Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Veletrh Aquatherm nabídl v rámci Dne starostů důležité informace pro správu měst a obcí

Organizátoři doprovodných programů na veletrhu Aquatherm si vzali za cíl také osvětu zástupců samosprávy a nabídli jim možnost setkání se zástupci firem i se samotnými stavebníky. Den starostů v Kongresovém sále pražského výstaviště PVA EXPO Letňany v den zahájení veletrhu se setkal s velkým zájmem veřejnosti.

Pozvání nebylo určeno pouze starostům, ale všem, kdo mají na starosti investice, obnovu infrastruktury a správu budov. Chceme poskytnout nejnovější informace důležité pro správu měst a obcí a umožnit během jednoho dne a na jednom místě orientaci v nejnovějších trendech klíčových výrobců, a to nejen vodohospodářských,“ upřesnil záměr organizátora MDL Expo Ing. Martin Palata. Na programu byla taková témata, jako je nakládání s odpadem po roce 2024, mýty v nakládání s kaly či energetické úspory z pohledu obcí. To ale zdaleka nebylo všechno, otázky návštěvníků se dále vrstvily a nastínily témata, která se týkala i legislativy, strukturální politiky, politiky sociálního začleňování či dotačních titulů. Řešilo se vše, co se bezprostředně dotýká života obcí.

Několik základních bodů

Pozvání organizátora spolu se Svazem měst a obcí ČR, firem ČEZ Esco a ČEPS přijalo do Kongresového sálu letňanského výstaviště 180 starostů a zástupců samosprávy, aby získali aktuální informace k vyhlášeným tématům a setkali se s lidmi, kteří řeší podobné problémy. Výjimečnost této akce tkví podle slov Martina Palaty v právě tom, že je spojena s významným veletrhem Aquatherm: „Výjimečnost spočívá právě v tomto spojení – setkání světa nových technologií s každodenní praxí, včetně otázek a odpovědí na téma budoucnost, jako je například nakládání s vodou, energií nebo odpady. Na semináři, ale i v rámci celého veletrhu, tak mohli starostové získat návody a doporučení, jak správně investovat a provozovat energeticky úsporná a účinná opatření ve svých obcích a seznámit se s inovativními přístupy ve správě nemovitostí či navázat spolupráci s řadou odborně zdatných a progresivních lidí, kteří v této oblasti působí,“ uvedl před začátkem akce na otázky portálu TZB info.

Po úvodním přivítání návštěvníků konference se ujal slova Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky, aby přítomným vysvětlil poslání svazu a nabídl pomoc při řešení problémů: „Hájíme společné zájmy a práva obcí v duchu principů Evropské charty místní samosprávy. V rámci připomínkování reagujeme na nejnovější legislativní návrhy a politická rozhodnutí na národní i evropské úrovni, která mohou významně ovlivnit činnost a fungování našich měst a obcí,“ řekl a dále připomenul aktuální výsledky analýzy potřeb měst a obcí, kterou si nechal svaz zpracovat. Cílem bylo identifikovat a vyhodnotit problémové oblasti, potenciály a bariéry rozvoje obcí. Šetření se konalo od dubna do října loňského roku a zúčastnilo se ho 732 měst a obcí (více zde).

O překonání bariér rozvoje a možnostech řešení se kromě jiného hovořilo i na Dni starostů. Diskutující se shodli na tom, že je nutné lépe nastavit systém financování v rámci rozpočtového určení daní (v tu dobu ještě nebyl znám nový balíček MF ČR, který situaci ještě zhoršuje) a také systém dotací (přednáška Ing. Petra Valdmana ze SFŽP ČR). Také by se měla dle diskutujících snížit administrativní zátěž samospráv a zvýšit součinnost institucí. Podpora by měla směřovat především do zlepšení infrastruktury, zejména té dopravní. Dále pak do služeb pro občany. Podporu ekonomického rozvoje a podnikání zdůrazňují hlavně velká města. Rovněž je třeba vhodně využívat pozemky a nemovitosti ve vlastnictví měst či obcí, zlepšit místní spolupráci a komunikaci (téma prakticky všech dalších přednášek odborného programu).

