Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

se změnami:146/2004 Sb., 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 48/2014 Sb., 448/2017 Sb., 244/2021 Sb., 256/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 161/2001 Sbírky zákonů na straně 9066
schváleno:16.11.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze]


428/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 16. listopadu 2001,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Změna: 146/2004 Sb.
Změna: 146/2004 Sb. (část)
Změna: 515/2006 Sb.
Změna: 120/2011 Sb.
Změna: 120/2011 Sb. (část)
Změna: 48/2014 Sb.
Změna: 48/2014 Sb. (část)
Změna: 48/2014 Sb. (část)
Změna: 48/2014 Sb. (část)
Změna: 448/2017 Sb.
Změna: 448/2017 Sb. (část)
Změna: 448/2017 Sb. (část)
Změna: 244/2021 Sb.
Změna: 244/2021 Sb. (část)
Změna: 244/2021 Sb. (část)
Změna: 256/2023 Sb.
Změna: 244/2021 Sb. (část), 256/2023 Sb. (část)
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie37) a upravuje
a) rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje,
b) způsob a obsah vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací, jejich provozní evidence a evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích, včetně způsobu předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací,
c) stanovený formát žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace a příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace,
d) obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a pravidla pro jeho zpracování,
e) způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném odběru vody nebo neoprávněném vypouštění odpadních vod,
f) technické požadavky na stavbu vodovodů,
g) požadavky na čištění odpadních vod, požadavky na projektovou dokumentaci k čištění odpadních vod, požadavky na výstavbu a provoz čistíren odpadních vod a požadavky na jejich projektovou dokumentaci a požadavky na výstavbu a provoz stokové sítě,
h) ukazatele jakosti surové vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou,
i) náležitosti kanalizačního řádu a požadavky na rozbor vzorků odpadních vod,
j) určení množství odebrané vody bez měření,
k) obecné technické podmínky měření množství dodané vody,
l) způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod do kanalizace bez měření,
m) způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě, členění nákladových položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky a jejich podíl při výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné s dosaženou skutečností,
n) obsah a využití technických auditů a bližší podmínky pro zápis odborně způsobilé fyzické osoby do seznamu technických auditorů.

§ 1a
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) vodovodním řadem úsek vodovodního potrubí včetně stavební a technologické části objektů určený k plnění určité funkce v systému dopravy vody,
b) přiváděcím řadem vodovodní řad pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu (například do úpravny vod, čerpací stanice, vodojemu); zvláštním typem přiváděcího řadu je zásobní řad pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné vodovodní sítě,
c) rozvodnou vodovodní sítí soustava vodovodních řadů určená pro dodávání vody k místům jejího odběru; součástí rozvodné vodovodní sítě jsou hlavní řad a rozváděcí řad,
d) stavbou pro úpravu vody soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody (úpravna vody); za stavbu pro úpravu vody se pro účely vybraných údajů majetkové nebo provozní evidence považuje i stavba k jímání vody, s případným zařízením na hygienické zabezpečení vody bez technologie úpravy vody,
e) kanalizační stokou potrubí nebo jiná konstrukce k odvádění odpadních nebo povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen "srážková voda"),
f) přiváděcí kanalizační stokou kanalizační stoka k odvádění odpadních nebo srážkových vod do hlavního objektu kanalizace,
g) stokovou sítí síť kanalizačních stok a souvisejících objektů odvádějící odpadní nebo srážkové vody přímo z kanalizačních přípojek do čistíren odpadních vod nebo jiných zařízení na jejich zneškodnění včetně vypouštění nečištěných odpadních vod do vodního recipientu,
h) čistírnou odpadních vod objekty a zařízení sloužící k čištění odpadních vod s mechanickým, biologickým, popřípadě dalším stupněm čištění; za čistírny se nepovažují zařízení pro hrubé předčištění odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která nejsou pravidelně sledována a obsluhována,
i) vodou převzatou u vodovodů pitná voda odebraná provozovatelem jednoho vodovodu od jiného provozovatele vodovodu,
j) vodou převzatou u kanalizací odpadní voda odebraná provozovatelem jedné kanalizace od jiného provozovatele kanalizace,
k) vodou předanou u vodovodů pitná voda dodaná provozovatelem jednoho vodovodu jinému provozovateli vodovodu, s výjimkou vody před úpravou nebo před hygienickým zabezpečením,
l) vodou předanou u kanalizací odpadní voda dodaná provozovatelem jedné kanalizace jinému provozovateli kanalizace,
m) odborným zástupcem provozovatele osoba uvedená v povolení krajského úřadu k provozování vodovodu nebo kanalizace (§ 6 zákona),
n) referenční metodou měření stanovení principu nebo postupu při stanovení sledovaných ukazatelů surové povrchové vody,
o) dodavatelem služby dodávky pitné vody provozovatel vodovodu, který dodává pitnou vodu tímto vodovodem, a
p) dodavatelem služby odvádění odpadních vod provozovatel kanalizace, který odvádí odpadní vodu touto kanalizací.

ČÁST DRUHÁ
ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ
(K § 4 odst. 9 zákona)

§ 2
zrušen

§ 3
(1) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (dále jen „plán rozvoje“) se zpracovává v tomto rozsahu:
a) zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo částí obcí1) na území kraje nebo jeho části, která se určuje ve vztahu k systémům zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod,
b) bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod v členění na všechny obce nebo jejich části na území kraje,
c) vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely úpravy na pitnou vodu,
d) plán technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a obnovy systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo jejich částí v řešeném územním celku,
e) plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona,
f) ekonomickou část s výpočtem nákladů na realizaci plánů uvedených pod písmeny d) a e),
g) časový rozvrh realizace plánů uvedených pod písmeny d) a e) vyjadřující naléhavost řešení.
(2) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje se aktualizuje v části věnované stávajícímu stavu a v části návrhu na změnu řešení rozvoje v tomto rozsahu:
a) u návrhu obce se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jí a jejích administrativních částí dotýká v rozsahu podle odstavce 1,
b) u návrhů zahrnujících systémy vodovodů a kanalizací společné pro více obcí na území kraje se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jich dotýká v rozsahu podle odstavce 1.

§ 4
(1) Plán rozvoje a jeho průběžná aktualizace se zpracovává v elektronické podobě v návaznosti na geografický informační systém.
(2) Krajský úřad předává Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) podle § 4 odst. 8 zákona aktualizace plánu rozvoje prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací v tomto rozsahu:
a) seznam zastupitelstvem kraje schválených aktualizací plánu rozvoje včetně čísla a data příslušných usnesení zastupitelstva kraje,
b) aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací jednotlivých obcí nebo jejich částí zařazené do schválených aktualizací v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,
c) jednotlivé aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací obcí nebo jejich částí, ve kterých byl doplněn aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění bez nutnosti jejich projednání podle § 4 odst. 5 zákona, v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,
d) tabulkovou část k aktualizovaným popisům uvedeným v písmenech b) a c) obsahující demografické, bilanční, technické a ekonomické údaje; soubor lze vytvořit v elektronické aplikaci poskytnuté ministerstvem pro zpracování plánu rozvoje; struktura souboru je uvedena v příloze č. 21,
e) mapovou část plánu rozvoje obsahující aktualizované zákresy systémů vodovodů a kanalizací v návaznosti na geografický informační systém včetně všech podkladových map, a to alespoň digitální technické mapy kraje zpracované podle zákona upravujícího zeměměřictví; aktualizovaná mapová část plánu rozvoje území kraje bude předána ministerstvu podle § 4 odst. 8 zákona nebo bude zasláno ministerstvu sdělení, kde je krajským úřadem tato část plánu rozvoje publikována a zpřístupněna.
(3) Obce předávají krajskému úřadu podle § 4 odst. 4 zákona v elektronické podobě návrh aktualizace plánu rozvoje ve stejných formátech a s obsahem, jak jsou uvedeny v ustanoveních odstavce 2 písm. b), c), d) a e).

ČÁST TŘETÍ
EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ
(K § 5 odst. 6 zákona)

ODDÍL PRVNÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 5
Majetková evidence vodovodů a kanalizací (dále jen "majetková evidence") a provozní evidence vodovodů a kanalizací (dále jen "provozní evidence") se nevztahuje na vodovody a kanalizace uvedené v § 1 odst. 4 zákona.

ODDÍL DRUHÝ
MAJETKOVÁ EVIDENCE

§ 6
(1) Obsah předávaných vybraných údajů majetkové evidence je uveden v přílohách č. 1 až 4 a struktura databázového souboru je uvedena v příloze č. 22.
(2) Vybrané údaje z majetkové evidence vykazuje vlastník vodovodu nebo kanalizace odděleně pro:
a) přiváděcí řad a rozvodnou vodovodní síť zásobující minimálně část obce1) a nejvýše celou obec, popřípadě několik sousedících obcí, pokud mezi zastavěným územím nebo zastavitelnou plochou těchto obcí není vzdálenost větší než 200 m,
b) stavby pro úpravu vody nebo stavby k jímání vody,
c) přiváděcí stoku a stokovou síť užívanou minimálně v části obce1) ,
d) čistírny odpadních vod.
(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahuje do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.
(4) Vodoprávní úřad předá údaje majetkové evidence zpracované podle § 5 odst. 4 zákona ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.
(5) Soubor vybraných údajů majetkové evidence za kalendářní rok předává ministerstvo v elektronické podobě krajským úřadům pro území kraje a správcům povodí podle jejich územní působnosti do konce srpna následujícího kalendářního roku.

ODDÍL TŘETÍ
PROVOZNÍ EVIDENCE

§ 7
(1) Obsah předávaných vybraných údajů provozní evidence je uveden v přílohách č. 5 až 8 a struktura databázového souboru je uvedena v příloze č. 22.
(2) Vybrané údaje z provozní evidence vykazuje vlastník vodovodu nebo kanalizace odděleně pro:
a) přiváděcí řady, rozvodnou vodovodní síť zásobující minimálně část obce1) a nejvýše několik obcí, ve kterých je možno jakost vody dodávané touto sítí považovat za přibližně stejnou,
b) stavby pro úpravu vody nebo stavby k jímání vody,
c) přiváděcí kanalizační stoky, stokovou síť odvádějící odpadní a srážkové vody minimálně z části obce,1)
d) čistírny odpadních vod.
(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahují do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.
(4) V případě, že více vodovodů nebo kanalizací tvoří funkční celek, ve kterém je možno považovat jakost vody za přibližně stejnou, s jedním provozovatelem ve vlastnictví více osob, předávají se vybrané údaje z provozní evidence vodoprávnímu úřadu za tento funkční celek nebo jeho části. Vybrané údaje z provozní evidence předává vlastník funkčního celku nebo jeho části s nejvyšší roční spotřebou pitné vody nebo s nejvyšším množstvím odváděných odpadních vod.
(5) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu pitnou dodávanou vodovody se vedou podle jejich názvu, názvu a číselného kódu katastrálního území a identifikačního čísla odběru2) , bylo-li přiděleno.
(6) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu pitnou obsahují údaje o:
a) maximálním měsíčním odběru vody a o odebraném množství vody za rok,
b) povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,4)
c) kategorii jakosti vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou podle § 13 zákona.
(7) Vodoprávní úřad předá údaje provozní evidence zpracované podle § 5 odst. 4 zákona ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.
(8) Soubor vybraných údajů provozní evidence za kalendářní rok předává ministerstvo v elektronické podobě krajským úřadům pro území kraje a správcům povodí podle jejich územní působnosti do konce srpna následujícího kalendářního roku.

§ 8

Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody
(1) Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody (dále jen "plán kontrol jakosti vod") obsahuje tyto části:
a) místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,
b) rozsah prováděných rozborů podle sledovaných ukazatelů jakosti v kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,
c) četnost rozborů v jednotlivých kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,
d) postupy odběrů, úpravy vzorků vod a metody jejich rozborů,
e) způsob zpracování výsledků kontrol jakosti vody a jejich evidence.
(2) Technické ukazatele pro plán kontrol jakosti vod jsou uvedeny v příloze č. 9.
(3) Při odběru vzorků vod, včetně jejich konzervace a manipulace s nimi, se postupuje podle normových hodnot.5)
(4) Vzorky pro kontrolu jakosti vod v průběhu výroby pitné vody musí být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost během celého roku v příslušném místě odběru.
(5) Při provádění rozborů vyrobené pitné vody na výstupu ze stavby pro úpravu vody se postupuje podle zvláštního právního předpisu5a) .

§ 9

Plán kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů
(1) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod obsahuje tyto části:
a) místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,
b) rozsah prováděných rozborů podle sledovaných ukazatelů jakosti v kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,
c) četnost rozborů v jednotlivých kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,
d) postupy odběrů, úpravy vzorků a metody rozborů vzorků vod a kalů,
e) způsob zpracování výsledků kontrol míry znečištění odpadních vod a jejich evidence.
(2) Technické ukazatele pro plán kontrol míry znečištění odpadních vod jsou uvedeny v příloze č. 10.
(3) Při odběru vzorků odpadních vod a kalů, včetně jejich konzervace a manipulace, se postupuje podle normových hodnot.7)
(4) Ukazatele míry znečištění odpadních vod se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v normových hodnotách, při jejichž použití se pro účely této vyhlášky má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti a nejistoty měření prokázaný. Při použití jiné metody musí být prokázáno, že použitá metoda je stejně spolehlivá, například rozhodčí analytická metoda podle zvláštního právního předpisu.7a)
(5) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem (§ 14 odst. 3 zákona).

§ 10

Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace
(1) Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace podle § 5 odst. 2 zákona (dále jen "výkresová dokumentace") je zjednodušená dokumentace skutečného provedení vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich jednotlivých částí určená pro potřeby obsluhy, údržby, oprav, obnovy a pro zpracování provozního řádu vodovodu nebo kanalizace podle zvláštního zákona.8)
(2) Výkresová dokumentace musí obsahovat:
a) údaje o účelu a místu stavby vodovodu nebo kanalizace (dále jen "stavba"), obchodní firmu, název nebo jméno a sídlo (adresu) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle výpisu z katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv k tomuto pozemku,
b) údaje o kolaudačních rozhodnutích nebo o kolaudačních souhlasech ke stavbě, a pokud se tato rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,
c) technický popis stavby a jejího vybavení,
d) situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby,
e) technické parametry (rozměry objektů, světlosti potrubí, tlakové poměry, materiály včetně jejich opotřebení a netěsností, délky, sklony, výškové kóty dna, odboček, poklopů, staničení šachet, odboček, popis apod.),
f) druh materiálu rozvodu a druh nátěrů nebo výstelek vnitřních stěn potrubí, vodojemů a čistírenských nádrží.
(3) Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v situačních plánech v měřítku 1 : 1000, 1 : 500, popřípadě 1 : 2880. Jejich součástí jsou polohopisné údaje potřebné k vytýčení šachet, armatur, lomových bodů, odboček apod. v souřadnicích nebo vztažných kótách. U nově budovaného nebo obnovovaného vodovodu i kanalizace se výkresová dokumentace zpracovává podle projektové dokumentace upravené na základě zaměření skutečného provedení stavby.
(4) Výkresová dokumentace podle odstavce 1 písm. a) je zpracována také v digitální formě v jednotné datové struktuře a rozsahu podle vyhlášky upravující digitální technickou mapu kraje. Jednotná datová struktura obsahuje prostorové, technické a identifikační parametry pro jednotlivá liniová vedení vodovodů a kanalizací a bodové objekty zajišťující funkčnost celé infrastruktury.
(5) Pro účel zápisu údajů o vodovodu nebo kanalizaci do digitální technické mapy prostřednictvím jednotného rozhraní35) a pro účel předání těchto údajů podle čl. II zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v Informačním systému vodovodů a kanalizací.

§ 11

Provozní deník
(1) Provozní deník a provozní záznamy musí být vedeny tak, aby sloužily provozovateli jako podklad pro operativní rozhodování a vlastníkovi jako doklad o způsobu provozování vodohospodářského majetku. Do provozního deníku se zaznamenávají každodenní provozní záznamy o vodovodu nebo kanalizaci nebo o jejich části, údaje o činnosti obsluhy, včetně událostí, které mohou mít vliv na provozování vodovodu nebo kanalizace, a záznamy o provedených opatřeních, která se týkají provozu vodovodu a vyplývají ze závěrů posouzení rizik32) podle vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a kontrolách pitné vody33) . Do provozního deníku se zaznamenávají rovněž záznamy osob provádějících kontrolu provozu. V provozu, kde není nutná denní obsluha, se záznamy provádí při každé kontrole nebo provozním zásahu.
(2) Je-li to účelné, lze provozní deník členit na dílčí provozní deníky.
(3) Provozní záznamy podle odstavce 1 mohou být nahrazeny průběžnými počítačovými výstupy automatizované soustavy řízení nebo mohou být vedeny elektronicky. Provozní záznamy se uchovávají po dobu 5 let.

ČÁST ČTVRTÁ
STANOVENÝ FORMÁT ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE A PŘÍBUZNÝ OBOR K OBORU VODOVODY A KANALIZACE
(K § 6 odst. 12 a 13 zákona)

§ 12
(1) Obsah formuláře žádosti je uveden v příloze č. 11.
(2) Informace krajského úřadu podle § 6 odst. 10 zákona se předává ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací. Formát a struktura aplikace pro evidenci jsou uvedeny v příloze č. 23 k této vyhlášce.

§ 12a

nadpis vypuštěn
(1) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje takový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo obor vysokoškolského vzdělání, který je výukou obsahově zaměřen alespoň na 6 z těchto činností:
a) znalost právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,
b) znalost procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou včetně hygienického zabezpečení a dopravy vody,
c) znalost procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy,
d) znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny pro vodné a ceny pro stočné,
e) schopnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu,
f) schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti,
g) schopnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení základních nedostatků stokového systému a čistírny odpadních vod,
h) schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny pro vodné a ceny pro stočné,
i) schopnost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na provozní náklady v oboru vodovodů a kanalizací.
(2) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doplněné vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově zaměřených alespoň na 6 z činností podle odstavce 1.

ČÁST PÁTÁ
OBSAH PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ, PRAVIDLA PRO JEHO ZPRACOVÁNÍ
(K § 8 odst. 1 a 11 zákona)“.

§ 13
(1) Obsahem plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je
a) vymezení infrastrukturního majetku v členění podle vybraných údajů majetkové evidence v reprodukční pořizovací ceně vypočtené podle příloh č. 1 až 4 k této vyhlášce,
b) vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v procentech opotřebení,
c) uvedení teoretické doby akumulace finančních prostředků,
d) roční potřeba finančních prostředků a její krytí a
e) doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií.
(2) Zpracování plánu podle odstavce 1 se provádí podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.
(3) Aktualizace plánu podle odstavce 1 se provádí v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, kdy došlo ke změně hodnoty majetku vlastníka podle vybraných údajů majetkové evidence o více než 10 % hodnoty majetku uvedené v plánu financování obnovy, nejdéle však do 10 let od jeho zpracování, popřípadě od jeho poslední aktualizace. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
(4) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací musí být zpracován tak, aby sloužil k vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Přehled o tvorbě a čerpání prostředků na obnovu, zpracovaný podle tabulky č. 4 v příloze č. 20 k této vyhlášce, ve vazbě na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech se dokládá v rámci porovnání podle § 36 odst. 5 zákona.

§ 13a

zrušen

ČÁST ŠESTÁ
ZPŮSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZTRÁT PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU VODY NEBO NEOPRÁVNĚNÉM VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
(K § 10 odst. 3 zákona)

§ 14
(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud tak stanoví smlouva uzavřená podle § 8 odst. 2 zákona při výpočtu náhrady ztrát za neoprávněný odběr vody z vodovodu (§ 10 odst. 1 zákona) nebo za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace (§ 10 odst. 2 zákona), posoudí podmínky dodávky vody a vypouštění odpadních vod odběratele. Pokud se nezměnily podmínky odběru, vychází vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel z odběru naměřeného ve srovnatelném období. Nelze-li využít předchozího měření, vychází se ze směrných čísel roční potřeby vody podle přílohy č. 12.
(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1 věty druhé a třetí, provede provozovatel odborný výpočet podle § 27 a 29. V případech, kde se prokáže odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.
(3) Náhradu ztráty za množství odvedených srážkových vod stanoví vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel výpočtem množství podle § 31 odst. 1.
(4) Náhradu ztráty za vypouštění odpadních vod odběratele v rozporu s kanalizačním řádem stanoví vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel podle prokázaných vícenákladů způsobených
a) překročením nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných odpadních vod stanovených v kanalizačním řádu a
b) vlivem přímých následků na kanalizační stoku a na čistírnu odpadních vod.

ČÁST SEDMÁ
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU VODOVODŮ
(K § 11 odst. 2 zákona)

§ 15
(1) Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů se navrhuje na maximální hodinovou potřebu vody. Potrubí ostatních vodovodních řadů se navrhuje na maximální denní potřebu vody.
(2) Vodovodní potrubí vodovodu se navrhuje podle normových hodnot.10)
(3) Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.
(4) Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa.
(5) Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě připojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.
(6) Vodovodní potrubí musí být chráněno proti vnější a vnitřní korozi s ohledem na vlastnosti trubního materiálu, jakost dopravované vody a prostředí, ve kterém bude potrubí uloženo.
(7) Vodovodní potrubí do vnitřního průměru 200 mm se navrhuje v podélném sklonu nejméně 3 ‰, od vnitřního průměru 250 mm do vnitřního průměru 500 mm ve sklonu nejméně 1 ‰ a potrubí vnitřního průměru 600 mm a větším ve sklonu nejméně 0,5 ‰.
(8) Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a musí být odvětrána a přístupná.
(9) Šachty na vodovodním potrubí musí být provedeny tak, aby armatury v nich umístěné byly dostatečně chráněny před mrazem.
(10) Vodotěsnost vodovodního potrubí se prokazuje tlakovou zkouškou podle normových hodnot.11)
(11) Vodotěsnost vodovodních nádrží se prokazuje zkouškou vodotěsnosti podle normových hodnot.12)
(12) Požadavky na materiály, používané chemikálie a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou jsou stanoveny vyhláškou o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody34)
(13) Stavba pro úpravu vody se navrhuje podle technických požadavků vycházejících z ukazatelů jakosti surové vody a souladu její kategorie s typem úpravy vody podle přílohy č. 13. Při navrhování a výstavbě stavby pro úpravu vody se postupuje podle technických norem upravujících oblast vodárenství.
(14) Pokud se na stávající vodovod napojuje nová část vodovodu, odborně způsobilá osoba provede posouzení, zda dodávka pitné vody v požadovaném množství negativně neovlivní zásobování pitnou vodou nebo tlakové poměry u stávajících nebo nových odběratelů. Posouzení se provede na základě pověření vlastníka nebo provozovatele stávajícího vodovodu a na náklady investora. Posouzení se provede jen v případě, že vlastník nebo provozovatel stávajícího vodovodu důvodně předpokládá, že v důsledku napojení nové části vodovodu může dojít k negativnímu ovlivnění zásobování pitnou vodou nebo tlakových poměrů u stávajících nebo nových odběratelů.

ČÁST OSMÁ

ODDÍL PRVNÍ
POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VČETNĚ POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
(K § 12 odst. 1 zákona)

§ 16
Pro účely této části se rozumí
a) městskými odpadními vodami splaškové (domovní) odpadní vody nebo směs těchto vod a průmyslových odpadních vod a popřípadě srážkových vod (dále jen "odpadní vody"),
b) splaškovými odpadními vodami odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech,
c) aglomerací oblast, v níž jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost koncentrovány natolik, že městské odpadní vody jsou shromažďovány a odváděny do městské čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění,
d) sběrným systémem systém stok shromažďující a odvádějící odpadní vody,
e) populačním ekvivalentem (jedním ekvivalentním obyvatelem) míra znečištění vyjádřená organickým biologicky odbouratelným zatížením s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku 60 g kyslíku/den; při posuzování zatížení ovlivněných odpadními vodami z průmyslu se zohlední zatížení podle chemické spotřeby kyslíku (dále jen "CHSK") s ohledem na poměr k biochemické spotřebě kyslíku (dále jen "BSK5); v případě, že poměr BSK5/CHSK odpovídá hodnotě 0,5, bude použita hodnota CHSK - 120 g kyslíku/den,
f) primárním čištěním čištění odpadních vod v prvním stupni fyzikálním nebo chemickým postupem zahrnujícím sedimentaci nerozpuštěných látek nebo další postupy, při kterých se organické biologicky odbouratelné zatížení s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku vstupující vody snižuje před vypouštěním nejméně o 20 % a obsah suspendovaných látek vstupující vody se snižuje nejméně o 50 %,
g) sekundárním čištěním čištění odpadních vod ve druhém stupni postupy zahrnujícími biologické procesy jako aktivace, čištění biologickými filtry nebo jiné rovnocenné procesy,
h) dalším nebo také terciárním stupněm čištění dodatečné způsoby čištění odpadní vody umožňující vyšší stupeň čištění, kterého nelze dosáhnout primárním a sekundárním čištěním,
i) přiměřeným čištěním čištění odpadních vod postupem nebo systémem zneškodňování, které zajišťuje ochranu životního prostředí,
j) kalem směs vody a pevných látek oddělená přirozenými nebo umělými procesy z odpadních vod; kalem je také zbytkový kal z čistíren odpadních vod, a to jak zpracovaný, tak nezpracovaný,
k) vodním recipientem každý vodní útvar, do něhož vyúsťují vody nebo odpadní vody.

§ 17
(1) Návrh na výstavbu nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod (dále jen "návrh") vychází z průzkumu současného a výhledového stavu všech aglomerací, ze kterých mohou přitékat sběrným systémem odpadní vody do čistírny odpadních vod.
(2) Návrh se zpracovává podle podkladů platných k datu, ve kterém má být čistírna odpadních vod plně vytížena.
(3) Při zpracování návrhu jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod a způsobu čištění se vychází zejména
a) ze splnění požadavků na jakost vyčištěných odpadních vod v souladu s vodním zákonem, požadavky vodoprávního úřadu a požadavky na opětovné použití vyčištěných odpadních vod podle § 38 odst. 11 písm. b) vodního zákona,
b) z požadavků vodoprávního úřadu na ovlivnění vodního recipientu vypouštěním vyčištěných odpadních vod,
c) z komplexního řešení sběrného systému v návaznosti na objekt čistírny odpadních vod,
d) z normových hodnot.15)
(4) Návrh nesmí být na újmu veřejnému zdraví,16) zejména pokud jde o omezení hluku, vibrací a zamezení přenosu infekce.
(5) Při rozhodování mezi více variantami musí návrh řešení vycházet z optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu k požadované jakosti vyčištěných odpadních vod.
(6) Není-li vybudování sběrného systému vhodné proto, že by nepřinesl ekologický užitek nebo by byl neekonomický, použije se přiměřeného čištění dosahujícího téže úrovně ochrany životního prostředí.
(7) Součástí návrhu je
a) stanovení způsobu těžení, odstraňování a využívání nebo zneškodňování všech zachycených odpadních produktů při čištění odpadních vod (shrabky, kal apod.),
b) způsob odvádění odpadních vod vzniklých manipulací na čistírně odpadních vod zpět do čistírenského procesu (např. kalová voda).

