Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podmínky pro dodávku elektřiny konečným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí

Podmínky sazeb

Kategorie domácnosti

Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

 1. Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny nebo která nejsou registrována s příznakem přidružené odběrné místo OMp11. Připojením nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou nebo registrace odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou s příznakem přidružené odběrné místo OMp11 se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny12 nebo ke dni předání informace o odběrném nebo předávacím místě pro registraci příznaku přidružené odběrné místo OMp11, příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny nebo ke dni registrace příznaku přidružené odběrné místo OMp11 na sazbu D 02d.
 2. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.
 3. Přiznáním sazby se v bodě 1. a 2. rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

11 Příloha č. 25 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.
12 Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.

Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.
 5. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)

 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 5. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.
 6. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

13 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

 1. Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu, nebo pro odběrná místa bytového družstva9 nebo společenství vlastníků bytových jednotek10 určená pouze k dobíjení elektromobilů.
 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 4. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
 5. Je-li v odběrném místě připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.
 6. Je-li sazba přidělena po 31. březnu 2022 a v odběrném místě je připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí odběratel v takovém odběrném místě zajistit možnost technického blokování zařízení pro dobíjení elektromobilu v dobách platnosti vysokého tarifu.
 7. Je-li v odběrném místě připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, může distributor blokovat zařízení pro dobíjení elektromobilů v dobách platnosti vysokého tarifu v maximální celkové délce osm hodin denně, a to pouze v případě hrozícího nedostatku volné distribuční kapacity.

9 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
10 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin

 1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 35d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 4. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 6. Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.
 7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
 8. Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

13 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

 1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
 5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 6. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 7. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.
 8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
 9. Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
 10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
 11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

13 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

 1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 56d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
 2. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
 3. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.
 4. Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.
 5. Je-li vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
 6. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 7. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
 9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
 10. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
 11. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 12. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

 1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
 5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 6. V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo k vytápění objektu určený systém vytápění s tepelným čerpadlem.
 7. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy13.
 8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
 9. Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
 10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
 11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

13 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

 • Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.
 
 
Reklama