Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
 

Řízené větrání s rekuperací tepla v rodinných domech

24.5.2016 | Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., redakce
Instalace řízeného větrání s rekuperací tepla je, zejména u novostaveb, stále častější. Oproti přirozenému větrání nemusí instalace sice znamenat dosažení významných provozních úspor, výhodou je však dosažení vyššího komfortu bydlení.
diskuse: 1 příspěvek, 26.05.2016 21:44

Snižování energetické náročnosti škol s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí

1.2.2016 | Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
Příspěvek se zabývá kvalitou vnitřního prostředí školních učeben v souvislosti se snižováním energetické náročnosti objektů, podporované v současné době operačními programy. Součástí příspěvku je i ukázka naměřených hodnot ve vybraných základních školách.
diskuse: 1 příspěvek, 04.02.2016 07:23
Atrea výměník

Novinka na TZB-info - přehled větracích jednotek s rekuperací

12.5.2014 | Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Jiří Novotný
Na portálu TZB-info najdete v části Přehledy trhu nový Přehled větracích jednotek s rekuperaci tepla. Je určen především projektantům, ale i těm, kteří se o problematiku řízeného větrání pouze zajímají.
okno s izolačním trojsklem

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

5.5.2014 | Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., energetický specialista, Ing. Jiří Ježek, Oknotherm s.r.o.
Obsahem příspěvku je určení vlivu sálání na kvalitu vnitřního prostředí v zimním období při zasklení izolačním dvojsklem a izolačním trojsklem. Vliv sálání otvorovými výplněmi a stavebními konstrukcemi je hodnocen na základě znalostí střední radiační teploty a operativní teploty v prostoru.
diskuse: 1 příspěvek, 06.05.2014 07:46

Vytápěný prostor a varianty návrhu otopných těles

28.9.2009 | Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Vendula Pospíšilová, Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
Autoři se zabývají numerickou analýzou teplotních a proudových polí ve vytápěné místnosti ve vztahu k umístění otopného tělesa. Jsou diskutovány dva návrhy otopných těles v podobě čtyř variant řešení. Otopné těleso navržené klasickou metodou bylo situováno pod okno ke stěně obvodového pláště, k boční vnitřní stěně a k protější vnitřní stěně. Otopné těleso navržené bilanční metodou bylo umístěno pouze pod oknem.

Ověření charakteru proudění vzduchu v blízkosti vířivého anemostatu

15.6.2009 | Ing. Luděk Tóth, Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., redakce, Fakulta strojní ČVUT Praha
Pro zajištění rychlostních a teplotních polí ve větraném prostoru lze použít experimentální měření na vytvořeném modelu. Výsledky mohou mít značnou vypovídací hodnotu. Ovšem ne vždy je možné takto postupovat...
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Návrh a dimenzování VZT pro bazény (II)

16.7.2007 | Ing. Jan Schwarzer
Výpočet vzduchotechnického zařízení pomocí směrového měřítka je pouze jednou z několika možností. Při dodržení správných podmínek však výsledky budou totožné.Důležitou součástí projektu je volba vhodné distribuce vzduchu, a to tak, aby rychlost nad hladinou a v pásmu pobytu osob nepřekročila 0,2 m/s.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 14.11.2011 13:46

Návrh a dimenzování VZT pro bazény (I)

2.7.2007 | Ing. Jan Schwarzer
Při návrhu větracího zařízení je nezbytným krokem správné provedení tepelné bilance prostoru. V první části článku je uveden popis hlavních zásad návrhu a výpočtové vztahy tepelné bilance.

Stanovení součinitelů místních odporů s využitím CFD (II)

9.4.2007 | Jan Schwarzer, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Jedná se o druhé pokračování série článků zabývajících stanovením součinitelů místních odporů ve vzduchotechnice s využitím počítačové mechaniky tekutin (CFD). Předmětem textu je tvarovka S kus. Článek je určen odborníkům.

Stanovení součinitelů místních odporů s využitím CFD (I)

9.10.2006 | Ing. Jan Schwarzer, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Článek se zabývá stanovením součinitelů místních odporů ve vzduchotechnice s využitím počítačové mechaniky tekutin (CFD) a jejich porovnáním s údaji v literatuře. V budoucnosti bude článek doplněn o údaje pro jiné průtoky a rozšíření pro další běžně užívané tvarovky.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Teorie vlhkého vzduchu (III)

26.6.2006 | Ing. Jan Schwarzer
V běžné praxi se vyskytují převážně uvedené úpravy vlhkého vzduchu, ohřev, chlazení mokré (suché), vlhčení vodou či párou, směšování. Je nezbytné si uvědomit, že k dosažení požadovaného stavu vzduchu lze dospět pouze kombinací těchto úprav.
diskuse: 1 příspěvek, 23.10.2018 14:26

Teorie vlhkého vzduchu (II)

12.6.2006 | Ing. Jan Schwarzer
Matematické vyjádření hustoty vlhkého vzduchu, entalpie a znázornění změn stavu vzduchu (při izobarických dějích) - psychrometrický diagram a mollierův h-x diagram s popisem základních os a dopočítávaných veličin. Problematika je určena pro studenty vysokých škol, nebo jako pomůcka na zkoušky pro autorizované inženýry v oboru TECHNIKY PROSTŘEDÍ.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Teorie vlhkého vzduchu (I)

29.5.2006 | Ing. Jan Schwarzer
Teorie vlhkého vzduchu nás zavede do fyzikálních zákonů. Způsoby vyjádření vlhkosti vzduchu s řadou doplňujících poznámek shrnuje základní teorii. Problematika je určena pro studenty vysokých škol nebo jako pomůcka na zkoušky pro autorizované inženýry v oboru TECHNIKY PROSTŘEDÍ.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

CFD na ústavu techniky prostředí

2.1.2006 | Ing. Jan Schwarzer, Ing. Martin Barták, Prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Simulační programy nacházejí stále větší uplatnění při optimalizaci a přesnosti řešení. Užívají se pro simulace dynamického chování budov, energetických bilancí objektu nebo pro simulaci proudění.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Počítačová simulace proudění chladného vzduchu podél svislé stěny

14.11.2005 | Ing. Jan Schwarzer, Ing. Martin Barták, prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Na Ústavu techniky prostředí byla řešena instalace velkoplošných obrazů při dodržení podmínek, které vyžadoval Státní ústav památkové péče. Praktickým využitím znalostí bude možno dosáhnout úspor vzhledem k vynaložené energii na výrobu chladu (vytváření tzv. vzduchových oáz chladu, bez nutnosti chladit celý prostor).

Solární zařízení v Ústavu sociální péče ve Slatiňanech

9.7.2004 | doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Ústav techniky prostředí
Článek uvádí výsledky monitorování a energetické vyhodnocení kombinovaného zdroje (sluneční kolektory s tepelným čerpadlem a elektrickým kotlem) při sezónní akumulaci sluneční energie pro vytápění a ohřívání užitkové vody za období 1999 až 2001. Tento zdroj byl se státními podporami (Státního fondu životního prostředí, České energetické agentury a ČEZ) postaven v objektu dílen "Humanita" Ústavu sociální péče pro mládež ve Slatiňanech a uveden do chodu na sklonku léta 1995.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 03.12.2012 12:03
 

Témata 2019

Tabulky a výpočty