Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Prevádzka a údržba vnútorných vodovodov podľa pripravovanej európskej normy

Článek hovoří o připravované normě pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů prEN 806-5, která bude zavedena do českého i slovenského systému národních norem a obsahuje řadu nových zásad nejen pro běžnou údržbu, ale např. i pro uvedení do provozu po dostávce podle délky odstávky. Z hlediska aktuální hygieny se jedná o zásadní změnu přístupů.

ÚVOD

Problematika prevádzky a údržby vodovodov v budovách bola na Slovensku i v Čechách v minulosti riešená v norme ČSN 73 6660 Vnútorné vodovody. Konkrétne o nej pojednávali tri články v kapitole IX., ktoré uvádzali:

 • nutnosť stáleho pretlaku vody,
 • preskúšanie funkcie uzáverov trikrát ročne a
 • u zložitých systémov doporučenie spracovať prevádzkovú dokumentáciu.

Pripravovaná legislatíva v oblasti vnútorných vodovodov na európskej úrovni má prioritu v zásade zachovania bezpečnosti systému a zdravia užívateľov. Reaguje napríklad na fenomén baktérie Legionella v rozvodoch vody. Celkovo je venované problematike 20 strán prEN 806-5 Vnútorný vodovod pre rozvod vody určenej pre ľudskú spotrebu - Časť 5: Prevádzka a Údržba.

1. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VNÚTORNÉHO VODOVODU

Podstatné v znení pripravovanej normy sú kapitoly:

1.1 Inštrukcie prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľ má byť oboznámený so všetkými informáciami, ktoré mu umožňujú vykonávať správne činnosti pri prevádzke a údržbe. Pozornosť má venovať funkčnosti a obsluhe bezpečnostných zariadení, umiestneniu uzatváracích ventilov.

1.2 Prevádzkové princípy

 • Uzatváracie a prepúšťacie ventily musia byť vždy v naplno otvorené a v pravidelných intervaloch kontrolované.
 • Použiť sa majú iba porovnateľné náhradné diely spĺňajúce hlukové požiadavky.
 • Napojenie prístrojov, ktoré môže ovplyvňovať vodu v inštalačnom systéme, prídavné napojenia a akékoľvek zmeny v spôsobe prevádzky musí vykonať kvalifikovaný personál.
 • Prevádzkovateľ môže napojiť práčku a umývačku riadu na miesta výtoku určené pre tieto zariadenia, ak sú dostatočne chránené pred spätným prúdením. Kde sú tieto zariadenia napojené pomocou hadice, ventil po použití zariadenia je potrebné hneď uzavrieť.
 • Hadice sa majú napojiť na výtoky určené k tomuto účelu.
 • Prívodné otvory vzduchu ventilov s bezpečnostnou funkciou (napr. ventily proti podtlaku, vzduchové medzery) sa nesmú uzavrieť.
 • Priame napojenie potrubí pitnej vody na potrubia nepitnej vody alebo kanalizačné systémy nie je prípustné (s výnimkou dočasnej prevádzky - namontovať vhodné zariadenia pre prevenciu pred spätným prúdením).
 • Voda v zriedkavo používaných častiach systému sa musí v pravidelných intervaloch obnovovať (najmenej raz mesačne).
 • Pravidelné odčítanie vodomerov umožňuje kontrolu vlastnej spotreby vody a môže sa tak tiež zistiť únik v rannom štádiu.
 • Vodovodné potrubia nesmú byť vystavené externým zaťaženiam.

2 ZÁSADY PRI PRERUŠENÍ PREVÁDZKY

Pri prerušení prevádzky počas dlhšej neprítomnosti užívateľa je potrebné rešpektovať doporučenia v súlade s DIN 1988 (viď Tabuľka) a to bez ohľadu na použitý potrubný materiál.

Dĺžka neprítomnosti Opatrenia pred začiatkom neprítomnosti Opatrenia po návrate
> 3 dni Byty: Uzavretie bytového uzáveru Otvorenie bytového uzáveru.
Nechať vodu odtekať min. 5 minút
  Rodinné domy: Uzavretie uzatváracej armatúry za vodomerom Otvorenie uzatváracej armatúry.
Nechať vodu odtekať min. 5 minút
> 4 týždne Byty: Uzavretie bytového uzáveru Otvorenie bytového uzáveru.
Prepláchnutie domovej inštalácie
  Rodinné domy: Uzavretie uzatváracej armatúry za vodomerom Otvorenie uzatváracej armatúry.
Prepláchnutie domovej inštalácie
> 6 mesiacov Uzavretie hlavnej uzatváracej armatúry, vypustenie potrubia Otvorenie armatúry uzáveru.
Prepláchnutie domovej inštalácie
  Odpojenie prípojok k rozvodnému potrubiu Informovanie vodární a/alebo inštalatéra
> 1 rok Opätovné pripojenie na rozvodné potrubie

