Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
   1  2   

Produkce tepla osob jako podklad pro energetické simulační výpočty

11.2.2019 | doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Důležitým údajem pro energetické simulační výpočty budov je znalost vnitřních tepelných zisků od osob vykonávajících určitou činnost. Nejčastěji používaným podkladem u nás je česká norma pro výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů, která vychází z hodnot uvedených v ASHRAE a značně zjednodušuje např. výpočet produkce tepla od dětí. Výpočet na základě tepelné bilance prezentuje produkci citelného a vázaného tepla od osob v závislosti na věku, fyzických proporcích, druhu činnosti a tepelně-vlhkostních podmínkách v prostoru. Výsledky výpočtů jsou porovnány s údaji prezentovanými v dostupné literatuře včetně uvedení poměru mezi konvektivní a sálavou složkou tepelného toku. Konečným cílem analýz je stanovit tepelný tok od dětí jako vstupní údaj pro energetické simulační výpočty školských budov.
© Fotolia.com

Rekonstrukce větracího systému bytového domu

5.3.2018 | doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Současný trend snižování spotřeby energie vede k řešením, která jsou z hlediska zajištění zdravého vnitřního prostředí v obytných budovách nedostatečná. Jedná se zejména o masivní zateplování a výměnu oken, při současném zachování systému větrání, který se stává často nefunkčním. Článek se zabývá konkrétními příklady řešení nuceného větrání s vyčíslením nákladů na realizaci a následný provoz.

Nová publikace Větrání škol v souvislostech

11.9.2017 | doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Na začátku nového školního roku bychom rádi upozornili na knihu Větrání škol v souvislostech. Všichni rodiče si přejí, aby jejich děti byly ve škole úspěšné. Roli hraje řada faktorů, ale pro mnohé možná překvapivě - záleží i na větrání tříd. Přinášíme výběr z kapitol nové publikace.

Historie, současnost a budoucnost požadavků na větrání škol

21.11.2016 | doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Příspěvek stručně mapuje historii požadavků na větrání škol, zamýšlí se nad současným zněním právních předpisů, které mají přímý vztah k dané problematice a opatrně vyhlíží předpisy budoucí.
diskuse: 1 příspěvek, 21.11.2016 10:17

Dotazníkový průzkum stavu školských budov

22.6.2015 | Ing. Marek Begeni, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Článek popisuje realizovaný dotazníkový průzkum adresovaný ředitelům základních a středních škol v ČR. Cílem dotazníku bylo zmapovat stav školských budov se zaměřením na technický stav pro tvorbu vnitřního prostředí, vč. provozního režimu škol.
diskuse: 1 příspěvek, 22.06.2015 16:05

Simulační analýza komplexního energetického systému

11.5.2015 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Miloš Lain, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Článek představuje energetickou studii rekonstrukce staré budovy – budoucího Centra nízkoenergetických budov v Písku. Návrh energeticky efektivních budov s nejednotnou strukturou uživatelů, např. kombinace obytného, administrativního a technologického provozu, vyžaduje detailní dynamické simulace budovy a energetického systému pro návrh optimálního konceptu, který splňuje jak požadavky na komfort, tak energetickou efektivitu při minimalizovaných investičních nákladech.

Kurz Větrání a klimatizace

19.1.2015 | doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, odbornou sekcí Klimatizace a větrání, pořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání dvousemestrální kurz Větrání a klimatizace. Uzávěrka přihlášek je 12. 3. 2015.
klimatizace

Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních (VI)

25.11.2013 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Centrální klimatizační jednotka upravuje venkovní primární vzduch na celoročně konstantní teplotu tpr. Primární vzduch je přiváděn do indukční jednotky, která zajišťuje úpravu vzduchu v dané zóně (místnosti).
Větrání a klimatizace budov s téměř nulovou spotřebou energie

Větrání a klimatizace budov s téměř nulovou spotřebou energie

10.12.2012 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., prof. Ing. František Drkal, CSc.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov z roku 2010 ukládá členským státům Evropské unie mj. za povinnost, aby nové budovy od roku 2018 (veřejné budovy) resp. 2020 (všechny budovy) byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Uvedená skutečnost se týká prakticky všech technických systémů budov. Článek prezentuje možnosti řešení větrání a klimatizace ve zmíněných budovách a předkládá úvahy o možném vývoji odvětví s ohledem na požadavek snižování spotřeby energie.

