Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Konference Obchodování s energií v ČR: zdraží elektřina?

6. ročník konference Obchodování s energií v ČR pořádaný společností B.I.D.services poskytl přehled nejnovějšího dění na energetickém trhu. Co nového přináší Zimní energetický balíček? Jak se změní ceny elektřiny po odstavení německých jaderných elektráren?  S čím se mohou pochlubit energetici v podnicích, s čím obchodníci a jaké problémy mají domácnosti?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Dříve se devadesát procent času točilo kolem toho, jak co nejlépe vyrobit, což je pořád ten základ, ale těžiště změn se nyní přesouvá do styku se zákazníky, do obchodování. Tak zahájil konferenci skvělý moderátor Jiří Gavor. Na konferenci zaznělo spousta zajímavých myšlenek předních odborníků z oboru a s těmi – podle mého názoru – nejzajímavějšími bych chtěl čtenáře nyní seznámit.

Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu


Zimní energetický balíček uveřejněný pod názvem Čistá energie pro všechny Evropany z 30. listopadu loňského roku se v tuhle chvíli projednává. K projednání jsou například tato témata: Pokud by se renovovaly bytové domy, měla by být u každého z nich přípojka pro nabíjení elektromobilů. Mají se zavádět národní databáze energetické účinnosti budov, což máme zavedeno, ale je snaha zavést ještě další evidenci. Objevuje se stále častěji termín Energetické chudoba. My stále v ČR nemáme základ a tím je její definice. Řeší se záruky původu elektřiny, otázka zapojení obnovitelných zdrojů (OZE) do vytápění a do chlazení nebo předvídatelnost podpory – stanovení ceny na tržním principu pro nové zdroje OZE. Máme představu o rozdělení OZE na dvě skupiny – OZE do budov a do sítí. Ta první skupina bude spadat pod energetickou účinnost.

Předpokládáme, že se v budoucnu od prostého prodeje energie bude přecházet na komplexní energetické služby, kdy se k zákazníkovi nebude přicházet pouze z pozice výhodnější sazby. Myslíme si, že výhodnější sazby jsou tak trochu blamáž. Pro zákazníka jsou nejpodstatnější roční náklady na spotřebovanou energii, do budoucna bude třeba nabídnout zákazníkovi komplexní řešení.

Martin Kašák, ČEPS, a.s.

Co se týče Zimního energetického balíčku podle informací z minulého týdne žlutou kartu mu nedala jen ČR ale i další státy.

ČEPS trápí na Zimním balíčku především regionální provozní centra (ROC). Státy v Evropě už na dobrovolné bázi při koordinaci energetických toků spolupracují a funguje to dobře. Koordinační centrum dnes vydává doporučení a všichni to respektují – ale samozřejmě, pokud jeden stát potřebuje z bezpečnostních nebo technických důvodů udělat něco jinak, je to jeho věc. Rozhodnutí nových ROC však budou povinná, ROC za ně přitom nenese odpovědnost, na rozdíl od národního státu.

Další kritizovanou věcí jsou podpůrné služby, podle návrhu bude národním operátorům řečeno, kde a jak tyto služby budou nakupovat na každý den.

Pavel Řežábek, ČEZ a.s.

Na zimním energetickém balíčku vnímáme velmi pozitivně, že nastavuje čím dál tím tržnější přístup k podporám.

Při pohledu na plnění závazku snižování emisí oxidu uhličitého vidíme, že splněno nemá Německo nebo Holandsko. Holanďané to ale dělají chytře, nemají kam spěchat, plnění závazků nyní je mnohem levnější než před několika lety.

Evropská unie se v plnění energetických cílů docela rozeběhla. V průměru se přidává 1,8 % nových obnovitelných zdrojů energie ročně a kdyby toto tempo nám vydrželo, tak bychom se dostali vysoce nad cíl roku 2030.

V posledním roce se cena energie z obnovitelných zdrojů dostala na cenou úroveň jakéhokoliv jiného energetického zdroje. Neplatí to samozřejmě absolutně, nemůže být systém sestávající stoprocentně z obnovitelných zdrojů. V roce 2008 byla cena energie z OZE 350 EUR/MWh, na poslední aukci v Německu klesla na 66 EUR/MWh. Při poslední aukci výkupní ceny elektřiny z větrných offshorových elektráren se dvě ze tří společností spokojily s tržní cenou bez podpory.

Michal Šnobr,  J & T Banka, a.s.

Z mého pohledu k žádnému zlomu nedošlo a elektřina z obnovitelných zdrojů se v žádném případě nedá srovnávat s elektřinou z klasických zdrojů. Cena silové elektřiny z obnovitelných zdrojů je garantována a má v dodávkách přednost, proto je srovnání nesmyslné.