Tabuľka: Prerušenie prevádzky, odpojenie a znovuobnovenie dodávky vody

3. POŠKODENIA A PORUCHY VODOVODU

3.1 Zmena v kvalite vody

Kde poškodenie alebo porucha vyvoláva riziko znečistenia vody alebo zmeny v zápachu, chuti alebo farbe vody, je v zodpovednosti prevádzkovateľa urobiť nápravu okamžite. V urgentných prípadoch systém uzavrieť hlavným uzáverom a informovať inštalatéra alebo dodávateľa vody.

3.2 Nedostatočný prívod vody

Buď: uzatváracie ventily nie sú plne otvorené; filtre sú upchaté; rozprašovacie hlavice sú upchaté; poruchové redukčné tlakové ventily; príliš veľa vody sa odoberá naraz; použité sú nevhodné ventily; na súčastiach systému je nános vodného kameňa; zmena v prívodnom tlaku; prasknuté potrubie.

3.3 Hluk z prúdenia

Hluk vzniká použitím armatúry bez akustickej izolácie; ak sú uzatváracie ventily poruchové alebo nie naplno otvorené.

Zapríčiniť ho môže tzv. vodné kladivo rýchlym uzavretím napr. pákovej výtokovej batérie alebo poruchovými vypúšťacími armatúrami, nevhodnými ventilmi, nesprávnou prevádzkou alebo montážou.

3.4 Zmeny a rozšírenia

Väčšinu zmien a rozšírení inštalácií, hlavne rozšírenie potrubnej siete prevádzkovaných zariadení, napojenie systémov a zariaďovacích predmetov s potenciálnym znečistením pitnej vody, údržbu a výmenu bezpečnostných zariadení a zariadení na prevenciu pred spätným prúdením, môže vykonávať iba dodávateľ vody alebo registrovaný inštalatér.

3.5 Renovácia

Údržba inštalácií nevyžaduje, aby jestvujúce prípojky spĺňajúce technické parametre platné v čase ich montáže, pri ich renovácii odrážali najnovší legislatívny rámec.

Zmeny v inštalácii, ktoré musia spĺňať túto normu sú povinné pre prevádzkovateľa, pokiaľ uchovávanie systému v predchádzajúcom stave sa stáva nebezpečenstvom pre zdravie. Jestvujúce systémy, ktoré ešte nie sú vybavené zariadením na prevenciu pred spätným prúdením hneď za vodomerom, sa musia vybaviť takýmto zariadením do troch rokov po publikovaní prijatej normy.

3.6 Prístupnosť armatúr a zariadení

Ventily a zariadenia vyžadujúce pravidelnú kontrolu a obsluhu a všetky ovládacie zariadenia musia byť voľne prístupné, t.j. prístup ku nim nesmie byť zatarasený uskladnenými výrobkami, nábytkom, obkladom, atď. Pozornosť sa musí venovať zaisteniu voľného vstupu k protipožiarnemu zariadeniu.

4 ZÁSADY PRI ÚDRŽBE VODOVODOV

Okrem bežnej údržby na potrubiach a armatúrach v súlade s pokynmi výrobcu, pozornosť sa musí venovať zaisteniu spoľahlivej prevádzky nainštalovaných bezpečnostných zariadení a zariadení proti spätnému prúdeniu.

4.1 Bezpečnostné zariadenia a zariadenia proti spätnému prúdeniu

Bezpečnostné zariadenia a zariadenia proti spätnému prúdeniu sú súčasti navrhnuté na ochranu systému alebo komponentov systému v nebezpečných situáciách, ako je neprípustné zvýšenie tlaku alebo teploty (napr. odvzdušňovacie ventily, ventily na zníženie teploty).

Zariadenia na prevenciu pred spätným prúdením sú ventily brániace spätnému prúdeniu kontaminovanej vody do prípojok a verejných rozvodov vody alebo napojených zariaďovacích predmetov a systémov (napr. oddeľovače vzduchu, kontrolné ventily, proti podtlakové ventily, prerušovače potrubia, voľné výtoky).

Na zaistenie spoľahlivej prevádzky, musia byť bezpečnostné zariadenia a zariadenia na prevenciu pred spätným prúdením kontrolované v pravidelných intervaloch a udržiavané v perfektnom stave výmenou opotrebovaných súčastí, kde je potrebné (napr. tesnení, sediel ventilov, pružín, membrán).

