Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetická náročnost přípravy teplé vody a nová norma na vsakování jsou aktuální témata

Zajímavosti ze semináře Novinky ve zdravotní technice 2011

Novou normu pro teplou vodu ČSN EN 15316-3 je nutné srovnat např. s TNI 73 0302 a ČSN 06 0320 a zároveň zohlednit hodnoty požadavané energetické náročnosti. Nová norma na vsakování včetně pravidel pro hydrogeologické posudky dává zcela nový rámec tohoto zákony vyžadovaného řešení dešťových vod.

Každoroční odborný seminář pořádá na jaře v Praze a v Brně sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a informace k připravované legislativě.

Letošního ročníku, který byl rozdělen do tří bloků (teplá voda, nová norma ČSN EN 806-4 pro montáž vnitřních vodovodů a nová česká norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení), se zúčastnilo přes 150 odborníků, zejména projektantů.

Jelikož přednášky přinesly komentáře zcela nových pravidel, TZB-info jako mediální partner připravilo následující přehled. POSLECHNĚTE SI ZVUKOVÉ ZÁZNAMY ČÁSTÍ JEDNOTLIVÝCH PŘEDNÁŠEK, KTERÉ JSOU DOPLNĚNY SOUVISEJÍCÍMI TEXTY NA TZB-INFO.

 

PRVNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK TEPLÁ VODA


Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Komentář k nové normě pro výpočet potřeby vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3

Norma začala platit v roce 2010. Přednáška rovněž nabídla srovnání s TNI 73 0302 a ČSN 06 0320 a připravované změny vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Texty k tématu na TZB-info:

Článek: Výpočet potřeby vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3
Článek: Potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody
Excel s komentářem: Výpočet potřeby teplé vody dle ČSN 15 316-3-1


Ing. Vladimír Galád
Výsledky měření přípravy teplé vody v bytových domech, možnosti úspor

Potřebu teplé vody a tepla pro její přípravu je potřeba stanovit v souvislosti s energetickým hodnocením budovy. Vodítkem pro návrh mohou být výsledky správně provedených energetických auditů a monitoringu. Ing. Galád v přednášce ukázal hodnoty potřeby tepla v konkrétních naměřených objektech, poměr spotřeby energie v jednotlivých systémech a porovnání s požadavky na spotřebu energie z vyhlášky.

Texty k tématu na TZB-info:

Úpravy výroby a distribuce teplé vody v domově seniorů v Brně a Domov seniorů ul. Okružní Lesná Brno - na tomto projektuje je zajímavé, že bylo vyregulováním rozvodu teplé vody dosaženo i větších úspor, než o jakých mluvil v přednášce Ing. Galád. Může tedy sloužit jako dobrý příklad pro realitzaci úsporných opatření.

Výpočet vnitřních vodovodů podle nové ČSN 75 5455 a Rozvody teplé vody - III


Josef Sirotek
Novinka - elektronické termostatické systémy pro sprchy a umyvadla - řešení a praktické zkušenosti firmy Koncept Ekotech

Přínos systému Rada Outlook je úspora vody a energie, nižší náklady na údržbu, zajištěná hygiena vody včetně výstupů pro hygienika, vysoká ochrana před opařením. RADA OUTLOOK je vhodný pro hygienické prostory bazénů, sportovišť, škol, ubytoven, v průmyslu a komerčních objektech.

Texty k tématu na TZB-info:

Elektronické termostatické systémy RADA OUTLOOK pro sprchy a umyvadla

   

Obr.: Koncept Ekotech byla partnerem tohoto semináře a u jejich stolku bylo stále o čem diskutovat.

K tématu ještě důležité upozornění: Od 6. 5. 2011 platí Vyhláška č.120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. Kromě jiného novela mění směrná čísla roční spotřeby vody a přílohy k surové vodě.

DRUHÝ BLOK PŘEDNÁŠEK NOVÁ ĆSN EN 806-4 MONTÁŽ VNITŘNÍCH VODOVODŮ


Ing. Zdeněk Žabička
Nová norma ČSN EN 806-4 pro montáž vnitřních vodovodů

Norma platí od roku 2010 a řeší podrobně např. postup ukládání potrubí vnitřního vodovodu, hluk z potrubí, prostupy potrubí, připojení ohřevu vody, umístění potrubí a armatur, předávání potrubí.

Poznámka redakce: jelikož přednáška Ing. Žabičky byla postavena z velké části na obrázcích, ke zvukovému záznamu přidáváme i prezentaci.

Texty k tématu na TZB-info:

Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů a změna ČSN 73 6660
Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů vodou


Ing. Ivana Attlová
Trubky FIBER pro vnitřní vodovody jsou novinkou firmy Wavin

Ekoplastik FIBER je třívrstvá trubka z polypropylenu (PPR), ve střední vrstvě vyztužená skelnými vlákny (GF). Trubky jsou vhodné zejména pro rozvody teplé vody, zde se plně uplatní jejich menší teplotní délková roztažnost.

Texty k tématu na TZB-info:

TRUBKA FIBER - trubka s 3x menší teplotní délkovou roztažností než celoplastová PPR trubka

   

Obr. Novinky vždy vyvolají velký zájem, což se potvrdilo i u nové sendvičové trubky se skelnými vlákny
Ekoplastik Fiber. Wavin byl partnerem semináře.