Němci si v první řadě přejí odstavení jaderných elektráren a až v druhé řadě splnění klimatických cílů.

Je pravda, že Němci udělali obrovský pokrok, za který ale platí spotřebitelé vysokými cenami. Co je zajímavé na německé výrobě elektřiny, je zásadní pokles výroby elektřiny z jádra, ale u elektřiny z hnědého uhlí se Německo od 90. let nehnulo z místa a nehne se nijak výrazně ani další roky.

Nyní máme přebytek silové elektřiny a ceny jsou nízké. V roce 2021 a 2022 dojde k uzavření posledních jaderných elektráren v Německu a vlivem rozhodnutí o snížení emisí dusíku se začnou uzavírat i německé uhelné elektrárny. To negativně ovlivní ceny elektřiny v celém regionu i u nás. Nynější německý přebytek výroby elektřiny nahradí odstavené kapacity.

Daniel Pexidr, EP Commodities

Spotřeba plynu v posledních letech klesala, ale tento trend se od konce roku 2015 obrací a plyn postupně vytěsňuje v energetice hnědé a černé uhlí. Evropa ho přitom těží stále méně a ani Norsko nezvyšuje produkci.

Problém je s flexibilitou dodávek, zejména ve Velké Británii po odstavení největšího zásobníku. Část britských obchodníků skladuje plyn v Holandsku a v případě, že bude tuhá zima, může to ovlivnit ceny plynu i u nás.

Tomáš Sluka, Pražská teplárenská, a.s.

Pražská teplárenská dodává teplo pro více jak 220 tis. domácností a v Praze pokrývá 25 % trhu s tepelnou energií. Společnost obhospodařuje jeden potrubní celek o délce 549 km, teplo dodává sedm tepelných zdrojů. Většina (94,6 %) tepla tvoří nakoupené teplo, proti roku 2008 se nepoužívá k vytápění uhlí, ve většině tepláren se topí plynem. Zápasíme s úbytkem odběrných míst i se snižujícími se dodávkami. Úbytek dodávek pomáhají zmírňovat nově příchozí zákazníci, jejichž množství rok od roku roste. Hlavní příčinou odpojování je nespokojenost s cenou, dotace na nové zdroje a ukončení odběrného místa. Zákon o ochraně ovzduší primárně předpokládá připojení na centrální zdroje tepla (při splnění ekonomické přijatelnosti a technické realizovatelnosti), nově se to prokazuje energetickým posudkem.

Jan Škampa, Nano Energies, a.s.

Skupina Nano byla založena v roce 2008. Na trhu si vyhledáváme nové příležitosti, Nyní máme tři společnosti: Nano Green obchoduje s elektřinou z obnovitelných zdrojů, Nano Trade obchoduje na krátkodobých trzích v Evropě a Digital Energy Services se zabývá agregací flexibility na trhu s elektřinou.

Skladování elektřiny je nákladné. Elektřina v jedné hodině je jiná komodita než elektřina v jiné hodině. Proto si myslíme, že bude výhodné řídit svojí spotřebu podle cen na trhu.

Inspirací může být Belgie s pilotním projektem poskytování sekundární regulace větrných elektráren. Rozvíjí se trh pro terciální regulaci bez předchozí rezervace 45 minut před čtvrthodinovou a hodinovou dodávkou. Může být poskytnuta služba již od velikosti 1 MW. Next Kraftwerke v Německu uplatňuje převážně v podpůrných službách flexibilitu zdrojů o výkonu 2 000 MW, jedná se zejména o bioplynové elektrárny, vodní elektrárny a i záložní generátory.

Jaromír Vorel, ŠKODA – ENERGO, s.r.o.

Společnost vznikla se vstupem Volkswagenu do Škodovky. Své peníze do firmy vložily také ČEZ, RWE i E.ON. Synergie je v tom, že město, kde sídlí naše podniky, je také našimi teplárnami vytápěno.

Škoda Energo ušetřila obrovské množství energie a díky tomu má stále stejnou spotřebu při výrazně vyšší výrobě. Pracujeme pro zákazníka v tom smyslu, aby odebíral co nejméně energií, hledáme možné úspory.

Průmyslový odběratel při nákupu elektřiny nepotřebuje výrazně velké výdělky, on potřebuje jistotu dodávek. Proto při nákupu elektřiny a plynu uplatňujeme konzervativní přístup (postupný nákup). Vyrábíme si vlastní elektřinu, která je levnější než elektřina na trhu.

