Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Řízení rizika technických vodních obslužných systémů (I)

Pojmy, které jsou zde pro vyjadřování a hodnocení svým významem základní, jsou:

  • nebezpečí
  • ohrožení
  • riziko
a lze konstatovat, že se ve sledované oblasti (provoz technických vodních obslužných systémů [TVOS] v nemocnicích, domovech důchodců, bytových souborech a řadě dalších, také ve výrobních provozech) vyskytují tyto pojmy vyjádřené jak technickými (fyzikálními, chemickými), tak mikrobiologickými parametry.

Nebezpečnost je vlastnost námi sledovaného objektu způsobit neočekávaný jev, jeho skrytá vlastnost a tedy i schopnost.
Ohrožení je aktivované nebezpečí v konkrétním prostoru a čase, kdy jsou vykonávány činnosti, při kterých se vyskytují nebezpečí, která můžeme specifikovat a určit.
Riziko je kvalitativní vyjádření ohrožení, míra ohrožení, je to kombinace pravděpodobnosti a důsledku.

V návaznosti na obsluhovaný provoz s vysokou důležitostí v zajištění provozních stavů (teplota, kapacita apod.) posuzujeme soustavu člověk - technický vodní obslužný systém - environment (Č - TVOS - E) a máme snahu hodnotit míru celkové bezpečnosti této soustavy, přičemž proměnnou je zde člověk (jeho vnímavost k dopadům TVOS -faktorům rizika, při uvažování pravděpodobnosti onemocnění, tj. "stupně" jeho imunity). Ovlivnit však můžeme či musíme TVOS po technické stránce, při nebezpečí však také musíme mít snahu i možnost upravit/vyloučit provoz v environmentu. Člověka můžeme z tohoto environmentu, prostředí, pouze vyloučit; samotný environment vázaný na technický vodní obslužný systém je obvykle samostatně ovlivnitelný minimálně až vůbec. Prakticky jedině úpravou TVOS (případně jeho kontaktních částí) můžeme v důsledku této technické činnosti ovlivnit environment člověka a tedy obsluhovaný provozní soubor.

Docházíme k pojmům:
Akceptovatelné riziko, tj. takové, které mohou zainteresované osoby s předpokládanou imunitou při zohlednění všech provozních podmínek TVOS v daném environmentu snášet bez zdravotního poškození. Znamená to, že kombinace negativního jevu a jeho důsledky jsou v rozsahu, který je pro zainteresované osoby z pohledu hodnocení při znalosti souvisejících vlivů únosný.

Zůstatkové riziko je riziko, které zůstane a je přítomné i po vykonání opatření na snížení hodnoty rizika. Je dáno vlastním samostatným provozem a lze je uvažovat jako souhrn vlivů, které za dodržování všech běžných znalostí a opatření nedosáhne hodnot ovlivňujících člověka. Příkladem může být používání teplé užitkové vody, která je prakticky ve všech případech dodávána o teplotě, která by při dlouhodobém kontaktu s pokožkou člověka mohla způsobit poškození. Záleží však na uživateli v koncové fázi, aby např. sám, regulací při vlastním používání, poškození zabránil. Toto akceptovatelné riziko nebudeme dále rozvádět.

Mírné riziko je takové, které můžeme odstranit za běžného provozu jak obsluhovaného systému, tak TVOS, a které vyplývá z dílčího nedodržení některého z parametrů či stavu. Obvykle pro následná řešení postačují změny provozu TVOS a tedy jeho parametrů a dostatečná znalost jak dosavadních, tak nastavených provozních parametrů, obvykle není třeba řešit změny konfigurací TVOS a pokud ano, pouze v malé míře. Důsledky jsou zvládnutelné za běžného stavu provozu TVOS i obsluhovaného systému (environmentu).

Značné riziko je dáno souhrnem více vybočujících či nedodržení požadovaných parametrů provozu TVOS i s problémy na straně obsluhovaného systému v těch částech, které jsou hraniční (např. dlouhodobé neodebírání vody z TVOS v místě obsluhovaného provozu). Pro odstranění tohoto stavu je třeba soustředit nutný potenciál poznatků o dosavadních provozních parametrech, porovnat s původními požadavky a řešit nutné změny více parametrů provozu TVOS, včetně změny konfigurací jeho částí atd. Znamená to, že důsledky mohou být při neakceptování kroků k odvrácení až fatální a pravděpodobnost tohoto stavu při nečinnosti je vysoká.

Neakceptovatelné riziko pak je takové, kdy provozem TVOS je bezprostředně ohrožen celý chod obsluhovaného systému a tedy jeho environment v takovém rozsahu, že nemůžeme v dané chvíli posuzování vyloučit dopady na zdraví a životy lidí v environmentu obsluhovaného systému. Může to být důsledkem předchozího přehlížení provozních stavů atd., je zde vysoká pravděpodobnost, hraničící s jistotou, že dopady do oblasti zdraví a života přítomných v prostoru obsluhovaného systému budou fatální, nebo již k těmto fatálním stavům došlo.
Dopady a opatření jsou rozvedeny v tabulce "Míra ohrožení člověka a nutné kroky pro odvrácení tohoto ohrožení úpravou TVOS" na konci příspěvku.

Nebezpečí, ohrožení a riziko se tedy týkají negativního námi sledovaného jevu a vzájemně souvisí a není možné je oddělovat:
Nebezpečí je zdrojem ohrožení a riziko je mírou tohoto ohrožení!


V komplexu činností řízení rizika je jednoznačný postup:

  • analýza rizika - zahrnuje určení posuzované soustavy (v našem případě obvykle jen TVOS, protože člověk je uvažován jednotkově jako představitel a environment prakticky zde v technickém slova smyslu neovlivňujeme...), zjišťování nebezpečí, ohrožení a rizika
  • kontrola rizika - zahrnuje posouzení bezpečnosti soustavy (=TVOS) a návrh s následným přijetím odpovídajících opatření
  • řízení rizika - zahrnuje všechny kroky od analýzy až po kontrolu rizika, včetně zpětné vazby vyhodnocení přijatých a zavedených opatření


Posuzujeme-li tedy soustavu Č-TVOS-E, tak se prakticky výlučně obracíme k TVOS a je tedy třeba dojít k charakteristice jako celku s tím, že jde o:

  • definování posuzovaného technického vodního obslužného systému, jeho technický a technologický popis, vlastnosti a určení kritických míst
  • uvedení zjištěných mikrobiologických ukazatelů stavu TVOS a tedy možnosti ovlivnění environmentu, ve kterém se bude vyskytovat (vyskytuje) člověk
  • úroveň obsluhy provozu a údržby vodního obslužného systému

Je nutné stanovení možných příčin vzniku ohrožení zdraví jak osob obsluhy a údržby, tak i dalších osob, které mohou s TVOS při jeho fyzikálních, chemických a biologických možnostech ovlivnění tohoto environmentu přijít do kontaktu v rámci dopadů provozem TVOS na úrovni měřitelných a tedy zjistitelných technických a zejména mikrobiologických faktorů.

 
 
Reklama