Normy z oboru větrání a klimatizace

6.8.2012 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Článek prezentuje aktuální situaci v normalizační činnosti oboru větrání a klimatizace. V úvodu článku je vysvětlena struktura činností při tvorbě norem a princip přejímání Evropských norem do užívání v ČR. Článek uvádí přehled platných norem z oblasti větrání a klimatizace. Některé důležité normy jsou doplněny krátkým komentářem. V závěru příspěvku jsou zmíněny aktuální normy připravené k převzetí v roce 2012 a seznam norem, jejichž zařazení do soustavy ČSN se předpokládá v blízké budoucnosti.
diskuse: 1 příspěvek, 06.08.2012 23:40

Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15 665/Z1

30.1.2012 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Intenzita větrání v obytných budovách je při současném trendu energeticky úsporného bydlení velmi diskutovanou veličinou. Situaci komplikovaly chybějící a nepřesné požadavky v zákonných předpisech a technických normách. V únoru 2011 vešla v platnost národní příloha normy ČSN EN 15 665 v podobě změny Z1, která definuje požadavky na větrání obytných budov a také doporučuje vhodné systémy větrání. Článek stručně informuje o obsahu národní přílohy.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 13.02.2012 21:39

Systémy větrání obytných budov

17.10.2011 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jiří Petlach
Běžnou praxí v současné bytové výstavbě je použití nárazového podtlakového větrání, při kterém je přívod vzduchu řešen přes okenní spáry. Častým jevem takového způsobu větrání je zcela nedostatečný přívod větracího vzduchu, kdy může docházet k nežádoucímu přisávání vzduchu různými otvory (zásuvky, stoupačky, apod.). V současné době, kdy jsou kladeny z hlediska tepelné ochrany budov vysoké nároky na neprůvzdušnost výplní stavebních otvorů, nelze systém přívodu vzduchu spárami oken pro větrání budov s novými či rekonstruovanými okny použít. Větrání infiltrací lze připustit pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách).

Kapilární rohože v praktických aplikacích

20.4.2009 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph. D.
Jedním ze sálavých klimatizačních systémů, který umožňuje zajištění tepelného komfortu bez vysokých nároků na spotřebu energie, je systém s kapilárními rohožemi. Kapilární systém je možné použít prakticky v jakékoliv budově a to jak pro vytápění tak pro chlazení.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu

11.2.2008 | Vladimír Zmrhal, Miloš Lain, František Drkal, Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
Cílem počítačové simulace bylo prověřit tepelný stav prostředí v zasklených lodžiích. Větrání lodžií je přirozené neupraveným venkovním vzduchem. Průtok větracího vzduchu závisí na účinku větru a rozdílu hustot vzduchu. V článku jsou presentovány výsledky a analýzy simulačních výpočtů v letním období.

Větrání a klimatizace malých provozoven (II)

17.12.2007 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
II. díl článku řeší celou řadu praktických doporučení pro návrh a následné uvedení celého systému do provozu. Volba kvalitnějšího systému větrání a klimatizace provozovny představuje sice vyšší pořizovací náklady, ale provozní náklady mohou být výrazně nižší, naopak výrazně vyšší je kvalita vnitřního prostředí provozovny.

Větrání a klimatizace malých provozoven (I)

3.12.2007 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Celá řada provozovatelů stojí před problémem vyřešit větrání, či klimatizaci své provozovny. Požadované přísné hygienické předpisy v mnoha případech nebývají v konečné fázi dodrženy. Klimatizace je neodborně nainstalovaná, nebo se po čase projeví špatné zkušenosti s užíváním vzduchotechniky vzhledem k nevhodnému návrhu. Článek je určen odborné veřejnosti i budoucím investorům.

Využití akumulační schopnosti betonové konstrukce budovy pro snížení výkonu zdroje chladu

18.6.2007 | Vladimír Zmrhal, Miloš Lain, František Drkal, Jan Hensen*, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, *Technische Universiteit of Eindhoven, Center for Building & Systems TNO
Článek se zabývá ověřením potřebných výkonů zdroje chladu pro klimatizační zařízení velmi rozsáhlé, nově stavěné administrativní budovy v Praze. Cílem energetické studie je najít optimální režim provozu, který využije akumulační schopnosti budovy, dovolí snížit nominální výkon zdroje chladu a tím snížit spotřebu energie pro chlazení.

Prvky větracích a klimatizačních zařízení (II) - 2. část

21.5.2007 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Co vše je potřebné brát v úvahu pro optimální návrh výústek je tématem II dílu článku o distribuci vzduchu. Přehled základní typů výústek včetně celé řady fofografií, hlavní zásady jejich návrhu a definice vstupních parametrů. Článek je určen studentům a odboprné veřejnosti.

Prvky větracích a klimatizačních zařízení (II) - 1. část

23.4.2007 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Rozhodující vliv na proudění vzduchu, teplotní pole a tím i pole koncentrací škodlivin má přívodní výusť. Článek řeší problematiku hygienických požadavků, základní terminologie a způsob distribuce vzduchu. Je určen odborné veřejnosti.

Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních (VII)

26.3.2007 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Návrh klimatizačního zařízení pro místnost/prostor, kde je požadavek na celoroční konstantní teplotu a vlhkost, v prostoru nedochází k vývinu vlhkosti, pouze k vývinu tepla. Článek je určen odborné veřejnosti.
   1  2   

Témata 2019

Tabulky a výpočty