Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nutnost instalace požárních armatur při odstraňování úniků plynu v budovách

Instalace požárních armatur je nutná při odstraňování úniků plynu u hlavních uzávěrů, opravách a rekonstrukcích OPZ v budovách podle TPG 704 01.

Popis problému

Při provádění pravidelné kontroly těsnosti plynárenského zařízení, prováděné podle TPG 913 01 a Část III TPG 905 01, nebo při výjezdu pohotovostní služby, podle Části XII TPG 905 01, je zjištěn únik na plynovodní přípojce (rozebíratelném spoji před hlavním uzávěrem plynu). V této souvislosti je současně zjištěna závada na hlavním uzávěru plynu (HUP), umístěném uvnitř budovy podle čl. 4.4.2 d) TPG 704 01. Nebo je na HUP zjištěna závada při rekonstrukci plynovodní přípojky. Pokud je zjištěn únik plynu, musí být, podle klasifikace a zatřídění úniku plynu (viz TPG 913 01), provedena příslušná opatření a únik plynu odstraněn.

Praktické řešení problematiky

Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu odběrného plynového zařízení (OPZ) se musí odstranit závada na HUP a únik plynu, a to buď opravou stávajícího HUP, nebo jeho výměnou za plnoprůchodný kulový kohout, viz čl. 4.3.3.2 TPG 704 01. Protože prováděné činnosti zasahují do OPZ, musí být provedeno odstranění závady na HUP po ohlášení a v součinnosti s vlastníkem objektu a OPZ (dále jen „vlastník“).

Pokud je při odstraňování úniku plynu na přípojce zjištěno, že stávající HUP není funkční a není možná jeho oprava, provede se výměna „kus za kus“ formou údržby stavby, resp. udržovacích prací na OPZ podle § 3, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud stávající HUP není s integrovanou protipožární armaturou, nebo není instalována samostatná protipožární armatura (OPZ bylo realizováno podle v té době platných předpisů, kdy nebyla požadována instalace protipožární armatury), pak v případě výše popsané výměny HUP se protipožární armatura nemusí instalovat.

To platí také i v případě, pokud v rámci výměny HUP dojde k přemístění HUP blíže k obvodové zdi budovy (tak, aby byl splněn požadavek čl. 4.4.2 d) TPG 704 01) a opraven úsek OPZ, související s tímto posunem, splňující požadavky v čl. 5.7.2 TPG 704 01.

Oprava stávajícího HUP, nebo jeho výměna nevyžaduje provedení revize OPZ. Pracovník provádějící předmětnou opravu či výměnu HUP musí být odborně způsobilou osobou s příslušným osvědčením a musí se odpovídajícím způsobem přesvědčit o těsnosti provedených spojů.

Protože HUP je součástí OPZ, náklady na opravu či výměnu HUP jsou hrazeny jeho vlastníkem.

Tento postup odstraňující závadu na HUP a únik plynu splňuje ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 183/2006 Sb., TPG 913 01, TPG 905 01, TPG 704 01 a ČSN EN 1775.

Základní předpisové řešení

Tento problém vyžaduje posouzení oprávněnosti požadavku dodavatele plynu jak z hlediska technického, tak i z hlediska právního.

V první řadě je třeba se zabývat otázkou technickou, konkrétně tím, zda předpisy vyžadují úpravu stávajícího zařízení podle aktuálních předpisů.

Základním předpisem obsahujícím požadavky na dotazované plynové zařízení je TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

Odběrným plynovým zařízením jsou veškerá zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu (HUP) včetně zařízení pro konečné využití plynu, s výjimkou plynoměru (ten je ve vlastnictví dodavatele plynu). Odběrné plynové zařízení, tedy i HUP, je ve vlastnictví zákazníka (odběratele).

TPG 704 01, která nabyla účinnosti dnem 1. 8. 2013, stanoví mimo jiné následující:

1.6 Postavená odběrná plynová zařízení a rozpracovaná nebo provedená projektová dokumentace odběrného plynového zařízení podle dříve platných normativních dokumentů se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (inspekce práce), požární ochrany, hygieny a životního prostředí nerozhodnou jinak. Je však třeba respektovat nově zpracovaná ustanovení těchto pravidel týkající se opatření v provozu/užívání odběrných plynových zařízení.

1.7 Při rekonstrukcích a opravách a při výměnách plynových spotřebičů se postupuje následovně:

 1. ustanovení týkající se provedení plynovodu a jeho zkoušení se aplikují plně;
 2. ustanovení týkající se vedení (trasy) plynovodu a umisťování plynových spotřebičů se aplikují přiměřeně při vyhodnocení možných rizik, viz též 8.1.6.