§ 18
(1) Množství bezdeštných odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se stanoví především podle přímého měření se zohledněním budoucího vývoje spotřeby vody nebo podle normových hodnot.15)
(2) U stokové sítě jednotné soustavy se jako maximální přítok do čistírny odpadních vod použije objem zředěných odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod po odlehčení za poslední odlehčovací komorou před čistírnou odpadních vod.
(3) Přítok odpadních vod přiváděných za deště do biologické části čistírny odpadních vod se navrhuje tak, aby nebyl větší než hodnota 1,2 Qh u čistíren do 5000 ekvivalentních obyvatel a než hodnota 2 Qd - QB u čistíren odpadních vod pro více než 5000 ekvivalentních obyvatel, pokud není odlišně navrhována biologická část, včetně dosazovací nádrže. Jestliže maximální přítok může způsobit přetížení objektů mechanického čištění (česle, lapák písku, usazovací nádrž), navrhne se pro zachycení přítokové vlny za deště vyrovnávací nádrž. Pokud ani tato vyrovnávací nádrž neochrání biologickou část čistírny odpadních vod, navrhne se před technologickým stupněm biologického čištění objekt k odlehčení odpadních vod tak, aby maximální přítok nezpůsobil přetížení objektů biologického čištění a nesnížil tak účinnost čištění odpadních vod.
(4) Znečištění odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se stanoví na základě průzkumu s přesně stanovenou metodikou odběrů vzorků, výsledků chemických rozborů odpadních vod a na základě dalších údajů (zejména počtu připojených obyvatel, charakteru a kapacity průmyslové výroby).
(5) Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 je výchozí hodnotou k určení průměrných hodnot přiváděného znečištění v odpadních vodách, podle kterých se navrhují technologické objekty čistírny odpadních vod, ve kterých parametry návrhu obsahují údaj vztažený na den, stáří kalu, produkce kalu, produkce písku, produkce bioplynu apod.
(6) Denní přítok Qv je výchozí hodnotou k navrhování technologických objektů čistírny odpadních vod, u nichž návrhové parametry jsou: hydraulické zatížení, doba zdržení, doba kontaktu, recirkulační poměr apod.
(7) Technologické objekty čistírny odpadních vod podle své funkce musí být posouzeny na maximální hydraulické a látkové zatížení.
(8) V uspořádání čistírny odpadních vod musí být navržen obtok celé čistírny odpadních vod, a pokud možno, obtok a náhradní propojení i u jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod. Obtoky musí být zajištěny proti zneužití.
(9) Pro navrhování plynového hospodářství čistíren odpadních vod platí normové hodnoty.17)
(10) Pro provoz hygienických zařízení v čistírně odpadních vod musí být k dispozici pitná voda.
(11) Průtoky Q uvedené v odstavcích 3, 5 a 6 jsou stanoveny normovými hodnotami.15)

ODDÍL DRUHÝ
POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ STOKOVÉ SÍTĚ

§ 19
(1) Odvádění odpadních vod18) se navrhuje podle výpočtu množství odpadních vod, výpočtu množství odváděných srážkových vod a systému jednotné nebo oddílné kanalizace.
(2) Při vypracování návrhu a výstavbě stokových sítí se postupuje podle normových hodnot.19)
(3) Stokové sítě se navrhují s ohledem na dlouhodobou životnost stokové sítě, obtížnost sanačních prací a na výhledový stav odkanalizovaného území.
(4) Stoková síť se navrhuje jako gravitační, tlaková, podtlaková nebo jejich kombinace.
(5) Stoky a objekty na stokách se navrhují a provádějí jako vodotěsné konstrukce. Spoje trub musí být vodotěsné.
(6) Vodotěsnost se prokazuje podle normových hodnot.20)
(7) U jednotné stokové sítě musí odlehčovací komory spolehlivě rozdělit návrhový přítok odpadních vod v poměru podle hydrotechnického výpočtu a bezpečně převést návrhový průtok do čistírny odpadních vod. Při stanovení návrhových průtoků a poměru ředění odpadních vod se postupuje podle čl. 4.1.5. a 4.1.6. české technické normy ČSN 75 6262 Odlehčovací komory. Vodoprávní úřad může v rámci řízení o povolení nebo změně stavby jednotné kanalizace v individuálních odůvodněných případech rozhodnout o posouzení odlehčovací komory podle požadavků uvedených v čl. 5 české technické normy ČSN 75 6262 a na základě výsledků požadovat jiný poměr ředění odpadních vod nebo jiné technické řešení odlehčování.
(8) Při stanovení hodnot návrhových průtoků u nově navrhovaných odlehčovacích komor a při posouzení stávajících odlehčovacích komor se postupuje podle tabulky č. 2 české technické normy ČSN 75 6262.
(9) Při sklonu potrubí do 10 ‰ může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ± 10 mm, při sklonu nad 10 ‰ ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na potrubí nesmí vzniknout protisklon.
(10) Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru při vnitřním průměru do 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších vnitřních průměrů nejvýše 80 mm.
(11) V případě, že se na jednotnou kanalizaci nebo na oddílnou kanalizaci k odvádění srážkových vod napojuje nová část kanalizace odvádějící srážkové vody z nové zástavby na zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci nový výpočet, ověřující schopnost kanalizace odvést zvýšené množství těchto vod. V případě, že se na jednotnou kanalizaci napojuje nová část kanalizace odvádějící odpadní, popřípadě srážkové vody, nelze-li jejich odvádění řešit jiným způsobem, ze stávající nebo nové zástavby na zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci na náklady investora nově připojované kanalizace také posouzení stávajících odlehčovacích komor, které budou novou stavbou ovlivněny. Pokud posouzení prokáže, že kanalizací nelze odvést zvýšené množství vod nebo prokáže zhoršení poměrů ředění nad rámec platného kanalizačního řádu, nesmí být předmětná kanalizace na stávající kanalizaci napojena. Případný návrh nových odlehčovacích objektů bude proveden podle odstavce 7.
(12) Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je v zastavěném území nejvýše 50 m, v nezastavěném území z důvodu možnosti použití vysokotlakého čištění je nejvýše 80 m při světlosti stok menší než DN 500, 60 m při světlosti DN 500 až DN 600 a vzdálenost nejvýše 50 m při světlosti DN 800 a větší, u průchodných stok nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště nelze umístit mimo trasu kanalizační stoky.

§ 19a

Zásady provozu a údržby odlehčovacích komor
(1) Provozovatel vede evidenci kontrol a údržby odlehčovacích komor a jejich technologického vybavení. Při provozu a údržbě odlehčovacích komor se postupuje v souladu s postupy uvedenými v odvětvové technické normě TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok.
(2) Kontrola funkce, stavebního stavu a stavu technologického vybavení odlehčovacích komor se provádí po každé větší dešťové srážce, pokud místní podmínky nebo provozní řád kanalizace nestanoví jinak.
(3) Kontrola se zaměřuje zejména na stav stavebních konstrukcí objektu, množství sedimentu ve stoce a na profil odtoku z odlehčovací komory. Je-li odtok z odlehčovací komory omezen škrticím zařízením, kontroluje se jeho funkčnost a odstraňují se zachycené látky z průtočného profilu. Je-li odlehčovací komora vybavena předčisticím zařízením přepadů, provede se v rámci kontroly čištění zařízení a ověří se jeho funkčnost. Kontroluje se také stav a funkčnost povodňových uzávěrů na výpusti z odlehčovací komory, jsou-li součástí objektu.

§ 20
Provoz stokové sítě a čistíren odpadních vod se řídí normovými hodnotami.21)

ČÁST DEVÁTÁ
UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU
(K § 13 odst. 5 zákona)

§ 21
(1) Ukazatelé jakosti vody odebrané z povrchových vodních zdrojů nebo podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou (dále jen "surová voda") a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na vodu pitnou, včetně jejich definic, jsou uvedeny v příloze č. 13.
(2) Ukazatele surové vody podle odstavce 1 se zjišťují postupem, který splňuje podmínky uvedené v příloze č. 14.
(3) Minimální četnost odběrů vzorků a rozsah analýz surové vody jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulkách 4 a 5.
(4) Krajskému úřadu a příslušnému správci povodí předává provozovatel výsledky rozborů jedenkrát ročně vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu tabulek 1 a 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce prostřednictvím databáze spravované Českým hydrometeorologickým ústavem. Ke vkládání výsledků do databáze provozovatel využije elektronickou aplikaci zveřejněnou na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

§ 22
(1) Surová voda se odebírá především z vodních zdrojů, které se v přirozeném stavu svým fyzikálním, chemickým, mikrobiologickým, popř. biologickým složením a vlastnostmi co nejvíce blíží požadavkům na pitnou vodu. Při rozhodování mezi několika možnými vodními zdroji se vychází z optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu ke složitosti technologie úpravy a náročnosti na dopravu vody. Při výběru vodního zdroje se hodnotí i využitelná vydatnost vodního zdroje, možnost ochrany jakosti vody ve vodním zdroji, potenciální kontaminace vody a další místní podmínky.
(2) Pro zařazení do kategorie se vzorky surové vody odebírají v místě před stavbou pro úpravu vody.
(3) Surová voda se rozděluje podle limitních hodnot do tří kategorií A1, A2 a A3 odpovídajících standardním metodám úpravy podle přílohy č. 13 tabulky č. 2.
(4) Zařazení surové vody do kategorie uvedené v odstavci 3 provádí provozovatel podle vyhodnocení ukazatelů jakosti surové vody, které jsou uvedeny v příloze č. 13 v tabulkách 1a a 1b. Mezní hodnoty pro posouzení jakosti surové vody v těchto tabulkách neuvedené určí provozovatel individuálně podle účinnosti technologie na efekt úpravy v souladu se stanoviskem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu.23)
(5) Pro zařazení surové vody do kategorií uvedených v odstavci 3 se vychází z minimálně 12 vzorků odebraných v průběhu dvou let. Optimální počet vzorků surové povrchové vody činí 24 - 36.
(6) Kategorie surové vody je každoročně upřesňována na základě výsledků analýz surové vody podle plánu kontrol jakosti vod.
(7) Kategorizace surové vody se neprovádí u vody bez technologie úpravy vody a staveb k jímání vody, s případným hygienickým zabezpečením vody.
(8) Způsob vyhodnocení limitních hodnot a zařazení surové vody do základních kategorií jsou uvedeny v příloze č. 13 části 3.

§ 23
(1) Pro výběr nového zdroje surové vody se kromě ukazatelů uvedených v příloze č. 13 použijí další ukazatelé uvedené v příloze č. 9 tabulce 2.
(2) Pro posouzení současné a výhledové jakosti surové vody ve zdroji povrchové vody se pro určení způsobu technologie úpravy vody provádí průzkum i za mimořádných průtokových poměrů a vyhodnocení s ohledem na možné znečišťovatele v povodí. Zároveň se provedou zkoušky upravitelnosti této vody jako podklad pro návrh určení standardní metody úpravy vody.

ČÁST DESÁTÁ
NÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU A POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD
(K § 14 odst. 6 zákona)

ODDÍL PRVNÍ
NÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

§ 24
Kanalizační řád obsahuje:
a) základní údaje, a to
1. název, nebo jméno a příjmení, identifikační číslo osoby vlastníka nebo vlastníků kanalizací, bylo-li přiděleno, na které se vztahuje kanalizační řád, název a identifikační číslo osoby provozovatele nebo provozovatelů kanalizace provozující, bylo-li přiděleno, popřípadě jméno a příjmení osoby provozovatele, identifikační čísla majetkové evidence kanalizace i čistírny odpadních vod podle příloh č. 3 a 4,
2. charakteristiku a popis území obce nebo její části s kanalizací, na kterou se kanalizační řád vztahuje, z hlediska geografického a urbanistického, způsob zásobení pitnou vodou, způsob odkanalizování, základní bilanční parametry dodávané pitné a odváděné odpadní vody, odtokové poměry v obci, stručný popis vodního recipientu, přibližný počet osob čistící odpadní vody v septicích a domovních čistírnách odpadních vod, přibližný počet osob shromažďující odpadní vody v žumpách a cíle kanalizačního řádu pro danou lokalitu, přehled hlavních producentů odpadních vod, typ a objemy vypouštěných odpadních vod do kanalizace v jednotlivých hodinách dne a dní v roce včetně specifik znečištění,
b) technický popis stokové sítě, a to:
1. uvedení druhu kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu,
2. údaje o situování kmenových stok,
3. výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění,
4. údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný),
5. uvedení důležitých objektů na kanalizaci (přečerpací stanice, shybky, proplachovací komory, měrné šachty a jejich parametry),
6. základní hydrologické údaje (intenzita a periodicita dešťů, průměrný odtokový koeficient),
7. údaje o počtu obyvatel v obci a o počtu obyvatel připojených na kanalizaci,
8. údaje o počtu kanalizačních přípojek;
c) mapovou přílohu s vyznačením stokové sítě a polohy
1. hlavních producentů odpadních vod a producentů průmyslových odpadních vod podle právního předpisu upravujícího ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a citlivé oblasti,
2. producentů zahrnujících zdravotnická, veterinární a jim podobná zařízení, kteří mohou do kanalizace vypouštět odpadní vody se zvýšeným obsahem nebezpečných závadných látek, zejména léčiv a léčivých přípravků, infekční odpadní vody nebo radioaktivní odpadní vody,
3. producentů s možností vzniku havarijního znečištění,
4. míst pro měření a odběr vzorků,
5. odlehčovacích komor a výustních objektů,
6. čistíren odpadních vod a předčisticích zařízení producentů,
7. čistíren odpadních vod kanalizace;
d) údaje o příslušné čistírně odpadních vod, do které jsou odvedeny odpadní vody, a to
1. projektovanou kapacitu čistírny odpadních vod,
2. rok uvedení čistírny odpadních vod do provozu, rok rekonstrukce a úprav, popis stávajícího technického stavu, údaje o množství odpadních vod celkem, splaškových odpadních vod, odpadních vod jiných, srážkových, popřípadě balastních, koncentrace znečisťujících látek na přítoku a odtoku včetně projektovaných hodnot,
3. počet připojených osob a počet připojených ekvivalentních osob,
4. způsob nebo způsoby řešení oddělení dešťových vod u jednotných kanalizací;
e) údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod, a to:
1. kvalitativní hodnocení,
2. průtokové poměry;
f) seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno v souladu se zvláštním zákonem;24)
g) stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění v souladu s přílohou č. 15 a nejvyššího přípustného množství průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro jednotlivé odběratele; toto ustanovení se netýká splaškových odpadních vod (§ 16 písm. b);
h) způsob a četnost měření množství odpadních vod a způsob měření množství srážkových vod u vybraných odběratelů a jejich seznam;
i) opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech živelních pohrom a jiných mimořádných situací;
j) další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a způsob kontroly míry jejich znečištění, zejména místa odběrů vzorků, typ vzorků pro odběr, četnost odběrů vzorků odpadní vody, rozsah a četnost analýz prováděných odběratelem, analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod a způsob a účinnost předčištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace odběratelem;
k) způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu.

§ 25
zrušen

ODDÍL DRUHÝ
POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD

§ 26
(1) Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol.
(2) Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů vzorků odpadních vod, provádí rozbor kontrolních odebraných vzorků odpadních vod kontrolní laboratoř stanovená zvláštním právním předpisem.25)

ČÁST JEDENÁCTÁ
URČENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ VODY BEZ MĚŘENÍ
(K § 16 odst. 6 zákona)

§ 27
(1) Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.
(2) Byla-li odebraná voda v předchozím období minimálně 1 rok měřena, určí se množství odebrané vody za období bez osazeného vodoměru podle výše předchozího odběru. To platí jen pro případ, pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele.

ČÁST DVANÁCTÁ
OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ DODANÉ VODY
(K § 17 odst. 9 zákona)

§ 28
(1) Provozovatel za účelem měření množství dodané vody osadí na vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technických podmínek odběru vody, zejména podle výše průměrného a maximálního odběru.
(2) Při netypických odběrech, kdy nelze postupovat podle § 17 odst. 4 písm. a) zákona, provede provozovatel odborný výpočet množství vody potřebného k zajištění druhu a kapacity činnosti realizované v napojené nemovitosti. Lze použít i údaje z nemovitostí se stejným nebo obdobným druhem činnosti. Prokáže-li se odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřní instalace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.

ČÁST TŘINÁCTÁ
ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH VOD DO KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ
(K § 19 odst. 10 zákona)

ODDÍL PRVNÍ

§ 29
(1) Směrná čísla roční potřeby vody podle druhu spotřeby vody jsou uvedena v příloze č. 12.
(2) Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody.

ODDÍL DRUHÝ
ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD BEZ MĚŘENÍ

§ 30
(1) Není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody, určí se množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.
(2) Byla-li vypouštěná voda v předchozím období měřena nejméně 1 rok, určí se množství vypouštěné vody za období, v němž měření není prováděno, podle objemu vypouštěné vody ve srovnatelném měřeném období. To platí jen pro případ, pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele.
(3) Pokud nelze postupovat podle odstavců 1 a 2, provede provozovatel odborný výpočet množství vody vypouštěného při zjištění druhu a kapacity činnosti realizované v napojené nemovitosti. Lze použít i údaje z nemovitostí se stejným nebo obdobným druhem činnosti. Prokáže-li se odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.

ODDÍL TŘETÍ
ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ

§ 31
(1) Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 na základě dlouhodobého srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze č. 16.
(2) Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
ZPŮSOB VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO PŘI PLACENÍ VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ, VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ NA KALENDÁŘNÍ ROK PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ A POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ S DOSAŽENOU SKUTEČNOSTÍ
(K § 20 odst. 3 a 9 a § 36 odst. 7 zákona)

§ 32
(1) Výpočet pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě provádí provozovatel podle technických parametrů
a) kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty28) zařazením do zvolené kategorie, nebo
b) profilu vodovodní přípojky určené velikostí její průtočné plochy zařazením do zvolené kategorie, nebo
c) množství odebrané vody zařazením do zvolené kategorie, a je uveden v příloze č. 17.
(2) Při výpočtu podle odstavce 1 písm. a)
a) musí osazený vodoměr na vodovodní přípojce odpovídat podmínkám odběru vody na této přípojce uvedeným ve smlouvě podle § 8 odst. 6 zákona,
b) se použije, je-li osazen vodoměr o vyšším trvalém průtoku31) , než odpovídá předpokládanému běžnému odběru za účelem zajištění pitné vody dostatečného tlaku nebo k hašení požáru, kapacita osazeného vodoměru,
c) u odběratele, u něhož není dodávaná voda měřena, provádí se výpočty příslušného odebraného množství podle vodoměru, který by v místě odběru měl být osazen s ohledem na směrná čísla roční potřeby vody uvedené v příloze č. 12.
(3) Při výpočtu podle odstavce 1 písm. b)
a) musí odpovídat průtočná plocha instalované vodovodní přípojky podmínkám odběru vody uvedeným ve smlouvě podle § 8 odst. 5 zákona,
b) je určena průtočná plocha vodovodní přípojky průměrem odbočky z rozvodného řadu nebo výstupu přípojky do prostoru před vodoměrem (před redukcí apod.).
(4) Podkladem pro výpočet podle odstavce 1 písm. c) je množství odebrané vody v předchozím roce zjištěné podle § 27 a 28.

§ 33
(1) Pro určení pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě v případě, že množství vypouštěné odpadní vody je shodné s dodávaným množstvím pitné vody, platí ustanovení § 32 obdobně.
(2) Výpočet pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě u odběratelů, kteří vypouští odpadní vodu z jiných zdrojů než dodavatelem měřených, a u odběratelů, na které se vztahuje povinnost platit za odvádění srážkových vod, provede provozovatel podle přílohy č. 17.

§ 34
Obtoky vody před vodoměrem, požární vodovody a napojení k odběru vody předané mezi provozovateli (např. u skupinových vodovodů) jsou posuzovány individuálně podle konkrétní situace.

§ 35
(1) Pro vodoměry s přetěžovacím průtokem31) menším než 3,125 m3 . h-1, vodovodní přípojku nejmenšího vnitřního průměru = 3/4'' a nejnižší množství odebrané vody 30 m3 za rok v oblasti, pro kterou je zpracována cenová kalkulace vodného, je maximální roční sazba pevné složky vodného určena cenou za 30 m3 vody podle cenové kalkulace pro jednosložkovou cenu.
(2) Pro maximální roční sazbu pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě platí obdobně ustanovení odstavce 1.

§ 35a
(1) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů a výpočet pachtovného nebo nájemného se provádí podle příloh č. 19 a 19a.
(2) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné podle odstavce 1 se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně souvisejících pro pitnou vodu předanou a pro vlastníky kanalizací provozně souvisejících odpadní vodu převzatou. Výpočet pachtovného nebo nájemného se provádí u infrastrukturního vodohospodářského majetku, který je používán výlučně k výrobě, dodání nebo rozvodu pitné vody nebo k odvádění, čištění, popřípadě jinému zneškodňování odpadních vod. Vlastník předává provozovateli výpočet pachtovného nebo nájemného jako podklad pro výpočet ceny pro vodné a stočné nejpozději do 30. září aktuálního kalendářního roku a pro porovnání do 28. února následujícího kalendářního roku, pokud se strany nedohodly jinak.
(3) V případech výpočtu ceny pro pitnou vodu předanou se provádí i výpočet jednotkových nákladů zdroje pitné vody, popřípadě i její přepravy.
(4) V případech výpočtu ceny pro odpadní vodu převzatou se provádí i výpočet jednotkových nákladů čištění odpadních vod, popřípadě i její přepravy.
(5) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné a výpočtu pachtovného nebo nájemného na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce se provádí ve členění nákladových položek s jejich obsahem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č. 20 a ve struktuře databázového souboru, která je uvedena v příloze č. 24.
(6) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné s dosaženou skutečností se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně souvisejících pro pitnou vodu předanou a pro vlastníky kanalizací provozně souvisejících odpadní vodu převzatou. Porovnání všech položek výpočtu pachtovného nebo nájemného s dosaženou skutečností se provádí pro provozovatele, který je zároveň příjemcem vodného nebo stočného.
(7) V rámci nákladů pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré očekávané ekonomicky oprávněné náklady podle cenových předpisů spojené s provozováním vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu. V rámci nákladů pro výpočet pachtovného nebo nájemného uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré očekávané ekonomicky oprávněné náklady podle cenových předpisů spojené s propachtováním nebo nájmem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem.
(8) V rámci porovnání všech položek výpočtu
a) ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré skutečné ekonomicky oprávněné náklady spojené s provozováním vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu,
b) pachtovného nebo nájemného uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré skutečné náklady podle cenových předpisů spojené s propachtováním nebo nájmem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem.

§ 35b
Do výpočtu cen pro vodné a stočné a výpočtu pachtovného nebo nájemného se zahrnují prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací řádků 8 a 16 tabulky plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.

ČÁST PATNÁCTÁ
TECHNICKÝ AUDIT
(K § 38 odst. 6 zákona)

§ 36
(1) Technický audit vodovodu nebo kanalizace uvede z následujícího výčtu pouze části věcně příslušné podle zadání:
a) úvod (zadání auditu);
b) výchozí podklady (např. údaje provozní evidence, cenové kalkulace, smlouvy týkající se provozu);
c) specifikace majetku podle majetkové evidence;
d) provozní údaje:
1. popis výroby a její vyhodnocení,
2. zhodnocení zajištění jakosti vyráběné pitné vody a vypouštěné odpadní vody,
3. rozbor nákladů a cenových kalkulací,
4. personální vyhodnocení (počet a zařazení zaměstnanců),
5. popis a vyhodnocení smluvních vztahů;
e) analýzu současného stavu
1. srovnávací,
2. úvahovou;
f) závěry v oblastech
1. péče o infrastrukturní majetek a jeho provozuschopnost,
2. provozování (výroba a vztah k odběratelům),
3. ekonomie a ceny,
4. smluvní vztahy;
g) návrh opatření pro
1. vlastníka vodovodu nebo kanalizace,
2. obce,
3. provozovatele,
4. vodoprávní úřad,
5. ministerstvo.
(2) Žadatelé o zápis do seznamu technických auditorů zašlou ministerstvu písemnou žádost obsahující:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, adresu žadatele a místo jeho trvalého pobytu nebo místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí,
b) kopii dokladů o dosaženém vzdělání,
c) doklady o vykonané praxi,
d) soupis vlastních prací v oboru, vydaných odborných statí a publikací,
e) popis dosavadní odborné činnosti.
(3) Ministerstvo zapíše do seznamu technických auditorů žadatele, pokud splňuje požadavky stanovené zákonem a je vybrán komisí (§ 38 odst. 5 zákona), každoročně k 30. červnu, následujícímu po vybrání komisí.
(4) Při výběru žadatelů o zápis do seznamu technických auditorů přihlédne komise k soupisu vlastních publikačních prací v oboru, vydaným odborným statím a publikacím a k popisu dosavadní odborné činnosti.

nadpis neplatil

§ 36a
neplatil

§ 36b
neplatil

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

§ 37
Zrušují se:
1. vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích,
2. vyhláška č. 185/1988 Sb., kterou se mění vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.

§ 38
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou ustanovení § 12 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.
Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Příl.1

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY


IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:
 
PŘIVÁDĚCÍ ŘAD (PŘ):                 
ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ (RVS):
 
1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:
 
A/ Název:
  Lokalizace přiváděcího řadu nebo rozvodné vodovodní sítě - Nepřímé určení polohy
  přiváděcího řadu nebo rozvodné vodovodní sítě:
 
  Název části obce:           Kód části obce:
  Název katastrálního území:      Kód katastrálního území:
  Název příslušné obce:         Kód obce:
 
  Souřadnice pro přiváděcí řad:
  Souřadnice x, y (začátek):      Kód katastrálního území konce
  Souřadnice x, y (konec):       přiváděcího řadu:
 
B/ Rozvodná vodovodní síť určena pro:
  Katastrální území:          Počet:
  Názvy katastrálních území:      Kódy katastrálních území:
 
C/ Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu:
 
  samostatný        místní         skupinový
 
2) VODNÍ ZDROJ (DO PŘIVÁDĚCÍHO NEBO VODOVODNÍHO ŘADU):
 
  Vodní zdroje:
  vlastní          převzatá voda       vlastní a převzatá
 
  Připojení rozvodné vodovodní sítě na přiváděcí řad místního nebo skupinového vodovodu:
  Identifikační číslo majetkové evidence tohoto přiváděcího řadu:
  Název skupinového vodovodu, na který je vodovodní řad připojen:
 
  Připojení přiváděcího nebo vodovodního řadu na stavbu pro úpravu vody nebo stavby
  k jímání vody:
  Identifikační číslo majetkové evidence této stavby pro úpravu vody nebo stavby
  k jímání vody:
  Název stavby pro úpravu vody, na kterou je vodovodní řad připojen:
 
3) OBYVATELSTVO: (aktualizovaný počet pro rozvodnou vodovodní síť)
 
  Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:
  Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech:
 
4) TECHNICKÉ ÚDAJE:
 
  Vodovodní řady v km
  Celková délka:               Přepočtená délka:
  z toho v aktuálním roce obnoveno:
  Délka vodovodního řadu v km podle světlosti (DN) a druhu trubního materiálu:
  do DN 100mm:                Kovové:
  od DN 101mm do 300mm:            Plasty:
  od DN 301mm do 500mm:            Jiné:
  větší než 500 mm:
  ------------------------------------------------------------------
  Vodojemy
  Počet:                   Celkový objem:  m3 
  Vodovodní přípojky             Vodoměry
  Počet:                   Počet:
  Čerpací stanice
  Počet:
 
5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:
 
  Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně v tis. Kč:
 
6) VLASTNÍK VODOVODU:
 
  A/ Fyzická osoba:
   a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
   b) datum narození:
   c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
   d) adresa sídla nebo místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, číslo popisné,
     číslo orientační):
 
  B/ Právnická osoba:
   a) název, popřípadě obchodní firma:
   b) adresa sídla (PSČ, obec, číslo popisné, číslo orientační):
   c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
 
  C/ Spojení:
   telefon:
   e-mail:
 
  D/ V PŘÍPADĚ SPOLUVLASTNICTVÍ VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ SE UVEDE SPOLUVLASTNÍK.
 
   Fyzická osoba:
   a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
   b) datum narození:
   c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
   d) adresa sídla nebo místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, číslo popisné):
 
   Právnická osoba:
   a) název, popřípadě obchodní firma:
   b) adresa sídla (PSČ, obec, číslo popisné, číslo orientační):
   c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
 
7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:
 
  Název a sídlo vodoprávního úřadu:
  Kód vodoprávního úřadu:
 
8) IDENTIFIKÁTOR ZMĚNY ÚDAJŮ V DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPĚ: 
------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:         Jméno a příjmení zpracovatele:
                 Telefon zpracovatele:
Místo zpracování:         Zaměstnavatel zpracovatele,
                 je-li odlišný od vlastníka
                 vodovodu:
------------------------------------------------------------------


Vysvětlivky:

Rozvodná vodovodní síť zahrnuje:
Hlavní řad: vodovodní řad rozvádějící vodu v jednotlivých pásmech nebo zásobovacích
okrscích ve spotřebišti (bez přímého odběru vody).

Rozváděcí řad: vodovodní řad pro rozvod vody ve spotřebišti, jsou na něj napojeny
vodovodní přípojky.

Identifikační číslo majetkové evidence přiváděcího řadu:
Číslo přidělené v Informačním systému vodovodů a kanalizací.

Identifikační číslo majetkové evidence rozvodné vodovodní sítě:
Číslo přidělené v Informačním systému vodovodů a kanalizací.

K bodu 1)
Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.
Kódy (čísla) základní územní jednotky, části obce, katastrálního území:
Referenčním zdrojem číselníků obcí s rozšířenou působností, obcí, částí obcí,
katastrálních území je Registr územních identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN
ve správě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Souřadnice: pro přívodní řad se zjistí buď přímým zaměřením majetku, nebo umístěním
v digitalizované mapě. Souřadnice se uvedou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Příslušnost uváděného majetku k systému vodovodu:
Samostatný ........................ zásobuje pouze část obce
Místní ............................ zásobuje více částí stejné obce
Skupinový ......................... zásobuje dvě nebo více obcí
Skupinový vodovod je technicky ucelené vodovodní zařízení, které dodává vodu odběratelům
dvou nebo více obcí.

K bodu 2)
V případě připojení řadu na více řadů uvedou se identifikační čísla majetkové evidence
i názvy všech těchto řadů.
V případě připojení řadu na více staveb pro úpravu vody popř. staveb k jímání vody
uvedou se identifikační čísla majetkové evidence i názvy všech těchto staveb pro úpravu
vody nebo staveb k jímání vody.

K bodu 3)
Počet osob se uvádí pouze pro rozvodnou vodovodní síť. V případě existence více
evidovaných rozvodných vodovodních sítí v lokalitě (obec, část obce) se uvádí počet
osob příslušných pouze pro evidovanou rozvodnou vodovodní síť, nikoliv celkový počet
osob celé obce.
Místo trvalého pobytu*
*§ 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 5)
Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije Metodický pokyn Ministerstva
zemědělství "pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných
údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů
a kanalizací", který z vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška), vychází a doplňuje ji.