Výběr z diskusí a přednášek

Asi nejvíce diskusí zaznamenala přednáška výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR a starosty obce Velký Osek Ing. Pavla Drahovzala. Zabýval se možnostmi nakládání s odpadem po roce 2024, kdy nás čekají velmi významná omezení. Jakýmsi předstupněm by měl být rok 2020, kdy se biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) oddělí do skládkování a má se přejít k důslednému dodržování hierarchie nakládání s odpady. S tím vším by měl plně korespondovat i návrh nového zákona o odpadech (č.185/2001 Sb., novela zákona a vyhláška č. 321/2014 Sb., novela č. 387/2016 Sb.), představující postupně celou řadu změn pro obce (např. povinnost předat odpady do koncových zařízení, změna zpoplatnění obyvatel, školní sběry, provoz sběrných dvorů, zapojení živnostníků, recyklační cíle atd.). Návrh zákona ještě nebyl schválen Legislativní radou vlády (LRV ČR) a bude dle diskutujících zřejmě předložen znovu, není však zcela zřejmé, kdy to bude.

Naplňování vizí Evropské unie v oblasti oběhového hospodářství je podle názoru většiny diskutujících prospěšné, nicméně k realizaci je nutné přistupovat promyšleně v souladu s dalšími nezbytnými kroky, které zajišťují kvalitní život v obci. „Nejvíce problémů přinášejí do života obcí někteří politici a špatně fungující státní správa, která místním samosprávám vůbec nepomáhá. Obcím neustále přibývají povinnosti, administrativní zátěž se neustále zvyšuje a přesáhla již únosnou mez. Je třeba vzít v úvahu, že v České republice je mnoho malých obcí do dvou set obyvatel a řada starostů svou funkci vykonává až po příchodu ze zaměstnání,“ uvedl v kuloárech jeden z diskutujících, kterému se vůbec nebílí nová nařízení GDPR (nabude účinnosti 25. května), povinné zveřejňování smluv (již platí) ani vize EU v oblasti oběhového hospodářství. „Nestačí dát věci pouze na vědomí, ale obce a lidi v obcích na změny připravit a vysvětlit jim, že je to pro ně samotné a kvalitu života v obci nezbytné. Řešení je nutno vždy koncipovat v návaznosti na reálné podmínky daného, nejčastěji energetického, sektoru v ČR a jednotlivých regionech,“ dodal. Celý koncept by měl být dle diskutujících v souladu s nastavenou hierarchií nakládání s odpady, mělo by se řešit spíše to, jak odpadům předcházet, nikoliv to, jakým způsobem je odstranit. Lépe promyšlena by měla být i recyklace, znovupoužívání a sdílení věcí, využití odpadů pro stavebnictví, využití a snížení produkce obalů až k principům zásady nazvané Zero Waste. S tím souvisí i jistá odpovědnost lidí a samozřejmě také ekonomické nástroje státu, které lidi dostatečně motivují. Ke koncepci Zero Waste se podle dostupných informací již přihlásilo mnoho regionů a měst a lidé ji vzali za svou (příklady z Evropy naleznete například zde).

