Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Implementácia európskych noriem v oblasti zdravotnotechnických inštalácií v SR

Technická normalizačná komisia TK 1 Vodovody a kanalizácie

TK 1 pôsobí v oblasti technickej normalizácie požiadaviek, skúšobných metód, terminológie a klasifikácie výrobkov, navrhovania technologických procesov, objektov a zariadení, ich výstavby a prevádzky v oblasti:

 1. zásobovania vodou so zameraním sa na vodné zdroje, kvalitu vody, úpravu povrchových a podzemných vôd, akumuláciu vôd a dopravu a distribúciu vody v spotrebisku;
 2. odkanalizovania a čistenia odpadových vôd pri súčasnom zabezpečovaní minimálneho vplyvu odpadových vôd na kvalitu vôd v recipientoch;
 3. úpravy a rozvodu vody a odkanalizovania v budovách.

Z pohľadu európskych komisií TK 1 pokrýva činnosti troch komisií - CEN/TC 163 Sanitárne zariadenia, CEN/TC 164 Zásobovanie vodou a CEN/TC 165 Technika odpadových vôd. Ich odrazom sú v súčasnom členení subkomisie TK 1 - SK 1 Vodovody, SK 2 Kanalizácie a SK 3 Sanitárne inštalácie a zariaďovacie predmety. V TK 1 sú prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Katedry technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU a Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p., zastúpené organizácie štátnej správy a vysoké školstvo. Svojich zástupcov tu majú aj iné organizácie, ako sú Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., VÚIS - Vodovody a kanalizácie, s. r. o., Hydrocoop, s. r. o., Profprojekt, VÚSAPL, a. s., vodárenské spoločnosti Earth Resources, Turčan Consulting a Slovenský národný komitét IWA.

Kmeňové normy v zdravotnej technike

V prevzatých normách pre zdravotnú techniku sa už nepoužívajú termíny vnútorný vodovod a vnútorná kanalizácia (v minulosti to boli potrubia a zariadenia v budovách a na pozemku investora). Podľa noriem EÚ sa jednoznačne prijalo terminologické delenie v budovách a mimo budov.

Pre problematiku kanalizácie v budovách platí od mája 2002 súbor prevzatých noriem STN EN 12056 (73 6762) Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov, časti 1 až 5. V súčasnosti sa pracuje na revízii kmeňovej národnej normy STN 73 6760 Vnútorná kanalizácia, ktorá sa prepracuje v súlade s prevzatými európskymi normami a bude obsahovať podrobnosti z STN EN 476 a STN EN 12 056. Odstránia sa z nej články, ktoré sú v rozpore s týmito normami a ktoré už rieši STN EN 752.

V oblasti zásobovania budov pitnou vodou platí STN EN 806 (73 6670) Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov, časti 1, 2 a od mája 2007 aj časť 3, ktorá sa zaoberá dimenzovaním potrubia zjednodušenou metódou. V štádiu preberania a prekladu je časť 4: Inštalácia.

V súvislosti s preberaním uvedených noriem sa pracuje aj na revízii platných národných noriem v oblasti vnútorných vodovodov - STN 73 6660 Vnútorné vodovody a STN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovodov.

Do STN 73 6660 sa preberú podrobné požiadavky z uvedenej STN EN 806 (73 6670), časti 1, 2, 4 a 5, t. j. požiadavky z oblasti návrhu, skúšania, prevádzky a údržby vodovodu v budovách. Zároveň sa z nej odstránia články, ktoré sú s normou STN EN 806 (73 6670) v rozpore a ktoré už rieši STN EN 805 (75 5403) Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov.

Revízia STN 73 6655 sa bude naďalej zameriavať na podrobný výpočet svetlostí potrubí vodovodu vo všetkých druhoch budov. Prevzatím STN EN 806-3 (73 6670) sa získal návrh na dimenzovanie potrubia zjednodušenou metódou len pre vybrané budovy, kde sa uvažuje o tzv. menej rozsiahlych (štandardných alebo bežných) inštaláciách. Podľa tejto normy sa nedimenzuje potrubie požiarneho vodovodu a cirkulačné potrubie teplej vody. Na rozsiahle inštalácie sa musí použiť podrobná metóda výpočtu podľa STN 73 6655. V národnom predhovore k STN EN 806-3 (73 6670) sa uvádza:

Bežná inštalácia podľa čl. 4.2 (1) s obmedzeniami podľa čl. 5.1 (1) sa môže použiť v:

 • rodinných domoch;
 • bytových domoch, polyfunkčných domoch a administratívnych budovách do 5 nadzemných podlaží s jedným schodiskom;
 • obchodných prevádzkach, kde sa nepredpokladá nepretržitý odber vody (dlhší ako 15 min).

Navrhovať svetlosť potrubia podľa tab. 3 (1) možno len vtedy, ak hydrodynamický pretlak na začiatku potrubia v budove je väčší ako súčet

 • predpokladanej hodnoty celkových tlakových strát v potrubí 150 kPa;
 • tlakovej straty vodomeru;
 • tlakových strát inštalovaných prístrojov a zariadení (napr. filtrov alebo ochranných jednotiek proti spätnému prúdeniu vody);
 • tlakovej straty spôsobenej výškovým rozdielom medzi najvyšším výtokom a vstupom potrubia do budovy;
 • požadovaného pretlaku pred použitými výtokovými armatúrami.

Ak uvedené požiadavky nie sú splnené, musí sa návrh svetlosti potrubia vodovodu v budove vykonať podľa STN 73 6655. Podľa tejto normy sa musí dimenzovať aj požiarny vodovod a cirkulačné potrubie teplej vody.