K bodu 7)
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.
K bodu 8)
Identifikátor změny údajů je přidělen na základě zápisu údajů o vodohospodářské
infrastruktuře do digitální technické mapy podle § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky
č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě.

Příl.2

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY NEBO STAVBA K JÍMÁNÍ VODY
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:
 
S TECHNOLOGIÍ PRO ÚPRAVU VODY   BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY
(ÚPRAVNA VODY)             (DEZINFEKCE VODY)
 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:
 
A/ Název stavby pro úpravu vody nebo zdroje bez technologie úpravy vody: 
  Lokalizace - nepřímé určení polohy stavby pro úpravu vody nebo zdroje 
  bez technologie úpravy vody: 
  Název části obce:            Kód části obce:
  Název katastrálního území:       Kód katastrálního území:
  Název příslušné obce:          Kód obce:
 
  Souřadnice pro úpravnu vody (místo přítoku do úpravny):
  Souřadnice x, y:            Kód katastrálního území:
 
B/ Stavba určena pro:
  Katastrální území:           Počet:
  Názvy katastrálních území:       Kódy katastrálních území:
 
C/ Příslušnost stavby pro úpravu vody k systému vodovodu: 
  samostatný      místní      skupinový
 
2. VODNÍ ZDROJ (SUROVÁ VODA): 
 
  Lokalizace odběru surové vody 
  Podzemní voda:             Identifikační číslo odběru 
  (vrt, studna, infiltrace atd.)     podzemní vody:
  Vodní tok                Identifikační číslo odběru 
  název:                 povrchové vody:  
  Vodní nádrž               Identifikační číslo odběru 
  název:                 povrchové vody:  
 
  Kategorie surové vody podle § 22.
 
3. TECHNICKÉ ÚDAJE:
  A/ Technologie úpravy vody
   a) bez úpravy,
   b) jednostupňová úprava,
   c) dvoustupňová úprava,
   d) vícestupňová úprava,
   e) jiné (upřesnit).
 
   Typy úprav:
   a) provzdušnění - aerace,
   b) separace - sedimentace, čiření, flotace,
   c) filtrace přes filtrační materiál - písek, Filtralite, jiná,
   d) filtrace přes odkyselovací materiál,
   e) pomalá biologická filtrace,
   f) membránová filtrace - mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reversní osmóza,
   g) ozonizace,
   h) sorpce na aktivním uhlí,
   i) stabilizace - dávkování vápna a oxidu uhličitého,
   j) iontová výměna,
   k) chemická dezinfekce,
   l) dezinfekce ÚV zářením nebo
   m) jiná technologie - popsat.
 
  B/ Chemické látky a směsi pro úpravu vody
   a) koagulanty na bázi hliníku,
   b) koagulanty na bázi železa,
   c) k úpravě pH
     1)hydroxid vápenatý,
     2)oxid vápenatý,
     3)uhličitan vápenatý,
     4)polovypálený dolomit,
     5)kyselina chlorovodíková,
     6)kyselina sírová,
     7)hydroxid sodný,
     8)uhličitan sodný,
     9)hydrogenuhličitan sodný,
     10)oxid uhličitý,
     11)siřičitan sodný,
     12)dolomitické vápno,
   d) aktivní uhlí,
   e) dezinfekční a oxidační prostředky,
   f) inhibitory koroze, nebo
   g) jiné - například chemikálie související s provozem membránové technologie nebo 
     chemikálie určené pro zvýšení obsahu vápníku a hořčíku po membránové filtraci.
 
  B1/ Dezinfekční a oxidační prostředky
    1)chlor,
    2)chlornan vápenatý,
    3)chlornan sodný (nakupovaný chlornan sodný nebo vyráběný v místě elektrolýzou soli),
    4)chloritan sodný,
    5)chlorid amonný,
    6)síran amonný,
    7)ozon,
    8)peroxid vodíku,
    9)manganistan draselný,
    10)ÚV zářením, nebo
    11)jiná.
 
  C/ Odpadové hospodářství
   a) zpracování kalu,
   b) sedimentace (gravitační) - kalové laguny, 
   c) vícestupňová sedimentace, 
   d) strojní odvodnění, 
   e) jiné - popsat, 
   f) vypouštění do kanalizace a následně na ČOV, nebo 
   g) vypouštění do toku.
 
  D/ Kapacitní údaje
   Kapacita úpravny vody (projektovaná):       l/s
   u staveb bez úpravy 
   využitelná kapacita zdrojů:            l/s
   z toho podzemní:                 l/s
 
4. EKONOMICKÉ ÚDAJE:
  Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně v tis. Kč:
 
5. VLASTNÍK STAVBY PRO ÚPRAVU VODY: 
  Podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
 
6. VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:
  Název a sídlo vodoprávního úřadu:
  Kód vodoprávního úřadu:
 
7. IDENTIFIKÁTOR ZMĚNY ÚDAJŮ V DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPĚ:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:            Jméno a příjmení zpracovatele:
                    Telefon zpracovatele:
Místo zpracování:            Zaměstnavatel zpracovatele, 
                    je-li odlišný od vlastníka stavby 
                    pro úpravu vody:
---------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Identifikačním číslem majetkové evidence stavby pro úpravu vody (s i bez technologie
pro úpravu vody) je číslo přidělené v Informačním systému vodovodů a kanalizací.

K bodu 1.
Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.
Kódy (čísla) základní územní jednotky, části obce, katastrálního území: označení podle
číselníků Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
(ČÚZK).

Souřadnice: pro přívodní řad se zjistí buď přímým zaměřením majetku, nebo umístěním
v digitalizované mapě. Souřadnice se uvedou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Příslušnost uváděného majetku k systému vodovodu:
a) samostatný ...................... zásobuje pouze část obce,
b) místní ...................... zásobuje více částí stejné obce,
c) skupinový ...................... zásobuje dvě nebo více obcí - jedná se o technicky
ucelené vodovodní zařízení, které dodává vodu odběratelům dvou nebo více obcí.

K bodu 2.
Vodní zdroj:
V případě dvou a více zdrojů se uvádí ten nejvýznamnější.

Kategorie surové vody:
Kategorie surové vody jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 13 k této vyhlášce. Uvádí
se aktuální kategorie jakosti k datu předávání vybraných údajů a to podle části 3. Pro
zdroje podzemní vody bez úpravy se kategorie neuvádí.

Identifikační číslo odběru vody:
Podle § 22 vodního zákona a podle právního předpisu upravujícího obsah vodní bilance.

K bodu 3.
Technologie úpravy vody - označí se základní technologie úpravy, typy úprav a používané
technologické postupy v úpravně vody:
a) bez úpravy - pouze hygienické zabezpečení vody, například volným chlorem, chlornanem
sodným nebo ÚV zářením,
b) jednostupňová úprava - například koagulační filtrace, pouze filtrace nebo pouze sorpce,
pouze iontová výměna, pouze jednostupňová membránová filtrace, pouze provzdušnění nebo
pouze úprava pH,
c) dvoustupňová úprava - například sedimentace, flotace nebo čiřič a následná filtrace,
nebo filtrace přes dva filtry v sérii; v případě existence více technologických linek
se uvede vybavení technologicky náročnější linky.

Projektovaná kapacita úpravny vody (průměrná) je udávána v množství vody, které může být
trvale dodáváno do sítě bez ohledu na limitující činitele mimo úpravnu vody. Není započítána
vlastní potřeba vody v úpravně.
V případě rekonstrukce a intenzifikace se uvádí časově poslední údaj.
Využitelná vydatnost zdrojů, z toho podzemní vody. Pokud není známa tato hodnota z čerpacích
pokusů, uvádí se údaj z vodoprávního rozhodnutí a to průměrný povolený odběr v l/s (pouze
u zdrojů bez úpravy).

K bodu 4.
Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije Metodický pokyn Ministerstva zemědělství
"pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové
evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací", který
vychází z oceňovací vyhlášky a doplňuje ji.

K bodu 6.
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.

K bodu 7.
Identifikátor změny údajů je přidělen na základě zápisu údajů o vodohospodářské infrastruktuře
do digitální technické mapy podle § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální
technické mapě kraje.

Příl.3

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:
PŘÍVÁDĚCÍ STOKA:              STOKOVÁ SÍŤ:
 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:
  A/ Název:
   Lokalizace přiváděcí stoky nebo stokové sítě - nepřímé určení přiváděcí stoky nebo 
   stokové sítě:
   Název části obce:          Kód části obce: 
   Název katastrálního území      Kód katastrálního území:
   lokalizace ČOV:
   Název příslušné obce:        Kód obce:
   Lokalizace přiváděcí stoky:       
   Souřadnice x, y (začátek stoky):   Kód katastrálního území konce
   Souřadnice x, y (konec stoky):    přiváděcí stoky:
 
  B/ Kanalizační stoka odkanalizuje:
   Katastrální území:          Počet:
   Názvy katastrálních území:      Kódy katastrálních území:
 
  C/ Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace: 
   samostatný     místní     skupinový
 
2. VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD (ČOV):
  A/ Do vodního recipientu bez čištění (volné výusti)
   Povolené množství k vypouštění:           tis. m3 /rok
   Počet volných výusti:
   Název vodního recipientu:
   Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:
 
  B/ Napojení stokové sítě na ČOV
   Název katastrálního území:              Kód katastrálního území:
   Identifikační číslo majetkové evidence příslušné ČOV:
   Identifikační číslo vypouštění odpadních vod z ČOV:
 
3. OBYVATELSTVO (POUZE PRO STOKOVOU SÍŤ):
  Počet obyvatel s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech:
  Počet obyvatel připojených na stokovou síť (odvedeno na ČOV):
  Počet obyvatel připojených na stokovou síť (do volných výustí):
 
4. TECHNICKÉ ÚDAJE:
  Kanalizační stoky v km
  Celková délka:
  Z toho v aktuálním roce obnoveno:
  Délka stokové sítě v km podle rozměrů a druhu materiálu:
  Kamenina:                do 300 mm: (plocha průtoku profilu)
  Beton:                 od 301 do 500 mm:
  Plasty:                 od 501 do 800 mm:
  Jiné:                  větší než 800 mm:
 
  4.1 Účelové zařazení stokové sítě:
    Jednotná       Oddílná splašková     Oddílná srážková      Ostatní
 
  4.2 Druh stokové sítě:
    Gravitační              Tlaková             Podtlaková
 
  4.3 Objekty na stokové síti:
    Dešťové nádrže: ........... počet   Celkový objem ...... m3    
    Kanalizační přípojky: ..... počet 
    Odlehčovací komory: ....... počet 
    Čerpací stanice: .......... počet
 
  4.4 Odlehčovací komory:
I-------I--------------------------------------I-----------------------------------I
I Řádek I  Lokalizace odlehčovací komory   I       Poměr rědění     I 
I    I Místo přítoku do odlehčovací komory: I                  I 
I-------I-------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I    I  souřadnice x  I  souřadnice y  I  projektovaný I  skutečný   I
I    I          I         I  (povolený)  I         I 
I-------I-------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I 1   I          I         I         I         I
I-------I-------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I 2   I          I         I         I         I  
I-------I-------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I 3   I          I         I         I         I
I-------I-------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I ...  I          I         I         I         I 
I-------I-------------------I------------------I-----------------I-----------------I
 
5. EKONOMICKÉ ÚDAJE:
  Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně v tis. Kč:
 
6. VLASTNÍK KANALIZACE:
  Podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
 
7. VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:
  Název a sídlo vodoprávního úřadu:
  Číslo vodoprávního úřadu:
 
8. IDENTIFIKÁTOR ZMĚNY ÚDAJŮ V DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPĚ:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
Datum zpracování:            Jméno a příjmení zpracovatele:            
                    Telefon zpracovatele:                
Místo zpracování:            Zaměstnavatel zpracovatele, je-li odlišný od 
                    vlastníka stavby pro úpravu vody:          
---------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Identifikačním číslem majetkové evidence přiváděči stoky nebo stokové sítě je číslo přidělené
v Informačním systému vodovodů a kanalizací.

K bodu 1.
Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.
Kódy (čísla): základní územní jednotky, části obce, katastrálního území - označení podle
číselníků Českého statistického úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Souřadnice: zjištění pro přiváděcí stoku se provede buď přímým zaměřením majetku nebo podle
umístění v digitalizované mapě. Souřadnice se uvedou v souřadnicovém systému S- JTSK.
Stoková síť odkanalizuje: uvedou se všechna odkanalizovaná katastrální území touto stokovou
sítí.

Příslušnost k systému kanalizace:
a) samostatný ...................... odkanalizována pouze část obce,
b) místní ...................... odkanalizováno více částí stejné obce,
c) skupinový ...................... odkanalizovány dvě nebo více obcí.

K bodu 2.
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:
Podle § 22 vodního zákona a podle jeho prováděcího právního předpisu.

Identifikační číslo čistírny odpadních vod:
Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace čistírny odpadních vod - IČO
vlastníka - znak pro čistírnu odpadních vod.

K bodu 3.
Počet obyvatel se uvádí pouze pro stokovou síť. V případě existence více evidovaných
stokových sítí v lokalitě (obec, část obce) se uvádí počet obyvatel příslušných pouze pro
evidovanou stokovou síť, nikoliv celkový počet obyvatel celé lokality.

K bodu 4.
Pro profil kruhový se použije uvedený průměr "d", pro vejčitý, tlamový a jiný se použije
uvedená průtočná plocha.

Ke každé odlehčovací komoře se souřadnice uvedou v souřadnicovém systému S-JTSK a uvedou se
poměry ředění. Poměr ředění projektovaný (povolený) - uvede se hodnota uvedená ve stavebním
nebo kolaudačním rozhodnutí, případně hodnota vycházející z odpovídající projektové
dokumentace. Není-li jiný údaj k dispozici, uvede se hodnota ze schváleného kanalizačního
řádu.

Poměr ředění skutečný - uvede se poměr ředění na základě posouzení v souladu s § 19 odst. 8.
Nové posouzení se provede v případě změny skutečností, které mají vliv na stávající
odlehčovací komory a může dojít ke změně skutečné, respektive garantované hodnoty např.
podle Generelu odvodnění.

K bodu 5.
Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije Metodický pokyn Ministerstva zemědělství
"pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové
evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací".

K bodu 7.
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.

K bodu 8.
Identifikátor změny údajů je přidělen na základě zápisu údajů o vodohospodářské
infrastruktuře do digitální technické mapy podle § 2 odst. 1 písm. g)
vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

Příl.4

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD:
      
1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:               

A/ Název
  Lokalizace čistírny odpadních vod - Nepřímé určení polohy čistírny odpadních vod:
  Název části obce:            Kód části obce:
  Název katastrálního území:        Kód katastrálního území:
  Název příslušné obce:          Kód obce:
  Souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV 
  Souřadnice x, y:  
B/ Čistírna odpadních vod určena pro:
  Katastrální území:            Počet:
  Názvy katastrálních území:        Kódy katastrálních území:

C/ Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:
  samostatný     místní     skupinový

2) VYPOUŠTĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO VODNÍHO RECIPIENTU:
  Název vodního recipientu:
  Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

3) OBYVATELSTVO:
  Počet obyvatel s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných
  na čistírnu odpadních vod:
  Počet obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod: 
  Počet ekvivalentních obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod: 

4) TECHNICKÉ ÚDAJE:              

  Projektové parametry:  Projektovaná kapacita:    m3 /den (Qd)
              Projektovaná kapacita:    kg BSK5/den
              Projektovaná kapacita:    ekvivalentní obyvatelé


  Stupeň čištění odpadní vody 

  Mechanický (bez dalšího stupně)    Mechanicko - biologické   Dočištění
  Další funkce čištění odpadní vody
  Eliminace dusíku           Eliminace fosforu      Jiné

  Kalové hospodářství: 
           
  Stabilizace kalu:
  aerobní                anaerobní          žádná

  Odvodnění kalu:   
  strojní                gravitační          žádné

  Úprava kalu:             slovně    

  Plynové hospodářství:         slovně  


5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:              

  Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně 
  v tis. Kč:

6) VLASTNÍK ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:         

  Viz příloha č. 1

7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:              

  Název a sídlo vodoprávního úřadu:           
  Číslo vodoprávního úřadu:
 
8) IDENTIFIKÁTOR ZMĚNY ÚDAJŮ V DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPĚ: 
 

------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:      Jméno a příjmení zpracovatele:
               Telefon: zpracovatele:
Místo zpracování:      Zaměstnavatel zpracovatele, 
               je-li odlišný od vlastníka čistírny
               odpadních vod:
------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod:
Číslo přidělené v Informačním systému vodovodů a kanalizací.


K bodu 1)
Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.
Kódy (čísla) základní územní jednotky, části obce, katastrálního území:
označení podle číselníků Českého statistického úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Příslušnost k systému kanalizace:
Samostatný ................... čistí odpadní vody z části obce
Místní ....................... čistí odpadní vody z více částí stejné obce
Skupinový .................... čistí odpadní vody z dvou nebo více obcí

K bodu 2)
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:
Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a jeho prováděcí
vyhlášky č. 431/2001 Sb.

K bodu3)
Ekvivalentní obyvatel: viz. § 16 písm. e)
Výchozím základem pro výpočet počtu připojených ekvivalentních obyvatel je roční bilance na přítoku
do ČOV v hodnotě BSK5 (t/rok) a produkce znečištění 60 g BSK5 na 1 obyvatele/den.

K bodu4)
Projektovaná kapacita m3 /den (Qd) je udávána v množství odpadní vody, které může být trvale čištěné
a to s ohledem na nejméně dimenzovaný stupeň (např. biologická část). V případě rekonstrukce a
intenzifikace se uvádí časově poslední údaj.
Počet ekvivalentních obyvatel: jedná se o údaj z projektu poslední realizované stavby nebo jakýchkoliv
úprav ovlivňujících uváděný údaj.

Dočištění: rozumí se dočištění vody z mechanicko biologické ČOV na III. stupni čištění (terciární
čištění odpadních vod).
Terciárním čištěním jako technologii dočišťování se rozumí zpracování odtoků z mechanicko-biologických
čistíren za účelem snížení zbytkového chemického a mikrobiologického znečištění, případně i
nerozpuštěných látek. Do technologie dočišťování se řadí dodatečné způsoby čištění umožňující vyšší
stupeň čištění, kterého nelze dosáhnout primárním a sekundárním čištěním (tj. mechanicko-biologickým).
Jedná se např. o dočišťovací stabilizační nádrž, filtraci přes písek nebo membrány, adsorpci na různých
materiálech.
Vyplnění pole "odstraňování (eliminace) "N", "P", "jiné" je pouze upřesněním základních 3 typů čištění
o další funkce čištění a neznamená vždy, že se jedná o terciární čištění.

K bodu 5)
Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o
oceňování (oceňovací vyhláška) nebo Metodický pokyn Ministerstva zemědělství "pro orientační ukazatele
výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro
Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací", který z uvedené vyhlášky vychází a doplňuje ji.

K bodu 7)
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.
K bodu 8)
Identifikátor změny údajů je přidělen na základě zápisu údajů o vodohospodářské
infrastruktuře do digitální technické mapy podle § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky
č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě.

Příl.5

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:
 
PŘIVÁDĚCÍ ŘAD (PŘ):
 
ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ (RVS):
 
1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
 
Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek
z jednotlivých rozvodných vodovodních sítí nebo přiváděcích řadů).
 
U rozhodující sítě se uvede i její název.
 
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I         Identifikační číslo majetkové evidence         I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  1  I V 1. řádku rozhodující síť (ta s nejvyšší reprodukční pořizovací cenou) I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  2  I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  3  I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  4  I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I ... I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
 
2) OBYVATELSTVO * pouze pro RVS:
  Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:
  Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech:
 
3) BILANČNÍ ÚDAJE V tis. m3 /rok *
  3.1 Voda vyrobená určená k realizaci:
    Voda převzatá:
    Voda předaná:
 
  3.2 Voda fakturovaná pitná přímým odběratelům celkem * pouze pro RVS: 
    Z toho:  pro domácnost:
         pro ostatní:
 
  3.3 Voda nefakturovaná *
    Z toho:  ztráty vody z vodovodu:
         vlastní spotřeba vody: 
         ostatní nefakturovaná voda:
 
    Ztráty vody na 1 km přepočtené délky vodovodního řadu:       l/km/den
    Procento ztrát vody z vodovodu:                     %
 
4) EKONOMICKÉ ÚDAJE:
  Jednotkové náklady na přiváděcí řad:                       Kč/m3 
  Jednotkové náklady na vodovodní síti:                      Kč/m3 
  Poruchy a havárie na rozvodné vodovodní síti a přiváděcích vodovodních řadech:  počet:
 
 
 
5) ÚDAJE O JAKOSTI VODY V ROZVODNÉ VODOVODNÍ SÍTI:
  Název rozhodující části obce:
  Název obce:
  Katastrální území lokalizace rozvodné vodovodní sítě:
 
I---------------------------I---------I---------I-----------I-----------I
I Sloupec číslo       I  1  I  2  I   3   I   4   I
I---------------------------I---------I---------I-----------I-----------I
I Vzorky na mikrobiologické I     I     I      I      I
I a biologické rozbory   I     I     I      I      I
I---------------------------I---------I---------I-----------I-----------I
I Vzorky na fyzikálně    I     I     I      I      I
I chemické rozbory     I     I     I      I      I
I---------------------------I---------I---------I-----------I-----------I
 
Sloupec č.:
1  Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně kráceného podle
  vyhlášky č. 252/2004 Sb.
2  Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *
  (MH, NMH).
3  Procento vzorků s překročenými limity * (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků.
4  Procento vzorků s překročenými limity * (NMH) z počtu odebraných vzorků.
 
*  Limity podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
 
----------------------------------------------------------------------
Celkový počet kontrolních míst na sítích:
 
6) VLASTNÍK:
 
Viz příloha č. 1 k této vyhlášce
 
7) PROVOZOVATEL:
  A/ Fyzická osoba:
   a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
   b) datum narození:
   c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
   d) adresa sídla nebo místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, číslo popisné,
     číslo orientační):
 
  B/ Právnická osoba:
   a) název, popřípadě obchodní firma:
   b) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
   c) adresa sídla (PSČ, obec, číslo popisné, číslo orientační):
 
  C/ Spojení:
   telefon:      fax:
   e-mail:
 
  D/ Povolení k provozování vydané na předmětný majetek:
   a) vydané krajským úřadem:
   b) číslo jednací:
   c) ze dne:
 
8) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:
  Název a sídlo vodoprávního úřadu:
  Kód vodoprávního úřadu:
 
----------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:        Jméno a příjmení zpracovatele:
                Telefon zpracovatele:      
Místo zpracování:        Zaměstnavatel zpracovatele,
                je-li odlišný od vlastníka vodovodu:
----------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

Údaje se vyplňují za evidovaný funkční, to je provozní celek složený z jedné nebo více rozvodných
vodovodních sítí.
Jako první se uvede vždy rozhodující rozvodná vodovodní síť (tj. s nejvyšší vypočítanou pořizovací
cenou ve VUME - 5) ekonomické údaje.

Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v prvním
řádku bodu 1) základních údajů této přílohy doplněné o IČO osoby provozovatele.

K bodu 1)
Identifikační číslo majetkové evidence:
Podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Na první řádek se uvede identifikační číslo rozhodující rozvodné
vodovodní sítě.

K bodu 2)
Počet osob: je automaticky přenášen a sčítán na základě údajů vybraných rozvodných vodovodních
sítí (RVS) z jejich majetkové evidence, to je z přílohy č. 1.

K bodu 3)
Bilanční údaje:
Voda vyrobená a určená k realizaci:
Uvádí se množství vyrobené vody ve vlastních stavbách pro úpravu vody po připočtení množství vody
převzaté od jiného provozovatele vodovodu, případně od jiných organizací a po odečtení množství
vody předané jinému provozovateli vodovodu.
V případě, že do provozovaného celku je dodávána voda z více úpraven (např. skupinové vodovody),
vyplní se množství vody dodávané do této lokality včetně rozlišení vody předané a převzaté.
Voda převzatá: Uvádí se množství pitné vody převzaté provozovatelem vodovodu od jiného provozovatele
vodovodu, popřípadě i od jiných subjektů.
Voda předaná: Uvádí se množství pitné vody předané jinému provozovateli vodovodu.
Voda fakturovaná: Uvádí se množství vody dodané resp. odvedené v daném roce, i když je fakturováno až
v roce následujícím nebo není fakturováno vůbec.
Voda fakturovaná pitná: Ukazatel zahrnuje množství vody fakturované přímým odběratelům. Kde je osazen
vodoměr, měří se množství odpočtem vodoměru, kde není, určí se množství fakturované vody výpočtem
pomocí směrných čísel potřeby vody nebo jiným způsobem podle této vyhlášky.
Voda fakturována pro domácnosti: zahrnuje dodané množství vody fyzickým osobám trvale využívajícím
vodovod, a jimž pitná voda slouží k uspokojování jejich osobní potřeby (včetně přípravy teplé vody).
Dále se zahrnuje spotřeba pro mateřské školy, jesle, školy všech typů, mimoškolská zařízení pro děti,
sociální ústavy (domovy důchodců, dětské domovy apod.), úřady, internáty, učňovské domovy, studentské
koleje, centrální příprava teplé vody pro domácnosti a další výše uvedené.
Voda fakturována pro ostatní: zahrnuje množství vody dodané pro výrobní potřebu průmyslové a jiné
produkce, pro účely zemědělské výroby a dále vodu pro zařízení občanské a technické vybavenosti
v souvislosti s bydlením (např. obchody, zařízení občanské a technické vybavenosti v souvislosti
s bydlením, kulturní a sportovní zařízení, drobné sportovní zařízení, drobné podnikání, nemocnice,
služby, lázně, kropení veřejné zeleně a komunikací) a ostatní nezařaditelné činnosti pod domácnosti.
Vlastní spotřeba vody:
Jde o množství vody využité provozovatelem například pro potřebu provozu k proplachování
vodovodních řadů, mytí akumulací, kanalizačních stok, voda spotřebovaná v provozních střediscích.
Ztráty vody z vodovodu: Vykazují se jako objem vody nefakturované, snížený o vlastní spotřebu
a ostatní vodu nefakturovanou. Jedná se o ztráty vody způsobené únikem v důsledku netěsnosti spojů
potrubí nebo armatur a účelně nevyužité za provozu vodárenských objektů při jejich obsluze, údržbě,
poruchách a opravách a množství vody odebrané, ale nezjištěné, například neoprávněným odběrem vody,
nepřesností měření vodoměrů, vyššími odběry, než odpovídají fakturaci podle ročních směrných čísel,
a provozovatelem nezaregistrované.
Procento ztrát vody z vodovodu: Uvádí se podíl mezi množstvím ztrát vody a vody vyrobené určené
k realizaci.
Ztráty vody na 1 km přepočtené délky vodovodního řadu: Vykazují se jako objem ztrát vody v l na
1 km přepočtené délky potrubí na profil DN 150 za den, tedy objem vody bez vlastní spotřeby
a ostatní nefakturované vody.
Voda nefakturovaná: Jedná se o rozdíl množství vody vyrobené k realizaci a vody fakturované.
Zahrnuje především ztráty vody i vlastní spotřebu a ostatní vodu nefakturovanou.

Ostatní nefakturovaná voda: Uvádí se množství vody sloužící jiným potřebám, pokud toto množství vody
není provozovateli hrazeno. Jde např. o vodu sloužící k požárním účelům apod.
V případě, že nelze z technického hlediska sledovat množství vody odděleně za přiváděcí řady a rozvodnou vodovodní síť, vypočtou se bilanční údaje poměrem k přepočtené délce vodovodního řadu.

K bodu 4)
Ekonomické údaje:
Jednotkové náklady uvedené v řádku 11 přílohy č. 19 k této vyhlášce nezahrnují náklady spojené se
zdroji a úpravou vody. Od celkových jednotkových nákladů se tedy odečtou náklady na zdroje a úpravu
vody z formulářů C přílohy č. 19a k této vyhlášce. Je možné použít i jednotkové náklady přímo
z formuláře D přílohy č. 19a k této vyhlášce.
V případě, že nelze z technického hlediska sledovat množství vody odděleně za přiváděcí řady a
rozvodnou vodovodní síť, vypočtou se ekonomické údaje poměrem k přepočtené délce vodovodního řadu.
V případech jednotné ceny pro vodné v rámci provozní jednotky nebo více provozních jednotek budou
uváděny stejné jednotkové náklady u všech prvků vodovodní sítě a přiváděcích řadů (evidenčních čísel
provozní evidence vodovodních sítí a přiváděcích řadů).
Cena pro vodné bez DPH je cenou realizovanou v daném místě spotřeby.
Havárie vodovodu je neočekávaná, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově
ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s částečným
fyzickým opotřebením nebo poškozením vodovodu, vedoucí ke stavu ohrožení plynulého a bezpečného
provozování vodovodu nebo k následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo
majetku, přičemž za havárii se také považují případy závažného zhoršení jakosti dodávané pitné vody.
Havárie vodovodu je důvodem pro přerušení a omezení dodávky pitné vody. Pro účely vykazování provozní
evidence vodovodních řadů se za havárii vodovodu nepovažuje havárie vodovodní přípojky vyjma odbočení
s uzávěrem vodovodní přípojky, které je součástí vodovodu.
Porucha vodovodu je neočekávaná událost způsobená zejména zhoršením technického stavu či funkčnosti
vodohospodářské infrastruktury, následkem které dochází k omezení schopnosti vodovodu plnit požadovanou
funkci. Za poruchu vodovodu se nepovažuje omezení nebo přerušení dodávky vody z důvodu dočasného
přerušení dodávky elektrické energie. Pro účely vykazování provozní evidence vodovodních řadů se
za poruchu vodovodu nepovažují poruchy na vodovodních přípojkách.
Poruchy a havárie jsou podle skutečnosti uváděny k jednotlivým prvkům vodovodní sítě a přiváděcích řadů
uvedeným v provozní evidenci.