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm ukázal celou řadu příkladů, jak se vyrovnávat s výzvami nového tisíciletí a jak obstát ve stále složitějším světě. Nemluvilo se samozřejmě pouze o odpadech, ale také například o nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR, připomněl zpřísnění požadavků mikrobiologických parametrů v případě příjmu čistírenských kalů (opouštění příjmu kalů) od září 2017 v oblasti kompostování a zpřísnění požadavků mikrobiologických parametrů a nutnost hygienizace kalů dle § 11 od 1. 1. 2020 v oblasti přímé aplikace na zemědělskou půdu. „Kaly z ČOV mohou být i nadále kompostovány, ale je nutná kontrola hygienizace (Salmonella, termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky),“ uvedl mimo jiné ve své přednášce a v oblasti sušení kalů doporučil nízkoteplotní pásovou sušárnu. „Z ekonomického pohledu je investičně nejvýhodnější. Umožňuje využití širokého spektra tepelných spádů, zejména nízko-potenciálového tepla. Pásové sušárny jsou vhodné k použití na teplo z kogeneračních jednotek nebo kotlů na bioplyn, případně i na zbytkové teplo z tepláren,“ dodal a poté následovala přednáška, které objasnila zájemcům, co je to benchmark vodního hospodářství (porovnávání a měření produktů, procesů a metod), včetně aktuálních dat (zde). Další přednášky se již nesly v rámci energetických úspor (představilo se Národní centrum energetických úspor a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). Nechyběly samozřejmě ani již zmíněné dotace a půjčky pro města a obce (SFŽP ČR), především na dopravu, sociální oblast a možnou spolupráci (zde). Potvrdilo se ovšem, že v budoucím programovém období se dá s jistotou očekávat, že Česká republika dostane z Evropské unie méně peněz. Bude tak třeba více zapojit národní zdroje či pracovat na PPP projektech (Public Private Partnership) založených na partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Odborná část programu vyvolala celou řadu otázek, které nemohly být v rámci otevřené diskuse zcela uspokojivě vyřešeny. Návštěvníci konference se proto objednávali na soukromé konzultace nebo vše řešili v rámci společenské části akce. Jednoznačně tak vyvstal zájem pořádat takováto setkání častěji. A to ať už v rámci veletrhů, nebo jako samostatné akce Svazu měst a obcí ČR. Zástupce pořadatele Martin Palata ze společnosti MDL Expo k tomu říká: „Moje zpětná vazba od starostů, se kterými jsem osobně mluvil je jednoznačně pozitivní. Odnášejí si nové informace, inspirace a vize, kam směřovat své úsilí a na co se do budoucna zaměřit. Těší nás však nejenom zájem o Den starostů, ale samozřejmě také zájem odborné veřejnosti o celý doprovodný program veletrhu. Stejně tak jsme rádi za zájem vystavovatelů a návštěvníků, kteří v Aquathermu nacházejí platformu jak pro setkávání, komunikaci a osobní interakci, tak pro prezentaci novinek pro nejbližší období. Už nyní začínáme připravovat Aquatherm Nitra (5. až 8. 2.2019), který se také koná v dvouletém cyklu, a následně samozřejmě i Aquatherm Praha 2020.

Zástupce organizátora i předseda Svazu měst a obcí České republiky se v závěru shodli, že konference naplnila svoji úlohu (informační i setkávací) a potvrdily se také výsledky výše zmíněného výzkumu svazu, kde z analýzy také vyplynulo, že téměř 89 % respondentů považuje za vhodný nástroj pro řešení rozvojových cílů a problémů meziobecní spolupráci a výměnu informací. „Můžeme společně řešit problémy, navazovat a udržovat dobré vztahy. To byl ostatně i jeden z důvodů, proč Svaz měst a obcí jako první v České republice realizoval projekt na podporu meziobecní spolupráce (MOS), na který aktuálně navazuje svazový projekt Centra společných služeb (CSS), financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ),“ uvedl František Lukl. Konference Den starostů by měla napomoci i další analýze potřeb měst a obcí, kterou již podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z prostředků státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni. Finální výsledky průzkumu by měly být zveřejněny do konce roku 2018. Zajímavá bude jistě i letošní Právní konference, která se uskuteční ve dnech 26. až 27. dubna 2018 na výstavišti v Brně. Kromě uvedeného GDPR by se zde mělo mluvit také o stavebním zákonu, přestupcích, zákonu o elektronických komunikacích, veřejných zakázkách, volebním zákonu, nakládání s majetkem obcí a státu či o střetu zájmů. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pozvalo v rámci Dne starostů na 2. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje, přihlášky se vyplňují v termínu do 31. března 2018.

 
 
Reklama