Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stanovení minimálního objemu kalojemu u odlučovačů lehkých kapalin s obtokem dle ČSN EN 858-2

Sestava odlučovacího zařízení
Volba sestavy odlučovacího zařízení by měla v závislosti na účelu použití a typu čištěných odpadních vod odpovídat požadavkům ČSN EN 858-2.

Odlučovací zařízení (mimo případu čištění kondenzátů) by mělo minimálně obsahovat následující části:

Jednotlivé části odlučovacího zařízení mohou být integrovány v jedné nádrži nebo být umístěny v nádržích samostatných. V některých případech mohou být odlučovače doplněny ještě o sorpční část, nebo obtok, značení je pak Ib nebo IIb. (viz ČSN EN 858-2).

Kalový prostor je část zařízení, určená pro usazování tuhých materiálů, tj. kalu, bahna a písku.
Odlučovací část je část odlučovače LK, ve které se skladují odlučují lehké kapaliny od odpadní vody.


Odlučovače s obtokem
Jsou odlučovače vybavené obtokovacím zařízením, které umožňuje, aby v době překročení kapacity odlučovače dané jeho jmenovitou velikostí byl havarijní průtok odveden bez toho, aniž by prošel celým odlučovačem. Možné použití obtoků vyplývá z následujících obrázků.

Funkce obtoku (a):
převést přítok nad Qp mimo odlučovací zařízení.
Značení: (S-I-P)b
Bypas v tomto případě není součástí odlučovače

Funkce obtoku (b):
převést přítok nad Qp mimo odlučovač, vyčistit přítok Qo od tuhých látek bez snížení obsahu lehkých kapalin
Značení: S-Ib-P nebo S-IIb-P

Qp přítok na odlučovač vypočtený dle ČSN EN 858-2 (odtok z plochy při návrhovém normovém dešti)
Qo přítok nad Qp (maximální možný celkový průtok - vypočtený = havarijní)
NSp jmenovitá velikost vypočtená dle Qp
NSo jmenovitá velikost vypočtená dle Qo (fiktivní jmenovitá velikost odpovídajcí havarijnímu průtoku)
Vp objem kalojemu vypočtený dle NSp (objem odpovídající vypočtenému průtoku)
Vo objem kalojemu vypočtený dle NSo (objem odpovídající havarijnímu průtoku Qo)
S kalojem
I nebo II odlučovač třídy I nebo II
P šachta pro odběr vzorků
Přítok Qp je ten přítok odpadních vod, kvůli nimž je odlučovací zařízení instalováno.


Příklad použití obtoku
Z plochy 0,8 ha odtéká voda v návrhovém množství daném intenzitou 15´deště příslušné periodocity (např 150 l/s/ha), tj. odtéká tedy 120 l/s. Na toto množství musí být navržena a dimenzována kapacita odlučovače. Toto množství musí převést odlučovač bez použití obtoku. Obtok je pak určen na převedení části odtékající vody v případě, že by skutečná intenzita přívalového deště byla vyšší než je návrhová ( tzn. větší než 150 l/s/ha). Například při intenzitě deště 170 l/s/ha by teklo celkem 136 l/s tj. zařízením by protékalo 120 l/s a obtékalo v našem příkladě obtokem 16 l/s. Použitím obtoku nelze zmenšit potřebnou kapacitu odlučovače, nelze tedy například v našem případě vést odlučovačem jen 50 l/s a zbytek nechat obtékat obtokem. Kalový prostor by pak měl být odpovídat v případě obtoku celého zařízení průtoku 150 l/s/ha (120 l/s) a v případě obtoku odlučovací části na 170 l/s/ha tj. na 136 l/s.


Tabulka B.l - Sestavení komponentů a kvalita odpadní vody na odtoku z odlučovače

Směr
toku
Sestavení
komponentů
Kvalita odpadní vody
na odtoku z odlučovače
S-II-P Doporučeno jako minimální kvalita pro přivedení k odvodňovacím zařízením
(veřejná kanalizace s čistírnou odpadních vod)
S-I-P Doporučeno tam, kde je požadován vyšší stupeň odlučování
S-II-I-P Doporučeno pro tu samou kvalitu jako kombinace S-I-P
Ovšem přítok obsahuje vyšší množství lehkých kapalin
S-IIb-P *)**) Může být použito k zachycení nekontrolovaně vytékající lehké kapaliny
S-Ib-P *)**) Může být použito pro čištění prvního splachu znečištěných dešťových vod
*) přičemž musí být zachovány zásady pro použití obtoků (obtok je určen jen na převedení průtoku většího, než maximálně přípustného pro příslušnou jmenovitou velikost)

**) POZOR - kalový prostor musí být dimenzován tak, aby odpovídal jmenovité velikosti a navíc musí být zohledněna i kapacita obtoku. Tj. Odlučovač NG 30 s obtokem na +30 l/s musí mít kalový prostor dimenzovaný na průtok 60 l tj. např. 60 x 200 l (pro střední množství očekávaného kalu) viz následující tabulka


Stanovení objemu kalového prostoru
Velikost kalového prostoru se stanoví dle ČSN EN 858-2 viz Tabulka.


Tabulka - Objem kalového prostoru

  Očekávané
množství kalu
Minimální objem kalojemu v litrech
Žádné - kondenzát žádný kalojem
Malé - odpadní voda s definovaným malým množstvím kalu
- všechny plochy zachytávající dešťovou vodu, na které připadá pouze nepatrné množství nečistot ze silničního provozu apod., např. záchytné plochy u čerpacích stojanů a zastřešené čerpací stanice
      *)
střední **) - čerpací stanice, ruční mytí osobních aut, mytí dílů
- stání na mytí autobusů
- odpadní vody z opraven, odstavných ploch pro vozidla
- elektrárny, strojírenské provozy
      **)
velké **) - mycí plochy pro stavební stroje, vozidla a zemědělská vozidla
- stání na mytí nákladních aut
- automatická zařízení na mytí vozidel např. portálové myčky, mycí linky
      ***)
*) neplatí pro odlučovače o jmenovité velikosti menší nebo rovné 10, s výjimkou zastřešených parkovacích ploch
**) minimální objem kalojemu 600 l
***) minimální objem kalojemu 5000 l


Závěr
Doufejme, že zavedení evropských norem vnese konečně jasno do problematiky projektování a konstruování odlučovačů, a že tím také konečně skončí doba, kdy nevědomostí jsou maskovány nežádoucí jevy jako nekalá soutěž a podvody na investory a vodoprávní úřady.