K bodu 5)
Údaje o jakosti vody v rozvodné vodovodní síti:

Vyplňují se pro funkční celek vykazované rozvodné vodovodní sítě jako součet rozborů ze všech uvedených
RVS (bod 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE této přílohy). V případě, že byl proveden pouze mikrobiologický nebo biologický
rozbor, uvádí se do tabulky jako 1 vzorek. Vzorek, ve kterém bylo zjištěno překročení limitu, se nenahrazuje
výsledkem opakovaného rozboru. Opakovaný vzorek (má obvykle nižší rozsah než krácený rozbor) i původní vzorek
se uvádí do počtu rozborů.

K bodu 6)
Vlastník
Uvede se vlastník rozhodujícího majetku, jehož majetek je provozován a je uveden v bodě 1) základních údajů
této přílohy.

K bodu 8)
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.

Příl.6

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY NEBO STAVBA K JÍMÁNÍ VODY
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:
  
S TECHNOLOGIÍ PRO ÚPRAVU VODY :     BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY :                                   
      
(ÚPRAVNA VODY)              (DEZINFEKCE VODY)

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek podle této přílohy:


+-------+-----------------------------------------+
| Řádek | Identifikační číslo majetkové evidence |
+-------+-----------------------------------------+
|    |                     |
+-------+-----------------------------------------+

2) BILANČNÍ ÚDAJE:  tis. m3 /rok
  Voda vyrobená celkem:
  Ze zdrojů surové vody:

  Povrchová:              Voda technologická:   
  Podzemní:              Kaly z úpravny vody:  t sušiny/rok
  Infiltrace:
  
  Identifikační číslo odběru povrchové vody:
  Identifikační číslo odběru podzemní vody:


3) EKONOMICKÉ ÚDAJE:  
  Jednotkové náklady na 1m3 vyrobené vody:  Kč/m3 
  Spotřeba elektrické energie:   MW/rok

 

4) ÚDAJE O JAKOSTI VYROBENÉ VODY:  
  Název stavby pro úpravu vody:

+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| Sloupec číslo       |  1  |  2  |   3   |   4   |
+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| Vzorky na mikrobiologické |     |     |      |      | 
| a biologické rozbory   |     |     |      |      |    
+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
| Vzorky na fyzikálně    |     |     |      |      | 
| chemické rozbory     |     |     |      |      |  
+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+

Sloupec č.:
1  Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně kráceného podle tabulky č. 2 
  přílohy č. 9). 
2  Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH,NMH).
3  Procento vzorků s překročenými limity * (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků.
4  Procento vzorků s překročenými limity * (NMH ) z počtu odebraných vzorků.

*  Limity podle zvláštního právního předpisu - vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počet dnů sledovaného období:
V případě, že byl proveden pouze mikrobiologický nebo biologický rozbor, uvádí se jako 1 vzorek. 
Vzorek, ve kterém bylo zjištěno překročení limitu, se nenahrazuje výsledkem opakovaného rozboru.
Opakovaný vzorek (má obvykle nižší rozsah než monitorovací) i původní vzorek se uvádí do počtu rozborů.
 
5) VLASTNÍK:
Viz příloha č. 1           

6) PROVOZOVATEL:              
Viz příloha č. 5
  
7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:              
Název a sídlo vodoprávního úřadu:      obec:
Číslo vodoprávního úřadu:

----------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:        Jméno a příjmení zpracovatele:
                Telefon: zpracovatele:
Místo zpracování:        Zaměstnavatel zpracovatele, 
                je-li odlišný od vlastníka stavby
                pro úpravu vody:
----------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:
Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v bodě 1) základních údajů
této přílohy doplněné o IČO provozovatele.

K bodu 1)
Identifikační číslo majetkové evidence:
Podle přílohy č. 2 této vyhlášky.

K bodu 2)
Bilanční údaje:

Voda vyrobená celkem (ve vlastní stavbě pro úpravu vody): Ukazatel zahrnuje celkové množství vody
vyrobené ve vlastním vodohospodářském zařízení a dodávané do sítě včetně vody nefakturované, ztráty
vody v trubní síti, vlastní potřeby vody a ostatní nefakturované vody.

Voda technologická: Zahrnuje množství vody potřebné pro technologické účely výroby vody v evidované
stavbě, např. pro odkalování studní, násosek, nádrží v úpravnách vody, praní filtrů. Nezahrnuje se
do vody vyrobené.

Identifikační číslo odběru vody:
Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a jeho prováděcí
vyhlášky č. 431/2001 Sb.


K bodu 3)
Jednotkové náklady (na 1m3) vyrobené vody: ukazatel zahrnuje jednotkové náklady uvedené
v řádku 11 přílohy č. 19 k této vyhlášce, které se týkají pouze její výroby a nikoliv dopravy. Jedná
se o údaj z formuláře C podle přílohy č. 19a k této vyhlášce.


K bodu 7)
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.

Příl.7

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:
 
PŘIVÁDĚCÍ STOKA:
STOKOVÁ SÍŤ (používaný název):
 
1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
 
Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek).
U rozhodující sítě se uvede i její název:
 
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I         Identifikační číslo majetkové evidence         I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  1  I V 1. řádku rozhodující síť (ta s nejvyšší aktuální pořizovací cenou)  I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  2  I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  3  I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I  4  I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
I ... I                                     I
I-------I-------------------------------------------------------------------------I
 
2) OBYVATELSTVO pouze pro stokovou síť:
 
  Počet osob s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech:
  Počet osob připojených stokovou sítí na čistírnu odpadních vod (ČOV):
  Počet osob připojených stokovou sítí do volných výustí:
 
3) NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD (ČOV):
  Identifikační číslo majetkové evidence ČOV, na kterou je stoková síť napojena:
  Identifikační číslo vypouštění odpadních vod z příslušné ČOV:
4) BILANČNÍ ÚDAJE:  tis. m3 
  Vypouštěné odpadní vody fakturované do stokové sítě celkem:
  Z toho:
  Domácnosti (splaškové):
  Ostatní:
  Srážková voda fakturovaná:
  Odpadní voda předaná:
  Odpadní voda převzatá:
  Z vypouštěných odpadních vod fakturovaných:
  Odpadní vody vypouštěné stokovou sítí přímo do vodního recipientu (volné výusti):
  Odpadní vody odvedené stokovou sítí na ČOV:
 
  Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných vyústí celkem v t/rok: (přímo do vodního recipientu)
  BSK5:           Nerozpuštěné látky:    CHSKCr:
  Dusík amoniakální:    Dusík celkový:       Fosfor celkový:
 
  V odůvodněných případech:
  RAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny):
  Rtuť:                   Kadmium:
 
  Identifikační čísla vypouštění odpadních vod z jednotlivých volných výustí:
 
5) EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE:
 
  Jednotkové náklady na přiváděcí stoku:                Kč/m3 
  Jednotkové náklady na kanalizační síti:                Kč/m3 
  Poruchy a havárie na kanalizační síti a přiváděcí kanalizační stoce: počet
 
 
6) ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Z VOLNÝCH VÝUSTÍ:
 
  Název rozhodující části obce:
  Název obce:
  Katastrální území lokalizace stokové sítě:
 
I---------------------I----------------I----------------I-----------------I
I Identifikační číslo I Počet     I Počet vzorků  I Procento vzorků I
I majetkové evidence I analyzovaných I nevyhovujících I nevyhovujících I
I           I vzorků odpadní I za rok tj.   I za rok tj.   I
I           I vody za rok  I přesahující  I přesahující   I
I           I ze všech    I hodnotu p   I hodnotu p    I
I           I volných výusti I minimálně   I minimálně    I
I           I celkem     I v 1 ukazateli I v 1 ukazateli  I
I---------------------I----------------I----------------I-----------------I
I           I        I        I         I
I---------------------I----------------I----------------I-----------------I
 
Počet volných výusti do vodního recipientu:
 
7) VLASTNÍK:
  Viz příloha č. 1 k této vyhlášce
 
8) PROVOZOVATEL:
  Viz příloha č. 5 k této vyhlášce
 
9) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:
  Název a sídlo vodoprávního úřadu:
  Kód vodoprávního úřadu:
 
-------------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:        Jméno a příjmení zpracovatele:
                Telefon zpracovatele:
Místo zpracování:        Zaměstnavatel zpracovatele, je-li
                odlišný od vlastníka kanalizačních stok: 
-------------------------------------------------------------------------


Vysvětlivky:

Údaje se vyplňují za evidovaný funkční, to je provozní celek složený z jedné nebo více stokových sítí.
Jako první se uvede vždy rozhodující stoková síť nebo přiváděcí stoka s nejvyšší vypočítanou
pořizovací cenou ve VUME KAN - 5) ekonomické údaje.

Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v prvním řádku
bodu 1) základních údajů této přílohy doplněné o IČO osoby provozovatele.

K bodu 1)
Identifikační číslo majetkové evidence:
Podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. Na první řádek se uvede identifikační číslo rozhodujícího majetku.

K bodu 3)
Identifikační číslo čistírny odpadních vod:
Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace čistírny odpadních vod - IČO vlastníka -
znak pro čistírnu odpadních vod.

Č.j. povolení k vypouštění odpadních vod:
Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).
Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do (datum ukončení platnosti):


K bodu 4)
Bilanční údaje:
Vypouštěné odpadní vody fakturované do stokové sítě celkem:
Zahrnuje se celkové množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných přímým odběratelům (bez
chladících vod, vody pro klimatizační zařízení, vody srážkové nefakturované a vody balastní), které
se vypouští kanalizacemi přímo do povrchových vod (volné výusti) nebo které jsou odvedeny na čistírnu
odpadních vod.

Uvádí se množství vypouštěných odpadních vod v daném roce, i když je fakturováno až v roce následujícím nebo není fakturováno vůbec.

Kde je osazen vodoměr, určí se množství vypouštěné odpadní vody odpočtem vodoměru na pitnou vodu,
případně přímým měřením odtoku. Kde vodoměr není, postupuje se podle § 29, 30 a 31. Měření
odváděných odpadních vod je uvedeno v § 19 zákona.

Voda odpadní fakturovaná pro domácnosti (splašková):
Zahrnuje produkované odpadní vody uvedené ve vysvětlivce v příloze č. 5 k této vyhlášce k bodu 3.

Další rozdělení typu vod je shodné podle přílohy č. 5 k této vyhlášce k bodu 3).

Voda srážková fakturovaná podle § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných vyústí celkem v t/rok (přímo do vodního recipientu):
Výpočet průměrných koncentrací se provádí aritmetickým průměrem ze všech výsledků rozborů odpadních vod.
Roční objem vypouštěných odpadních vod se zjistí měřením (lze postupovat podle § 4 nařízení vlády
č. 143/2012 Sb.). Pokud nelze měřit objem vypouštěných odpadních vod s dostatečnou věrohodností, lze
určit roční množství znečištění teoretickým výpočtem. Znečištění v t/rok se vypočte: průměrná roční
koncentrace násobena ročním objemem vypouštěných odpadních vod a to v příslušných jednotkách.
Uvedené výpočty jsou shodné s postupem uplatňovaným při hlášení prostřednictvím integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

K bodu 5)
Ekonomické a technické údaje:
Jednotkové náklady nezahrnují náklady spojené s čištěním odpadních vod. Od celkových jednotkových
nákladů se tedy odečtou náklady na čištění odpadních vod z formulářů F přílohy č. 19a k této
vyhlášce.
Je možné použít i jednotkové náklady přímo z formuláře E - doprava odpadních vod podle přílohy č. 19a
k této vyhlášce.
V případě, že nelze z technického hlediska sledovat množství vody odděleně za přiváděcí kanalizační
stoku a stokovou síť, vypočtou se ekonomické údaje poměrem k délce kanalizačních stok.
V případech jednotné ceny pro stočné v rámci provozní jednotky nebo více provozních jednotek budou
uváděny stejné jednotkové náklady u všech prvků stokové sítě a přiváděcích kanalizačních stok
(evidenčních čísel provozní evidence stokových sítí a přiváděcích stok).
Cena pro stočné je bez DPH v místě produkce odpadních vod.
Havárie kanalizace je neočekávaná, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově
ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s částečným
fyzickým opotřebením nebo poškozením kanalizace, vedoucí ke stavu ohrožení plynulého a bezpečného
provozování kanalizace nebo k následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo
majetku, přičemž za havárii se také považují případy mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod. Havárie kanalizace je důvodem pro přerušení omezení odvádění a čištění odpadních vod.
Pro účely vykazování provozní evidence kanalizačních stok se za havárii kanalizace nepovažuje havárie
kanalizační přípojky.
Poruchou kanalizace je neočekávaná událost způsobená zejména zhoršením technického stavu či
funkčnosti vodohospodářské infrastruktury, následkem které dochází k omezení schopnosti kanalizace
plnit požadovanou funkci. Za poruchu kanalizace se nepovažuje omezení nebo přerušení odvádění
odpadních vod z důvodu dočasného přerušení dodávky elektrické energie. Pro účely vykazování provozní
evidence kanalizačních stok se za poruchu kanalizace nepovažují poruchy na kanalizačních přípojkách.
Poruchy a havárie jsou podle skutečnosti uváděny k jednotlivým prvkům stokové sítě a přiváděcích stok
uvedeným v provozní evidenci.


K bodu 6)
Údaje o jakosti vypouštěné odpadní vody volnými výustěmi:
Vyplní se jako součet provedených rozborů pro všechny volné výusti vykazovaného funkčního celku
stokové sítě.
p ... přípustná hodnota koncentrace z rozborů směsných vzorků vypouštěných odpadních vod podle
nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech.
Analyzovaný vzorek ... směsné vzorky podle nařízení vlády 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 7)
Vlastník
Uvede se vlastník rozhodujícího majetku, jehož majetek je provozován a je uveden v bodu 1) základních
údajů této přílohy.

K bodu 9)
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.

Příl.8

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:
      
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD:

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:              

  Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek podle této přílohy:

+-------+--------------------------------------------------+
| Řádek | Identifikační číslo majetkové evidence     |
+-------+--------------------------------------------------+
|    |                         |
+-------+--------------------------------------------------+

2) OBYVATELSTVO:              
  Počet obyvatel s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na   
  čistírnu odpadních vod:
  Počet obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:
  Počet ekvivalentních obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:
 
3) BILANČNÍ ÚDAJE:  v tis. m3   
  Množství čištěných odpadních vod celkem (včetně srážkových, chladících, vod pro 
  klimatizační zařízení a vod balastních):

  z toho: domácnosti (splaškové):   
      průmysl:   
      zemědělství a ostatní:
      srážková fakturovaná: 
      Odpadní voda předaná:
      Odpadní voda převzatá:
        
  z toho: pouze mechanicky:
      mechanicko - biologicky:  
      technologií dočišťování (terciární):
 

Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do vodního recipientu za rok:

Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV (t/rok)

BSK5:            Nerozpuštěné látky:   CHSK9:
Dusík amoniakální:      Dusík celkový:      Fosfor celkový:

RAS (rozpuštěné anorganické soli):     AOX (adsobovatelné organické halogeny):     
Rtuť:            Kadmium:

Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok)

BSK5:            Nerozpuštěné látky:   CHSKCr:
Dusík amoniakální:      Dusík celkový:      Fosfor celkový:
RAS (rozpuštěné anorganické soli):     AOX (adsobovatelné organické halogeny):     
Rtuť:            Kadmium:
Identifikační číslo vypouštění odpadní vody:

Využití a zneškodnění kalu (v t sušiny /rok)

přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:
kompostování:  
skládkování: 
spalování:   
rekultivace:
převoz do jiné ČOV ke zpracování:
 
4) EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE:
  Jednotkové náklady na čištění odpadních vod uvedené ČOV      Kč/m3 
  Spotřeba elektrické energie:                    MWh/rok
 

5) ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY:      
  Název čistírny odpadních vod:

Identifikační číslo majetkové evidence Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok Počet vzorků nevyhovujících za rok tj. přesahující hodnotu p minimálně v 1 ukazateli
Procento vzorků nevyhovujících za rok tj. přesahující hodnotu p minimálně v 1 ukazateli
------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifikační číslo  Počet       Počet vzorků         Procento vzorků
majetkové evidence   analyzovaných   nevyhovujících za rok,    nevyhovujících za rok,
            vzorků odpadní  tj. přesahující hodnotu    tj. přesahující hodnotu
            vody za rok    p minimálně v 1 ukazateli   p minimálně v 1 ukazateli
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------


6) VLASTNÍK:                 
  Viz příloha č. 1

7) PROVOZOVATEL:              
  Viz příloha č. 5
  

8) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:              
  Název a sídlo vodoprávního úřadu:      obec:
  Číslo vodoprávního úřadu:

--------------------------------------------------------------------
Datum zpracování:        Jméno a příjmení zpracovatele:
                Telefon: zpracovatele:
Místo zpracování:        Zaměstnavatel zpracovatele, 
                je-li odlišný od vlastníka čistírny
                odpadních vod:
--------------------------------------------------------------------Vysvětlivky:

Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v bodě1)
základních údajů této přílohy doplněné o IČO provozovatele.

K bodu 1)
Identifikační číslo majetkové evidence:
Podle přílohy č. 4 této vyhlášky.
K bodu 3)
Bilanční údaje:
Množství čištěných odpadních vod: Uvádí se celkové množství všech odpadních vod čištěných v čistírně
odpadních vod. Není rozhodující, zda veškeré množství odpadních vod prošlo všemi stupni čištění. Pokud
jsou na čistírnu přiváděny též srážkové vody, pak se jejich množství započítává jen v tom případě, pokud
projdou alespoň mechanickým stupněm. Pro rozlišení (pouze mechanicky, mechanicko-biologicky, dočištění)
se uvádí množství odpadních vod, které prošlo uvedeným stupněm jakožto konečným stupněm čištění.
Do množství čištěných vod se nezapočítává voda oddělená v odlehčovacích komorách a podobných zařízeních
před vtokem do ČOV.

Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do vodního recipientu: Celkové množství vody vypouštěné do
povrchových vod (včetně vody chladící, pro klimatizační zařízení, vody zvláštní, vody srážkové a balastní).

Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV a znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok):
Výpočet průměrných koncentrací se provádí ze všech výsledků rozborů aritmetickým průměrem odpadních vod.
Roční objem vypouštěných odpadních vod se zjistí měřením. V případě, že není instalováno měřidlo, stanoví
se objem odpadních vod na základě jednorázových měření. Jednorázová měření se provedou při průměrných
podmínkách průtoku s vyloučením výsledků naměřených hodnot při dlouhotrvajících deštích nebo bezprostředně
po nich. Výpočet množství vypouštěných odpadních vod bez měření se provede podle § 30 vyhlášky. Znečištění
v t/rok se vypočte: průměrná roční koncentrace násobena ročním objemem vypouštěných odpadních vod a to
v příslušných jednotkách.
Uvedené výpočty jsou shodné s postupem uplatňovaným při hlášení prostřednictvím integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Č. j. povolení k vypouštění odpadních vod
Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do (datum ukončení platnosti):

K bodu 4)
Ekonomické a technické údaje
Jednotkové náklady v Kč na 1m3 vyčištěných odpadních vod: ukazatel zahrnuje jednotkové náklady
uvedené v řádku 11 přílohy č. 19 k této vyhlášce, které se týkají pouze čištění odpadní vody a nikoliv dopravy.
Jedná se o formulář F podle přílohy č. 19a.
Spotřeba elektrické energie: zahrnuje se její spotřeba při čištění v ČOV včetně spotřeby na čerpání vody
v areálu ČOV. Nezahrnuje se spotřeba elektřiny při čerpání pro dopravu odpadní vody v rámci stokové sítě.
K bodu 5)
Údaje o jakosti vypouštěné odpadní vody
Vyplňují se pro každou čistírnu odpadních vod.
p ..... je přípustná hodnota koncentrace z rozborů směsných vzorků vypouštěných odpadních vod podle
nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Analyzovaný vzorek ........ směsné vzorky podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.


K bodu 6)
Vlastník:
Uvede se IČO vlastníka, jehož majetek je provozován a je uveden v bodě 1) základních údajů této přílohy.

K bodu 8)
Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.

Příl.9

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY
ČÁST 1
MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH
Místy odběrů vzorků v kontrolních profilech jsou místa:
a) na přítoku surové vody používané k úpravě na vodu pitnou a pro vodu bez úpravy; vzorky surové vody se odebírají před prvním technologickým zásahem; v případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, odebírají se vzorky z jejich směsi; kontrola jednotlivých zdrojů se provádí, pokud kvalita směsné surové vody je horší než pro kategorii A2,
b) v průběhu úpravy vody technologickou linkou, pokud existuje technologie úpravy; kontrola vody v průběhu úpravy technologickou linkou se provádí, je-li to možné, mezi jednotlivými stupni; místa kontroly a rozsah a četnost sledovaných parametrů za jednotlivými stupni stanoví osoba odpovědná za technologii úpravy,
c) za filtrací nebo na výstupu z úpravny vody, kde se provádí kontrola účinnosti filtrace měřením zákalu jako provozního parametru; místo sledování zákalu stanoví osoba odpovědná za technologii úpravy,
d) na výstupu vyrobené vody z úpravny vody, výstup vyrobené vody hygienicky zabezpečené,
e) strategická místa distribuční sítě včetně vodojemů,
f) kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu; tato místa se stanoví podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.
ČÁST 2
MINIMÁLNÍ ROZSAH POŽADOVANÝCH ROZBORŮ SUROVÉ VODY
Podle rozsahu ukazatelů a v závislosti na potřebných požadavcích monitorování se rozlišují následující typy rozborů:
1. ÚPLNÝ ROZBOR
2. KRÁCENÝ ROZBOR
3. PROVOZNÍ ROZBOR
1. ÚPLNÝ ROZBOR ODEBÍRANÉ SUROVÉ VODY
Úplný rozbor surové vody se provádí v rozsahu tabulky č. 1. V případě surové vody pro vodu upravovanou v četnosti podle tabulky č. 4 a vždy při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22 a následně pro potvrzení kategorie surové vody. V případě surové vody pro vodu bez úpravy v četnosti podle tabulky č. 5.
Pouze u surové vody pro vodu bez úpravy lze vykázat jako rozbor surové vody, pokud se neprokáže žádná změna jakosti vody dopravou, vzorek odebraný v distribuční síti co nejblíže ke zdroji. Je-li to možné, k tomuto odběru se provede časově souvztažný odběr surové vody pro rozbor mikrobiologických ukazatelů.
Odběry vzorků a analýza v rozsahu úplného rozboru surové vody musí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
Rozsah parametrů úplného rozboru surové vody se rozšíří o ukazatele, které vyplynou jako rizikové z posouzení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik nebo právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, a to pro daný zdroj surové vody. Výsledky posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě poskytne jednotlivým provozovatelům vodovodů v elektronické a editovatelné formě příslušný správce povodí.
Úplný rozsah rozboru surové vody

Tabulka č. 1
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I Pořadové I      Ukazatel     I Zkratka I     Jednotka     I
I  číslo  I               I     I              I
I ukazatele I               I     I              I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I   1.   I Reakce vody (pH)      I  pH  I              I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I   2.   I Barva (po filtraci)     I     I     mg/l Pt     I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I   3.   I Zákal            I  Z   I    ZFn nebo ZFt    I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I   4.   I Nerozpuštěné látky     I  NL105 I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I   5.   I Teplota           I  t   I      °C       I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I   6.   I Konduktivita        I  K   I      mS/m      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I   7.   I Pach            I     I přijatelný/nepřijatelný I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I   8.   I Dusičnany          I  NO3-  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I   9.   I Dusitany          I  NO2-  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  10.   I Amonné ionty        I  NH4+  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  11.   I Celkový dusík        I Ncelk. I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  12.   I Fluoridy          I  F-  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  13.   I Železo celkové       I  Fe  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  14.   I Mangan           I  Mn  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  15.   I Hliník1)          I  Al  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  16.   I Měď             I  Cu  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  17.   I Zinek            I  Zn  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  18.   I Bór             I  B   I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  19.   I Berylium1)         I  Be  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  20.   I Kobalt1)          I  Co  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  21.   I Nikl1)           I  Ni  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  22.   I Vanad1)           I  V   I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  23.   I Arsen            I  As  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  24.   I Kadmium           I  Cd  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  25.   I Chrom (veškerý)       I  Cr  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  26.   I Olovo            I  Pb  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  27.   I Selen1)           I  Se  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  28.   I Rtuť            I  Hg  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  29.   I Baryum1)          I  Ba  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  30.   I Kyanidy celkové       I  CN-  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  31.   I Sírany           I SO42-  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  32.   I Chloridy          I  Cl-  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  33.   I Tenzidy aniontové      I PAL-A  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  34.   I Fosforečnany        I PO43-  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  35.   I Fosfor celkový       I Pcelk. I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  36.   I Uhlovodíky C10-C40     I C10-C40 I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  37.   I Polycyklické aromatické   I  PAU  I      µg/l      I
I      I uhlovodíky         I     I              I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  38.   I Pesticidní látky celkem   I  PLC  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  39.   I Pesticidní látky      I  PL  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  40.   I Chemická spotřeba kyslíku  I CHSKMn I      mg/l      I
I      I manganistanem        I     I              I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  41.   I Celkový organický uhlík   I  TOC  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  42.   I Nasycení kyslíkem      I  % O2  I       %       I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  43.   I Vápník a hořčík       I Ca + Mg I     mmol/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  44.   I Vápník           I  Ca  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  45.   I Hořčík           I  Mg  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  46.   I Huminové látky1)      I  HL  I      mg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  47.   I Absorbance při 254 nm    I  A1254 I              I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  48.   I Kyselinová neutralizační  I KNK 4,5 I     mmol/l      I
I      I kapacita do pH 4,5     I     I              I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  49.   I Zásadová neutralizační   I ZNK 8,3 I     mmol/l      I
I      I kapacita do pH 8,3     I     I              I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  50.   I Escherichia coli      I ECOLI  I    KTJ/100 ml     I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  51.   I Intestinální (střevní)   I  ENT  I    KTJ/100 ml     I
I      I enterokoky         I     I              I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  52.   I Mikroskopický obraz: Počet I  PO  I    jedinci/ml     I
I      I organismů          I     I              I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  53.   I Abioseston         I     I       %       I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  54.   I Adsorbovatelné org. vázané I  AOX  I      mg/l      I
I      I halogeny (AOX)1)      I     I              I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  55.   I Termotolerantní koliformní I  TBK  I    KTJ/100 ml     I
I      I bakterie          I     I              I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  56.   I Benzo(a)pyren        I  BaP  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  57.   I Bisfenol A1)        I  BPA  I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  58.   I PFAS suma1)         I     I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  59.   I Somatické kolifágy     I     I    PTJ2)/100 ml    I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  60.   I Clostridium perfringens   I     I    KTJ/100 ml     I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  61.   I Microcystin - LR      I     I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  62.   I 17-beta-estradiol1)     I     I      ng/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  63.   I Nonylfenol1)        I     I      ng/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I
I  64.   I Uran            I  U   I      µg/l      I
I------------I-----------------------------I----------I---------------------------I

1) Stanovuje se v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem na základě posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik pro daný zdroj surové vody a při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22, nejméně však jednou za šest let.
2) PTJ - plak tvořící jednotka.

