Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Karel Plotěný


9.4.2013
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Karel Plotěný

Domovní čistírny odpadních vod a jejich vypouštění do podzemních vod je téma, o kterém se stále hovoří. V reakci na toto živé téma si do debaty dovolujeme vnést i neanonymní firemní názor. Probereme, na co je třeba při výběru domovní ČOV určené k vypouštění do podzemních vod klást důraz.

19.12.2012
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Karel Plotěný, Ing. Adam Bartoník

Hlavním důvodem pro recyklaci "šedých" vod (vody ze sprch a koupelen) je jejich malé znečištění, tj. jejich méně náročná úprava, možnost využití tepla, které je v nich obsaženo, ale také vliv na prestiž budovy a zavádění systémů hodnocení (certifikace) budov z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.

15.12.2011
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

Vzhledem k parametrům charakterizujícím „dobrý stav vod“ a vzhledem k závazkům ČR při vstupu do EU je jasné, že až dojde na lámání chleba (tedy vyhodnocení závazků) a hledání viníků, jedním z nich bude doprava a současný stav, kdy se vody z komunikací čistí většinou jen „jako“.

26.9.2011
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., JUDr. František Severin, JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Po nastavení reálných cen za čištění vod bude přibývat decentrálních řešení. Pro objekty bez trvalého provozu je vhodný septik v kombinaci dočišťovacím stupněm. Co na stavební zákon, zákon o vodách a další předpisy? Výklad aktuální legislativy pro likvidaci odpadních vod.

1.12.2010
ASIO NEW, spol. s r.o., Karel Plotěný

Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro komunální sféru důležitou otázkou. Zejména pokud v této oblasti vznikne nějaký problém. Obvykle je totiž každá změna provázena nároky na investice, a to nemalé, tedy pro obce a města obtížně obstaratelné.

5.10.2009
Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r.o.

Co se týká legislativy, část výrobková (normy) je na slušné úrovni, problém je povolování, i když je nutno říct, že jsou vodoprávní úřady a pracovníci povodí, kteří i přes legislativní „díry“ dokáží vystupovat rozumně, což pak ale bez opory v zákonech není zas až tak jednoduché.

18.8.2009
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Karel Plotěný

Slibné aplikace jsou např. recyklace různých drahých nebo těžkých kovů, nátěrových pigmentů, farmaceutický a potravinářský průmysl. V oblasti klasického čištění odpadních vod je nejvíce aplikací na jatkách, při zahuštění nebo odvodnění kalu, ale především u bioplynových stanic.

3.8.2009
Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r.o.

V těchto dnech putuje z vlády do parlamentu návrh novely "Vodního zákona" 254/2001 Sb. Hlavní změny pro menší investory se týkají povolování vypouštění odpadních vod např. z domovních čistíren. Změny spočívají v tom, že bude možné zasakovat při zohlednění místních podmínek i z větších objektů, a v tom, že se změní při povolování výrobků s označením CE přístup k povolování.

17.11.2008
Ing. Karel Plotěný, Asio s.r.o.

Dotazy na možnosti likvidace odpadních vod jsou neustálé a článek proto nabízí přehledně možnosti řešení likvidace odpadních vod ze septiku.

10.11.2008
Ing. Karel Plotěný, Asio s.r.o.

Cesta zpátky ke zmírnění našich závazků asi nevede a tak nezbývá než co nejrychleji hledat jak našich závazků dosáhnout. A tak je třeba spojit síly legislativců, správců povodí a technologů k tomu a najít co nejoptimálnější společné řešení.

10.7.2008
Ing. Karel Plotěný, Asio s.r.o.

Základem znovuvyužití odpadních vod je jejich rozdělení podle původu. Např. na úrovni domácností dělíme na černou, hnědou, žlutou a šedou vodu. Přičemž hnědá, černá a žlutá jsou nositeli živin a energie. Šedá je pak voda méně zatížená znečištěním. A protože je jí největší množství, přemýšlí se především nad problémem její recyklace.

25.6.2007
Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.

U ČOV s membránami je dobře biologicky vyčištěná voda filtrována přes membránu, která zabrání průchodu nerozpuštěných látek. Prakticky nulové koncentrace NL v odtoku ČOV umožňují přímou úpravu této vody, pomocí dalšího stupně (RO, aktivní uhlí a pod.) až na pitnou vodu.

22.12.2006
Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.

Domovní čistírny se staly součástí řešení pro odvádění odpadních vod a namísto toho, abychom odstranili největší slabinu a sice zabezpečení provozování, tak pro jistotu úřady udělaly krok zpět a raději nařizují jímky na vyvážení.

12.6.2006
Ing. Karel Plotěný

Článek přináší rekapitulaci trendů v legislativě malých čistíren odpadních vod a přináší informace k územnímu plánování, certifikaci čistíren, návrhu na průběh vodoprávního řízení, otázky kolem kalů z komunálních čistíren a servisu, dozoru a kontrole včetně komentáře.

5.6.2006
Ing. Karel Plotěný, ASIO

Norma pro domovní čistírny (díl 3) je konečně po letech dohadování schválena. Po ukončení přechodného období tak bude k dispozici dokument, který by měl zásadně ovlivnit zejména postoj Autorizovaných osob při certifikaci čistíren. Norma mimo jiné obsahuje ustanovení, která jsme se pokusili vybrat pro vytvoření představy o tom, co je v ní možno hledat.

6.3.2006
Ing. Karel Plotěný, Asio

Problematika vod z prádelen je velmi zajímavá ze dvou důvodů. Recyklace znamená úsporu vody i energie, přičemž u ceny energie i vody se očekává další nárůst, druhým důvodem je ekologie. Voda z praní nejen obsahuje organické látky, ale navíc i množství tenzorů a hlavním problémem je zpravidla vysoké pH.

30.5.2005
Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.

Dostatečný objem kalového (vyhnívacího) prostoru u domovních ČOV je jedním z významných parametrů, které mají být podle evropské normy u prokazování shody vždy posouzeny. Zatímco v zahraničí je mu přisuzován velký význam, v ČR je často znevažován. 
 
Reklama