Prehľad platných nových STN EN

V roku 2006 boli ukončené a v nadväznosti na to vydané preklady nasledujúcich noriem:

TC 163 Sanitárne zariadenia

 • STN EN 14528 (72 4853) Bidety. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy. Február 2006.
 • STN EN 695 (91 4107) Kuchynské drezy. Rozmery pripájacích otvorov. Február 2006.
 • STN EN 14296 (91 4116) Sanitárne zariadenia. Spoločné umývacie žľaby. Apríl 2007.
 • STN EN 14516 (91 4117) Vane na domáce použitie. Október 2006.
 • STN EN 14527 (91 4118) Sprchovacie vaničky na domáce použitie. November 2006.
 • STN EN 13407 (724855) Nástenné pisoárové misy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy. Máj 2007.

TC 164 Zásobovanie vodou

 • STN EN 14743 (73 6656) Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Zmäkčovacie zariadenia. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie. Marec 2006.
 • STN EN 14812 (73 6657) Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Systémy dávkovania chemikálií. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie. Marec 2006.
 • STN EN 13433 (13 6513) Zariadenia na zamedzenie znečistenia pitnej vody spätným prúdením. Mechanický priamočinný (priamo ovládaný) prerušovač potrubia. Skupina G. Typ A. Júl 2006.
 • STN EN 13434 (13 6514) Zariadenia na zamedzenie znečistenia pitnej vody spätným prúdením. Mechanický, hydraulicky ovládaný prerušovač potrubia. Skupina G. Typ B. Júl 2006.
 • STN EN 14652 (73 6659) Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Membránové odlučovacie zariadenia. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie. Júl 2006.
 • STN EN 14897 (73 6661) Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Zariadenia používajúce nízkotlakové ortuťové žiariče. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie. November 2006.
 • STN EN 14898 (73 6662) Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Aktívne filtračné médiá. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie. November 2006.
 • STN EN 14944-1 (75 8710) Vplyv cementových výrobkov na pitnú vodu. Skúšobné metódy. Časť 1: Vplyv priemyselne vyrobených cementových výrobkov na organoleptické vlastnosti. November 2006.
 • STN EN 12897 (75 5404) Vodárenstvo. Požiadavky na nepriamo vyhrievané neodvetrávané (uzatvorené) zásobníkové ohrievače vody. Január 2007.
 • STN EN 806-3 (73 6670) Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu. Časť 3: Dimenzovanie potrubia. Máj 2007.

TC 165 Technika odpadových vôd

 • STN EN 1433/A1 (73 6135) Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody. Zmena A1. Január 2006.
 • STN EN 1916/AC (72 3145) Rúry a tvarovky z prostého betónu, z betónu vystuženého oceľovým vláknom a zo železobetónu. Oprava AC. Máj 2006.
 • STN EN 1917/AC (72 3146) Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu, z betónu vystuženého oceľovým vláknom a zo železobetónu. Oprava AC. Máj 2006.
 • EN 1124-4 (42 5725) Rúry a tvarovky z pozdĺžne zváraných rúr z nehrdzavejúcej ocele s hladkým koncom a hrdlom pre kanalizačné systémy. Časť 4: Súčasti pre podtlakové kanalizačné systémy a systémy na lodiach. Január 2006.
 • STN EN 14654-1 (75 6919) Riadenie a kontrola prevádzky kanalizačných potrubí a stôk. Časť 1: Čistenie stôk. Február 2006.
 • STN EN 12255-12 (75 6410) Čistiarne odpadových vôd. Časť 12: Riadenie a automatizácia. Apríl 2006.
 • STN EN 12255-16 (75 6410) Čistiarne odpadových vôd. Časť 16: Fyzikálna (mechanická) filtrácia odpadových vôd. Apríl 2006.
 • STN EN 12566-3 (75 6403) Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 3: Balené alebo na mieste montované čistiarne splaškových odpadových vôd. Apríl 2006.
 • STN EN 14801 (73 6613) Podmienky na klasifikáciu tlaku výrobkov pre vodovodné potrubia a pre potrubia na odpadové vody. December 2006.

Slovenský ústav technickej normalizácie podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na verejné prerokovanie návrhy európskych noriem Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) v anglickom jazyku aj na svojej internetovej stránke www.sutn.gov.sk. Pri vyznačených položkách sú dostupné pracovné preklady návrhov európskych noriem do slovenského jazyka, ostatné návrhy sú v anglickom jazyku. Právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k týmto návrhom, ktoré sú zároveň návrhmi STN EN, najneskôr 4 týždne pred termínom dea (termín na odpoveď národných členov) na adresu: ms.post@sutn.gov.sk.

Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/2140/05.

Literatúra

1. STN EN 806 (73 6670) Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov.
Časť 1: Všeobecne.
Časť 2: Navrhovanie.
Časť 3: Dimenzovanie potrubia - zjednodušená metóda.

2. STN EN 12056 (73 6762) Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov.
Časť 1: Všeobecné a funkčné požiadavky.
Časť 2: Potrubia pre splaškové odpadové vody. Navrhovanie a výpočet.
Časť 3: Odvodnenie striech. Navrhovanie a výpočet.
Časť 4: Čerpacie stanice odpadových vôd. Navrhovanie a výpočet.
Časť 5: Inštalácia a skúšanie, pokyny na prevádzku, údržbu a použitie.

3. STN EN 476 (73 6735) Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk.

4. STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov.
Časť 1: Všeobecné ustanovenia a definície.
Časť 2: Funkčné požiadavky.
Časť 3: Návrh.
Časť 4: Hydraulický návrh a aspekty ochrany životného prostredia.
Časť 5: Obnova.
Časť 6: Čerpacie zariadenia.
Časť 7: Obsluha a údržba.

5. STN 73 6660 Vnútorné vodovody.

6. STN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovodov.

7. STN 73 6760 Vnútorná kanalizácia.

 
 
Reklama