Poznámky k tabulce č. 1:
Ukazatel č. 37 je vyjádřen jako součet koncentrací: (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi) perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se
přičítá nula.
Ukazatel č. 38 je vyjádřen jako součet jednotlivých pesticidů a jejich relevantních metabolitů.
Jedná se o pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v surové vodě, a to
podle používaných pesticidů v daném území. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se
přičítá nula.
Ukazatel č. 39: sledují se všechny jednotlivé pesticidy a jejich významné metabolity
s pravděpodobným výskytem v surové vodě, zejména ty, které vyplývají ze závěrů posouzení rizik
provedeného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody provedeného podle
právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, a to pro daný
zdroj surové vody.
K ukazatelům č. 40 a 41: U ukazatelů TOC a CHSKMn je možné zvolit pouze jeden ukazatel.
K ukazateli č. 47: Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů,
zvláště organických mikropolutantů, a to od dosažení hodnoty A1 254 = 0,08.
K ukazateli 58: PFAS suma se rozumí suma per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin, které se
považují v pitné vodě za rizikové, tj. zejména perfluorobutanová kyselina (PFBA),
perfluoropentanová kyselina (PFPA), perfluorohexanová kyselina (PFHxA), perfluoroheptanová
kyselina (PFHpA), perfluoroktanová kyselina (PFOA), perfluorononanová kyselina (PFNA),
perfluorodekanová kyselina (PFDA), perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA), perflurododekanová
kyselina (PFDoDA), perflurotridekanová kyselina (PFTrDA), perfluorobutansulfonová kyselina
(PFBS), perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS), perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS),
perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS), perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS),
perfluorononansulfonová kyselina (PFNS), perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS),
perfluoroundekansulfonová kyselina, perfluorododekansulfonová kyselina,
perfluorotridekansulfonová kyselina.
Vybrané látky se sledují tehdy, pokud při posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících
s místy odběru provedeném podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání
povodňových rizik a právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
příslušný správce povodí dospěje k závěru, že je pravděpodobný výskyt vybraných látek v daném
zdroji vody, respektive pokud se prokáže v rámci monitoringu kvality podzemních a povrchových vod
prováděného za účelem zjišťování stavu vod podle vodního zákona překročení 30% limitní hodnoty
pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, pro tento
parametr. Vybrané látky se sledují od okamžiku předání informace o jejich pravděpodobném výskytu,
respektive předání výsledku monitoringu správcem povodí.
K ukazateli č. 59: Tento ukazatel se stanoví, pokud to vyplyne z posouzení a řízení rizik podle
právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik nebo právního
předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Je-li zjištěna přítomnost
v surové vodě v koncentraci > 50 PTJ/100 ml, provede se rozbor po jednotlivých krocích úpravy,
aby bylo možné určit hodnotu log odstranění prostřednictvím existujících bariér v rámci úpravy.
K ukazatelům č. 60 a 63: Stanovuje se pouze u povrchových vod nebo je-li podzemní voda ovlivněna
povrchovými vodami.
K ukazateli č. 61: Stanovuje se pouze u povrchových vod na základě posouzení a řízení rizik částí
povodí souvisejících s místy odběru vody provedeného podle právního předpisu upravujícího plány
povodí a plány pro zvládání povodňových rizik pro daný zdroj surové vody a v případě zjištění
masivního výskytu sinic.
2. KRÁCENÝ ROZBOR SUROVÉ VODY
Krácený rozbor surové vody slouží k upřesnění kategorie surové vody podle § 22 a ke stálému sledování jakosti. Přihlíží se i k výsledkům provozních rozborů.
V roce, kdy se provádí potvrzení kategorie surové vody úplným rozborem, úplný rozbor nahradí krácený rozbor.
Do rozsahu kráceného rozboru se zahrnují ukazatele podle tabulky č. 2, krácený rozbor se rozšíří o
a) ukazatele z úplného rozboru surové vody, které překračují více než 75% limitní hodnoty určené pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů; pokud se následnými analýzami po dobu 2 kalendářních roků prokáže pokles hodnoty pod 75% limitní hodnoty určené pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., je možné v rámci kráceného rozboru ukazatel ze sledování vyloučit. Podmínkou je, že v daném kalendářním roce budou provedeny alespoň 2 analýzy,
b) ukazatele, které se rovnají nebo překračují hodnotu kategorie A 2 určenou při předchozí kategorizaci surové vody (podle přílohy č. 13 k této vyhlášce),
c) ukazatele, které vyplynou jako rizikové z posouzení a řízení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, a to pro daný zdroj surové vody; výsledky posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě poskytne jednotlivým provozovatelům vodovodů v elektronické a editovatelné formě příslušný správce povodí,
d) ukazatele, které významně kolísají v průběhu roku (výskyt sledovaného ukazatele ve dvou kategoriích, například sezónní změny).
Odběry vzorků a analýza v rozsahu kráceného rozboru surové vody musí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
Minimální rozsah kráceného rozboru surové vody

Tabulka č. 2

I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I Pořadové I  Pořadové  I     Ukazatel      I Zkratka I     Jednotka     I
I  číslo  I  číslo z  I               I     I              I
I ukazatele I  úplného  I               I     I              I
I      I  rozboru  I               I     I              I
I      I (tab. č. 1) I               I     I              I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I   1.   I   1.   I Reakce vody (pH)      I  pH  I              I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I   2.   I   2.   I Barva (po filtraci)     I     I     mg/l Pt     I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I   3.   I   3.   I Zákal            I  Z  I    ZFn nebo ZFt    I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I   4.   I   4.   I Nerozpuštěné látky1)    I NL105 I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I   5.   I   5.   I Teplota           I  T  I      °C       I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I   6.   I   6.   I Konduktivita        I  K  I      mS/m      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I   7.   I   7.   I Pach (druh, pokud lze)   I     I přijatelný/nepřijatelný I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I   8.   I   8.   I Dusičnany          I NO3-  I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I   9.   I   9.   I Dusitany          I NO2-  I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  10.   I   10.   I Amonné ionty        I NH4+  I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  11.   I   13.   I Železo celkové       I  Fe  I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  12.   I   14.   I Mangan           I  Mn  I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  13.   I   15.   I Hliník1)          I  Al  I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  14.   I   31.   I Sírany           I SO42- I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  15.   I   32.   I Chloridy          I  Cl-  I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  16.   I   34.   I Fosforečnany        I PO43- I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  17.   I   40.   I Chemická spotřeba kyslíku  I CHSKMn I      mg/l      I
I      I       I manganistanem        I     I              I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  18.   I   41.   I Celkový organický uhlík   I  TOC  I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  19.   I   43.   I Vápník a hořčík       I Ca + Mg I     mmol/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  20.   I   44.   I Vápník           I  Ca  I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  21.   I   45.   I Hořčík           I  Mg  I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  22.   I   46.   I Huminové látky1)      I  HL  I      mg/l      I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  23.   I   47.   I Absorbance při 254 nm1)   I A1254 I              I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  24.   I   48.   I Kyselinová neutralizační  I KNK 4,5 I     mmol/l      I
I      I       I kapacita do pH 4,5     I     I              I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  25.   I   49.   I Zásadová neutralizační   I ZNK 8,3 I     mmol/l      I
I      I       I kapacita do pH 8,3     I     I              I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  26.   I   50.   I Escherichia coli      I E coli I    KTJ/100 ml     I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  27.   I   51.   I Intestinální (střevní)   I  ENT  I    KTJ/100 ml     I
I      I       I enterokoky         I     I              I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  28.   I   52.   I Mikroskopický obraz: Počet I  PO  I    jedinci/ml     I
I      I       I organismů          I     I              I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  29.   I   53.   I Abioseston         I     I       %       I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I
I  30.   I   59.   I Somatické kolifágy     I     I    PTJ/100 ml     I
I------------I--------------I-----------------------------I---------I---------------------------I

1) Stanoví se pouze v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem ve zdroji a pouze při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22, nejméně však jednou za šest let.

Poznámky k ukazatelům tabulky č. 2:
K ukazatelům č. 17 a 18: U ukazatelů TOC a CHSKMn je možné zvolit pouze jeden ukazatel.
K ukazateli č. 23: Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů,
a to od dosažení hodnoty A1 254 = 0,08.
K ukazateli č. 30: Tento ukazatel se stanoví, pokud to vyplyne z posouzení a řízení rizik podle
právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik nebo právního
předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Je-li zjištěna přítomnost
v surové vodě v koncentraci > 50 PTJ/100 ml, provede se rozbor po jednotlivých krocích úpravy,
aby bylo možné určit hodnotu log odstranění prostřednictvím existujících bariér v rámci úpravy.
Toto prověření snížení hodnoty log odstranění v rámci technologie úpravy vody se provede
jednorázově a v případě, že dojde ke změně technologie.
3. PROVOZNÍ ROZBORY SUROVÉ VODY A VODY MEZI TECHNOLOGICKÝMI STUPNI
Provozní rozbory vody slouží především k technologickému řízení provozu. Rozsah provozních rozborů mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle složitosti úpravy, složení technologické linky úpravny vody a podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Tyto rozbory musí zabezpečit řádné provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy nebo podle výstupů z posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.
Při provádění provozních rozborů provozovatel zohlední tyto podmínky:
a) součástí provozního rozboru je monitorování ukazatele zákalu s cílem pravidelně kontrolovat účinnost fyzikálního odstraňování nečistot filtračními procesy v souladu s referenčními hodnotami a četností kontrol uvedenými v tabulce č. 6 v části 4; stanoví se v případě, že technologický stupeň úpravy zahrnuje filtraci,
b) pro analýzy je možné používat i mobilní analytické soupravy, pokud zajišťují požadovanou mez stanovitelnosti a nejistotu měření,
c) provozní rozbory mohou být částečně nebo úplně nahrazeny kontinuálním provozním měřením. Kontinuální analyzátory musí být vhodné pro daný typ vody a sledovaný rozsah parametrů; funkčnost kontinuálních analyzátorů musí být pravidelně a prokazatelně ověřována,
d) výsledky provozních rozborů včetně kontinuálních analyzátorů musí být metrologicky navázány na laboratoř, která je držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace v souladu s monitorovacím programem podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a podle doporučení výrobce,
e) odběry a analýzy provozních rozborů nemusí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace, ale musí se prokázat, že výsledky jsou stanoveny s požadovanou mezí stanovitelnosti a nejistotou měření,
f) technologické zkoušky (zvláště určení dávky chemikálií) pro řádné provozování určuje provozovatel podle potřeby a podle složitosti technologie.
V tabulce jsou uvedeny typické ukazatele pro provozní rozbory. Výběr z typických ukazatelů a rozšíření o další ukazatele, které jsou potřebné k řízení provozu, určuje provozovatel v závislosti na způsobu a složitosti technologie úpravy vody podle výstupů z posouzení a řízení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo podle výstupů z posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.
Typické ukazatele provozních rozborů vody

Tabulka č. 3

I------------------------------------I
I      Povrchová voda      I
I---------------------------I--------I
I Teplota          I  °C  I
I---------------------------I--------I
I Reakce vody (pH)     I    I
I---------------------------I--------I
I Chemická spotřeba kyslíku I mg/l I
I manganistanem nebo    I    I
I celkový organický uhlík  I    I
I---------------------------I--------I
I Kyselinová neutralizační I mmol/l I
I kapacita do pH 4,5    I    I
I---------------------------I--------I
I Hliník1)         I mg/l I
I---------------------------I--------I
I Železo1)         I mg/l I
I---------------------------I--------I
I Mangan          I mg/l I
I---------------------------I--------I
I Vybrané mikrobiologické a I    I
I biologické ukazatele2)  I    I
I---------------------------I--------I
I Zákal           I NTU  I
I---------------------------I--------I
I Dezinfekční činidlo4)   I mg/l I
I---------------------------I--------I
 
 
I------------------------------------I
I      Podzemní voda      I
I---------------------------I--------I
I Teplota          I  °C  I
I---------------------------I--------I
I Reakce vody (pH)     I    I
I---------------------------I--------I
I Železo          I mg/l I
I---------------------------I--------I
I Mangan          I mg/l I
I---------------------------I--------I
I Formy oxidu uhličitého3) I mg/l I
I---------------------------I--------I
I Chemická spotřeba kyslíku I mg/l I
I manganistanem nebo    I    I
I celkový organický uhlík  I    I
I---------------------------I--------I
I Vybrané mikrobiologické a I    I
I biologické ukazatele   I    I
I---------------------------I--------I
I Zákal           I NTU  I
I---------------------------I--------I
I Dezinfekční činidlo4)   I mg/l I
I---------------------------I--------I

1) Stanoví se podle použitého koagulantu nebo výskytu v surové vodě.
2) Pravidelné sledování mikroskopického obrazu při zvýšeném biologickém oživení surové povrchové vody se musí provádět v závislosti na délce tohoto období a na charakteru tohoto biologického oživení vody.
3) V případě kolísání, například z důvodu míšení více zdrojů.
4) Stanoví se zbytkové desinfekční činidlo v případě chemické desinfekce vody.

Ukazatele provozních rozborů vody se stanovenou referenční hodnotou
 
I--------I----------------------------I----------------------I----------------------------------I
I  Č.  I     Ukazatel     I    Jednotka    I    Referenční hodnota    I
I--------I----------------------------I----------------------I----------------------------------I
I  1  I Somatické kolifágy     I   PTJ/100 ml   I 50 (v případě surové vody)    I
I--------I----------------------------I----------------------I----------------------------------I
I  2  I Zákal           I     NTU     I 0,3 NTU v 95 % vzorků a žádný  I
I    I              I           I nepřesahující 1 NTU       I
I--------I----------------------------I----------------------I----------------------------------I

Poznámky:
1. Při překročení referenční hodnoty je nutné posoudit účinnost úpravy vody po jednotlivých krocích úpravy, aby bylo možné určit hodnotu log odstranění prostřednictvím existujících bariér v rámci úpravy. Toto posouzení se provede jednorázově v případě, že dojde ke změně technologie.
2. Hodnota zákalu platí za technologickým stupněm filtrace. Nejistota měření by měla být odhadnuta v souladu s normou EN ISO 7027 nebo s jinou rovnocennou standardní metodikou na úrovni 1,0 NTU (jednotky nefelometrického měření zákalu).

ČÁST 3
ROZBORY PITNÉ VODY
Kontrola profilů uvedených v části 1 pod body c), d), e) v rozsahu úplného a kráceného rozboru se provádí podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
Tato kontrola může být doplněna o provozní rozbory.
PROVOZNÍ ROZBORY PITNÉ VODY
1. Kontrola v distribuční síti v rozsahu provozního rozboru slouží k technologickému ověření řádného provozu distribuční sítě, nebo k ověření správnosti a účinnosti zásahů do distribuční sítě, ke kontrole čištění vodojemů a ke kontrole účinnosti opatření po stavebním zásahu.
2. Četnost a rozsah provozních rozborů v distribuční síti určuje provozovatel podle velikosti zásobované oblasti (podle množství pitné vody dodávané do zásobované oblasti), podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a podle konkrétních nestandardních situací v zásobované oblasti. Tyto rozbory zabezpečují ověření řádného provozování distribuční sítě.
3. Kontrolu obsahu dezinfekčního činidla za místem dávkování určí individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a podle množství pitné vody dodávané do zásobované oblasti.
4. Vzorky vyrobené upravované vody se odebírají na odtoku z konečného stupně úpravy vody během ustáleného provozu.
5. Vzorky vody bez úpravy se odebírají na přítoku do vodovodních řadů během ustáleného provozu.
6. V případě přerušovaného provozu zdroje bez úpravy nebo přímé dezinfekce do zdroje nebo vodojemu lze nahradit místo na odtoku odběrem z nejbližší akumulační nádrže nebo z distribuční sítě.
7. Pro analýzy je možné používat mobilní analytické soupravy, pokud zajišťují požadovanou mez stanovitelnosti a nejistotu měření.
8. Provozní rozbory mohou být částečně nebo úplně nahrazeny kontinuálním provozním měřením. Kontinuální analyzátory musí být vhodné pro daný typ vody a sledovaný rozsah parametrů. Funkčnost kontinuálních analyzátorů se pravidelně a prokazatelně ověřuje.
9. Výsledky provozních rozborů včetně kontinuálních analyzátorů musí být metrologicky navázány na laboratoř, která je držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace v souladu s monitorovacím programem podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a dle doporučení výrobce.
10. Odběry a analýzy provozních rozborů nemusí být zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
ČÁST 4
MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ
A) SUROVÁ VODA
Minimální četnost sledování surové vody v rozsahu úplného, kráceného a provozního rozboru je uvedena v tabulce č. 4 a 5.
V případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, pak četnosti uvedené v tabulce č. 4 a 5 představují četnosti rozborů výsledné směsi surové vody.
Pokud se odebírá více vzorků za rok podle tabulky č. 4 a 5, odběr vzorků musí být rovnoměrně rozdělen v roce.
Pokud některý z parametrů kráceného rozboru surové vody podle tabulky č. 2 trvale v průběhu kalendářního roku vykazuje hodnotu nižší než 0,3 MH, respektive NMH pro pitnou vodu podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, lze parametr sledovat s nižší četností, minimálně však jednou za 3 roky.
DOPORUČENÁ A MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY PRO VODU UPRAVOVANOU

Tabulka č. 4

I----------------------------------------------------------------------------I
I                 Četnost /rok                I
I---------------------I-----------------I----------------I-------------------I
I Objem vody vyrobené I provozní rozbor I krácený rozbor I  úplný rozbor  I
I    m3 /den    I  (tab. č. 3)  I (tab. č. 2)  I  (tab. č. 1)  I
I  (stanoví se dle  I  Doporučená  I  Minimální  I Minimální četnost I
I   předchozího   I četnost a dále I  četnost   I  pro upřesnění  I
I kalendářního roku) I   podle x   I        I   kategorie   I
I---------------------I-----------------I----------------I-------------------I
I    do 100    I    x    I    1    I     x     I
I---------------------I-----------------I----------------I-------------------I
I   101 - 1 000   I    6    I    2    I     1     I
I---------------------I-----------------I----------------I-------------------I
I  1 001 - 4 000   I    26    I    4    I     1     I
I---------------------I-----------------I----------------I-------------------I
I  4 001 - 10 000  I    26    I    8    I     1     I
I---------------------I-----------------I----------------I-------------------I
I 10 001 - 20 000  I    104    I    12    I     2     I
I---------------------I-----------------I----------------I-------------------I
I 20 001 - 30 000  I    365    I    12    I     2     I
I---------------------I-----------------I----------------I-------------------I
I   nad 30 000   I    x    I    24    I     4     I
I---------------------I-----------------I----------------I-------------------I

Poznámka:
x = Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedenými podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, minimálně však 1 x za 6 let.
V rámci úplného rozboru s četností nižší než 4x se doporučuje střídat roční období.


MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY PRO VODU BEZ ÚPRAVY

Tabulka č. 5

V případě, že se neprokáže žádná změna jakosti vody dopravou, lze vykázat jako rozbor surové vody vzorek odebraný v distribuční síti co nejblíže ke zdroji.

I----------------------------------------------------------------------------I
I                Četnost /rok                I
I--------------------------------I---------------------I---------------------I
I  Objem vody vyrobené m3 /den  I  krácený rozbor  I   úplný rozbor  I
I                I   (tab. č. 2)   I   (tab. č. 1)   I
I--------------------------------I---------------------I---------------------I
I       do 100       I     1     I     x     I
I--------------------------------I---------------------I---------------------I
I     101 - 1 000      I     2     I     1     I
I--------------------------------I---------------------I---------------------I
I    1 001 - 4 000      I     4     I     1     I
I--------------------------------I---------------------I---------------------I
I    4 001 - 10 000     I     8     I     1     I
I--------------------------------I---------------------I---------------------I
I    10 001 - 20 000     I     12     I     1     I
I--------------------------------I---------------------I---------------------I
I    20 001 - 30 000     I     12     I     1     I
I--------------------------------I---------------------I---------------------I
I      nad 30 000      I     x     I     x     I
I--------------------------------I---------------------I---------------------I

Poznámka:
x = Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně a podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, minimálně však 1 x za 6 let.
V rámci úplného rozboru se doporučuje střídat roční období.

B) PROVOZNÍ ROZBORY MEZI TECHNOLOGICKÝMI STUPNI
Četnost provozních rozborů ve stanovených místech kontroly mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle složitosti úpravy, složení technologické linky úpravny vody a podle výsledků posouzení rizik zpracovaného podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Tyto rozbory musí zabezpečit řádné provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy. Součástí provozních rozborů je monitorování ukazatele zákalu s cílem pravidelně kontrolovat účinnost fyzikálního odstraňování nečistot filtračními procesy v souladu s referenčními hodnotami a četností kontrol uvedenými v následující tabulce (nevztahuje se na zdroje podzemní vody, kde je zákal způsoben přítomností železa a manganu).
MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ K PROVOZNÍMU SLEDOVÁNÍ ZÁKALU

Tabulka č. 6

 
I-------------------------------------------------------I---------------------------------------I
I      Objem vody vyrobené v m3 /den        I      Provozní rozbor      I
I-------------------------------------------------------I---------------------------------------I
I ≤ 1 000                        I         týdně         I
I-------------------------------------------------------I---------------------------------------I
I > 1 000 až ≤ 10 000                  I         denně         I
I-------------------------------------------------------I---------------------------------------I
I > 10 000                       I        průběžně        I
I-------------------------------------------------------I---------------------------------------I

Poznámka:
Minimální lhůta pro uchovávání dat je 3 roky.

C) VYROBENÁ PITNÁ VODA, V DISTRIBUČNÍ SÍTI A U SPOTŘEBITELE
Kontrola profilů uvedených v části 1 pod písmeny d), e), f) v rozsahu úplného a kráceného rozboru se provádí v souhrnu v definované četnosti podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.
ČÁST 5
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
1. Výsledky rozborů se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny zvláště údaje o místu odběru vzorků, datu odběru, časovém rozpětí odběru vzorku, typ vzorku, jméno a příjmení osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos dat.
2. Laboratoř, která provádí úplné a krácené rozbory surové a pitné vody, se prokazuje platným osvědčením o akreditaci, nebo je držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
3. Hodnocení výsledků jakosti vyrobené vody provádí provozovatel podle
a) překročení počtu hodnot jednotlivých ukazatelů podle jednotlivých typů limitů pro pitnou vodu (mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota, doporučená hodnota) podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu; pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody,
b) počtu nevyhovujících vzorků (nevyhovující vzorek je ten, ve kterém alespoň jeden ukazatel ve vzorku překračuje limitní hodnoty podle typu: mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota) podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu,
c) počtu dnů v roce, kdy byl u vyrobené nebo dodané vody překročen limit alespoň v jednom ukazateli typu NMH.
4. Technické ukazatele, které nemají určen hygienický limit, jsou hodnoceny provozovatelem podle konkrétních potřeb technologie provozu a rozvodu vody vodovodním řadem (např. korozivní vlastnosti). Zdravotně významné ukazatele, které mají překročenou stanovenou směrnou hodnotu podle právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo nemají tímto předpisem určen hygienický limit, se hodnotí podle limitu určeného orgánem ochrany veřejného zdraví.
5. Protokoly podle bodu 1 se uchovávají po dobu 5 let. Protokoly o výsledcích nebo databáze výsledků mohou být uchovávány pouze v elektronické podobě.
6. Výsledky provozních rozborů surové vody a výsledky rozborů pitné vody, včetně informací o zdroji surové vody za poslední dva roky musí být na vyžádání poskytnuty zpracovatelům posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru prováděného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik pro daný zdroj.

Příl.10

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
ČÁST 1

MÍSTA ODBĚRŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH TECHNOLOGICKÉ LINKY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

PRO ODPADNÍ VODU ČIŠTĚNOU:

a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,
b) mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody (provozní rozbory),
c) odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod.

PRO ODPADNÍ VODU NEČIŠTĚNOU:

Odtok z volné výusti odpadních vod do vodního recipientu.

ČÁST 2

MINIMÁLNÍ ROZSAHY ROZBORŮ

A) ZÁKLADNÍ ROZBOR
     Ukazatel                   Symbol   Jednotka
Biochemická spotřeba kyslíku              BSK5     mg/l
Chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou     CHSKCr    mg/l
Nerozpuštěné látky sušené                 NL     mg/l

B) ROZBOR NA URČENÍ FOREM DUSÍKU A FOSFORU (DÁLE DUSÍK, FOSFOR)
 
      Ukazatel                   Symbol   Jednotka
Amoniakální dusík                    N - NH4+  mg/l
Celkový dusík                      Ncelk.    mg/l
Celkový fosfor                     Pcelk.    mg/l

C) PROVOZNÍ ROZBOR
Zahrnuje ukazatele základního rozboru a ukazatele pro formy dusíku a fosforu, z nichž provozovatel
vybere rozsah rozborů v závislosti na způsobu a složitosti čištění odpadních vod.

D) ROZŠÍŘENÝ ROZBOR
Rozšířený rozbor obsahuje další ukazatele, které jsou uvedeny zvláště v povolení vodoprávního úřadu
k vypouštění odpadních vod, a ukazatele, které je nutné sledovat podle kanalizačního řádu, a které
mohou mít vliv na čistící efekt ČOV. Týká se to zvláště ukazatelů: rozpuštěné anorganické soli (RAS),
adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuti (Hg), kadmia (Cd) a dalších ukazatelů uvedených
v příloze č. 15 této vyhlášky.

ČÁST 3

MINIMÁLNÍ ČETNOST ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD

A) MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY NA PŘÍTOKU A ODTOKU35)

MÍSTA ODBĚRŮ:
a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,
b) odtok z čistírny odpadních vod,
c) odpadní voda nečištěná (vypouštěná) z volné výustě.
                                Tabulka č. 1
I---------------------I-----------------------------------------------------I
I Velikost čistírny  I  Minimální typ odběru vzorku, rozsah a četnost  I
I odpadních vod    I         kontrol počet/ rok         I
I           I-----------------I-----------------I-----------------I
I           I   Typ A   I   Typ B   I   Typ C   I
I           I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I Počet        I BSK5  I N-NH4+ I BSK5  I N-NH4+ I BSK5  I N-   I
I připojených     I CHSKCr I Ncelk  I CHSKCr I Ncelk  I CHSKCr I NH4+  I
I ekvivalentních   I NL   I Pcelk  I NL   I Pcelk  I NL   I Ncelk  I
I obyvatel (EO)    I    I    I    I    I    I Pcelk I
I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I    < 500     I  2  I  1  I    I    I    I    I
I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I   500 - 2 000   I  4  I  2  I    I    I    I    I
I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2 001 - 5 000  I    I    I  4  I  4  I    I    I
I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5 001 - 10 000  I    I    I  6  I  6  I    I    I
I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10 001 - 50 000  I    I    I  12  I  12  I    I    I
I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  > nad 50 000   I    I    I    I    I  26  I  26  I
I---------------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I

Další ukazatele:
Rozpuštěné anorganické soli (RAS), adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuť (Hg), kadmium (Cd):
V případě, že tyto ukazatele nejsou uvedeny v povolení k vypouštění odpadních vod, určí provozovatel
ukazatele a četnost jejich sledování podle konkrétního stavu v lokalitě.

Typ vzorku:
Typ A - 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.
Čas odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení.
Typ B - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných
v intervalu 2 hod.
Typ C - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod
o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru vzorku.

Poznámka:
Vodoprávní úřad podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví pro vypouštění odpadních vod mimo jiných
podmínek četnosti a rozsahy rozborů vypouštěných (případně přitékajících) odpadních vod, které je nutné
plnit. V případě, že vodoprávní úřad stanoví vyšší četnosti odběru, vyšší typ odběru vzorku a větší
rozsah ukazatelů než jsou uvedeny v tabulce č. 1 této kapitoly, platí údaje z povolení vypouštění
odpadních vod.
B) PROVOZNÍ ROZBORY NA PŘÍTOKU A ODTOKU

MÍSTA ODBĚRU:
a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,
b) odtok z čistírny odpadních vod
 
                                Tabulka č. 2
I-------------------------------------------I---------------------------------------------I
I Velikost čistírny odpadních vod-     I Četnost sledování vybraných ukazatelů / rok I
I počet připojených ekvivalentních obyvatel I                       I
I-------------------------------------------I---------------------------------------------I
I < 500                   I          x            I
I 500 - 2 000                I          x            I
I 2 001 - 5 000               I          x            I
I 5 001 - 10 000              I          6            I
I 10 001 - 50 000              I          12            I
I > nad 50 000               I          26            I
I-------------------------------------------I---------------------------------------------I

x) Četnost určí provozovatel podle potřeby provozu.

ROZSAH ROZBORU:
Vybraný ukazatel provozovatelem podle složitosti provozu a technologie čištění (obvykle CHSK, BSK, pH,
NL, N-NH4)

Typ vzorku:
Obvykle Typ A - 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.
Vzorek Typ A je možno nahradit provozním on-line měřením, případně i prostým vzorkem.
Prostý vzorek se získá jednorázovým odběrem v určitém místě a čase.

C) PROVOZNÍ ROZBORY MEZI JEDNOTLIVÝMI STUPNI

1. Četnost a rozsah provozních rozborů, technologické zkoušky mezi jednotlivými technologickými stupni
určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod a složitosti technologie. Provozní
rozbory a technologické zkoušky musí zabezpečit řádné provozování čistírny odpadních vod. Pro hlavní
ukazatele je možno využít sledování v rámci automatického systému řízení.
2. Odběrná místa pro provozní rozbory mezi jednotlivými stupni:
a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,
b) mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody (např. za sedimentací),
c) odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod,
d) místa pro sledování vlivu srážkových vod.
3. Odběr vzorku se provádí minimálně jako prostý vzorek, popřípadě dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků
stejného objemu v intervalu 15 min (tj. Typ A) a to v čase, který nejlépe charakterizuje činnost sledovaného
zařízení.

D) PROVOZNÍ ROZBORY - KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Četnost a rozsah provozních rozborů určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod,
technologického vybavení a složitosti technologie.

-----------
35) Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.

ČÁST 4

KALY Z PROVOZU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Při rozboru kalu jako konečného produktu z provozu čistírny odpadních vod pro pravidelnou kontrolu ČOV se
zjišťují
a) rizikové prvky: arsen, olovo, kadmium, rtuť, zinek, měď, chrom, nikl,
b) obsah sušiny, ztráta žíháním.
 
