Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Karel Plotěný


25.5.2005
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Karel Plotěný

V posledních letech výrazně klesla cena membrán a zároveň se podařilo několikanásobně prodloužit jejich životnost. Dá se očekávat, že v krátké době se z mikrofiltrace stane technologie běžně používaná i na čištění komunálních odpadních vod a tedy, že mikrofiltr se objeví i u domovních čistíren. Na ověřování této technologie a budování zázemí pro servis pracuje také firma ASIO.

9.5.2005
Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.

V našich normách není detailně popsáno, jak dimenzovat např. domovní čistírnu. V řadě zemí je přímo v normě tabulka, která uvádí, jak stanovit počet ekvivalentních obyvatel. Tato skutečnost chrání projektanta ve sporech v případě atypického využívání objektu.

15.4.2005
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Karel Plotěný

Praxe v provozování této čistírny ukázala, že jednoduchost čistírny vede v celkovém efektu ke snížení nákladů na provoz a servis. Zjednodušení v tomto případě ale není na úkor výsledného efektu čištění. Platí zde, že méně je někdy více.

17.8.2004
ASIO NEW, spol. s r.o., Karel Plotěný

Nová dvouplášťová konstrukce nádrží je použitelná nejen pro klasické skladovací nádrže, ať už se jedná o podzemní nádrže pro skladování srážkových vod, žumpy či septiky, ale je použitelná i pro skladovací nádrže na chemikálie či technologické vody.

10.8.2004
ASIO NEW, spol. s r.o., Karel Plotěný

Vyhovující likvidace odpadních vod je v současné době více než aktuální. Volba typu ČOV musí odpovídat nejen základnímu typu kanalizace - gravitační nebo s čerpáním, ale i např. nutnosti snižování obsahu fosforu, odstraňování dusíku, respektovat hladinu podzemní vody, prostorové umístění, případné přísnější požadavky vodohospodářských orgánů a vyřešit skladování kalu, případně i jeho hygienizaci.

9.6.2004
Ing. Karel Plotěný, Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE) - pracovní skupina ČAO

Metodika vychází z požadavků evropské legislativy (Směrnice rady 89/106/EHS, Rozhodnutí komise 97/464/ES a na ně navazujících Evropských norem), která má za cíl ochranu spotřebitelů a životního prostředí při dodávkách stavebních výrobků, a ze stávající české legislativy. Dále se v metodice vychází z toho, že požadavky v Evropských normách jsou odrazem současného stavu techniky, a tedy by měly být brány jako minimální standardy. Metodika se skládá z části, ve které jsou uvedeny základní pojmy a návod jak postupovat při vodoprávním řízení, a z komentáře, ve kterém jsou zdůvodněna, případně upřesněna, jednotlivá ustanovení.

11.2.2004
Ing. Karel Plotěný, Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE) - pracovní skupina ČAO

Cílem metodiky, která vychází z požadavků evropské legislativy je poskytnutí informací a návodů postupů, které povedou ke zkvalitnění práce vodohospodářských orgánů a zprostředkovaně i projektantů, dodavatelů a výrobců. Základním cílem je ale ochrana spotřebitele a ochrana životního prostředí při dodávkách stavebních výrobků. Obsahem metodiky je zařízení pro odlučování lehkých kapalin (např. oleje a motorového benzínu), tj. kapalin s hustotou do 0,95 g/cm3, z odpadních vod pomocí gravitace, shlukování a sorpce. Přičemž tyto odpadní vody jsou odváděny veřejnou kanalizací na čistírnu odpadních vod.

30.7.2003
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Karel Plotěný

Na semináři "POUTNÍCI 2002" se často a to i ze strany referátů objevila otázka, zda je někde v legislativě vyjmenován seznam případů, kdy je nutno použít odlučovač lehkých kapalin. 
 
Reklama