Jiří Hýsek, Radek Weiss
Armatury pro vnitřní vodovod - novinky firmy Kemper

Nová inteligentní technika Inliner s osvědčeným Venturiho principem umožňuje stabilní etážovou cirkulaci s maximální energetickou účinností a je dalším krokem k zabránění stagnace. Dynamický dělič proudění je schopen již při nejmenších objemových průtocích v rozdělovacím nebo stoupacím potrubí dosáhnout maximálního průtoku v připojených okruzích.

Texty k tématu na TZB-info:

Systémy Inliner pro teplou vodu přináší možnost významných energetických úspor

   

Obr. Kemper je již poněkolikáté partnerem těchto seminářů, pokaždé překvapí novinkou a pokaždé zaujmou.


Ing. David Čech, Ing. Vladimír Vaněk
Reflex výrobní program - tlakové expanzní nádoby pro pitnou a užitkovou vodu

Dlouholetý výzkum a vývoj promítnutý do konkrétních výrobků, to je Reflex a jeho komplexní program, který nabízí řešení v oblastech: expanze topných a chladicích soustav s možností odplyňování a doplňování, expanze soustav ohřevu pitné a užitkové vody, ohřev vody a její akumulace vč. možnosti využití solární energie.

Texty k tématu na TZB-info:

Tlakové expanzní nádoby Reflex

   

Obr.: Firmu Reflex a její sortiment znali přítomní projektanti velmi dobře, ale spíše v oboru vytápění, sortiment pro
vnitřní vodovody, se kterým jako partner přišla na tento seminář, vyvolal řadu odborných dotazů na návrh a správnou volbu.

TŘETÍ BLOK PŘEDNÁŠEK NOVÁ ČSN 75 9010 PRO NÁVRH, VÝSTAVBU A PROVOZ VSAKOVACÍCH ZAŘÍZENÍ


Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení

Vsakování dešťových vod nebylo dosud v ČR v žádné normě ani předpisu řešeno. Podle platných zákonů lze stavební pozemek vymezit pouze, je-li vyřešeno zneškodňování srážkových vod a zasakování je zákonem preferovanou prioritou. Z přednášky bylo jasně zřejmé, že jednání technické normalizační komise Kanalizace při ÚNMZ není vůbec jednoduché. Při tvorbě ČSN 75 9010 bylo třeba najít cestu jak do české normy transformovat zahraniční předpisy a zohlednit naše specifické podmínky, které jsou například od Rakouska a Německa skutečně odlišné. Dále při projednávání normy zapracovat zkušenosti z praxe, požadavky správců vodovodů a kanalizací, výrobců zařízení, požadavky na ochranu vod a životního prostředí a celou řadi dalších omezení. Právě kvůli vypořádání řady připomínek se vydání normy stále zpožďuje.

Texty k tématu na TZB-info:

Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod
Optimálny návrh a dimenzovanie vsakovacích šácht pre zrážkove vody
Přehled trhu výrobků - dešťová voda


Ing. Eva Neudertová
Návrh, výstavba a provoz vsakovacích a retenčních nádrží z plastových modulů - řešení firmy Glynwed

V oblasti hospodaření s dešťovou vodou Glynwed nabízí komplexní řešení, a to jak pro rodinné domy, tak pro odvodnění velkých objektů. V nabídce je kromě základních produktů (nádrže, vsakovací moduly), také veškerý doplňkový sortiment (filtrace, čerpací technika atd.).

Texty k tématu na TZB-info:

Řešení dešťové vody u halových objektů

   

Obr. Glynwed byl partnerem semináře a přednáška Ing. Neudertové byla pro svůj technický obsah
pro přítomné projektanty důkazem, že Glynwed k řešení přistupuje zodpovědně a skutečně komplexně.


RNDr. Pavel Špaček
Nová norma z pohledu hydrogeologa

Nová norma ČSN 75 9010 má za cíl rovněž stanovit pravidla provádění geologického průzkumu zaměřeného výhradně na získání podkladů pro výpočty parametrů vsakovacích objektů. Tato pravidla by měla pomoci geologům při návrhu rozsahu a způsobu provedení geologického průzkumu pro vsakování, projektantům při posuzování vypovídací schopnosti geologického průzkumu pro vsakování a státní správě při posuzování projektové dokumentace týkající se vsakování srážkových vod.

Texty k tématu na TZB-info:

Geologický průzkum a ČSN 75 90 10


Za podporu děkujeme partnerům tohoto semináře:

Velkou výhodou těchto seminářů je již vybudovaná tradice. Projektanti již vědí, že budou připraveny skutečně technické a aktuální přednášky na odborná témata. I partneři každoročně vyslyší prosbu a mají připraveny praktické rady a informace. Mezi účastníky jsou z velké části projektanti, kteří aktivně projektují, a proto se pokaždé i hodně diskutuje.

   

Tématu vsakování se budeme na TZB-info ještě hodně věnovat a budeme samozřejmě ihned informovat jakmile nová ČSN 75 9010 skutečně vyjde.

 

 
 
Reklama