Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řízení rizika technických vodních obslužných systémů (II)

Druhé závěrečné pokračování k článku věnovanému řízení rizika technických vodních obslužných systémů popisuje nutné technickoorganizační kroky podle míry ohrožení člověka - rizika.

Jde tedy o specifikaci ohrožení zdraví a života, a to při systematickém prověření všech na místě známých a dále dostupných informací, dokumentace a podkladů. Pro posuzování stavu TVOS vycházíme zejména ze znalostní báze získané z literatury, ale také ze znalostní báze vlastní, zpracované a doplňované podle činnosti s monitorováním, hodnocením a posuzováním soustavy člověk - technický vodní obslužný systém - environment (Č -TVOS - E). Jde tedy o obě rozhraní, zejména pak z inženýrského pohledu provozu TVOS o nutnost vyjádřit změny a úpravy s využitím úrovně poznání celku, měřitelných a hodnotitelných parametrů. Nedílnou součástí by měla být obecněji pojatá hodnotitelská škála, nejlépe ve formě vyjádřených kroků a jejich náplně s přiřazením odpovídajícího možného postupu, pomáhající přehledně obdobně kvantifikovat a kvalifikovat ohrožení osob a jejich rizika, daná ovlivněním environmentu obsluhovaného systému chodem TVOS. Samozřejmostí musí být i odpovídající zkušenost posuzovatele s jeho znalostmi, dovednostmi z praxe a rozhledem.
Je tedy vhodné využít seznamu nebezpečí a ohrožení, který má hodnotitel z vlastních a dále jím zpracovávaných informací připraven, a který si doplňuje, tedy databáze ohrožení a nebezpečí.


Zde, při tvorbě databáze a jejím používání, se ukazuje jako důležité mít připraveny bloky otázek s komplexnějším vyjádřením, jako např.:

  • Jaký je dosah působení nebezpečí, podmínky v zónách environmentu navázaného na TVOS?
  • Jaká je charakteristika nebezpečí a způsob iniciace, vytváření nebezpečných situací v environmentu v dosahu TVOS?
  • Jaké jsou možné kombinace sledovaného nebezpečí s dalšími, v místě nahodilými ohroženími?
  • Jaké jsou možnosti ochrany člověka v environmentu navázaného na TVOS, v rozdílných úlohách, ve kterých se zde člověk vyskytuje (např. pacient v nemocničním objektu a porovnáním s pobytem a činností údržbáře)?
Souhrnně pak můžeme tuto vlastní databázi po získání informací ze vstupního cíleného monitoringu o problémech na rozhraních člověk - TVOS - environment z hlediska ohrožení a nebezpečí pro pracovníky a osoby v daném prostředí, negativně ovlivněném provozem TVOS, rozčlenit do několika úrovní, od rizika bezvýznamného až po neakceptovatelné.Míra ohrožení člověka a nutné kroky pro odvrácení tohoto ohrožení úpravou TVOS