V teplárně máme skvělé kotle, změnili jsme v nich palivo z černého na hnědé uhlí a teď se snažíme spalovat pelety. Nynější poměr je 30 % biomasy (pelety) a 70 procent hnědého uhlí, což dle oficiálních údajů je emisně téměř jako horší zemní plyn. Do roku 2035 bychom mohli využívat biomasu stoprocentně.

Ve spolupráci s E.Onem máme připojený elektrokotel a nabízíme ČEPsu podpůrné služby. Jsme propojeni na dispečink ČEPS a když Čeps dá signál, tak se spustí kotel o výkonu 15 MW (v řádu několika vteřin).

Filip Nečas, Frank Bold advokáti, s.r.o.

Etika a právo zase nemají tolik společného. Etika se zabývá morální standardy a právo ne vždy morální standardy dodržuje. Sankce při nedodržování morálních norem nejsou příliš bolestivé a ne všichni obchodníci se jimi řídí. Když se bavíme o etice, tak se jedná o morální normy.

ERÚ nikoho nesankcionoval nedodržování Etického kodexu, přestože k tomu byly důvody a bylo spoustu správních rozhodnutí s jeho signatáři. Etický kodex by měl obsahovat pouze morální normy a ne právní. Možnosti ukončení smlouvy by Etický kodex neměl obsahovat. Možnost výpovědi je uváděna v jiných dokumentech.

Při porušení kodexu má ERÚ dvě možnosti: písemně vyzve obchodníka k vysvětlení a uloží mu nápravná opatření a druhou možností je vyškrtnutí z kodexu. Nejsou zde ale pravidla, jak postupovat. Možností pro obchodníka je, že sám vystoupí z Kodexu. Kodex ani neřeší, kdy se obchodník může opět zapsat.

Morální normy by měli sami účastníci trhu mezi sebou dodržovat a špatné chování odsuzovat, Etický kodex obchodníci nepotřebují.

Václav Derfl, ANDE

Z pohledu obchodníků mají zákazníci u nás práv dost a nejsou o ně ošizeni. Není třeba ceny komodit regulovat, na trhu je dostatečná regulace. ERÚ neřeší spory mezi obchodníky při přetahování zákazníků. V Etickém kodexu není ani věta, která řeší vztahy mezi obchodníky.

Oblast termínu ukončení smlouvy, lze řešit nejefektivněji přes ERÚ, což funguje velmi dobře.

Dříve byly problémy s podomními prodejci, to už je dnes překonáno. Teď už je nový fenomén – zprostředkovatelé. Aukční společnosti shánějí zákazníky s tím, že jim vysoutěží nejlepší ceny. Obchodník není v přímém vztahu se zákazníkem. Legislativa je nastavena na vztah mezi zákazníkem a obchodníkem a  ne mezi zákazníkem a zprostředkovatelem.

Vítězslav Grygar, eCENTRE, a.s.

Začali jsme zastupovat zákazníky. Bylo to z důvodu, že zákazník administrativě převodu nehoví a často nastávají komplikace. Problémem je termín ukončení dodávek a různé dodatky smluv. Poskytujeme pro zákazníky vlastně logistické služby.

Od začátku liberalizace změnilo dodavatele přibližně 27 % zákazníků, v Británii 60%, v loňském roce změnilo dodavatel u nás asi 7 % zákazníků. Já se domnívám, že problémem je termín ukončení dodávek. Nesdělováním termínu se obchodníci snaží udržet zákazníky. Operátoři klientských center jsou vycepováni, že nesmí říci termín ukončení dodávek.

Rešení je využití energetického zákona (§30 odst. 2 písm. M), který říká, že pokud zákazník požádá o sdělení termínu ukončení, je obchodník povinen mu jej sdělit. Bohužel podle tohoto zákona ze začátku pracoval pouze jeden velký dodavatel, E.ON.

Na základě stížností na sdělování termínu vznikla i novela Etického kodexu. Na legislativní radě vlády je nyní návrh, aby se do fakturační vyhlášky termín ukončení smlouvy znovu dostal.

Právem tato konference patří k nejlepším, co v ČR je v tomto oboru organizováno. Ostatně to dokládá již její šestý ročník. Účastník získává tímto přehled o nových trendech v energetice, dozví se, co se děje na trhu s elektřinou i plynem v Evropě a jak to ovlivní náš trh. Již tradicí je zařazení přednášek odborníků z praxe a to jak obchodníků, tak zástupců měst nebo podniků. V neposlední řadě jsou na programu přednášky týkajících se trhu s energií pro domácnosti. Odborná účast je podpořena skvělým servisem, nechybí kvalitní textová dokumentace.

 
 
Reklama