Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zajištění protipovodňových opatření v ČR

Povodně na našem území způsobily za posledních 15 let škody za více než 174 mld. Kč a došlo při nich ke ztrátě 123 životů. V programech na odstraňování povodňových škod z minulých let bylo z prostředků na dotace MZe vynaloženo cca 9 985 mil. Kč na odstraňování škod na vodohospodářském majetku a 1 830 mil. Kč na odstraňování škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací.

Poučením z extrémní povodně na Moravě v roce 1997 byla snaha o koordinovaný přístup k přírodním povodňovým katastrofám a vytvoření moderního záchranného systému se zkvalitněnou předpovědní službou, opatřeními v hydrologických povodích v kombinaci strukturálních technických i netechnických opatření podél vodních toků i nestrukturálních opatření (využití simulačních matematických modelů, manipulace na vodních dílech) a vymezení i stanovení záplavových území.

Protipovodňová opatření, jejichž gestorem je Ministerstvo zemědělství, výrazně omezují rizika povodňových škod a naplňují tak „Strategii ochrany před povodněmi pro území České republiky“ schválenou usnesením vlády ČR v roce 2000 a aktualizovanou v rámci Plánu hlavních povodí České republiky, schváleného vládou v roce 2007.

„Mezi lety 2007 až 2013 bude z dotačních programů Ministerstva zemědělství celkem investováno téměř 11 miliard korun do 397 protipovodňových opatření, která ochrání lidské životy a majetky. Většina z těchto akcí, přesně 380, už je dnes dokončená nebo rozestavěná,“ uvedl ministr zemědělství Petr Bendl. V I. etapě programu Prevence před povodněmi byl v letech 2002–2007 proces cíleného zvyšování ochrany před povodněmi v ČR nastartován. V této etapě bylo provedeno 435 akcí za celkem cca 4,043 mld. Kč. V těchto letech bylo před povodněmi ochráněno více než 315 tis. obyvatel ČR a majetek za více než 240 mld. Kč.

V II. etapě v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II bylo v letech 2007–2013 zabezpečeno cca 11 mld. Kč. V rámci programu Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží bylo v letech 2007–2013 zabezpečeno cca 3,2 mld. Kč. Tyto programy jsou doplňovány o realizaci pozemkových úprav, které částečně napomáhají s přípravou staveb, a o investiční opatření dle schválených plánů společných zařízení pozemkových úprav, přičemž výběr jednotlivých akcí je prováděn v návaznosti na akce správců vodních toků.

Příprava III. etapy realizace protipovodňových opatření je jedním z bodů Programového prohlášení Vlády České republiky jako pokračování I. a II. etapy realizace technických protipovodňových opatření.

Struktura programů protipovodňové prevence Ministerstva zemědělství
č. ISPROFINNázev programu / podprogramu
129 120Podpora prevence před povodněmi II
129 122Podpora protipovodňových opatření s retencí
129 123Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků
129 124Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl
129 125Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů
129 126Podpora zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích
129 130Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží
129 132Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží
129 133Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží
Realizace pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření

Podpora pro rozvoj vodovodů a kanalizací

V posledních dvaadvaceti letech došlo v ČR k významnému rozvoji infrastruktury vodovodů a kanalizací.

  • Celková délka vodovodní sítě (bez přípojek) vzrostla téměř dvojnásobně z 45 519 km v roce 1991 na 74 141 v roce 2011.
  • Celková délka kanalizace narostla více než dvojnásobně z 18 484 km v roce 1991 na 41 911 km v roce 2011.
  • Počet domácností napojených na vodovody se zvýšil z 84 % v roce 1991 na 93,4 % v roce 2011.
  • Počet domácností napojených na kanalizační síť vzrostl ve stejném časovém úseku ze 72,4 % na 82,6 %.
  • Počet čistíren odpadních vod se zvýšil z 643 v roce 1991 na 2 557 v roce 2011.

V letech 1998–2012 byla dotacemi prostřednictvím MZe podpořena výstavba vodovodů a úpraven vod celkovou částkou ve výši 9,941 mld. Kč, kanalizace a čistírny odpadních vod celkovou částkou ve výši 10,923 mld. Kč. Současně byla poskytnuta podpora ve výši 4,179 mld. Kč ve formě zvýhodněných úvěrů financovaných z půjčky od EIB.

Úspory ve správě vodních toků a nádrží

K roku 2011 prošla významnou přeměnou také správa vodních toků. Transformací a posléze zrušením Zemědělské vodohospodářské správy došlo k převedení správy cca 38 889 km drobných vodních toků a 512 vodních nádrží na pět státních podniků Povodí a s.p. Lesy ČR. Cílem tohoto opatření bylo zkvalitnění péče o drobné vodní toky převodem činností, majetku, práv a závazků ZVHS na jmenované podniky, neboť pozitivní hospodářské výsledky státních podniků umožňují odlehčit tlak na státní rozpočet a posílit integrovanou péči o vodní toky. Nezanedbatelnou úsporou je tak ušetřených cca 360 mil. Kč ročně.

Informační servis pro veřejnost

MZe a MŽP pokračuje v provozování meziresortního projektu s názvem Informační systém veřejné správy – VODA, který byl oficiálně zahájen v roce 2005 a přináší i pozitivní ohlas veřejnosti dostupností průběžných informací o vodních stavech, manipulaci na nádržích a srážkových úhrnech – což při opakovaných povodních výrazně přispívá k omezení jejich následků.
Systém je velmi ceněn i v zahraničí (6 jazykových mutací umožňuje využít informace ve všech sousedících státech) a dokonce se stal příkladem pro vytváření podobných vodohospodářských systémů v dalších evropských zemích.
V roce 2011 probíhaly přípravné práce na II. etapě projektu v gesci MZe, která dále rozšíří rozsah a dostupnost informací o nakládání s vodami a využívání vodních zdrojů.

Ministerstvo zemědělství usiluje o zprostředkování informací o vodním hospodářství vzhledem k odborné i širší veřejnosti.
Každoročně vydává a předkládá vládě ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Zprávu o stavu vodního hospodářství v ČR, tzv. Modrou zprávu, ale i další publikace.
V posledních letech to byla Protipovodňová opatření v České republice, která se setkala s pozitivním ohlasem u středních a malých obcí, dále Fakta o vodě.
Každoročně je vydávána ročenka Vodovody a kanalizace.
Podnítit zájem mladé generace o vodu má každoročně pořádaná soutěž pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, která je vyhlašována ke Světovému dnu vody a je příležitostí, aby se děti prostřednictvím slovního, výtvarného apod. projevu vyjádřily k tématu, jež je určeno pro ten který rok. Odměnou pro vítěze jsou pak akce, které dětem přiblíží tematiku vodního hospodářství.

Bližší informace na stránkách:
www.eagri.cz
www.voda.gov.cz