Míra ohrožení člověka
- riziko
Nutné návazné technickoorganizační kroky ve skladbě, provozu a údržbě TVOS
bezvýznamné Nevyžaduje se opatření.
akceptovatelné Nevyžadují se žádná dodatečná opatření, pozornost je třeba věnovat dodržování již stanovených provozních podkladů v provozním řádu,efektivitě vynakládaného úsilí, prostředkům a materiálům a udržování provozu, nejsou třeba další dodatečné náklady.
Trvalým předpokladem je monitorování provozních parametrů pro zachycení provozních stavů, údržby a zabezpečení pomocnými materiály.
mírné Je potřebné připravit harmonogram nutných prací na minimalizaci rizika a tyto práce na minimalizaci rizika v krátkém časovém horizontu zahájit, náklady na prevenci je třeba zvážit a vymezit. Opatření na minimalizaci rizika se mají realizovat ve vymezeném časovém úseku. Je potřebné následné posouzení výsledků po provedení prací na minimalizaci rizika, a to provedením opakovaného (rozsahem dtto vstupního co do faktorů a míst) cíleného monitoringu, jeho zhodnocení a vyvození nutných a potřebných opatření.
Trvalým předpokladem je monitorování provozních parametrů pro zachycení provozních stavů, údržby a zabezpečení pomocnými materiály.
značné Je potřebné bezodkladně řešit časové návaznosti provozu zařízení či služby, zajišťované TVOS a případně provoz zařízení na nezbytně nutnou dobu z hlediska obslužných parametrů minimalizovat (vyloučení používání vody, chlazení atd.). Zahájit havarijní práce na minimalizaci rizika v tom faktoru, který je za daných podmínek a znalostí nejrychleji ovlivnitelný dostupnými technickými a organizačními prostředky. Po provedení těchto prací dokumentovat jejich úspěšnost v časově zváženém úseku shodným způsobem a na shodných místech, ve kterých byly problémy na rozhraních Č -TVOS - E zjištěny. Na základě těchto opakovaných výsledků zabezpečit prevenční opatření v technické, hygienické a organizační sféře, se stanovením časového harmonogramu a osobní zodpovědnosti za jeho provádění a dodržování opatření na minimalizaci rizika. Následně dle tohoto harmonogramu je nutné posouzení výsledků po provedení prací na minimalizaci rizika, a to provedením opakovaného (rozsahem dtto vstupního co do faktorů a míst) cíleného monitoringu, jeho zhodnocení a vyvození případných dalších nutných a potřebných opatření v prevenci.
Okamžitě zhodnotit zpětně znalosti o provozu TVOS a zabezpečit nově potřebné monitorování provozních parametrů pro zachycení provozních stavů, údržby a zabezpečení pomocnými materiály s archivací těchto dat.
neakceptovatelné Bezodkladně po získání údajů o míře ohrožení řešit souvislosti provozu zařízení či služby, zajišťované TVOS a případně provoz tohoto zařízení na nezbytně nutnou dobu přerušit, současně zastavit provoz TVOS.
Zahájit ihned havarijní práce na minimalizaci rizika v tom faktoru, který je za daných podmínek a znalostí nejrychleji ovlivnitelný dostupnými technickými a organizačními prostředky, s důslednou informací zasahujícím pracovníkům o riziku a informací o nutných úpravách chování i možných dopadech pro všechny osoby v obsluhovaném souboru. Po provedení těchto prací dokumentovat jejich úspěšnost v časově zváženém úseku shodným způsobem a na shodných místech, ve kterých byly problémy na rozhraních Č-TVOS-E zjištěny. Na základě těchto opakovaných výsledků zabezpečit náklady na prevenční opatření v technické, hygienické a organizační sféře, se stanovením časového harmonogramu a osobní zodpovědnosti za jeho provádění a dodržování opatření na minimalizaci rizika. Následně dle tohoto harmonogramu je nutné posouzení výsledků po provedení prací na minimalizaci rizika, a to provedením opakovaného (rozsahem i širšího než původního vstupního co do faktorů a míst) cíleného monitoringu, jeho zhodnocení a vyvození případných dalších nutných a potřebných opatření v prevenci..
Je nutno okamžitě zhodnotit archivované údaje a znalosti o provozu TVOS, posoudit nutná opatření ke zvýšení znalostí a zabezpečit nově potřebné monitorování provozních parametrů pro zachycení provozních stavů, údržby a zabezpečení pomocnými materiály s archivací těchto dat.

Závěr
Z pohledu provozu obsluhovaného systému, např. nemocnice, provozního souboru výroby apod., který pro plné zabezpečení základních parametrů tohoto provozu má realizován technický vodní obslužný systém (např. v nemocnici ohřev a distribuce teplé užitkové vody, vzduchotechnika aj., ve výrobním provozu pak příkladně chlazení technologie) je jednoznačné, že musí být stanoveny provozní požadavky na tento technický obslužný systém včetně připravenosti na situace vybočující z parametrů jeho provozu. Tyto situace se objevují nahodile, samozřejmě v naprosto nevhodnou dobu a je třeba je okamžitě řešit (příkladem může být havárie na vodovodním řadu a následující dodávka vody do objektu nemocnice s kalem atd.). Vše je zřejmě otázkou připravenosti obsluhujícího personálu a tedy detailnosti provozního řádu.

Lze konstatovat, že jakýkoliv soubor či systém musí mít jednoznačně zpracován provozní řád, který musí vymezovat různé úrovně provozních stavů a současně řešit nutná opatření s jejich řešením. Zkušeností v tomto směru je dostatek. Stačí je aplikovat, není třeba čekat.


Literatura:

  • SINAY,J.,ORAVEC,M.,PAČAIOVÁ:Metody posuzování rizik. SOVAK,Praha 2001
  • BAKALA,R. a kol.:Bezpečnost práce při odběru vzorků pitných a odpadních vod. SOVAK,Praha 2001
  • Vlastní práce autora

 
 
Reklama