Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.


24.5.2016
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., redakce

Instalace řízeného větrání s rekuperací tepla je, zejména u novostaveb, stále častější. Oproti přirozenému větrání nemusí instalace sice znamenat dosažení významných provozních úspor, výhodou je však dosažení vyššího komfortu bydlení.

5.5.2014
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., energetický specialista, Ing. Jiří Ježek, Oknotherm s.r.o.

Obsahem příspěvku je určení vlivu sálání na kvalitu vnitřního prostředí v zimním období při zasklení izolačním dvojsklem a izolačním trojsklem. Vliv sálání otvorovými výplněmi a stavebními konstrukcemi je hodnocen na základě znalostí střední radiační teploty a operativní teploty v prostoru.

28.9.2009
Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Vendula Pospíšilová, Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Autoři se zabývají numerickou analýzou teplotních a proudových polí ve vytápěné místnosti ve vztahu k umístění otopného tělesa. Jsou diskutovány dva návrhy otopných těles v podobě čtyř variant řešení. Otopné těleso navržené klasickou metodou bylo situováno pod okno ke stěně obvodového pláště, k boční vnitřní stěně a k protější vnitřní stěně. Otopné těleso navržené bilanční metodou bylo umístěno pouze pod oknem.

15.6.2009
Ing. Luděk Tóth, Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., redakce, Fakulta strojní ČVUT Praha

Pro zajištění rychlostních a teplotních polí ve větraném prostoru lze použít experimentální měření na vytvořeném modelu. Výsledky mohou mít značnou vypovídací hodnotu. Ovšem ne vždy je možné takto postupovat...

16.7.2007
Ing. Jan Schwarzer

Výpočet vzduchotechnického zařízení pomocí směrového měřítka je pouze jednou z několika možností. Při dodržení správných podmínek však výsledky budou totožné.Důležitou součástí projektu je volba vhodné distribuce vzduchu, a to tak, aby rychlost nad hladinou a v pásmu pobytu osob nepřekročila 0,2 m/s.

2.7.2007
Ing. Jan Schwarzer

Při návrhu větracího zařízení je nezbytným krokem správné provedení tepelné bilance prostoru. V první části článku je uveden popis hlavních zásad návrhu a výpočtové vztahy tepelné bilance.

9.4.2007
Jan Schwarzer, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Jedná se o druhé pokračování série článků zabývajících stanovením součinitelů místních odporů ve vzduchotechnice s využitím počítačové mechaniky tekutin (CFD). Předmětem textu je tvarovka S kus. Článek je určen odborníkům.

9.10.2006
Ing. Jan Schwarzer, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Článek se zabývá stanovením součinitelů místních odporů ve vzduchotechnice s využitím počítačové mechaniky tekutin (CFD) a jejich porovnáním s údaji v literatuře. V budoucnosti bude článek doplněn o údaje pro jiné průtoky a rozšíření pro další běžně užívané tvarovky.

26.6.2006
Ing. Jan Schwarzer

V běžné praxi se vyskytují převážně uvedené úpravy vlhkého vzduchu, ohřev, chlazení mokré (suché), vlhčení vodou či párou, směšování. Je nezbytné si uvědomit, že k dosažení požadovaného stavu vzduchu lze dospět pouze kombinací těchto úprav.

12.6.2006
Ing. Jan Schwarzer

Matematické vyjádření hustoty vlhkého vzduchu, entalpie a znázornění změn stavu vzduchu (při izobarických dějích) - psychrometrický diagram a mollierův h-x diagram s popisem základních os a dopočítávaných veličin. Problematika je určena pro studenty vysokých škol, nebo jako pomůcka na zkoušky pro autorizované inženýry v oboru TECHNIKY PROSTŘEDÍ.

29.5.2006
Ing. Jan Schwarzer

Teorie vlhkého vzduchu nás zavede do fyzikálních zákonů. Způsoby vyjádření vlhkosti vzduchu s řadou doplňujících poznámek shrnuje základní teorii. Problematika je určena pro studenty vysokých škol nebo jako pomůcka na zkoušky pro autorizované inženýry v oboru TECHNIKY PROSTŘEDÍ.

2.1.2006
Ing. Jan Schwarzer, Ing. Martin Barták, Prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Simulační programy nacházejí stále větší uplatnění při optimalizaci a přesnosti řešení. Užívají se pro simulace dynamického chování budov, energetických bilancí objektu nebo pro simulaci proudění.

14.11.2005
Ing. Jan Schwarzer, Ing. Martin Barták, prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Na Ústavu techniky prostředí byla řešena instalace velkoplošných obrazů při dodržení podmínek, které vyžadoval Státní ústav památkové péče. Praktickým využitím znalostí bude možno dosáhnout úspor vzhledem k vynaložené energii na výrobu chladu (vytváření tzv. vzduchových oáz chladu, bez nutnosti chladit celý prostor).

9.7.2004
doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Ústav techniky prostředí

Článek uvádí výsledky monitorování a energetické vyhodnocení kombinovaného zdroje (sluneční kolektory s tepelným čerpadlem a elektrickým kotlem) při sezónní akumulaci sluneční energie pro vytápění a ohřívání užitkové vody za období 1999 až 2001. Tento zdroj byl se státními podporami (Státního fondu životního prostředí, České energetické agentury a ČEZ) postaven v objektu dílen "Humanita" Ústavu sociální péče pro mládež ve Slatiňanech a uveden do chodu na sklonku léta 1995.



 
 
Reklama