Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

České národní poklady v pražském Klementinu chráněné vysokotlakým hasicím systémem HI-FOG

V článku představíme systém HI-FOG, hasicí zařízení na bázi vysokotlaké vodní mlhy a zajímavé instalace v rámci České republiky.

Společnost KLIKA – BP, která je specialistou v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je významným dodavatelem systémů požární ochrany pro pražské Klementinum, konkrétně pro ochranu depozitářů Národní knihovny, a pro Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Pro tuto oblast byl vybrán systém vysokotlaké vodní mlhy HI-FOG. Systém HI-FOG je světovou jedničkou mezi systémy na bázi vysokotlaké vodní mlhy. Tento systém vyvinula finská společnost Marioff Corporation Oy, člen koncernu UTC (USA), pro kterou společnost KLIKA – BP zajišťuje autorizované zastoupení na českém a slovenském trhu.

Co je HI-FOG® vodní mlha?

HI-FOG® je stabilní hasicí zařízení (MHZ), v němž je jako hasivo použitá čistá voda. Díky speciálně zkonstruovaným tryskám, které jsou umístěny přímo v prostorách, které mají být chráněny proti požáru, je pod vysokým tlakem rozprašována ve formě vodní mlhy.

Vysokotlaké mlhové systémy jsou svojí konstrukcí velmi flexibilní. Z principu je používáno malých dimenzí potrubního systému, což umožňuje snadnou implementaci jak do nových, tak i rekonstruovaných objektů. Jedním z mnoha příkladů může být právě snadná implementace do historických objektů.

Princip hašení systémem HI-FOG®


Systém hašení vysokotlakým systémem vodní mlhy působí na všechny jevy provázející požár.

  • Snižuje teplotu
  • Omezí přístup kyslíku
  • Eliminuje zakouření prostoru

Nad ohniskem požáru, kde je vysoká teplota se kapénky mlhy promění v páru, která oheň udusí. V okamžiku vypaření vodních kapek dochází k redukci kyslíku až na 12–15 %, a tím se omezuje hoření. Vznikající pára má až 1800krát větší objem než mají kapky. Současně také dochází k ochlazení prostoru, protože vypařující se voda absorbuje energii 2257 kj/kg.

Výhody systému HI-FOG®

  • Dokonalejší provedení uhašení ohně – okamžitá aktivace a prudké ochlazení ohniska požáru
  • Minimální spotřeba vody – minimalizace škod v souvislosti s hašením
  • Dlouhá životnost systému – celý systém je vyroben z kvalitního nerezového materiálu AISI 316
  • Možnost nenápadné instalace – systém disponuje širokou škálou doplňků urychlující montáž i ve složitém prostoru
  • Eliminace kouře / čistící schopnost – eliminace kouře vede k minimalizaci škod na majetku během hoření

Vlastnosti systému

V případě hašení systémem HI-FOG se jedná o 3901 l/min v požadovaném prostoru, což činí cca 23 400 l během 60 minut hašení ve formě vodní mlhy, která nezanechává poškození stavebních konstrukcí ani vnitřního vybavení. Systém využívá velikost kapek 50 µm, vodní mlha je díky tomu rozptýlená v celém prostoru místnosti. V případě srovnatelného hašení po dobu 60 minut pomocí klasického sprinklerového hasicího systému se jedná o 210 000 l.


Velikost kapek
(Ø v μm)
Počet kapekPovrchová plochaVypařování
Sprinkler1000111
Nízkotlaká mlha30040100.1
5080004000.003

Instalace v pražském Klementinu

Projekt Revitalizace areálu Klementina započal již v roce 2009 projekční i přípravnou fází. Celková rekonstrukce byla rozdělena celkem do 5 etap, přičemž první etapa je již zcela dokončena a v druhé době zbývá dokončit objekt SO 09. Třetí etapa revitalizace, je v plánu k dokončení v průběhu roku 2017, zbylé etapy budou následovat po roce 2017. Areál Klementina tvoří celkem 15 různě propojených historických objektů. Jištěný prostor je 4. NP – depozitář Národní knihovny, a celková jištěná plocha je 7 800 m2. V rámci vybavení strojoven byla použita čerpací jednotka GPU. Každá jednotlivá etapa bude mít vlastní nezávislou strojovnu. První a druhá etapa sčítá celkem 360 trysek.


Systém HI-FOG je zde navržen s několika strojovnami v jednotlivých etapách. Strojovny jsou umístěny v suterénech objektů a je v nich umístěna čerpací jednotka GPU se shodnou velikostí. Zásobování hasicím mediem je zajištěno z plastových nádrží o objemu 2 × 2000 l pro jednu strojovnu. Jednotka GPU je poháněna dusíkem případně vzduchem. Skládá se z dusíkových lahví a lahví s vodou. Pro případy jištění I. i II. etapy je použita jednotka s 18 lahvemi se stlačeným vzduchem. Tento objem zajišťuje ochranu hašených prostorů po dobu 40 minut. Jednotka poskytuje tlak 90–110 bar.

Sekční ventily jsou osazeny vždy v prostorách strojovny. Sekční ventily jsou napojeny na objektovou EPS, a v případě poklesu tlaku v systému a sepnutí hlavní čerpadlové jednotky je o tomto úkonu informována objektová EPS. Systém je v pohotovostním režimu natlakován na hodnotu 25 bar. Případné drobné ztráty tlaku eliminuje dotlakovávací čerpadlo napojené na nezávislou záložní tlakovou láhev se stlačeným vzduchem. Celý systém je monitorován pomocí externí ústředny, která je osazena zálohovanými bateriemi. Činnost ústředny je plně automatická a díky osazení tlakových lahví je systém zcela nezávislý na externí elektrické energii. Není třeba tedy zálohovaný přívod elektrické energie, jako tomu bývá u jiných čerpacích jednotek.

HI-FOG v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.Dalším příkladem instalace systému HI-FOG je v Ústavu organické chemie a biochemie v Praze. Areál ústavu tvoří administrativní budovy a prostor podzemních garáží. Celková jištěná plocha je téměř 33 000 m2. Pro tento rozsah bylo použito celkem 2100 trysek.

Rekonstrukce začala v roce 2009 projekční fází a byla taktéž rozdělena do celkem 3 etap. Vlastní stavební práce začali první etapou v roce 2013. Systém HI-FOG je zde navržen s centrální strojovnou v budově SO 120. Tato strojovna pak zajišťuje ochranu objektu SO 120 tak i SO 110. Strojovna je osazena vysokotlakou čerpadlovou jednotkou MSPU 8 o celkovém výkonu 216 kW. Zásobování hasicím mediem je zajištěno z přilehlých nádrží o celkovém objemu 39 m3. Objekt obsahuje širokou škálu různých požárních rizik od standardních kanceláří (OH1), přes chladicí boxy či sklářské dílny až po garáže (OH2). Oba objekty jsou rozděleny do několika samostatných sekcí. Sekce je vymezena osazením tlakového sekčního ventilu, který je napojený na objektovou EPS, a v případě poklesu tlaku v systému a sepnutí hlavní čerpadlové jednotky, je o tomto úkonu informována objektová EPS, která vyřadí elektronické systémy v daném patře a spustí objektovou evakuaci.