Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.


Ing. Jakub Vrána, PhD. z VUT Brno prevzal cenu prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018. Zľava: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Ing. Jakub Vrána, Ph.D., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
28.10.2018
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Katedra TZB SvF STU Bratislava

Zaujali napríklad nové trendy ZTI vo svete, kvalita vody a jej úprava, navrhovanie zariadení pre zrážkovú a sivú vodu a problematika spotreby vody a jej merania v bytových domoch na Slovensku. Ing. Jakub Vrána, PhD. z VUT Brno prevzal cenu prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018.

17.9.2018
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava

Uvedený návrh a technické riešenia odpadového potrubia splaškovej vody sú odporúčané na základe požiadaviek EN 12056-2 a experimentálnych meraní hydraulických pomerov v potrubí. Jednotlivé úpravy pri zalomení potrubia sú obsahom národných noriem, napr. STN 73 6760, ČSN 75 6760 a DIN 1986-100, ktoré musia byť v súlade s EN 12056-2.

12.7.2018
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Katedra TZB SvF STU Bratislava

Profesor Valášek je známy ako autor mnohých monografií, odborných knižných publikácií, ako napr. „Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie (2001),“ a „Zdravotnotechnické zariadenia budov (2005)“ vydané vydavateľstvom Jaga na Slovensku aj v Čechách.

7.2.2018
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava

Na spoločenskom večeri 22. ročníka Sanhygy bola slávnostne odovzdaná cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2017 prof. Ing. Zuzane Vranayovej, PhD., riaditeľke ústavu Pozemných stavieb SvF TU v Košiciach.

8.1.2018
Ing. Milan Krafčík, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava

V článku jsou prezentovány výsledky experimentálního měření průtoků studené a teplé vody v rekonstruovaném potrubí bytového domu. Naměřené průtoky jsou porovnány s výpočtovými hodnotami podle norem STN 73 6655, DIN 1988-300 a s hodnotami vypočtenými výpočtovým programem. Výsledky lze aplikovat na optimalizaci návrhu vnitřních vodovodů a rovněž na optimalizaci dimenzování zařízení na přípravu teplé vody a jeho zdroje tepla.

6.10.2014
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Veronika Podobeková, Stavebná fakulta, STU Bratislava

Teplo z odpadní vody můžeme odebírat z vnější nebo z vnitřní kanalizace. V případě vnější kanalizace u systémů s větším průtokem (min. 15 l/s) a průměrem potrubí (min. 800 mm). V budovách můžeme odpadní teplo využít na předehřev v přípravě teplé vody.

8.9.2014
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Veronika Podobeková, Stavebná fakulta, STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov

Kanalizací odvádíme z budov odpadní vodu s průměrnou teplotou od 10 °C do 25 °C. Teplo získané z odpadní vody je možné optimálně využít v nízkoenergetických budovách na nízkoteplotní vytápění, na vysokoteplotní chlazení a rovněž na předehřev v přípravě teplé vody.

Ing. Zdeněk Žabička
16.11.2013
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

Na spoločenskom večeri 18. ročníka Sanhygy bola slávnostne odovzdaná cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2013 prvému zahraničnému hosťovi v histórii Sanhygy - Ing. Zdeňkovi Žabičkovi z Brna.

13.2.2012
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Lenka Jágerská (Laščeková), Katedra TZB SvF STU v Bratislave

Ploché strechy sú na prívalové dažde citlivejšie, preto treba dbať na správny návrh a umiestnenie strešných vtokov. Oba typy striech – šikmé aj ploché – možno odvodniť gravitačným alebo podtlakovým systémom odvodnenia. Vzhľadom na to, že návrh podtlakového systému je veľmi náročný, a to aj technicky, dávajú ho projektanti bežne v praxi zhotoviť priamo dodávateľským firmám. Nevýhodou takéhoto výpočtu potom je, že firma ho poskytuje len na svoj dodávaný podtlakový systém.

12.7.2007
Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

V dňoch 30. a 31. októbra 2007 sa v Trenčianskych Tepliciach v hoteli SLOVAKIA uskutoční 12. medzinárodná konferencia SANHYGA 2007. 
 
Reklama