4.2 Potrubia

Inštalované kontrolné úseky musí kvalifikovaná osoba kontrolovať na tvorbu korózie alebo vodného kameňa.

4.3 Vodomery a ich ciachovanie

Udržiavanie prevádzky overeného vodomeru obecne je v zodpovednosti dodávateľa vody, alebo vlastníka budovy, alebo prevádzkovateľa v prípade súkromných vodomerov. Kalibrácia vodomerov studenej vody sa má považovať za platnú na dobu 4 rokov a vodomerov na teplú vodu na 2 rokov v súlade s národnou Vyhláškou. Platnosť kalibrácie môže uplynúť, ak počas daného obdobia:

 1. vodomer dlhšie nespĺňa povolené hranice chýb ako stanovuje verifikácia;
 2. zmena alebo predĺženie systému alebo akákoľvek údržbárska práca pravdepodobne ovplyvnila výkonnosť vodomeru alebo rozšírila či obmedzila jeho oblasť použitia;
 3. predpísané označenie vodomeru sa zmenilo alebo sa použilo neprípustné označenie menovitej veľkosti, návrhový rozsah je nový alebo zmenený;
 4. známka alebo olovené tesnenie sa stalo nečitateľným, bolo odstránené z vodomeru alebo je neplatné;
 5. na vodomer bolo napojené príslušenstvo, montáž ktorého nie je schválená;
 6. dodávka alebo uvedenie do prevádzky tohoto typu vodomeru bolo zakázané bez ďalšej poznámky.

Vodomery sa preciachujú na konci doby platnosti alebo v prípade predčasného uplynutia. Pred opätovným preciachovaním sa majú očistiť a znovuobnoviť.

4.4 Ostatné inštalácie a súčasti systému

Zariadenie namontované alebo zapojené do systému na jeho ochranu proti nadmernému zvýšeniu tlaku, korózii a tvorbe vodného kameňa, na zaistenie rovnomernej dodávky alebo obecných bezpečnostných účelov (požiarna ochrana, tepelná izolácia) - filtre, dávkovacie prístroje, zmäkčovače, redukčné tlakové ventily a kompresory, protipožiarne inštalácie, ohrievače vody, regulačné zariadenia, napojenia zariadení alebo súčastí systému, ktoré môžu zapríčiniť stratu v kvalite vody. Všetky také zariadenia tiež vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu.

4.5 Zmluva o údržbe

Pre prevádzkovateľov inštalácií sa doporučuje uzavrieť zmluvu o údržbe s inštalatérom alebo odbornou firmou.

5 PERIODICKÁ KONTROLA A ÚDRŽBA

Príloha A pripravovanej normy EN 806-5 popisuje podrobne požadovanú kontrolu, údržbu a opravné práce, ktoré sa majú vykonať na bežných typoch ventilov, zariadeniach a súčastiach systému a dáva doporučenia pre frekvenciu takých prác, ktoré má prevádzkovateľ dodržať, spolu s pokynmi výrobcu na prevádzku a údržbu.

Využíva prehľadný systém formou:

Postup - Zodpovedný - Frekvencia.

ZÁVER

Vodovody majú byť prevádzkované a udržiavané tak, aby nemali nepriaznivý účinok na zásobovanie ostatných užívateľov, prevádzku zariadenia dodávateľa vody a kvalitu vody. Inštalácie sa majú v pravidelných intervaloch kontrolovať na bezpečnosť a kvalitu vhodnými postupmi na úrovni určenej v už schválených častiach EN 806 a EN 1717. Prevádzkové podmienky inštalácií majú byť porovnateľné s podmienkami pri ich návrhu a montáži.

Článok vznikol pri riešení projektu Leonardo da VINCI č.HU/03/B/F/PP170003 Odborný a vzdelávací program pre riadenie, prevádzkovanie a údržbu a VEGA 1/2653/05.

LITERATÚRA

[1] prEN 806-5: Vnútorný vodovod pre rozvod vody určenej pre ľudskú spotrebu - Časť 5: Prevádzka a Údržba
[2] Vrána, J.: Ochrana vnitřního vodovodu proti spětnímu nasátí vody. Kapitola 3, Sešit projektanta - pracovní podklady, Společnost pro techniku prostředí, STP 2005
[3] Vrána, J.: Nové normy EÚ v oblasti zdravotnej techniky, In: Zborník z konferencie Sanhyga 2004, Piešťany 2004, str. 15 - 22