Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ohlédnutí za Aquathermem: Den starostů

Svaz měst a obcí a MDL Expo připravili při zahájení veletrhu Aquatherm 2020 také Den starostů.

Hlavním mottem odborného semináře, kde převažovali starostové obcí, bylo Pitná voda je poklad chraňme ho a podtitulem Aby se čistá voda nestala luxusem. Celým programem provázela Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR a k diskusnímu stolu zasedli náměstek pro Sekci vodního hospodářství MZe ČR Aleš Kendík, ředitel Odboru ochrany vod MŽP ČR Lukáš Záruba, ředitel sdružení SOVAK ČR Oldřich Vlasák a programový manažer společnosti ČEZ Esco Jakub Kabourek.

Novelu vrátit k připomínkování

Úvodní slovo obstaral předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, který připomněl stávající výhrady k novele stavebního zákona a navrhl, aby se vrátila zpět do připomínkového řízení. Zároveň připomněl memorandum, které vypracoval Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) společně se Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR) a Spolkem pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR). Návrh stavebního zákona zde považují za natolik špatný, že je potřeba jej úplně stáhnout a předložit návrh zcela nový. „Nemůžeme souhlasit s institucionálními změnami, které povedou k rušení stavebních úřadů v rámci obecních nebo městských úřadů, tedy k dalšímu posilování centralizačních tendencí v naší zemi, což je v přímém rozporu se schválenými koncepcemi reformy veřejné správy. Nezpochybňujeme potřebu reformovat stavební právo a zajistit zjednodušení a zrychlení stavební řízení, stávající návrh však k takovému cíli zcela jistě nepovede a spíše způsobí kolaps stavebních řízení. Považujeme za nepřípustné, aby soukromé zájmy mohly převážit nad zájmy veřejnými,“ píše se ve zprávě.

Zástupci samospráv jsou připraveni na základě svých vlastních zkušeností i zkušeností z fungujících zahraničních samospráv poskytnout při přípravě nového návrhu stavebního zákona takovou součinnost, aby rekodifikace stavebního práva mohla projít legislativním procesem ještě v tomto volebním období. Mají zájem, aby reflektovala dobré zkušenosti fungujících vyspělých zahraničních samospráv a odrážela skutečný veřejný zájem, nikoli jen zájem vybraných skupin obyvatelstva.

Příklady dobré praxe a cena vody

Jednotliví řečníci se poté věnovali důležitým tématům legislativy, dotačních možností, představili komplexní metodiku Smart City, cenotvorbu v oblasti vodovodů a kanalizací a přirozeně také dobré příklady z české i zahraniční praxe. „Že se jedná o aktuální témata, potvrzuje i fakt, že se zde sešlo téměř 120 účastníků a velký důraz byl kladen na diskusi. Starostové, členové místních samospráv či úředníci odborů správy majetku a investic si vyposlechli celou řadu zajímavých přednášek či prezentací, které téma ochrany a snížení spotřeby pitné vody řešily mezioborově,“ zhodnotil akci Michal Drážďanský, jednatel společnosti MDL Expo, spolupořadatele akce.

Asi nejvíce otazníků vždy vyvolává cena vody. Ani tato akce nebyla výjimkou. Aleš Kendík, náměstek pro Sekci vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR, se pokusil vysvětlit otázky cenové regulace a postup při tvorbě ceny a při kalkulaci ceny, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny (zákon č. 526/1990 Sb.). Nabídl přitom celou řadu grafů a tabulek. Jako zajímavé se její například srovnání krajů a aplikace Informační systém vodovodů a kanalizací (IS VaK), kde je možné se dozvědět celou řadu podrobností nejenom na výše uvedené téma.

