Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
 

Ing. Jakub Vrána, PhD. z VUT Brno prevzal cenu prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018. Zľava: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Ing. Jakub Vrána, Ph.D., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

SANHYGA 2018 - Cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018 pre Ing. Jakuba Vránu, PhD.

28.10.2018 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Katedra TZB SvF STU Bratislava
Zaujali napríklad nové trendy ZTI vo svete, kvalita vody a jej úprava, navrhovanie zariadení pre zrážkovú a sivú vodu a problematika spotreby vody a jej merania v bytových domoch na Slovensku. Ing. Jakub Vrána, PhD. z VUT Brno prevzal cenu prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018.

Dimenzovanie splaškových odpadových potrubí

17.9.2018 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava
Uvedený návrh a technické riešenia odpadového potrubia splaškovej vody sú odporúčané na základe požiadaviek EN 12056-2 a experimentálnych meraní hydraulických pomerov v potrubí. Jednotlivé úpravy pri zalomení potrubia sú obsahom národných noriem, napr. STN 73 6760, ČSN 75 6760 a DIN 1986-100, ktoré musia byť v súlade s EN 12056-2.

Životní jubileum prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD.

12.7.2018 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Katedra TZB SvF STU Bratislava
Profesor Valášek je známy ako autor mnohých monografií, odborných knižných publikácií, ako napr. „Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie (2001),“ a „Zdravotnotechnické zariadenia budov (2005)“ vydané vydavateľstvom Jaga na Slovensku aj v Čechách.

Sanhyga 2017 - ohlédnutí

7.2.2018 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava
Na spoločenskom večeri 22. ročníka Sanhygy bola slávnostne odovzdaná cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2017 prof. Ing. Zuzane Vranayovej, PhD., riaditeľke ústavu Pozemných stavieb SvF TU v Košiciach.

Aké sú prietoky studenej a teplej vody v bytovom dome v Bratislave?

8.1.2018 | Ing. Milan Krafčík, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava
V článku jsou prezentovány výsledky experimentálního měření průtoků studené a teplé vody v rekonstruovaném potrubí bytového domu. Naměřené průtoky jsou porovnány s výpočtovými hodnotami podle norem STN 73 6655, DIN 1988-300 a s hodnotami vypočtenými výpočtovým programem. Výsledky lze aplikovat na optimalizaci návrhu vnitřních vodovodů a rovněž na optimalizaci dimenzování zařízení na přípravu teplé vody a jeho zdroje tepla.
diskuse: 1 příspěvek, 12.01.2018 13:29
výměník tepla pro odpadní kanalizační potrubí

Jak využít teplo z kanalizace na přípravu teplé vody v budovách?

6.10.2014 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Veronika Podobeková, Stavebná fakulta, STU Bratislava
Teplo z odpadní vody můžeme odebírat z vnější nebo z vnitřní kanalizace. V případě vnější kanalizace u systémů s větším průtokem (min. 15 l/s) a průměrem potrubí (min. 800 mm). V budovách můžeme odpadní teplo využít na předehřev v přípravě teplé vody.
diskuse: 1 příspěvek, 06.10.2014 14:28

Možnosti využití tepla z vnějších kanalizačních systémů

8.9.2014 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Veronika Podobeková, Stavebná fakulta, STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov
Kanalizací odvádíme z budov odpadní vodu s průměrnou teplotou od 10 °C do 25 °C. Teplo získané z odpadní vody je možné optimálně využít v nízkoenergetických budovách na nízkoteplotní vytápění, na vysokoteplotní chlazení a rovněž na předehřev v přípravě teplé vody.
tloušťka izolací

Technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody podľa vyhlášky Č. 282/2012 Z. z. MH SR

10.3.2014 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Juraj Januška, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava
Vyhláška sa zaoberá izoláciami pre rozvody tepla a teplej vody, nepredpisuje však hrúbky izolácie proti kondenzácii, t. j. izolácie pre rozvody studenej vody a chladiace rozvody vetrania a klimatizácie.
diskuse: 1 příspěvek, 19.11.2017 19:55
Ing. Zdeněk Žabička

Cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2013 pro Ing. Zdeňka Žabičku

16.11.2013 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Na spoločenskom večeri 18. ročníka Sanhygy bola slávnostne odovzdaná cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2013 prvému zahraničnému hosťovi v histórii Sanhygy - Ing. Zdeňkovi Žabičkovi z Brna.

Podtlakový systém odvodnění střech

13.2.2012 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Lenka Jágerská (Laščeková), Katedra TZB SvF STU v Bratislave
Ploché strechy sú na prívalové dažde citlivejšie, preto treba dbať na správny návrh a umiestnenie strešných vtokov. Oba typy striech – šikmé aj ploché – možno odvodniť gravitačným alebo podtlakovým systémom odvodnenia. Vzhľadom na to, že návrh podtlakového systému je veľmi náročný, a to aj technicky, dávajú ho projektanti bežne v praxi zhotoviť priamo dodávateľským firmám. Nevýhodou takéhoto výpočtu potom je, že firma ho poskytuje len na svoj dodávaný podtlakový systém.

Implementácia európskych noriem v oblasti zdravotnotechnických inštalácií v SR

26.11.2007 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Preberanie európskych noriem vyžaduje implementáciu nových článkov do pripravovaných revidovaných kmeňových národných noriem. Príspevok sa venuje aktuálnemu dianiu v tejto oblasti a prináša aj prehľad nových noriem, ktoré vstúpili do platnosti v rokoch 2006 a 2007.

12. medzinárodná konferencia SANHYGA 2007

12.7.2007 | Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
V dňoch 30. a 31. októbra 2007 sa v Trenčianskych Tepliciach v hoteli SLOVAKIA uskutoční 12. medzinárodná konferencia SANHYGA 2007.
 

Témata 2019

CAD a BIM knihovny