytrého technického řešení jsou takto vybavené bezpečnostní skříně vhodné i pro skladování nebezpečných chemických látek a jejich směsí a splňují tak podmínky zák. č. 350/2011 Sb. (Zákon o chemických látkách a chemických směsích).

Některé typy našich bezpečnostních skříní představují rovněž optimální řešení v případě zákazu společného skladování některých nebezpečných látek. U tohoto typu bezpečnostních skříní je vnitřní prostor rozdělen do dvou samostatných skladovacích oddílů, díky kterým lze tyto látky skladovat odděleně a zamezit tak jejich vzájemnému působení. Tyto bezpečnostní skříně tak mohou často plně nahradit zbudování a následné vybavení skladovacích prostor a výrazně tak snížit pořizovací náklady.

Protipožární skříně na hořlaviny

Bezpečné skladování menšího množství hořlavin zejména 1. a 2. třídy nebezpečnosti vám pomohou spolehlivě zajistit naše protipožární skříně, které jsou konstrukčně přímo určené pro tyto účely.

Správné skladování hořlavých kapalin je upraveno normou ČSN 650201 a každé skladování hořlavin je navíc nutné vždy posoudit ještě individuálně. Sklady na hořlaviny jsou klasifikovány v závislosti na skladovaném množství hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti. Skladování hořlavých i nebezpečných látek volně, přímo na místě jejich užití, je velice nebezpečné právě v závislosti na vysokém riziku jejich vznícení. Tomuto nebezpečí lze částečně předejít použitím certifikovaných protipožárních skříní, které jsou přímo zhotoveny k bezpečnému skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek. Požadavky na vlastnosti požárně odolných skříní a příslušné kontrolní mechanismy řeší evropská norma EN 14470-1, účinná od 1. 7. 2004.

Mezi tři hlavní bezpečnostní požadavky na skladování hořlavin v této normě patří:

  • minimalizace nebezpečí vzniku ohně spojeného se skladováním hořlavin a ochrana skladovaných hořlavin v případě požáru,
  • minimalizace množství výparů vypouštěných do prostoru pracoviště,
  • záchyt rozlitých tekutin uvnitř skladového prostoru.

Na trhu jsou k dispozici bezpečnostní skříně s požární odolností 15, 30, 60 a 90 minut, v naší nabídce naleznete protipožární skříně s požární odolností 30 a 90 minut (typ 30 a typ 90).

Jak protipožární skříň funguje?

Pokud se v prostředí, kde je protipožární skříň umístěna, zvýší okolní teplota na hodnotu 50 °C (+/−10 °C), dveře protipožární skříně se automaticky uzavřou. Následně se při dosažení teploty 70 °C (+/−10 °C) uzavřou také všechny ventilační otvory. V tomto případě je skříň bezpečně uzavřena z hlediska ochrany uskladněných hořlavin před ohněm.

Například bezpečnostní protipožární skříň typ 90 zajistí ochranu hořlavin proti vznícení minimálně po dobu 90 minut od vzniku požáru. To znamená, že po dobu 90 minut teplota uvnitř skříně nevzroste o více než 180 K v porovnání s počáteční teplotou 20 °C (+/−5 °C). V případě vzniku požáru tak bude mít obslužný personál dostatečný čas na opuštění pracoviště a hasičům bude umožněn již volný vstup do těchto prostor k uhašení požáru.

Nejdůležitějším bezpečnostním cílem protipožárních skříní je, aby byla osobám v prostoru, kde jsou tyto skříně umístěny, poskytnuta dostatečná doba k evakuaci a zároveň i zajištěn dostatek času pro zásah jednotek IZS v prostorách zasažených požárem,“ shrnul Radek Zajíc.

Pro více informací ohledně skladování nebezpečných látek v bezpečnostních skříních nás kontaktujte na naší bezplatné lince 800 383 313 nebo navštivte naše webové stránky https://www.denios.cz/.