Na ustanovení čl. 1.7 týkající se rekonstrukcí, oprav a výměn plynových spotřebičů tedy nelze pohlížet izolovaně, ale je nutné jej aplikovat ve vztahu s dalšími specifickými ustanoveními tohoto předpisu, zejména kap. 5.7 Ochrana proti požáru, konkrétně čl. 5.7.2, který stanoví požadavek na provedení plynovodu tak, že v případě požáru nesmí dojít k porušení celistvosti potrubí nebo připojení spotřebiče, mající za následek spontánní únik plynu. Tohoto požadavku se dosáhne tak, že jednotlivé prvky rozvodu plynu musí vyhovět účinkům požáru nejméně 650 °C po dobu 30 minut. Pokud jednotlivé prvky tomuto nevyhoví, je třeba realizovat některé z dalších opatření podle čl. 4.4 ČSN EN 1775, např. instalací protipožární armatury. Další požadavky na instalaci protipožární pojistky stanoví další předpisy, např. požadavky TPG 934 01 „Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz“ v případě plynoměrů.

Pozn.: Prvky, které nevyhoví požáru jsou zejména plynové potrubí PEX, pryžové hadice pro připojování spotřebičů.

Podle TPG 704 01 čl. 4.4.2 HUP je možno umístit některým z těchto způsobů:

 1. na vnější zdi budovy ve výklenku, přístavku, skříni, pilíři, kleci apod;
 2. v oplocení příslušné budovy, a to ve skříni, výklenku, pilíři, kleci apod;
 3. v případě, že pozemek není oplocen v prostoru mezi budovou a hranicí pozemku majitele objektu v samostatném sloupku, v montované nebo zděné skříni;
 4. uvnitř budovy nejdále 1 m za prostupem obvodovou zdí (viz 4.4.4);
 5. v zemních skříních (ocelových, plastových, prefabrikovaných, zděných apod.) nebo v zemi, opatřený zemní soupravou. (Ovládací element uzávěru v zemní skříni smí být instalován nejvíce 0,4 m pod povrchem, skříň musí být provedena tak, aby nedošlo k jejímu zaplavení povrchovou nebo podzemní vodou).

HUP se umísťuje přednostně podle bodů a) a b), na hranici pozemku majitele objektu, a to tak, aby byl dostupný z veřejně přístupného pozemku.

Při umístění HUP podle bodu d) musí být zajištěno automatické uzavírání přívodu plynu v případě požáru (např. použitím protipožární armatury podle 2.19 a 3.2).

Pokud je HUP funkční a nevykazuje netěsnost, aplikuje se článek 1.6. Možnost, že by uvedené orgány státní správy nařídili úpravu podle aktuálního TPG 704 01, je teoretická.

Odůvodnění

Pokud je HUP nefunkční nebo netěsný, je zákazník povinen postupovat podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon):

§ 62 Zákazník

(2) Zákazník je povinen

udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit,

Závadu na HUP lze odstranit jeho opravou nebo v rámci rekonstrukce odběrného plynového zařízení. O způsobu odstranění rozhoduje zákazník.

Při odstraňování závady je nutno respektovat článek 1.7 TPG 704 01. Při jeho aplikaci je nutno si upřesnit pojmy oprava a rekonstrukce.

Pojem oprava je definován v TPG 900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství (platnost od 29. 1. 2014) následovně:

3.1.34 Oprava – zásah do zařízení, kterým je odstraňován zejména poruchový stav

Tato pravidla neobsahují z nějakého důvodu definici „rekonstrukce“, přestože je tento pojem používán běžně v řadě právních i technických předpisů v oblasti plynových zařízení. Z tohoto důvodu, a rovněž z důvodu, že TPG 900 01 nabyla účinnosti až po vydání TPG 704 01, je nutno opřít se při aplikaci článku 1.7 TPG 704 01 o definice platné v době schválení TPG 704 01 (29. 5. 2013):

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

§ 33 (2) Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

§ 47 (2) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou:

 1. opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady,

Problémy s neexistencí oficiálního výkladu těchto pojmů jsou známy již řadu let. Proto byly do návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, připravovaném v rámci Hospodářské komory ČR za účasti zainteresovaných stran, zapracovány následující definice:

§ 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

 1. opravou zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení,
 2. údržbou činnost prováděná na vyhrazeném technickém zařízení nebo jeho částech za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu tohoto zařízení, pokud se nejedná o opravu nebo montáž vyhrazeného technického zařízení,
 3. rekonstrukcí nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace.

Podle § 3, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. se údržbou stavby rozumí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

Pokud udržovací práce, jako je výměna HUP formou „kus za kus“, jejichž „provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,“ pak jejich provedení podle § 79 odst. 5 a § 103 odst. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb. nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení.