Aleš Kendík dále připomenul, že ministerstvo zemědělství je vrchním orgánem dozoru nad uplatňováním zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a má dohled nad dlouhodobou udržitelností sektoru vodovodů a kanalizací. „Snažíme se o zlepšení ochrany odběratelů, o transparentnost tvorby a regulace cen pro vodné a stočné, provádíme kontrolní činnosti, zajišťujeme provoz, správu, administraci a rozvoj Informačního systému vodovodů a kanalizací (IS VaK) v rámci něhož vedeme a zpracováváme u všech subjektů ceny pro vodné a ceny pro stočné a porovnáváme kalkulace se skutečností,“ podotkl ve své přednášce a v krátkosti nastínil také provádění kalkulace cen pro vodné a stočné dle příloh č. 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Je třeba stanovit závazné struktury a členění nákladových položek pro tvorbu cen pro vodné a stočné a jejich obsah. Objemové a množstevní položky se uvádějí v jednotlivých nákladových položkách. Veškeré skutečné náklady spojené s provozováním vodovodů a kanalizací musí být zpracovány tak, aby výsledná cena pro vodné a stočné odpovídala ceně, která bude odběratelům skutečně účtována. Stanovenou formu a přesnou strukturu jednotlivých nákladových položek kalkulace lze umožnit v rámci monitorování trhu efektivním benchmarkingem,“ uvedl a představil formy jednoho z hlavních nástrojů strategického managementu, systematický proces porovnávání produktů, procesů a metod s jinými relevantními organizacemi s cílem zlepšit vlastní výkonnost.

Připravovaná novela vodního zákona

Schválený návrh novely vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) z dílny ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství sliboval v létě minulého roku, že díky novele bude moci náš stát lépe zvládat kritické stavy sucha: „Návrh novely vodního zákona z dílny MŽP a MZe umožní úřadům větší regulaci odběrů vody v případě sucha. Systém operativního řízení během sucha se nastavuje obdobně, jak je tomu již nyní během povodňových situací. Sucho spolu s povodněmi jsou důsledkem probíhající klimatické změny, na níž je třeba se adaptovat a z pozice státu operativně reagovat,“ uvedli v tiskové zprávě zástupci obou ministerstev a odkázali na materiály dostupné na http://www.suchovkrajine.cz a na celkový harmonogram změn novely vodního zákona. Aktuálně i na ty od 1. února 2020.

Cílem takzvané „suché hlavy“ je podle slov Aleše Kendíka správné nastavení operativního řízení při zvládání sucha a nedostatku vody. Cílem novely samotné pak reakce na prohlubující se sucho a jeho dopady a příčiny. Nutné je zajistit ochranu zdrojů vzácné podzemní vody regulacemi, například zavedením obecné preference odběrů povrchové vody před podzemní tam, kde je to jen trochu možné. Hovoří se také o nutnosti zadržování vody, o dohledu nad odběry vody, o nutnosti zajistit nástroje, které rychle reagují na nedostatek vody i na změnu hydrologické situace, nutné jsou i aktualizace vydaných vodoprávních povolení (§12 VZ) a celá řada dalších věcí (podrobnosti v odkazu viz výše).

Projekt Chytré Česko

V samotném závěru akce Den starostů na výstavišti PVA EXPO Praha vystoupila i sama průvodkyně semináře Radka Vladyková, která představila projekt nazvaný Chytré Česko (SMART Česko) http://prosperujiciobecbudoucnosti.cz, který je k nahlédnutí stejně jako všechny přednášky na webu Svazu měst a obcí ČR (https://www.smocr.cz). Svaz je též připraven odpovědět na všechny otázky, které starosty i obyvatelé obcí a měst trápí.

Veřejná správa se nejspíš přesune z obecních, městských, krajských a státních úřadů na internet, na každé obci zůstane tzv. ´one-stop shop´ jako v Norsku či Estonsku, to znamená kancelář, kde občan na jednom místě vyřeší vše. Občané se budou podílet komunitním způsobem na projednávání strategií svých obcí a měst, díky participativnímu rozpočtování budou spolurozhodovat o tom, které projekty by měly být realizovány, a to včetně zapojení mladých, kteří se budou ze studií rádi vracet do rodného regionu. Obce budou podstatně více spolupracovat v zájmu efektivity a zachování vlastní existence v řadě oblastí, například odpadovém hospodářství, vodárenství, školství či podpoře podnikání. Jsem přesvědčen, že vize o SMART Česku se brzy stane skutečností! Jenom pevně doufám, že tradiční česká hospoda coby druhá komora obecního zastupitelstva i parlamentu přežije všechny nástrahy a mladí lidé budou randit fyzicky na lavičce v parku či na mezi pod lesem namísto virtuálních schůzek na mobilu, protože ne všechno ´smart´ je skutečně chytré,“ uvedl k projektu Radim Sršeň, starosta Obce Dolní Studénky.