                                Tabulka č. 3
 
           MINIMÁLNÍ ČETNOST ANALÝZ KALU
 
I-------------------------------------------I---------------------------------I
I Počet připojených ekvivalentních obyvatel I    Počet rozborů za rok   I  
I-------------------------------------------I---------------------------------I
I do 500                  I        x        I
I-------------------------------------------I---------------------------------I
I 501 - 5 000                I        x        I
I-------------------------------------------I---------------------------------I
I 5001 - 25 000               I        2        I
I-------------------------------------------I---------------------------------I
I 25 001 - 100 000             I        4        I
I-------------------------------------------I---------------------------------I
I nad 100 000                I        4        I
I-------------------------------------------I---------------------------------I

x) Četnost určí provozovatel podle produkce kalu minimálně 1x za rok.
Pro účely dalšího nakládání s kalem se postupuje v souladu se zákonem o odpadech.

ČÁST 5

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, ARCHIVACE

1. Výsledky rozborů podle tabulky č. 1 a 2 této přílohy se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být
uvedeny zvláště údaje o místu odběru vzorku, datu, hodině odběru vzorku a typu odběru. Dále jméno a příjmení
osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla
v digitální formě s ohledem na přenos dat.
2. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění odpadních vod pro účely této vyhlášky a kontroly plnění povolení
k vypouštění odpadních vod (§ 38 odst. 4 vodního zákona) mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné
k podnikání (oprávněné laboratoře) podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových.
3. Hodnocení výsledků míry znečištění odpadní vody provádí provozovatel podle povolení k vypouštění odpadních
vod; toto hodnocení zahrnuje:
- dodržení emisních standardů tj. limitních koncentrací určených v povolení k vypouštění odpadních vod,
- dodržení přípustné minimální účinnosti vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku) určených
v povolení k vypouštění odpadních vod,
- počtu nevyhovujících rozborů (tj. překročení limitních koncentrací) na odtoku z čistírny odpadních vod
nebo při vypouštění znečištěných odpadních vod (volná výusť),
- bilančních hodnot a koncentračních hodnot na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod, určených v povolení
k vypouštění odpadních vod,
- bilančních a koncentračních hodnot při vypouštění nečištěných odpadních vod určených v povolení
k vypouštění odpadních vod.
4. Protokoly podle bodu 1 je možné vést i v elektronické podobě a uchovávají se po dobu 5 let. Protokoly
o výsledcích nebo databáze výsledků mohou být uchovávány pouze v elektronické podobě.

Příl.11

ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA
1. Žadatel - budoucí provozovatel:
A. Právnická osoba:
  Název, popřípadě obchodní firma:
 
  Adresa sídla:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
  Statutární orgán:
B. Fyzická osoba podnikající:
  Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
  Obchodní firma nebo název:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
  Datum narození:
  Adresa sídla:
C. V případě, že provozovna nebo provozovny jsou odlišné od sídla žadatele, uvedou se s označením 
  pořadí jejich adresy.
D. Kopii oznámení živnosti volné "Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody" Živnostenskému 
  úřadu, podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a doručenku 
  oznámení.
2. Odborný zástupce provozovatele podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona a jeho kvalifikace: 

  Příjmení:
  Jméno:                                                                                                                                                                
  Titul:
  Datum narození:
  Adresa místa trvalého pobytu*:
  Dosažené vzdělání:
  Název školy:
  Délka praxe:
  Ve funkci:


3. Výčet vodovodů nebo kanalizací pro které má být povolení k provozování vydáno:

---------------------------------------------------------------------
p.č. IDENTIFIKAČNÍ   NÁZEV     POŘADÍ  POČET FYZICKÝCH OSOB,
    ČÍSLO    MAJETKU   PROVOZOVNY KTERÉ TRVALE VYUŽÍVAJÍ
   MAJETKOVÉ                VODOVOD A KANALIZACI
    EVIDENCE
---------------------------------------------------------------------
1.                
---------------------------------------------------------------------
2.                
---------------------------------------------------------------------
3.                
---------------------------------------------------------------------
4.                
---------------------------------------------------------------------
...                
---------------------------------------------------------------------

Poznámky: 

Pokud některý z vodovodů nebo kanalizací provozně souvisí s vodovodem nebo kanalizací jiného vlastníka 
než je uvedený v bodě 4, označí se u pořadového čísla hvězdičkou.

Název majetku: uvede se název majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.

4. Vlastník vodovodů nebo kanalizací, uvedených v bodě 3: 
A. Právnická osoba:
  Název firmy:
  Adresa sídla:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
  Statutární orgán:

B. Fyzická osoba:
  Jméno, jména a příjmení, popřípadě obchodní firma:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno: 
  Datum narození:
  Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu:
 
V případě spoluvlastnictví vodovodů nebo kanalizací se uvede spoluvlastník.
A. Fyzická osoba:
  Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
  Datum narození:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
  Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, číslo popisné, číslo
  orientační):
 
B. Právnická osoba:
  Název, popřípadě obchodní firma:
  Adresa sídla:
  Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
  Statutární orgán:
_____________________________________________________________________

V  .........................

Dne .........................
           

                           -------------------------------------------------------
                                     podpis žadatele 

Poznámka:
1. Stanovený elektronický formulář této žádosti ve formátu XLS nebo XLSX je zveřejněn na internetových stránkách ministerstva.
2. K žádosti se přikládají doklady podle § 6 odst. 12 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a
v případech, kdy vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovodem nebo kanalizací jiného vlastníka se
přikládá kopie písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací podle
§ 6 odst. 2 písm. b) uvedeného zákona.
* Údaj o adrese místa trvalého pobytu lze nahradit údajem o místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí.

Příl.12

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

I. BYTOVÝ FOND
Byty.
1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok          15 m3 
2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok   25 m3 
3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok   35 m3 

Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.
Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla,
vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem,
plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje
mimo fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr
studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.

Rodinné domy.
Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu
spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a
provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.

Rekreační chaty (chalupy).
Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2, 3 i s připočtením
1 m3 jako u rodinného domu, vše s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána.
Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.

Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti
spotřebuje bez vypouštění do kanalizace podle § 19 odst. 7 zákona:
V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle položek č. 1, 2 a 3
v odběru pro bytový fond, je-li důvodem kropení zahrady, je větší než 30m3 se množství nevypouštěných
vod stanoví podle položek 63 až 66 směrných čísel. V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody
a množstvím stanoveným podle směrných čísel, je-li důvodem výroba balených nápojů nebo jídel apod., je větší než
30m3, se množství nevypouštěných vod stanoví odborným výpočtem ve vazbě na produkci.
V případech vlastního zdroje pitné vody (studna a pod.) se množství odpadních vod stanovuje podle směrných čísel.


II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

a) je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se připočítá podle dalšího
vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly;
b) v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle položek č. 18, 19 a 20;
c) ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu.
kancelářské budovy  
(bez stravování)
                  na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok
4. WC, umyvadla                           8 m3 
5. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda                14 m3 
6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování     18 m3 

školy
(bez stravování)
         na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok
7. WC, umyvadla                           3 m3 
8. WC a tekoucí teplá voda                      5 m3 

mateřské školy a jesle s celodenním provozem
(bez stravování)
          na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok  
 9. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda                8 m3                    
10. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování    16 m3 

III.  HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY 
(směrná čísla pouze pro ubytování)
                                 na jedno lůžko za rok
hotely a penziony
11. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou      45 m3 
12. většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě       23 m3 
13. restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20 
  +39, 40 a 41+42 a 43.

14. pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:
  denní připouštění bazénu                     10 m3 
  sauna, welnes                          10 m3 
V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.

internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny
15. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou      25 m3 
16. v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě       15 m3 
17. stravování podle položek č. 18, 19, 20, 39, 40 a 41 .

stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)
                          na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok
18. dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla         3 m3 
19. vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla         8 m3 
20. bufet, občerstvení                        1 m3 

IV.  ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 

Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 
                          na 1 pracovníka v denním průměru za rok
zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace
21. na jednoho pracovníka                      18 m3 

lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice
22. na jednoho pracovníka                      18 m3 

zubní střediska s celoročním provozem, ordinace
23. na jednoho pracovníka                      20 m3 

ošetřovaná osoba   
24.  na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok         2 m3 

rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna 
25. na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství podle
  příslušné normy pro provoz využívaného zařízení 
26. na jednoho pracovníka                       18 m3 


                                na jedno lůžko za rok
nemocnice  
(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)  
27. na jedno lůžko                          50 m3 

léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců
(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)  
28. na jedno lůžko                          45 m3 

V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem 
(vybavení WC, umyvadla)  
                                    při plné obsazenosti za rok
29. na jedno sedadlo a jedno představení denně             1 m3 


přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea
(vybavení WC, umyvadla) 
                               na jednoho stálého pracovníka za rok
30.                                  14 m3 

                               na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok
31. na jednoho návštěvníka                       2 m3 

tělocvična, sportoviště, fitness centrum
(vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování s teplou vodou)

                               na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok
32. na jednoho návštěvníka                       20 m3 

                                     na 1 hřiště za rok
33. kropení antukových hřišť krytých                 230 m3 

34. kropení antukových hřišť nekrytých                460 m3 

                               na 100 m2 za provozní den
35. kropení travnatých hřišť                      20 m3 

                                             za rok
36. golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním greenu, odpališť 22 500 m3 
  a ferveje                                                                                               

                               na 1 návštěvníka - diváka v denním průměru (365 dnů) za rok
37. WC, umyvadla                                          1 m3                                                     
  Poznámka:  v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví jako desetina kapacity 
  zařízení pro návštěvníky - diváky.

zimní stadion 
38. pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy nebo technického návodu 
  pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.)

VI. RESTAURACE, VINÁRNY
(vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda)  


Restaurace, vinárny, kavárny
                              na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok 
                              (zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)
39. pouze výčep                            50 m3 
40. výčep, podávání studených jídel                  60 m3 
41. výčep, podávání studených jídel a teplých jídel          80 m3 

Vybavení na mytí skla:
(připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41)
42. výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min.
  za jednu směnu                          450 m3 
43. mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla
  za jednu směnu                          60 m3 

VII. PROVOZOVNY
                       na jednoho pracovníka v jedné směně za rok
provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě
44. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda                 18 m3 

45. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování      26 m3 

46. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v 
   provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny  30 m3 

holičství a kadeřnictví
                              na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
                              (zahrnuje i zákazníky)
47. v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou 50 m3 

samostatné prádelny (zakázkové)  
48. na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda)           1 m3 
49. na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46

VIII.  PRODEJNY

prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů 
                        na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
50. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda                 18 m3   
prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny 
                   na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
51. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda                 20 m3 

52. na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51)  34 m3 

                                       na 100 kg živých ryb
53. prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných    6 m3 
  živých ryb

potravinářské výrobny místního významu
(např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod., WC, umyvadla)
                        na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
54. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování      26 m3 

Poznámka: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny.


IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ

hospodářská zvířata
                                   na jeden kus v průměru za rok

55. dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů              36 m3 
56. býk                                 18 m3 
57. tele, ovce, koza, vepř                        6 m3 
58. prasnice                               8 m3 
59. kůň                                 14 m3 
60. pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)                  1 m3 


drůbež 
                                    na 100 kusů v průměru za rok
61. slepice, perličky                          11 m3 
62. husy, kachny, krůty                         36 m3 


X. ZAHRADY
                                    v průměru za rok
63. venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou 
na 100 m2                          16 m3 
  
64. sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m2     3 m3 
65. pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny 
  podle čidel na určení vlhkosti                   12 m3 
66. průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin - pro jednotlivá zařízení (automatizované kropení) 
  se určí potřeba množství podle příslušného technického návodu pro provoz využívaného objektu

XI.  MYTÍ AUTOMOBILŮ
                                     v průměru za rok
67.  osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání)
      - předpokládá se mytí 10 x ročně               1 m3 

Poznámka: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, 
     pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI. 
     snížit.

Příl.13

POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY
ČÁST 1
UKAZATELE JAKOSTI SUROVÉ POVRCHOVÉ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU
Uvedené mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do příslušné kategorie jakosti (A1, A2, A3).
Kromě ukazatelů uvedených v tabulce č. 1a nesmí surová voda obsahovat další mikroorganizmy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, včetně všech ukazatelů uvedených ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, které by mohly po její úpravě na vodu pitnou ohrozit veřejné zdraví.
POVRCHOVÁ VODA

Tabulka č. 1a
                     
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I Pořadové I Ukazatel          I Jednotka I  A1   I  A2   I   A3    I
I číslo  I              I      I      I      I       I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I     I              I      I  mezní  I  mezní  I  mezní   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 1.    I Reakce vody (pH)      I   pH   I 6,5-9,5 I  5-6,5  I  < 5 nebo  I
I     I              I      I      I 9,5-10  I  < 10    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 2.    I Barva po filtraci     I mg/l Pt  I  20   I  100  I   200   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 3.    I Nerozpuštěné látky suš.  I  mg/l  I  10   I      I       I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 4.    I Teplota          I   °C   I  20   I  25   I   25    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 5.1)   I Konduktivita        I  mS /m  I  125  I  125  I   125   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 6.    I Pach            I      I    přijatelný   I nepřijatelný I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 7.    I Dusičnany         I  mg/l  I  50   I  50   I   50    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 8.    I Fluoridy          I  mg/l  I  1,5  I  1,5  I   1,5   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 9.    I Adsorbovatelné org. vázané I  mg/l  I  0,01  I  0,02  I  0,03   I
I     I halogeny (AOX)       I      I      I      I       I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 10.   I Železo celkové       I  mg/l  I  0,2  I   1   I   2    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 11.   I Mangan           I  mg/l  I  0,05  I  0,5  I   1,5   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 12.   I Měď            I  mg/l  I  0,050  I  0,050  I   0,1   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 13.   I Zinek           I  mg/l  I   3   I   5   I   5    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 14.   I Bor            I  mg/l  I   1   I   1   I   1    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 15.   I Berylium          I  µg/l  I   2   I   2   I   2    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 16.   I Nikl            I  mg/l  I  0,020  I  0,030  I  0,030   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 17.   I Arsen           I  mg/l  I  0,010  I  0,010  I  0,020   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 18.   I Kadmium          I  mg/l  I  0,005  I  0,005  I  0,005   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 19.   I Chrom veškerý       I  µg/l  I  25   I  50   I   50    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 20.   I Olovo           I  µg/l  I  10   I  25   I   50    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 21.   I Selen           I  µg/l  I  10   I  10   I   10    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 22.   I Rtuť            I  µg/l  I   1   I   1   I   1    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 23.   I Kyanidy celkové      I  mg/l  I  0,05  I  0,05  I  0,05   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 24.1)  I Sírany           I  mg/l  I  250  I  250  I   250   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 25.1)  I Chloridy          I  mg/l  I  100  I  100  I   250   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 26.   I Tenzidy aniontové     I  mg/l  I  0,2  I  0,2  I   0,5   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 27.   I Uhlovodíky C10-C40     I  mg/l  I  0,1  I  0,1  I   0,1   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 28.   I Polycyklické aromatické  I  µg/l  I  0,1  I  0,1  I   0,2   I
I     I uhlovodíky (PAU)      I      I      I      I       I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 29.   I Pesticidní látky celkem  I  µg/l  I  0,5  I  0,5  I   0,5   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 30.   I Chemická spotřeba kyslíku I  mg/l  I   3   I  10   I   15    I
I     I manganistanem       I      I      I      I       I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 31.   I Amonné ionty        I  mg/l  I  0,5  I   1   I   3    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 32.   I Celkový organický uhlík  I  mg/l  I   5   I   7   I   10    I
I     I (TOC)           I      I      I      I       I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 33.   I Huminové látky       I  mg/l  I  2,5  I  5,0  I   8,0   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 34.   I Escherichia coli      I KTJ/100 ml I  50   I  5 000  I  50 000   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 35.   I Termotolerantní koliformní I KTJ/100 ml I  20   I  2000  I  20 000   I
I     I bakterie          I      I      I      I       I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 36.   I Intestinální (střevní)   I KTJ/100 ml I  20   I  1000  I  10 000   I
I     I enterokoky         I      I      I      I       I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 37.   I Mikroskopický obraz    I jedinci/ml I  50   I  3 000  I  10 000   I
I     I              I      I      I  5002) I  1 0002)  I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 38.   I Pesticidní látky      I  µg/l  I  0,1  I  0,1  I   0,5   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 39.   I Hliník           I  mg/l  I  0,2  I  1,0  I   2,0   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 40.   I Bisfenol A         I  µg/l  I  2,5  I  2,5  I   2,5   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 41.   I PFAS suma         I  µg/l  I  0,1  I  0,1  I   0,1   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 42.   I Benzo(a)pyren       I  µg/l  I  0,01  I  0,01  I  0,01   I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I
I 43.   I Uran            I  µg/l  I  15   I  16   I   16    I
I----------I----------------------------I------------I-----------I-----------I--------------I

1) U ukazatelů pořadové číslo 5, 24 a 25 by voda neměla působit agresivně vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací.
2) Obtížně odstranitelné organismy jednostupňovou nebo vícestupňovou úpravou.

Poznámky k tabulce č. 1a:
M - mezní, povinné hodnoty.
1. Ukazatel pořadové číslo 6 (pach): v případě zvýšeného pachu, který bude charakterizován
jako pach po chlorfenolech, případně dalších obdobných látkách, je nutné provést detailní
analýzu na podezřelé organické sloučeniny (zvláště fenoly) a posoudit jejich závadnost
a koncentrace. V případě pochybností se za nepřijatelný pach považuje stupeň > 5 při
stanovení podle ČSN EN 1622 Stanovení pachu (jednotka TON).
2. Ukazatel pořadové číslo 9 (AOX): není nutné stanovit a kategorizovat v případech, když
jsou stanoveny specifické chlorované organické látky v rozsahu úplného rozsahu pitné vody
a vyhovují předepsaným limitním hodnotám podle právního předpisu upravujícího hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu.
3. Ukazatel pořadové číslo 12 (měď): limit je dán možností organoleptických závad při
koncentracích nad 100 µg/l. V případě, že nejsou žádné organoleptické závady, platí pro
kategorii A3 limit 1,0 mg/l (jako pitná voda).
4. Ukazatel pořadové číslo 28 (PAU): je vyjádřen jako součet koncentrací: benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno (1, 2, 3 - cd) pyren. Není-li látka
zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula.
5. Ukazatel pořadové číslo 29 (pesticidní látky celkem): je vyjádřen jako součet (hodnot nad
mezí stanovitelnosti) jednotlivých pesticidních látek a jejich relevantních metabolitů, tj.
všech stanovených pesticidů. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá
nula. Stanovují se ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou v surové vodě
vyskytovat.
6. Ukazatel pořadové číslo 38 (pesticidní látky): sledují se všechny jednotlivé pesticidy
a jejich významné metabolity s pravděpodobným výskytem v surové vodě, zejména ty, které
vyplývají ze závěrů posouzení rizik provedeného podle právního předpisu upravujícího
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu nebo posouzení a řízení rizik částí povodí
souvisejících s místy odběru vody provedeného podle právního předpisu upravujícího plány
povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, a to pro daný zdroj surové vody. Limitní
hodnota platí pro každou jednotlivou pesticidní látku s výjimkou aldrinu, dieldrinu,
heptachloru a heptachlorepoxidu, kde platí limitní hodnota 0,03 µg/l. Pro zjištěné
relevantní metabolity platí limitní hodnota stejná jako pro pesticidní látky - 0,1 µg/l
respektive 0,5 µg/l.
7. Ukazatel pořadové číslo 41: "PFAS suma" se rozumí suma per- a polyfluorovaných alkylových
sloučenin, které se považují v pitné vodě za rizikové, tj. zejména perfluorobutanová
kyselina (PFBA), perfluoropentanová kyselina (PFPA), perfluorohexanová kyselina (PFHxA),
perfluoroheptanová kyselina (PFHpA), perfluoroktanová kyselina (PFOA), perfluorononanová
kyselina (PFNA), perfluorodekanová kyselina (PFDA), perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA),
perflurododekanová kyselina (PFDoDA), perflurotridekanová kyselina (PFTrDA),
perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS), perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS),
perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS), perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS),
perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS), perfluorononansulfonová kyselina (PFNS),
perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS), perfluoroundekansulfonová kyselina,
perfluorododekansulfonová kyselina, perfluorotridekansulfonová kyselina. Vybrané látky se
sledují tehdy, pokud při posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy
odběru provedeného podle právního předpisu upravujícího plány povodí a plány pro zvládání
povodňových rizik a právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou
vodu, příslušný správce povodí dospěje k závěru, že je pravděpodobný výskyt vybraných
látek v daném zdroji vody, respektive pokud se prokáže v rámci monitoringu kvality
podzemních a povrchových vod prováděného za účelem zjišťování stavu vod podle vodního
zákona překročení 30% limitní hodnoty pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, pro tento parametr. Vybrané látky se sledují
odokamžiku předání informace o jejich pravděpodobném výskytu, respektive předání výsledku
monitoringu správcem povodí.
8. Podmínky měření hodnot ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 14 k této vyhlášce. Laboratoře,
které používají jiné metody, musí doložit, že obdržené výsledky jsou rovnocenné nebo
srovnatelné v porovnání s metodami uvedenými v příloze č. 14 k této vyhlášce.

PODZEMNÍ VODA

Tabulka č. 1b

UKAZATELE JAKOSTI SUROVÉ PODZEMNÍ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE
STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU

Pro podzemní vodu platí ukazatele uvedené v tabulce č. 1a pro povrchovou vodu s výjimkou
dále uvedených ukazatelů, pro které platí následující limity:
I------------I------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Ukazatel  I Jednotka I      A1    I      A2    I      A3    I
I------------I------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Železo   I  mg/l  I     0,2    I      5    I      20    I
I------------I------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Mangan   I  mg/l  I     0,05   I     1,0    I     2,0    I
I------------I------------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Sulfan   I  mg/l  I platí limity pachu I platí limity pachu I platí limity pachu I
I------------I------------I--------------------I--------------------I--------------------I


ČÁST 2
STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY
TYPY ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUROVÉ VODY
                    Tabulka č. 2
I---------------I---------------------------------------------------------------------------I
I Pro kategorii I Typy úprav                                I
I---------------I---------------------------------------------------------------------------I
I   A1    I Úprava surové vody s případnou dezinfekcí pro odstranění sloučenin    I
I        I a prvků, které mohou mít vliv na její další použití a to zvláště snížení I
I        I agresivity vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací I
I        I (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a plynných  I
I        I složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných   I
I        I látek a zvýšení jakosti.                         I
I---------------I---------------------------------------------------------------------------I
I   A2    I Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci,    I 
I        I mikrofiltraci, jednostupňové odželezňování, odmanganování, iontovou    I
I        I výměnu, infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v horninovém   I
I        I prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je   I
I        I vhodná stabilizace vody.                         I
I---------------I---------------------------------------------------------------------------I
I   A3    I Úprava surové vody vyžaduje dvou nebo vícestupňovou úpravu vody, která  I 
I        I se skládá z prvního separačního stupně (sedimentace, koagulace, flotace), I
I        I filtrace na vhodném filtračním materiálu a z dalších vhodných       I
I        I technologických procesů, např. ozonizace, AOP (pokročilé oxidační     I
I        I procesy), sorpce na granulovaném aktivním uhlí, membránová separace,   I
I        I případně jejich kombinací.                        I
I        I Ekonomicky náročnější postupy technicky zdůvodněné se použijí mimořádně  I
I        I za podmínky dodržení požadavků uvedených v § 14 odst. 2 vyhlášky     I
I        I č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do   I 
I        I přímého styku s vodou a na úpravu vody.                  I
I---------------I---------------------------------------------------------------------------I
I   Vyšší   I Podle § 13 odst. 2 zákona lze výjimečně vodu této jakosti odebírat pro  I
I koncentrace I výrobu pitné vody za předpokladu, že bude aplikován postup úpravy vody,  I
I  než jsou  I který zajistí dosažení jakosti vyráběné vody v souladu s požadavky    I
I uvedeny pro I právního předpisu upravujícího hygienické požadavky na pitnou a teplou  I
I kategorii A3 I vodu. Využití takového zdroje vody a technologie úpravy vody musí být   I
I        I v tomto případě projednána s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví I
I        I a upravitelnost musí být ověřena zkouškou upravitelnosti této vody    I
I        I podloženou laboratorní, poloprovozní nebo provozní zkouškou a zkušebním  I
I        I provozem v délce minimálně 6 měsíců pro ověření dostatečné účinnosti   I
I        I úpravy vody. Přednostním řešením v těchto případech je však eliminace   I
I        I příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody.           I
I---------------I---------------------------------------------------------------------------I

Poznámka:
Vyjmenované typy úpravy pro danou kategorii surové vody je možné využívat i pro jakost
surové vody zařazené do horší jakostní kategorie (například typ úpravy A1 pro kategorii A2).
Aplikace uvedených úprav jednotlivých kategorií surové vody a jejich účinnost musí být
ověřena zkouškou upravitelnosti této vody podloženou laboratorní, poloprovozní nebo provozní
zkouškou, jejíž trvání musí být prokázáno požadovanou účinností úpravy vody.
ČÁST 3
ZPŮSOB VYHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ SUROVÉ VODY DO KATEGORIÍ
1. Základní zařazení nového zdroje surové vody
a) základní zařazení nového zdroje surové vody do kategorie se provádí vyhodnocením ukazatelů jakosti surové vody uvedených v tabulkách č.1a a 1b, a to s četností odběru minimálně 12 vzorků v průběhu 2 let (§ 22 odst. 4 a 5),
b) surová voda je považována za vyhovující příslušným ukazatelům v dané kategorii, pokud vzorky této vody odebírané v pravidelných intervalech a v tomtéž bodě vzorkování budou vyhovovat hodnotám ukazatelů pro odpovídající kvalitu vody, a to u 95% odebraných vzorků,
c) každý ukazatel je svými výsledky zařazen do vlastní kategorie; výsledná kategorie je určena podle nejhorší kategorie jednotlivého ukazatele,
d) je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1, A2 i A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 bude ukazatel zařazen mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací) tj. > A3,
e) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1 a A2 a vyšší pro kategorii A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 je ukazatel zařazen do kategorie A3.
2. Upřesnění kategorie
a) stávající kategorie surové vody se upřesňuje každý rok (§ 22 odst.6) podle výsledků prováděných rozborů v rámci plánu kontroly jakosti rozborů surové vody podle přílohy č. 9 k této vyhlášce; k hodnocení budou použity výsledky všech krácených a úplných rozborů za hodnocené období včetně zařazení dalších ukazatelů podle poznámky uvedené u tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce; v každém případě je nutné sledování ukazatelů, které v posledních dvou letech určovaly zařazení do kategorie A3 a horší než A3,
b) ukazatel, jehož zjištěná hodnota je vyšší než mezní hodnota určená pro kategorii A3 a tato je potvrzena opakovaným nálezem, pak je i při nižším počtu odebraných vzorků než 12 zařazen zdroj mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací),
c) pro upřesnění kategorie platí uvedené zásady v odstavci 1 písm. b) a c),
d) pro povrchovou vodu se pro upřesnění kategorie vychází z hodnot ukazatelů a četnosti odběrů za hodnocené období.
3. Od požadavků uvedených v odstavci 1 a 2 je možné se odchýLIT:
a) v případech povodní nebo jiných přírodních katastrof nebo abnormálních povětrnostních podmínek (při výpočtu procent podle odstavce1b) nebudou brány v úvahu hodnoty vyšší, pokud budou důsledkem těchto podmínek,
b) v případech, kdy povrchová voda podléhá přirozenému obohacování určitými látkami, které může mít za důsledek překročení limitů stanovených v tabulce č. 1a této přílohy pro kategorie A1, A2 a A3; přirozeným obohacováním se rozumí proces, při kterém bez lidského zásahu do povrchové vody přecházejí z půdy látky v ní obsažené; zařazení se provede do nejbližší nižší kategorie,
c) u stojatých povrchových vod nebo u povrchových vod v mělkých nádržích u ukazatelů železo, mangan, nasycení kyslíkem; odchylka platí pouze pro nádrže s hloubkou do 20 m, s výměnou vody v nádrži kratší než jeden rok a bez přítoku odpadních vod, dále při odběrech z různých horizontů,
d) pokud u maximálně dvou ukazatelů stanovená hodnota přesahuje mezní hodnoty kategorie A3 a ostatní ukazatele odpovídají kategorii A1, popřípadě A2, pak je třeba stanovenou hodnotu ověřit dalšími rozbory; pokud výsledek technologické zkoušky prokáže, že lze tuto vodu upravit jednodušším postupem, než by odpovídalo kategorii A3, pak se zařazuje surová voda do kategorie odpovídající výsledku technologické zkoušky.
4. Vyloučení vzorků podle odstavce 3 posoudí provozovatel s ohledem na četnost jejich výskytu.
5. V případě značného kolísání jakosti surové vody v průběhu roku, kdy zdroj nelze jednoznačně zařadit do kategorie, určí se výsledná kategorie dále uvedeným výpočtem průměrného indexu upravitelnosti podle vybraného ukazatele se zvláště proměnlivými výsledky. Index upravitelnosti zaokrouhlený výše se rovná kategorii surové vody pro daný ukazatel.
6. Zařazení podzemní surové vody do kategorie se provádí podle odstavce 1 a 2 s využitím tabulky č. 1b této přílohy.
ZPŮSOB URČENÍ PRŮMĚRNÉHO INDEXU UPRAVITELNOSTI PRO STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY
1. Pro potřebu určení typu úpravy a technologického zařízení úpraven vod, kdy vzhledem k značnému kolísání jakosti surové vody nelze v průběhu roku zdroj zařadit jednoznačně do jedné kategorie, může provozovatel určit průměrný index upravitelnosti (Iu,p) vybraných ukazatelů podle vztahu:
       a      b      c      d
Iu,p = Iu1 ----- + Iu2 ----- + Iu3 ----- + Iu4 -----, 
      100     100     100     100 


kde a, b, c je četnost výskytu ukazatele v procentech v kategorii A1, A2, A3
a kde d je četnost výskytu ukazatele v procentech větší než v kategorii A3.
2. Index upravitelnosti (Iu) je číslo odpovídající kategoriím A1 až A3 (Iu1 = 1 , Iu2 = 2, Iu3 = 3). Pro hodnoty větší než přísluší kategorii A3 je Iu4 = 4. Rostoucí index upravitelnosti je úměrný zhoršující se kvalitě zdroje a tím surová voda vyžaduje náročnější typ úpravy podle tabulky č. 2 v části 2.
3. V případě, že hodnota vypočteného indexu upravitelnosti (Iu) vychází mezi celými čísly, tak rozhodnutí o odpovídajícím typu úpravy musí akceptovat vzrůstající náročnost úpravy pro ukazatel s nejvyšší a nejvíce proměnlivou hodnotou.

