Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Doprovodný program pod hlavičkou Asociace pro vodu

Od 21. do 23. května se koná další ročník Mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE, která kromě novinek a trendů vystavujících firem přinese také aktuální oborové informace v doprovodném programu výstavy. Za všechna témata můžeme jmenovat dopady aktuální legislativy, možnosti financování, nebo problematiku kalů. Asociace pro vodu je odborným garantem části doprovodného programu, který se uskuteční 23. května a bude se věnovat například problematice recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod nebo použití nejlepších dostupných technologií při povolování vypouštění městských odpadních vod. Stranou pozornosti nebude ani zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika a samozřejmě další zajímavá témata.

Problematika povolování vypouštění městských odpadních vod

Oblasti použití nejlepších dostupných technologií při povolování vypouštění městských odpadních vod se bude ve své přednášce věnovat Dr. Milan Lánský. „Přednáška se věnuje aplikaci institutu nejlepších dostupných technologií v procesu povolování vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových. V prvé části shrnu legislativní rámec problematiky nejlepších dostupných technologií včetně jejich aplikace v obvyklých situacích. V druhé části se zaměřím na příklady nejlepších dostupných technologií pro různé velikostní kategorie ČOV,“ řekl Dr. Milan Lánský.

Čištění průmyslových odpadních vod

Problematice posuzování vlivů na životní prostředí a nejlepších dostupných technik v oblasti čištění průmyslových odpadních vod se bude věnovat Ing. Václav Hammer. „Proces posuzování vlivů na životní prostředí významně ovlivňuje technickou a legislativní přípravu a výstavbu ČOV nad 10 000 EO. Zákon o vodách (a jeho prováděcí předpisy) je jedním z důležitých složkových zákonů, které určují vlivy ČOV na životní prostředí. Úroveň těchto vlivů vychází rovněž z hledisek BAT a kvality navazujících legislativních předpisů, které jsou pro průmyslové ČOV odlišné od městských ČOV,“ uvedl Ing. Václav Hammer.

Jak na domovní čističky odpadních vod?

Problematice domovních čističek odpadních vod, zejména pak ohlašování, legislativě, vhodnosti jednotlivých typů vzhledem k lokalitě, nebo výběru centrálního či decentrálního řešení se bude ve své přednášce věnovat Ing. Karel Plotěný. Dle jeho slov „je třeba při výběru vhodné čistírny zohlednit hned několik faktorů – velikost zdroje, průběh vypouštění odpadních vod, příjemce vyčištěných vod a legislativní požadavky“. Přednáška si klade za cíl najít souvislosti, představit různé technologie čištění a upozornit na úskalí v souvislosti se zadáním.

Kontrola domovních čistíren na ohlášení

Jak se stát odborně způsobilou osobou (OZO) pro kontrolu domovních čistíren na ohlášení a jak probíhá kontrola na lokalitě ve své přednášce přiblíží Ing. Martin Koller. „Přednáška je zaměřena na problematiku kontroly domovních čistíren ohlášených podle § 15a Vodního zákona. Majitelé těchto čistíren musí místo odběrů vzorků provádět jednou za dva roky technickou revizi čistírny. Bude prezentován postup získání oprávnění k provádění těchto revizí. Také bude prezentován požadovaný rozsah kontroly, včetně postupu vyplnění předepsaného formuláře,“ řekl Ing. Martin Koller.

Více informací o výstavě VODOVODY–KANALIZACE a jejím doprovodném programu naleznete na www.vystava-vod-ka.cz.