Pojem oprava je definována např. v čl. 2.2.8 TPG 905 01 a čl. 3.1.34 TPG 900 01 jako:
„zásah do zařízení, kterým je odstraňován zejména jeho poruchový stav.“

Jak je zřejmé z platné i navrhované legislativy, je

 • opravou zásah beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení,
 • rekonstrukcí zásah, při němž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení,

Oprávněnost aplikace definic z účetních předpisů na předpisy technické potvrdil Nejvyšší správní soud, když dospěl k závěru, že při neexistenci definic v jednom právním předpisu je namístě vycházet z definic podle účetních předpisů (k tomu viz např. rozsudek NSS ze dne 7. 5. 2008, čj. 9 Afs 141/2007–83).

V souladu s výše uvedenými definicemi je tedy nutno aplikovat i článek 1.7 TPG 704 01.

ŘEŠENÍ V SOULADU S LEGISLATIVNÍMI PŘEDPISY

Jak bylo řečeno výše, lze závadu na HUP odstranit:

 1. opravou; nebo
 2. rámci rekonstrukce odběrného plynového zařízení.
 1. Při odstraňování závady opravou se buď:
  1. opraví stávající HUP (obnoví se jeho funkčnost (ovladatelnost), odstraní netěsnosti apod.); nebo
  2. stávající HUP se nahradí novým uzávěrem.

V případě instalace nového uzávěru (viz bod b)) je nutno použít vyhovující uzávěr podle aktuálních TPG 704 01:

4.3.3.2 Přednostně se používají plnoprůchodné kulové kohouty. Kuželové kohouty je možno použít pouze jako hadicové do jmenovité světlosti DN 15. V odůvodněných případech lze použít též šoupata nebo ventily. Kuželové kohouty je zakázáno instalovat jako HUP.

Nejvhodnější je plnoprůchodný kulový kohout. U větších dimenzí se používají např. i šoupata nebo uzavírací klapky.

V každém případě se instaluje uzávěr bez protipožární armatury (při instalaci uzávěru s protipožární armaturou by se již nejednalo o opravu, ale o rekonstrukci).

 1. Při odstraňování závady v rámci rekonstrukce odběrného plynového zařízení se stávající HUP v souladu s definicí rekonstrukce nahradí novým uzávěrem s protipožární armaturou. Při rekonstrukci se totiž, na rozdíl od opravy, mění účel a technické parametry uzávěru (nový uzávěr se neuzavírá pouze ručně – zásahem obsluhy, ale v případě požáru i samočinně – bez zásahu obsluhy).

O tom, zda bude závada na HUP odstraněna opravou nebo v rámci rekonstrukce, rozhoduje odběratel. Při rozhodování, zda se jedná o opravu nebo rekonstrukci, je nutno v případě právnických a podnikajících fyzických osob vzít v úvahu (do doby kodifikace těchto pojmů v předpisech pro plynová zařízení) vycházet z předpisů pro oblast účetnictví.

Druhou otázkou je otázka právní, konkrétně to, zda dodavatel plynu může zákazníkovi nařídit, jakým způsobem má odstranit závadu na HUP.

Práva dodavatele plynu stanoví zákon č. 458/2000 Sb. takto:

§ 59 Provozovatel distribuční soustavy

(1) Provozovatel distribuční soustavy má právo

 1. omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu distribuci plynu v těchto případech:
  1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,
  2. při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob,
 2. uzavřít hlavní uzávěr plynu při odvracení nebezpečí bezprostředního ohrožení života.

Právo nařídit odběrateli, jakým způsobem má odstranit závadu na HUP, dodavatel plynu nemá. Může však v krajních případech přerušit dodávku plynu. Těmito případy však není v žádném případě skutečnost, že HUP nebyl upraven podle aktuálních předpisů.

ZÁVĚRY

 1. Stávající funkční (ovladatelný) a těsný kuželový kohout vyhovuje požadavkům na bezpečný provoz odběrného plynového zařízení.
 2. Závadu na HUP lze odstranit buď opravou, nebo v rámci rekonstrukce odběrného plynového zařízení.
 3. Při odstraňování závady na HUP opravou se buď
  1. opraví stávající HUP (obnoví se jeho funkčnost (ovladatelnost), odstraní netěsnosti apod.); nebo
  2. stávající HUP se nahradí novým uzávěrem – v tomto případě se instaluje uzávěr podle požadavků aktuálních TPG 704 01, ovšem bez protipožární armatury.
 4. Při odstraňování závady v rámci rekonstrukce odběrného plynového zařízení se stávající HUP nahradí novým uzávěrem s protipožární armaturou.
 5. O způsobu odstranění závady na HUP rozhoduje odběratel.
 6. Tento postup odstraňující závadu na HUP a únik plynu splňuje ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 183/2006 Sb., TPG 913 01, TPG 905 01, TPG 704 01 a ČSN EN 1775.