Příl.14

PODMÍNKY MĚŘENÍ HODNOT UKAZATELŮ JAKOSTI SUROVÉ VODY
Dále uvedené ukazatele se vztahují k ukazatelům v části 1 přílohy č. 13

MEZE STANOVITELNOSTI A NEJISTOTA MĚŘENÍ
 
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I   I     Ukazatel      I Jednotka  I    Mez     I   ±   I
I   I               I       I stanovitelnosti1) I Nejistota  I
I   I               I       I          I  měření2)  I
I   I               I       I          I (% kromě pH) I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 1. I Reakce vody (pH)      I       I          I 0.2 abs.h. I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 2. I Barva (po filtraci)     I  mg/l Pt  I     5     I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 3. I Nerozpuštěné látky     I  mg/l   I     3     I   25 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 4. I Teplota           I   °C   I     x     I   10 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 5. I Konduktivita        I  mS/m   I     5     I   20 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 6. I Pach            I       I  přijatelný/   I       I
I   I               I       I  nepřijatelný  I       I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 7. I Dusičnany          I  mg/l   I     3     I   20 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 8. I Fluoridy          I  mg/l   I    0,2     I   20 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 9. I Adsorbovatelné org. vázané I  mg/l   I    0,01    I   40 %   I
I   I halogeny(AOX)        I       I          I       I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 10. I Železo celkové       I  mg/l   I    0,05    I   25 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 11. I Mangan           I  mg/l   I    0,01    I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 12. I Měď             I  µg/l   I     10     I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 13. I Zinek            I  mg/l   I    0,01    I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 14. I Bor             I  mg/l   I    0,05    I   25 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 15. I Berylium          I  µg/l   I     50     I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 16. I Nikl            I  mg/l   I    0,001    I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 17. I Arsen            I  µg/l   I     1     I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 18. I Kadmium           I  µg/l   I    0,5     I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 19. I Chrom veškerý        I  µg/l   I     1     I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 20. I Olovo            I  µg/l   I     1     I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 21. I Selen            I  µg/l   I     1     I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 22. I Rtuť            I  µg/l   I    0,2     I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 23. I Kyanidy celkové       I  mg/l   I    0,010    I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 24. I Sírany           I  mg/l   I     10     I   20 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 25. I Chloridy          I  mg/l   I     10     I   20 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 26. I Tenzidy aniontové      I  mg/l   I    0,02    I   25 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 27. I Uhlovodíky C10- C40     I  mg/l   I    0,1     I   40 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 28. I Polycyklické aromatické   I  µg/l   I    0,02    I   40 %   I
I   I uhlovodíky (PAU)      I       I          I       I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 29. I Pesticidní látky celkem   I  µg/l   I  viz požadavky pro jednotlivé  I
I   I               I       I     pesticidní látky     I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 30. I Chemická spotřeba kyslíku  I  mg/l   I    0,5     I   20 %   I
I   I manganistanem        I       I          I       I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 31. I Amonné ionty        I  mg/l   I    0,05    I   20 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 32. I Celkový organický uhlík   I  mg/l   I     1     I   20 %   I
I   I (TOC)            I       I          I       I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 33. I Huminové látky       I  mg/l   I    0,5     I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 34. I Escherichia coli      I KTJ/100ml I     x     I   x    I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 35. I Termotolerantní koliformní I KTJ/100ml I     x     I   x    I
I   I bakterie          I       I          I       I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 36. I Intestinální (střevní)   I KTJ/100ml I     x     I   x    I
I   I enterokoky         I       I          I       I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 37. I Mikroskopický obraz     I jedinci/ml I     x     I   x    I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 38. I Pesticid jednotlivý     I  µg/l   I    0,01    I   40 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 39. I Hliník           I  mg/l   I    0,005    I   30 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 40. I Bisfenol A         I  µg/l   I     1     I   40 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 41. I PFAS suma          I  µg/l   I    0,03    I   40 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 42. I Benzo(a)pyren        I  µg/l   I    0,002    I   40 %   I
I-----I-----------------------------I-------------I--------------------I--------------I

1) Mez stanovitelnosti je stanovený násobek meze detekce v koncentraci určujícího prvku, který může být přiměřeným způsobem určen s přijatelnou úrovní přesnosti (pravdivosti a preciznosti). Mez stanovitelnosti lze vypočítat za použití příslušné normy nebo vzorku a lze ji získat na základě nejnižšího kalibračního bodu na kalibrační křivce, s výjimkou slepého vzorku.
2) Nejistota měření je nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených k měřené veličině na základě použité informace. Pracovní kritérium pro nejistotu měření (k ≤sup>2) je procento limitních hodnot uvedených v tabulce nebo lepší. Není-li stanoveno jinak, nejistota měření se odhadne na úrovni limitní hodnoty. Nelze-li dosáhnout požadované úrovně nejistoty měření, měla by být zvolena nejlepší dostupná metoda s nejistotou měření do 60 %.

Poznámky:
x - Charakteristiky metody nejsou stanoveny.
K ukazateli 23: Příslušná metoda stanoví celkový obsah kyanidů ve všech formách.
K ukazateli 29: Pracovní charakteristiky metod pro jednotlivé pesticidy jsou orientační,
protože je nelze ve všech případech dosáhnout. U některých pesticidů lze dosáhnout
nejistoty měření na úrovni pouhých 30 %, u řady pesticidů mohou být povoleny vyšší
hodnoty, a to až do 80 % limitní hodnoty.
K ukazateli 41: Uvedené platí pro jednotlivou látku.

Příl.15

ZPŮSOB STANOVENÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE
1. Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace vychází zejména z celkové bilance znečištění odpadních vod, které je možné do čistírny městských odpadních vod přivést, aniž by došlo ke zhoršení jejího čistícího efektu, k ohrožení jakosti povrchové vody definované přílohou č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, nebo ke znečištění či poškození přívodní kanalizační stoky. Při vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod nebo z kanalizace přímo do vodního toku nesmí dojít k překročení limitů předepsaných vodoprávním úřadem.
2. Pro vypracování kanalizačního řádu jsou v níže uvedené tabulce uvedeny orientační koncentrační limity vybraných ukazatelů pro vypouštěné průmyslové odpadní vody do kanalizace, které mohou být čištěny společně se splaškovými odpadními vodami v obvyklých provozech čistíren městských odpadních vod. Pro určení výše limitů je nutné vzít v úvahu také množství těchto vypouštěných průmyslových odpadních vod.
3. Při stanovení vybraných ukazatelů a dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která produkují odpadní vody se zvýšeným obsahem nebezpečných závadných látek nebo rizikových biologických činitelů nebo radionuklidů do kanalizace, se postupuje v souladu s postupy uvedenými v české technické normě ČSN 75 6406.
4. Podle konkrétního stavu znečištění průmyslových odpadních vod a odpadních vod se zvýšeným obsahem nebezpečných závadných látek nebo rizikových biologických činitelů nebo radionuklidů v lokalitě v místě vypouštění do kanalizace a možností čištění a následného vypouštění do recipientu může vlastník nebo provozovatel kanalizace s ohledem na emisní standardy, které jsou podle charakteristiky výrobní činnosti stanovené v jiném právním předpisu1), a na normy environmentální kvality1) navrhnout další ukazatele a jejich limity v kanalizačním řádu.
5. V případě vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek podle § 39 odst. 3 vodního zákona je nutné tento ukazatel zařadit do kanalizačního řádu.
6. Uvedené koncentrační limity v následující tabulce mohou být vlastníkem kanalizace zvýšeny, případně sníženy na omezenou dobu stanovenou v kanalizačním řádu, a to zvláště s ohledem na stávající zatížení vybudované čistírny odpadních vod a její čistící efekt. U zařízení podle zákona o integrované prevenci platí pro ukazatele, které jsou upraveny v rozhodnutích o závěrech o nejlepších dostupných technikách, emisní limity maximálně do výše hodnot stanovených v těchto rozhodnutích.
7. Pro společné čištění městských odpadních vod s výrazným podílem průmyslových odpadních vod je nutné se řídit projektovými parametry pro příslušné míry znečištění všech napojených vod do kanalizace a do čistírny odpadních vod.
8. Ukazatele a koncentrační limity uvedené v následující tabulce se používají při výpočtu zvýšených nákladů na čištění odpadních vod smlouvou povoleného znečištění nad orientační přípustné míry znečistění.
_________________
1) Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

VYBRANÉ UKAZATELE PRO STANOVENÍ ORIENTAČNÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ PRO VYPOUŠTĚNÉ
PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY DO KANALIZACE A JEJICH KONCENTRAČNÍ LIMITY
+-----------------------------+--------+---------------------------------+
|Ukazatel           |Symbol |Koncentrační limity z kontrolního|
|               |    |dvouhodinového směsného vzorku1) |
|               |    |        mg/l       |
+-----------------------------+--------+---------------------------------+
| Reakce vody         |  pH  |      6,0 - 9,0      |
| Teplota           |  T  |       40 °C       |
| Biochemická spotřeba kyslíku| BSK5 |        800       |
| Chemická spotřeba kyslíku  | CHSKCr |        1600       |
| Nerozpuštěné látky     |  NL  |        500       |
| Dusík amoniakální      |N- NH4+ |         45       |
| Dusík celkový        | Ncelk. |         60       |
| Fosfor celkový       | Pcelk. |         10       |
| Rozpuštěné anorganické soli | RAS  |        2500       |
| Kyanidy celkové       |CN-celk. |        0,2       |
| Kyanidy toxické       | CN-tox. |        0,1       |
| Uhlovodíky C 10 - C 40   | C10-C40|        10        |
| Extrahovatelné látky    |  EL  |        80        |
| Tenzidy aniontové      | PAL-A |        10        |
| Rtuť            |  Hg  |        0,05       |
| Měď             |  Cu  |        1,0       |
| Nikl            |  Ni  |        0,1       |
| Chrom celkový       |Crcelk. |        0,3       |
| Chrom šestimocný      | Cr6+ |        0,1       |
| Olovo            |  Pb |        0,1       |
| Arsen            |  As  |        0,2       |
| Zinek            |  Zn  |        2        |
| Kadmium           |  Cd  |        0,1       |
| Salmonella spp.2)      |    |     negativní nález    |
+-----------------------------+--------+---------------------------------+

1) Dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku.
2) Platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení.


Příl.16

VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE

I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
I Druh plochy I plocha v m2 I odtokový součinitel I redukovaná plocha v m2 I
I       I        I           I (plocha krát odtokový I
I       I        I           I   součinitel)    I
I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
I   A   I        I           I            I
I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
I   B   I        I           I            I
I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
I   C   I        I           I            I
I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
I   D   I        I           I            I
I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
I   E   I        I           I            I
I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
I   F   I        I           I            I
I-------------I---------------I---------------------I------------------------I
I Součet redukovaných ploch:                         I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Dlouhodobý srážkový normál*: .......mm/rok, tj ......m3 /(m2 * rok)    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Roční množství odváděných srážkových vod Q v m3 = součet redukovaných   I
I ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál* v m3 /(m2 * rok).        I
I----------------------------------------------------------------------------I

*Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro účely této vyhlášky byly zvolené hodnoty za období 1961 až 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobého srážkového normálu skončí k 31. prosince 2021. Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál vdaném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.
Odtokové součinitele podle druhu plochy
a) Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,9.
b) Plocha B - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,6**
c) Plocha C - propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,4.
d) Plocha D - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,3**.
e) Plocha E - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,1**.
f) Plocha F - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic:
v případě možnosti odtoku do kanalizace ...... odtokový součinitel: 0,05.
** Odtokový součinitel lze pro plochu s přesně definovaným souvrstvím stanovit také na základě měření v akreditované zkušebně podle české technické normy ČSN EN 12056-3 při návrhovém dešti o intenzitě 0,03 l*s-1*m-2 po dobu 15 minut ze vzorce C=Q/(r*A). Mocnost souvrství vegetační střechy se měří od horní hrany kořenovzdorné vrstvy (zpravidla hydroizolace) a v případě střechy s obrácenou skladbou vrstev od horní hrany tepelné izolace po povrch vegetačního souvrství kolmo ke sklonu střechy. Mocnost souvrství nebo aplikace souvrství, jehož odtokový součinitel se stanovuje podle věty první této poznámky, se prokazuje projektovou dokumentací nebo zprávou technického dozoru investora nebo jeho zápisem ve stavebním deníku. Provozovatel kanalizace je oprávněn na střeše provést při přejímce kanalizační přípojky nebo při oznámení o snížení odtokového součinitele vlastní měření mocnosti a skladby souvrství.
Veškeré změny je odběratel povinen neprodleně oznámit vlastníku nebo provozovateli kanalizace.

Příl.17

POSTUP VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO
A. Pevná složka vodného, resp. stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody v množství vody dodané:

1. Podle druhu stanovené pevné složky (§ 20 odst. 4 zákona) se technickým parametrem specifikují pro výpočet jednotlivé kategorie (U1 až Un), kde n je celkový počet kategorií.
U1 je nejmenší zvolený technický parametr: u vodoměrů velikost v [m3/h], u přípojek průměr v [mm] a u odebraného množství vody v [m3/rok].

2. Stanoví se pevná složka vodného, resp. stočného v Kč za rok pro kategorii s nejmenším odběrem S1 podle § 35 této vyhlášky.

3. Stanoví se funkční závislost mezi technickými parametry, reprezentující jednotlivé kategorie, ze vzorce mocninné křivky:

Si = k + a × Uib,
kde i = 1, ... n.

4. Podle místních podmínek se zvolí konstanta k < Si.

Poznámka:
Konstanta k je daná Kč na jeden odběr za rok a může vyjadřovat náklad spojený se správou odběru bez ohledu na velikost technického parametru charakterizující odběr. Čím vyšší hodnota k, tím více roste měrný náklad na odebraný m3 malým odběratelům.

5. Podle místních podmínek se zvolí exponent b, který je zpravidla v rozsahu 0,5 < b < 2.

Poznámka:
Zvolí-li se exponent b = 1 a k = 0, bude mezi pevnými složkami pro jednotlivé kategorie stejná závislost jako mezi technickými parametry charakterizující jednotlivé kategorie. Čím více bude b menší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m3 malým odběratelům. Čím bude b větší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m3 velkým odběratelům.

6. Vypočte se koeficient a ze vzorce:
S1- k
a = ———
U1b


7. Pevné složky (Si+1) v Kč za rok pro další kategorie odběru se vypočtou:

Si+1 = k + a × Ui+1b

B. Pevná složka stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody z jiných zdrojů (tj. srážkové, podzemní atd.)

SS = QS × (JSS - DSS)

SS ... celková pevná složka za odpadní vody vypouštěné do kanalizace z jiných zdrojů v Kč/rok
QS ... celkové množství odpadních vod vypouštěných z jiných zdrojů v m3 /rok
JSS ... jednosložkové stočné v Kč/m3
DSS ... dvousložkové stočné v Kč/m3 .C. Kontrola splnění podmínky cenového výměru


Provede se kontrola součtu všech pevných složek tak, že má platit:

n
i≤ m × (N + Z)
i = 1


pi ..... počet odběrů v jednotlivých kategoriích
m ..... % stanovené MF ČR, vyjádřené procentovým podílem (%/100)
N ..... ekonomicky oprávněné náklady na vodu dodanou, resp. odkanalizovanou v Kč/ rok
Z ...... přiměřený zisk z vody dodané, resp. odkanalizované v Kč/ rok.Poznámka: Pokud výnos z pevných složek, vyjádřený v % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období, bude vyšší než stanoví rozhodnutí Ministerstva financí o regulaci cen, pak je nutné při výpočtu snížit k, resp. b. Pokud bude podmínka splněna, ale bude žádoucí výnosy zvýšit, je nutno zvýšit úměrně k a b.

Příl.18

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ
1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

A. Právnická osoba:
Název, popřípadě obchodní firma:
Adresa sídla:
Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
Plátce DPH:
Statutární orgán:

B. Fyzická osoba:
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:
Datum narození:
Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu:

2. Provozovatel (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy
podle § 8 odst. 2 zákona:

4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací:

Č.j.: Razítko vlastníka a podpis osoby oprávněné jednat za vlastníka:
Datum schválení:
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I--------------------------------------------------I
I Číslo I  Majetek podle  I  Hodnota  I  Stav  I Teoretická I  Délka  I  Finanční prostředky zajišťované na obnovu*  I
I řádku I  skupin pro   I majetku v I majetku  I  Doba  I potrubí v I vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná I
I    I vybrané údaje  I reprodukční I vyjádřený I akumulace I  roce  I            místa           I
I    I  majetkové   I pořizovací I  v %   I finančních I schválení I-------I------I------I------I------I------I-------I
I    I evidence (VÚME) I  ceně**  I opotřebení I prostředků I plánu v I Od  I 2019 I 2020 I 2021 I 2022 I 2023 I 2024- I
I    I          I podle VÚME I      I v počtu  I  km   I roku I   I   I   I   I   I 2030 I
I    I          I v mil. Kč I      I  let   I      I 2009- I   I   I   I   I   I    I
I    I          I  na 2   I      I      I      I 2018 I   I   I   I   I   I    I
I    I          I desetinná I      I      I      I    I   I   I   I   I   I    I
I    I          I  místa  I      I      I      I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  1  I     2     I   3   I   4   I   5   I   6   I  7  I 8  I 9  I 10 I 11 I 12 I 13  I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  2  I Vodovody,     I       I      I      I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I přiváděcí řady + I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I  3  I rozvodná     I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I    I vodovodní síť   I       I      I      I      I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  4  I Úpravny vody +  I       I      I      I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I zdroje bez úpravy I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I  5  I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  6  I Technologie***  I       I      I      I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I  7  I          I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I    I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I  8  I Vodovody celkem  I       I Prostředky z vodného: řádky: 2,4,6 I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I          I       I-------------------------------------I    I------I------I------I------I------I-------I
I  9  I          I       I Finanční prostředky ostatní: řádky I    I ++ I   I   I   I   I    I
I    I          I       I 3,5,7                I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 10  I Kanalizace,    I       I      I      I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I přiváděcí stoky + I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I 11  I stoková síť    I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 12  I Čistírny     I       I      I      I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I odpadních vod   I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I 13  I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 14  I Technologie***  I       I      I      I      I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I          I       I      I      I      I    I------I------I------I------I------I-------I
I 15  I          I       I      I      I      I    I ++ I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I------------I------------I-----------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 16  I Kanalizace celkem I       I Prostředky ze stočného: řádky:   I    I +  I   I   I   I   I    I
I    I          I       I 10,12,14              I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I          I       I-------------------------------------I    I------I------I------I------I------I-------I
I 17  I          I       I Finanční prostředky ostatní: řádky I    I ++ I   I   I   I   I    I
I    I          I       I 11,13,15              I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I-------------I-------------------------------------I-------I------I------I------I------I------I-------I
I 18  I CELKEM      I                          I    I +  I   I   I   I   I    I
I-------I-------------------I---------------------------------------------------I    I------I------I------I------I------I-------I
I 19  I Celkem prostředky z vodného a stočného:                I    I ++ I   I   I   I   I    I
I    I řádky 2,4,6,10, 12,14                         I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-----------------------------------------------------------------------I    I------I------I------I------I------I-------I
I 20  I Celkem finanční prostředky ostatní:                  I    I +  I   I   I   I   I    I
I    I řádky 3,5,7,11, 13, 15                        I    I   I   I   I   I   I    I
I-------I-----------------------------------------------------------------------I-------I------I------I------I------I------I-------I

* Obnova podle § 2 odst. 9 zákona.
** U plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH.
*** Lze případně sledovat technologii samostatně. Pro účely zpracování PFO lze uvést pořizovací cenu technologie, o tuto částku
je nutné snížit hodnotu majetku v reprodukční pořizovací ceně v dané skupině majetku (VÚME).
+ Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné nebo účetní odpisy,
náklady na opravy, zisk, prostředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku tímto plánem financování obnovy vodovodů
a kanalizací).
++ Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše způsob členění a
stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.).
Sloupce
1. Pořadové číslo řádku - pro orientaci v tabulce.
2. Skupiny majetku podle § 5 zákona, jako součet všech příslušných položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence, popřípadě i ve členění po identifikačních číslech majetkové evidence (IČME) s případnou možností uvedení technologie samostatně.
3. Hodnota jako součet hodnot uvedených u jednotlivých položek vybraných údajů majetkové evidence. Zadává se celková hodnota majetku k 1. lednu roku, ve kterém je plán zpracován a schválen. Tímto rokem je rok předcházející prvnímu roku plánovacího desetiletého období. Hodnota majetku se zadává sumárně pro skupiny: vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod, případně technologie, nebo po IČME. Uvádí se hodnota infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací v reprodukční pořizovací ceně. Zahrnuje se pouze majetek v kapacitách odpovídajících možnému reálnému využití v oboru vodovodů a kanalizací. Zařazení majetku do sumárních skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí podle pravidel a metodiky majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává hodnota v mil. Kč na dvě desetinná místa.
4. Vlastník si podle stavu majetku, popřípadě metodiky stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové evidence, popřípadě položky. Určení % za větší celky se provede váženým (podle ceny) průměrem. Procento je vyjádřením stavu, lze jej odvodit i z délky životnosti.
5. Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků se doporučuje odvozovat od výrobcem garantované životnosti, lze také uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80 let, úpravny vody, popřípadě zdroje 45 let, kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let, technologie 15 let.
6. Pro vodovody - přiváděcí řady + rozvodnou vodovodní síť a kanalizaci přiváděcí stoky + stokovou síť se uvádí délka v km na dvě desetinná místa. Délka se uvádí podle vybraných údajů majetkové evidence.
7. Kumulované finanční prostředky se v rámci aktualizace plánu financování obnovy uvádějí podle skutečnosti v členění na získané z vodného a stočného a ostatní podle poznámky pod tabulkou jako souhrn předchozích let počínaje rokem 2009.
8. až 12. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, samostatně na kalendářní rok.
13. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, jako souhrn na 5 kalendářních roků.
Pravidla k vyplnění tabulky podle bodu 4 (pravidla pro zpracování tabulky plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací):
A. Majetek vodovodů nebo kanalizací se uvádí v členění na skupiny podle § 5 zákona. Jednotlivé položky podle vybraných údajů majetkové evidence je možné uvádět samostatně, popřípadě členit na části podle technického hlediska, provozního hlediska nebo ve vazbě na realizaci obnovy, vždy se však uvádí součet pro skupinu položek podle vybraných údajů majetkové evidence. V případě členění plánu financování obnovy pouze na skupiny, je třeba uvést pod tabulkou k jednotlivým skupinám všechna identifikační čísla majetků do skupiny náležejících. V případě, že vlastník rozčlení skupinu pro vybrané údaje majetkové evidence přímo podle identifikačních čísel majetku, použije pro označení řádku číslování s lomítkem (např. při členění vodovodních sítí 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3 úpraven vod 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, kanalizačních sítí 6/1, 7/1, 6/2, 7/2, a u čistíren odpadních vod 8/1, 9/1, 8/2, 9/2 atd.), součty za celou skupinu se uvedou do řádků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
B. K jednotlivým položkám plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací nebo jejich součtům se přiřazují vypočtené reprodukční pořizovací ceny, uvedené v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, to je ve vybraných údajích majetkové evidence. Hodnota majetku se zadává souhrnně pro skupiny: vodovodní řady; kanalizační stoky; stavba pro úpravu vody a čistírna odpadních vod, popřípadě technologie zvlášť nebo po jednotlivých IČME.
Zařazení majetku do skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává "hodnota" v mil. Kč na dvě desetinná místa (jedná se o sloupec 3 tabulky).
C. Vlastník si podle stavu majetku popřípadě podle vlastní metodiky stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové evidence popřípadě položky. Určení procent za větší celky se provede váženým průměrem podle hodnoty v reprodukční pořizovací ceně. Vyhodnocení je možné vyjádřit i jako výsledek "Impairmentu" (zkoumání zhoršení stavu).
D. Potřeba finančních prostředků se uvede na základě údajů uvedených v bodech B a C do časového harmonogramu na 5 let samostatně, jedná se o sloupce, 8, 9, 10, 11, 12 a dalších 5 let v souhrnu do sloupce 13, ve členění na prostředky získané z vodného a stočného a prostředky ostatní, jako jsou úvěry, dotace a další zdroje z jiných příjmů.
Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací s popisem postupu při zpracování, včetně použitého způsobu vyhodnocení stavu tohoto majetku, odůvodnění výše položek finančních prostředků získaných z vodného a stočného a ostatních ve vazbě na sociální, environmentální a ekonomické důsledky.
Doklad o schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací statutárním orgánem vlastníka.
Doklady k realizaci plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří zejména doklady o tvorbě finančních prostředků na obnovu a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků (například výpisy z bankovních účtů) a seznam realizovaných akcí obnovy s vyčíslením jejich vynaložených nákladů doložených účetními doklady nebo jinými účetními záznamy.
Přehled o tvorbě a čerpání prostředků na obnovu ve vazbě na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech se uvádí a komentuje v rámci porovnání podle § 36 odst. 5 zákona v rámci přílohy č. 20 k této vyhlášce, tabulky č. 4.
Číslo jednací a datum schválení:
Podpis vlastníka:

Příl.19

KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK XXXX (t)
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné
                                              Tabulka č. 1
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I I.  I Příjemce vodného a stočného                    I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I II.  I Provozovatel - název a IČO                    I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I III. I Vlastník - název a IČO                      I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I IV.  I Formulář A až G                          I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I V.  I Index 1 až x                           I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I    I                                  I Voda pitná I Voda odpadní I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VI.  I IČPE související s cenou                     I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VII. I Prostředky obnovy na rok xxxx (t) podle PFO            I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VII.1 I Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t) I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VIII. I Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME    I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
 
I-------I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné                I
I    I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I    I Kalkulační položky                   I     I Voda pitná I Voda odpadní I
I    I                            I     I-------------I--------------I
I    I                            I     I xxxx (t)  I  xxxx (t)  I
I    I                            I     I-------------I--------------I
I    I                            I     I Kalkulace I Kalkulace  I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1   I 2                           I  2a  I   3   I   4    I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.  I Materiál                        I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.1  I - surová voda podzemní + povrchová           I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.2  I - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.3  I - chemikálie                      I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 1.4  I - ostatní materiál                   I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 2.  I Energie                        I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 2.1  I - elektrická energie                  I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 2.2  I - ostatní energie                   I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 3.  I Osobní náklady                     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 3.1  I - mzdové náklady                    I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 3.2  I - osobní náklady další                 I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.  I Ostatní přímé náklady                 I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.1  I - odpisy infrastrukturního majetku           I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.2  I - obnovující opravy infrastrukturního majetku     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.3  I - opravy infrastrukturního majetku ostatní       I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 4.4  I Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 5.  I Jiné provozní náklady                 I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 5.1  I - poplatky za vypouštění odpadních vod         I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 5.2  I - ostatní provozní náklady externí           I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 5.3  I - ostatní provozní náklady ve vlastní režii      I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 6.  I Finanční náklady                    I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 7.  I Ostatní výnosy                     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 8.  I Výrobní režie                     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 9.  I Správní režie                     I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 9.1  I - z ř. 9 osobní náklady režijní správní        I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I 10.  I Úplné vlastní náklady                 I mil. Kč I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I A   I Počet pracovníků                    I osob  I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I B   I Voda pitná fakturovaná                 I mil. m3 I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I C   I - z toho domácnosti                  I mil. m3 I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I D   I Voda odpadní odváděná fakturovaná           I mil. m3 I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I E   I - z toho domácnosti                  I mil. m3 I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I F   I Voda srážková fakturovaná               I mil. m3 I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I G   I Voda odpadní čištěná                  I mil. m3 I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I H   I Pitná nebo odpadní voda převzatá            I mil. m3 I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I
I I   I Pitná nebo odpadní voda předaná            I mil. m3 I       I       I
I-------I--------------------------------------------------------I---------I-------------I--------------I

