Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Blízká budoucnost - biologické ČOV s mikrofiltrací

V posledních letech výrazně klesla cena membrán a zároveň se podařilo několikanásobně prodloužit jejich životnost. Dá se očekávat, že v krátké době se z mikrofiltrace stane technologie běžně používaná i na čištění komunálních odpadních vod a tedy, že mikrofiltr se objeví i u domovních čistíren. Na ověřování této technologie a budování zázemí pro servis pracuje také firma ASIO.

Charakteristika membránových separačních procesů
Membránové separační procesy využívají vlastnosti membrán na selektivní separaci tekutiny a jejích složek. Podle separačních vlastností membrán a provozních podmínek rozlišujeme několik skupin separačních procesů - tabulka č. 1.

  mikrofiltrace
MF
ultrafiltrace
UF
nanofiltrace
NF
reverzní
osmóza
RO
vysokotlaková
RO
provozní tlak do 5 bar do 10 bar do 40 bar do 60 bar do 200 bar
velikost pórů 0,1-2 μm 0,01-0,2 μm 0,001-0,01 μm < 0,0002 μm < 0,0002 μm
separované látky NL, bakterie, protozoa, zákal NL, bakterie, viry, makromolekuly, emulze, zákal, barva, koloidy enzymy, tenzidy, makromolekuly, huminové kyseliny molekuly, soli jako RO, ale se sníženým podílem retentátu
typy modulů dutá vlákna, rourky dutá vlákna, rourky rourky, kotouče, spirálové, vinuté rourky, kotouče,
vinuté
rourky, kotouče,
vinuté
Tabulka č. 1: Rozdělení a charakteristika membránových separačních procesů [4, 5, 6]


Vliv membránové separace kalu na technologickou linku
Membránový separační systém může být do technologické linky komunální ČOV zařazený následovně:
 • za konvenční dosazovací nádrží: slouží potom jako terciární dočištění odtoku z ČOV.
 • za aktivační nádrží: aktivační směs je do modulů přečerpávaná z aktivace (cross-flow systémy).
 • ponořený přímo do aktivační nádrže: nízkoenergetické podtlakové systémy.
 • ponořený v aktivační směsi za aktivační nádrží: nízkoenergetické podtlakové systémy umístěné v samostatných kontejnerech nebo nádržích mimo aktivační nádrž.
Na obrázku č. 1 je porovnání technologické linky konvenční ČOV a ČOV s membránovou separací kalu (dále jen ČOV-MS).


Obrázek č. 1: Porovnání technologické linky konvenční ČOV a ČOV-MS

Hlavní výhodou membránových procesů jsou dosahované nízké odtokové koncentrace.


Parametr CHSK
mg.l-1
BSK5
mg.l-1
NL
mg.l-1
NH4-N
mg.l-1
Pc *
mg.l-1
zákal
NTU
celk. kolif. bakt.
cfu/100 ml
salmonella
cfu/100 ml
E.c.
cfu/100 ml
Hodnota < 25 < 5 < 1 < 1 < 0,3 < 0,4 < 250 0 < 40
* simultánní srážení fosforu
Tabulka č. 4 : Typické parametry vyčištěné vody z ČOV s mikrofiltrací


Prakticky nulové koncentrace NL v odtoku ČOV umožňují přímou úpravu této vody pomocí dalšího stupně (RO, aktivní uhlí apod.) až na pitnou vodu. Tento způsob se však praktikuje jen v některých zemích trpících nedostatkem pitné vody (JAR, Izrael), ale i v Evropě se již vyskytují první vlaštovky.

V současnosti jsou ČOV s mikrofiltrací úspěšně aplikované zejména v případech, kdy jsou splněné alespoň některé z následujících předpokladů:
 • odpadní voda s vyšší koncentrací znečištění;
 • požadavek na vysokou kvalitu vyčištěné vody;
 • k dispozici je jen omezená plocha na výstavbu nové resp. intenzifikaci stávající ČOV;
 • požadavek na recirkulaci a opětovné využití vyčištěné vody;
 • požadavek na modulární systém ČOV s perspektivou dalšího zvyšování kapacity;
 • dělená kanalizace zaručující rovnoměrné hydraulické zatížení ČOV, resp. Qmax / Qd < 2;
 • možnost zvýšení kapacity ČOV při její intenzifikaci využitím objemu dosazovací nádrže nebo části objemů kalového hospodářství na zvětšení objemu aktivační nádrže;
 • požadavek na plynulé přizpůsobení výkonu ČOV na často a značně se měnící látkové zatížení ČOV. Jde například o ČOV pro sezónně rekreační střediska, lázeňská města, lyžařská střediska apod. Změnou koncentrace kalu ČOV-MS plynule reaguje na sezónní změny látkového zatížení.

Ověřování technologie
I když existuje již celá řada praktických instalací např. v SRN, probíhá v současné době ověřování této technologie a jednotlivých technologických zařízení ve spolupráci s STU v Bratislavě.


Zkušební zařízení s mikrofiltrem

Závěr
V současnosti jsou již zpracovávány typové podklady pro řadu čistíren, a tak existuje již dostatek vědomostí k tomu, aby mohl být proveden v případě potřeby individuální návrh ČOV s mikrofiltrací.