Poznámky:
Náklady a prostředky obnovy se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
Řádky VII až VIII se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.
IČPE = identifikační číslo provozní evidence.
PFO = plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné
                                                 Tabulka č. 2
I-------I----------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I             Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné                I
I    I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I    I          Text          I Měrná  I  Poznámka  I Voda pitná I Voda odpadní I
I    I                      I jednotka I        I-------------I--------------I
I    I                      I     I        I Kalkulace I Kalkulace  I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I  1  I           2           I  2a  I   2b    I   3a   I   4a   I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 11.  I JEDNOTKOVÉ NÁKLADY             I Kč.m-3 I ř. 10/B nebo I       I       I
I    I                      I     I ř. 10/(D+F)  I       I       I
I    I                      I     I nebo ř. 10/H I       I       I
I    I                      I     I nebo ř. 10/I I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 12.  I Vyrovnávací položky            I mil. Kč I ř. 12.1 + ř. I       I       I
I    I                      I     I 12.2     I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 12.1 I Vyrovnávací položka z roku t-2 dle     I mil. Kč I        I       I       I
I    I platných pravidel cenové regulace     I     I        I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 12.2 I Finanční vypořádání rozdílu kalkulací   I mil. Kč I        I       I       I
I    I prováděných podle metodiky Operačního   I     I        I       I       I
I    I programu Životní prostředí (dále jen    I     I        I       I       I
I    I "OPŽP") - finanční nástroje.        I     I        I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 13.  I ÚVN + vyrovnávací položky         I mil. Kč I ř. 10 + ř. 12 I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 14.  I Kalkulační zisk/ ztráta          I mil. Kč I        I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 15.  I - podíl kalkul. zisku/ ztráty z ÚVN včetně I  %   I ř. 14 / ř. 13 I       I       I
I    I vyrovnávacích položek           I     I * 100     I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 16.  I - z ř. 14 prostředky na obnovu       I mil. Kč I        I       I       I
I    I infrastrukturního majetku         I     I        I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 17.  I - zisk k použití/ ztráta          I mil. Kč I ř. 14 - ř. 16 I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 18.  I Celkem ÚVN + vyrovnávací položky +     I mil. Kč I ř. 13 + ř. 14 I       I       I
I    I kalkulační zisk/ ztráta          I     I        I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 19.  I Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková I mil. m3 I ř. B, nebo D I       I       I
I    I                      I     I + F nebo H  I       I       I
I    I                      I     I nebo I    I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 20.  I UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné     I Kč.m-3 I ř. 18 / ř. 19 I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 21.  I UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH  I Kč.m-3 I ř. 20 + DPH  I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I
I 22.  I Plně obnovující cena            I Kč.m-3 I Když (4.1 +  I       I       I
I    I                      I     I 4.2) < než  I       I       I
I    I                      I     I VII. pak (ř. I       I       I
I    I                      I     I 10 - 4.1 -  I       I       I
I    I                      I     I 4.2 - ř. 4.4 I       I       I
I    I                      I     I + VII. +   I       I       I
I    I                      I     I 4.4.7) / ř.  I       I       I
I    I                      I     I 19 jinak (ř. I       I       I
I    I                      I     I 10 - 4.4 +  I       I       I
I    I                      I     I 4.47) / ř. 19 I       I       I
I-------I--------------------------------------------I----------I---------------I-------------I--------------I


Kalkulace pachtovného nebo nájemného
                                                 Tabulka č. 3
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I Řádek I            Položka             I Měrná  I Voda pitná  I Voda odpadní I
I    I                             I jednotka I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I    I                             I     I Kalkulace pro I Kalkulace pro I
I    I                             I     I rok xxxx (t) I rok xxxx (t) I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4  I Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku      I mil. Kč I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.1 I - odpisy propachtovaného / pronajatého majetku     I mil. Kč I        I        I
I    I infrastrukturního majetku                I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.2 I - opravy infrastrukturního majetku obnovující, které  I mil. Kč I        I        I
I    I hradí vlastník propachtovaného / pronajatého      I     I        I        I
I    I infrastrukturního majetku                I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.3 I - opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí I mil. Kč I        I        I
I    I vlastník propachtovaného / pronajatého         I     I        I        I
I    I infrastrukturního majetku                I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.4 I - ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovném /   I mil. Kč I        I        I
I    I nájemném nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2., 4.4.3   I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.5 I - zisk / ztráta                     I mil. Kč I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.6 I - z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého      I mil. Kč I        I        I
I    I infrastrukturního majetku z pachtovného / nájemného   I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.7 I Plně obnovující pachtovné / nájemné Když (4.4.1 +    I mil. Kč I        I        I
I    I 4.4.2) < než 4.4.8 pak (ř. 4.4.3 + 4.4.4 + 4.4.8) jinak I     I        I        I
I    I (4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3 + 4.4.4)             I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.8 I Prostředky obnovy propachtovaného /pronajatého majetku I mil. Kč I        I        I
I    I na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka   I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
I 4.4.9 I Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného / nájemného I mil. Kč I        I        I
I    I na rok xxxx (t)                     I     I        I        I
I-------I---------------------------------------------------------I----------I---------------I---------------I
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Vypracoval:                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Telefon:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I e-mail:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Datum:                                                   I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Schválil - zástupce provozovatele:                                     I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

*Pro formulář B se použije řádek H nebo I, pro formulář C se použije objem vody vyrobené, pro formulář F se použije řádek G.
Poznámky:
Členění kalkulačních položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky při výpočtu ceny pro vodné a stočné jsou uvedeny v příloze č. 19a k této vyhlášce.
ÚVN = úplné vlastní náklady.
Kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné pro rok XXXX+1 (t+1) při použití dvousložkové formy vodného a stočného.
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné při dvousložkové formě
                                                 Tabulka č. 4
I-------I----------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I        Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné při dvousložkové formě         I
I    I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I    I         Text          I Měrná  I   Poznámka   I Voda pitná I Voda odpadní I
I    I                    I jednotka I          I-------------I--------------I
I    I                    I     I          I Kalkulace I Kalkulace  I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I  1  I          2          I  2a  I 2b        I   4b   I   7b   I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 23  I Pevná složka - (ÚVN + vyrovnávací   I mil. Kč I z ř. 18      I       I       I
I    I položky + kalkulační zisk / ztráta)  I     I          I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 23a. I - podíl z celkových ÚVN včetně     I  %   I (ř. 23 / ř. 14)  I       I       I
I    I vyrovnávací položky a kalkulačního   I     I * 100       I       I       I
I    I zisku/ztráta              I     I          I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 24  I Pohyblivá složka - (ÚVN + vyrovnávací I mil. Kč I ř. 18 - ř. 23   I       I       I
I    I položky + kalkulační zisk / ztráta)  I     I          I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 24a. I - z toho: ÚVN + vyrovnávací položky  I mil. Kč I ř. 13*(1 - (ř.  I       I       I
I    I                    I     I 23a/100))     I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 24b. I Kalkulační zisk / ztráta        I mil. Kč I ř. 24 - ř. 24a  I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 25.  I UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky   I Kč.m-3 I ř. 24 / ř. 19   I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 26.  I UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky +  I Kč.m-3 I ř. 25 + DPH    I       I       I
I    I DPH                  I     I          I       I       I
I-------I----------------------------------------I----------I-------------------I-------------I--------------I
I 27.  I Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 této vyhlášky (a, I   3a   I   5b   I
I    I b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok I       I       I
I    I a přípojku                              I       I       I
I-------I-----------------------------------------------------------------------I-------------I--------------I
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Vypracoval:                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Telefon:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I e-mail:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Datum:                                                   I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Schválil zástupce provozovatele:                                      I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I


Příl.19a

ČLENĚNÍ KALKULAČNÍCH A OSTATNÍCH POLOŽEK, JEJICH OBSAH, OBJEMOVÉ A MNOŽSTEVNÍ POLOŽKY PŘI KALKULACI CENY PRO VODNÉ A CENY PRO STOČNÉ
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné
                                                   Tabulka č. 1
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Řádek I   Položka   I         Obsah          I         Poznámka         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I  1  I     2     I          3           I          4           I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I I.  I Příjemce vodného I Název subjektu, který inkasuje od    I                     I
I    I a stočného    I odběratelů platby za vodné a za stočné. I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I II.  I Provozovatel -  I Název subjektu, který má povolení k   I                     I
I    I název a IČO    I provozování infrastruktury uvedené v   I                     I
I    I          I rozhodnutí příslušného krajského úřadu. I                     I
I    I          I IČO uvedeného subjektu.         I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I III. I Vlastník - název I Vlastník infrastruktury vodovodů a    I Uvádí se všichni vlastníci a       I
I    I a IČO       I kanalizací k jehož provozování má    I spoluvlastníci infrastruktury v daném  I
I    I          I subjekt povolení v řádku II.       I roce.                  I
I    I          I IČO uvedeného subjektu.         I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I IV.  I Formulář A až G a I "Formulář A - Výpočet odběratelské ceny I Formuláře A až G se zpracovávají i v   I
I    I rok        I pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX  I případě, že je voda dodávána resp.    I
I    I          I (t)".                  I odváděna                 I
I    I          I "Formulář B - Výpočet ceny mezi     I zdarma, tedy s nulovou cenou.      I
I    I          I provozovateli případně i mezi vlastníky I Pro výpočet cen pro vodné a cen pro   I
I    I          I provozně souvisejících vodovodů a    I stočné, zvláště pak výpočet ceny mezi  I
I    I          I kanalizací, u pitné vody předané a    I provozovateli je žádoucí znát Dílčí   I
I    I          I odpadní vody převzaté se pro výpočet   I jednotkové náklady zdrojů pitné vody,  I
I    I          I ceny pro vodné nebo ceny pro stočné roku I dopravy pitné vody, dopravy odpadních  I
I    I          I XXXX (t) použije řádek H nebo I. U    I vod a čistíren odpadních vod. Tyto    I
I    I          I Formuláře B se doplní IČO subjektu nebo I údaje, za zdroje pitné vody a čistírny  I
I    I          I subjektů, kterým je pitná voda za    I odpadních vod jsou povinné pro vybrané  I
I    I          I vypočtenou cenu dodávána, po případě, od I údaje provozní evidence VÚPE. Jedná se o I
I    I          I kterých je odpadní voda přebírána.    I formuláře C, D, E, a F. Tyto se v rámci I
I    I          I "Formulář C - jednotkové náklady pro   I Porovnání nezasílají na Ministerstvo   I
I    I          I zdroj pitné vody roku XXXX (t)", pro   I zemědělství, ale             I
I    I          I výpočet se použije objem vody vyrobené. I ukládají se a slouží provozovateli a   I
I    I          I "Formulář D - jednotkové náklady pro   I kontrolním orgánům. Výsledky formulářů C I
I    I          I dopravu pitné vody roku XXXX (t)".    I a F se uvádí do VÚPE.          I
I    I          I "Formulář E - jednotkové náklady dopravy I Formulář G slouží k výpočtu ceny vody  I
I    I          I odpadních vod roku XXXX (t)".      I dodané resp. odvedené související s   I
I    I          I "Formulář F - jednotkové náklady čištění I jinou činností příjemce vodného a    I
I    I          I odpadních vod roku XXXX (t)", pro    I stočného. Jedná se například o      I
I    I          I výpočet se použije řádek G.       I zásobování vodou, popřípadě odvádění   I
I    I          I Formulář G - Výpočet odběratelské ceny  I odpadních vod z například u příjemců   I
I    I          I pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX  I typu: pivovar, nemocnice, armádní    I
I    I          I (t)" pro případy, kdy je voda      I zařízení.                I
I    I          I dodaná/odvedená pro své vlastní     I                     I
I    I          I zařízení, tj. příjemce je zároveň    I                     I
I    I          I odběratelem.               I                     I
I    I          I Poznámka: Formuláře se liší pouze v   I                     I
I    I          I druhu v návaznosti na kalkulaci nákladů I                     I
I    I          I resp. ceny k vykazované jednotce,    I                     I
I    I          I nikoliv ve formě zpracování.       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I V.  I Index 1 až x   I V případě dvou a více jednotlivých    I                     I
I    I          I výpočtů cen a tím i formulářů u jednoho I                     I
I    I          I vlastníka nebo provozovatele bude    I                     I
I    I          I příslušné písmeno formuláře indexováno  I                     I
I    I          I pořadovým číslem příslušné ceny pro   I                     I
I    I          I vodné a ceny pro stočné. Neindexovaná  I                     I
I    I          I písmena formulářů pak budou součtovými  I                     I
I    I          I formuláři. Vyplňuje se pořadové číslo  I                     I
I    I          I jednotlivých výpočtů cen.        I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I VI.  I IČPE související I Identifikační číslo provozní evidence,  I IČPE obsahují i IČME.          I
I    I s cenou      I která je zahrnuta nákladově do      I IČME = identifikační číslo majetkové   I
I    I          I předmětného výpočtu ceny pro vodné a   I evidence.                I
I    I          I ceny pro stočné             I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I VII. I Prostředky obnovy I Adekvátní roční potřeba peněžních    I V případě IČPE vstupujících do více   I
I    I na rok xxxx (t)  I prostředků na obnovu vodovodů a     I kalkulací, je třeba související     I
I    I (mil. Kč) podle  I kanalizací pro daný rok podle přílohy č. I prostředky obnovy rozpočítat podle    I
I    I PFO        I 18 - plán financování obnovy. Jedná se o I rozvrhové základny použité pro      I
I    I          I podíl reprodukční ceny infrastrukturního I rozpočtení souvisejících nákladů.    I
I    I          I majetku podle vybraných údajů provozní  I                     I
I    I          I evidence a teoretické doby životnosti.  I                     I
I    I          I Týká se pouze infrastrukturního majetku I                     I
I    I          I ve vlastnictví příjemce vodného a    I                     I
I    I          I stočného.                I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I VII.1 I Z toho:      I Prostředky potřebné a vymezené na obnovu I V případě IČPE vstupujících do více   I
I    I Prostředky na   I infrastrukturního majetku "Plánem    I kalkulací, je třeba související     I
I    I obnovu z vodného I financování obnovy vodovodů a      I prostředky obnovy rozpočítat podle    I
I    I a stočného na rok I kanalizací" z vodného a stočného     I rozvrhové základny použité pro      I
I    I xxxx (t)     I zpracovaného podle přílohy č. 18, řádku I rozpočtení souvisejících nákladů.    I
I    I          I č. 8 nebo 16, umožňující obnovu.     I                     I
I    I          I Týká se pouze infrastrukturního majetku I                     I
I    I          I souvisejícího s kalkulovanou cenou ve  I                     I
I    I          I vlastnictví příjemce vodného a stočného. I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I VIII. I Hodnota      I Uvádí se hodnoty majetku v reprodukční  I Uvádí se u všech formulářů A, B a G, to I
I    I souvisejícího   I pořizovací ceně podle VÚME součtem cen  I znamená i indexovaných, v případě více  I
I    I infrastrukturního I všech majetků vodovodů a kanalizací   I cen odběratelských případně i více cen  I
I    I majetku podle   I zahrnutých vdaných VÚPE, viz řádek VI. k I mezi provozovateli u jednoho       I
I    I VÚME (mil. Kč)  I 31. 12. kalendářního roku        I provozovatele.              I
I    I          I předcházející rok sestavení kalkulace,  I Slouží k rámcové kontrole stanovené výše I
I    I          I tedy roku xxxx-2 (t-2) při zohlednění  I prostředků na obnovu generovaných v ceně I
I    I          I provedených změn v roce xxxx (t) nebo  I pro vodné a ceně pro stočné.       I
I    I          I xxxx-1 (t-1). Pro výpočet reprodukční  I                     I
I    I          I pořizovací ceny se použije Metodický   I                     I
I    I          I pokyn Ministerstva zemědělství pro    I                     I
I    I          I orientační ukazatele výpočtu reprodukční I                     I
I    I          I ceny objektů do Vybraných údajů     I                     I
I    I          I majetkové evidence vodovodů a kanalizací I                     I
I    I          I a pro Plány financování obnovy vodovodů I                     I
I    I          I a kanalizací.              I                     I
I    I          I V porovnání se ve sloupci Skutečnost   I                     I
I    I          I použije hodnota k 31. 12. roku xxxx (t) I                     I
I    I          I a ve sloupci Kalkulace se použije    I                     I
I    I          I hodnota z kalkulace ceny pro       I                     I
I    I          I vodné/stočné.              I                     I
I    I          I V případě, že se IČPE týká více     I                     I
I    I          I kalkulací cen, je nutné jeho hodnotu   I                     I
I    I          I rozdělit podle stejné rozvrhové     I                     I
I    I          I základny, jako se dělí související    I                     I
I    I          I náklady spojené s využitím tohoto    I                     I
I    I          I majetku.                 I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I                                                         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.  I Materiál     I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.1  I - surová voda   I Náklad na odebrané množství podzemní   I U podzemní vody se podle vodního zákona I
I    I podzemní +    I vody pro zásobování pitnou vodou nebo  I jedná o poplatek za odebrané množství  I
I    I povrchová     I platba za nákup povrchové vody pro    I podzemní vody a u vody povrchové se   I
I    I          I úpravu na vodu pitnou.          I jedná o cenu za odběr povrchové vody.  I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.2  I - pitná voda   I Náklad u vody pitné (sl. 3) na nákup   I V případě dvousložkové ceny zahrnuje obě I
I    I převzatá /    I pitné vody od jiného provozovatele, nebo I složky. U formulářů podle přílohy č. 20 I
I    I odpadní voda   I náklad u vody odpadní (sl. 4) na     I k této vyhlášce se uvedou v komentáři  I
I    I předaná k čištění I převzetí odpadních vod k jejich převodu I IČO subjektů, od kterých byla pitná voda I
I    I          I a čištění jinými provozovateli.     I převzata a u odpadní vody, kterým byla  I
I    I          I Tyto náklady mohou vzniknout v rámci   I předána                 I
I    I          I jednoho provozovatele mezi různými    I                     I
I    I          I kalkulacemi.               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.3  I - chemikálie   I Náklad na nákup chemikálií        I Chemikálie pro chemické laboratoře se  I
I    I          I spotřebovaných při výrobě a dodávce   I zahrnují do řádku 5.3 - ostatní provozní I
I    I          I pitné vody (sl. 3) a čištění odpadních  I náklady ve vlastní režii.        I
I    I          I vod (sl. 4).               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 1.4  I - ostatní     I Náklady na materiál spotřebovaný při   I Nezahrnují se náklady na materiál    I
I    I materiál     I výrobě. Dále se zde zahrnuje spotřeba  I spotřebovaný při údržbě, opravách a   I
I    I          I vodoměrů s pořizovací cenou do 80 tis.  I obnově.                 I
I    I          I Kč v závislosti na účetních pravidlech  I Nezahrnuje se zde spotřeba ochranných  I
I    I          I příslušné společnosti, například     I osobních pomůcek. Ty se vykazují buď v  I
I    I          I jednorázový nebo postupný odpis.     I řádku 8. výrobní režie, nebo v rámci   I
I    I          I                     I hodinových zúčtovacích sazeb při     I
I    I          I                     I oceňování oprav infrastrukturního    I
I    I          I                     I majetku - řádek 4.2 a 4.3.        I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 2.  I Energie      I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 2.1  I - elektrická   I Náklady na elektrickou energii na    I Náklady na elektrickou energii v     I
I    I energie      I objektech infrastrukturního majetku.   I administrativních budovách se zahrnuje  I
I    I          I                     I do správní režie řádek 9. U provozních  I
I    I          I                     I středisek se náklady zahrnují do výrobní I
I    I          I                     I režie - řádek 8. Výnosy z prodeje    I
I    I          I                     I elektrické energie získané na objektech I
I    I          I                     I infrastrukturního majetku včetně     I
I    I          I                     I například zelených bonusů podle zákona  I
I    I          I                     I č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby    I
I    I          I                     I elektřiny z obnovitelných zdrojů energie I
I    I          I                     I ve znění pozdějších předpisů, se     I
I    I          I                     I zahrnují do ostatních výnosů - řádek 7. I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 2.2  I - ostatní energie I Náklady na plyn, teplo, pohonné hmoty.  I Náklady na plyn, teplo a pitnou vodu v  I
I    I          I                     I administrativních budovách se zahrnuje  I
I    I          I                     I do správní režie - řádek 9. U provozních I
I    I          I                     I středisek se náklady zahrnují do výrobní I
I    I          I                     I režie - řádek 8.             I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 3.  I Osobní náklady  I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 3.1  I - mzdové náklady I Nákladem jsou veškeré mzdy včetně    I Do mezd se nezahrnují mzdy pracovníků  I
I    I          I náhrady mezd a dále náklady vyplývající I provádějících opravy. V případě užití  I
I    I          I z dohod o pracovní činnosti nebo o    I tak zvaného druhotného okruhu se mzdy  I
I    I          I provedení práce kromě nákladů zahrnutých I zahrnují přes hodinovou sazbu do řádku  I
I    I          I do řádku 9.1.              I 4.2, 4.3 nebo 5.3 - obdoba externích   I
I    I          I                     I služeb.                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 3.2  I - osobní náklady I Nákladem je pojistné na sociální     I                     I
I    I další       I zabezpečení a pojistné na veřejné    I                     I
I    I          I zdravotní pojištění, dále ostatní    I                     I
I    I          I náklady v souladu s platnými pravidly  I                     I
I    I          I cenové regulace. To vše ve vazbě na   I                     I
I    I          I řádek 3.1 mzdové náklady. U dílčích   I                     I
I    I          I formulářů C, D, E, F se náklady uvedou v I                     I
I    I          I podílech.                I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.  I Ostatní přímé   I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I    I náklady      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.1  I - odpisy     I Odpisy zde uvádí vlastníci        I Neuvádí se zde odpisy provozního majetku I
I    I infrastrukturního I infrastrukturního majetku vodovodů a   I - provozní a administrativní budovy ve  I
I    I majetku      I kanalizací, pokud majetek nepronajali  I vlastnictví provozovatele - ty se    I
I    I          I provozovateli. Především se jedná o obce I zahrnují do správní režie.        I
I    I          I a společnosti smíšené, to jsou vlastníci I Nezahrnují se odpisy dopravních a    I
I    I          I současně provozující vodovody a     I mechanizačních prostředků.        I
I    I          I kanalizace. Provozní společnosti zde   I                     I
I    I          I uvádějí odpisy v případě realizace    I                     I
I    I          I technického zhodnocení infrastrukturního I                     I
I    I          I majetku pronajímatele podle § 28 odst. 6 I                     I
I    I          I zákona č. 563/1991 Sb. Dále odpisy    I                     I
I    I          I dispečinků, jsou-li majetkem vlastníka  I                     I
I    I          I infrastruktury, uvádí se i odpisy    I                     I
I    I          I dalšího technického majetku, například  I                     I
I    I          I odpisy přenosných čerpadel, IT techniky, I                     I
I    I          I mechanizace atd., pokud je přímo     I                     I
I    I          I přiřaditelná k dané službě a vlastníkovi I                     I
I    I          I a není vykazována v rámci        I                     I
I    I          I vnitropodnikových převodů.        I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.2  I - opravy     I Náklady tvoří veškeré opravy s      I                     I
I    I infrastrukturního I charakterem obnovy infrastrukturního   I                     I
I    I majetku      I majetku realizované ve vlastní režii i  I                     I
I    I obnovující    I dodavatelsky v souladu se zákonem č.   I                     I
I    I          I 563/1991 Sb. U oprav ve vlastní režii se I                     I
I    I          I jedná nejen o hodnotu vlastních prací,  I                     I
I    I          I ale i náklady související s náklady na  I                     I
I    I          I materiál, dopravu a stavební       I                     I
I    I          I mechanizaci.               I                     I
I    I          I Vykazuje se zde obnova infrastrukturního I                     I
I    I          I majetku, pokud se o ní neúčtuje jako o  I                     I
I    I          I investici, tedy například jako pořízení I                     I
I    I          I hmotného investičního majetku, technické I                     I
I    I          I zhodnocení.               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.3  I - opravy     I Jedná se o opravy, realizované v případě I                     I
I    I infrastrukturního I přerušení nebo omezení plynulého     I                     I
I    I majetku ostatní  I provozu, kterými se odstraňují účinky  I                     I
I    I          I částečného fyzického opotřebení nebo   I                     I
I    I          I poškození za účelem uvedení do      I                     I
I    I          I předchozího nebo provozuschopného stavu, I                     I
I    I          I při nichž nedochází k prodloužení    I                     I
I    I          I životnosti infrastrukturního majetku   I                     I
I    I          I nebo jeho části. Jedná se o opravy,   I                     I
I    I          I kterými dochází k udržení funkčního   I                     I
I    I          I stavu v původní životnosti a nedochází k I                     I
I    I          I technickému a ekonomickému zhodnocení  I                     I
I    I          I majetku, nemění způsob ani výše odpisu. I                     I
I    I          I Jedná se především o lokální opravy a  I                     I
I    I          I opravy například injektáží, záplatou.  I                     I
I    I          I Dále se zde uvádějí náklady související I                     I
I    I          I s pravidelnou údržbou a opravy přípojek I                     I
I    I          I umístěných ve veřejném prostranství   I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4  I - pachtovné /   I Nákladem jsou finanční prostředky, které I                     I
I    I nájemné      I věcně a časově souvisí s propachtováním I                     I
I    I infrastrukturního I / pronájmem vodovodu a kanalizace v   I                     I
I    I majetku      I příslušném období            I                     I
I    I          I Blíže viz tabulka č. 3 níže.       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 5.  I Jiné provozní   I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I    I náklady      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 5.1  I - poplatky za   I Nákladem jsou platby jak za vypouštěné  I Jedná se o poplatek za vypouštění    I
I    I vypouštění    I znečištění, tak za množství vypouštěných I odpadních vod do vod povrchových podle  I
I    I odpadních vod   I odpadních vod podle jiného právního   I vodního zákona.             I
I    I          I předpisu.                I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 5.2  I - ostatní     I Nákladem jsou ostatní náklady, neuvedené I                     I
I    I provozní náklady I v předchozích řádcích charakteru     I                     I
I    I externí      I externích nákladů. Může se jednat    I                     I
I    I          I například o likvidaci kalů externě,   I                     I
I    I          I pojistné majetku, pojistné odpovědnosti, I                     I
I    I          I laboratorní služby externě, odečty a   I                     I
I    I          I fakturace vodného a stočného externě,  I                     I
I    I          I monitorování a čištění kanalizací    I                     I
I    I          I externí, zahrnuje i pachtovné nebo    I                     I
I    I          I nájemné provozního majetku, provozní   I                     I
I    I          I náklady na externě, údržbu a opravy   I                     I
I    I          I přípojek ve veřejném prostranství    I                     I
I    I          I externě, dopravu externě a smlouvy o   I                     I
I    I          I dílo.                  I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 5.3  I - ostatní     I Nákladem jsou ostatní náklady neuvedené I                     I
I    I provozní náklady I v předchozích řádcích, pokud mají    I                     I
I    I ve vlastní režii I charakter interních nákladů, včetně   I                     I
I    I          I souvisejících osobních nákladů. Může se I                     I
I    I          I jednat například o laboratorní služby  I                     I
I    I          I interně, odečty a fakturace vodného a  I                     I
I    I          I stočného interně, monitorování a čištění I                     I
I    I          I kanalizací interně, zahrnuje provozní  I                     I
I    I          I náklady na geografický informační systém I                     I
I    I          I interně, údržbu včetně materiálu a    I                     I
I    I          I opravy přípojek ve veřejném prostranství I                     I
I    I          I interně. Spotřeba vody k čištění     I                     I
I    I          I potrubí. Likvidace kalu, je-li      I                     I
I    I          I realizována ve vlastní režii.      I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 6.  I Finanční náklady I Úroky z úvěrů hrazené po uvedení     I Nezahrnují se úplaty za přijaté a    I
I    I          I infrastrukturního majetku do užívání,  I odeslané platby a úroky z provozních   I
I    I          I úplaty spojené s účelovými úvěry.    I úvěrů - zahrnují se do správní režie.  I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 7.  I Ostatní výnosy  I Výnosy za služby poskytované       I Uvádí se v záporné hodnotě.       I
I    I          I infrastrukturou, aniž by náklady byly  I                     I
I    I          I vyčleněny. Například za čištění     I                     I
I    I          I dovezených odpadních vod - zpracování  I                     I
I    I          I dovezeného kalu ze septiků, různé    I                     I
I    I          I zpracování dovezeného kalu. Výnosy z   I                     I
I    I          I prodeje elektrické energie získané na  I                     I
I    I          I objektech infrastrukturního majetku   I                     I
I    I          I včetně například zelených bonusů.    I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 8.  I Výrobní režie   I Nákladem jsou odpisy geografického    I Opravy dopravních a stavebních      I
I    I          I informačního systému, vodoměrů s     I prostředků mohou být vykazovány v rámci I
I    I          I pořizovací cenou nad 80 tis. Kč a dále  I kilometrových nebo hodinových sazeb při I
I    I          I odpisy provozního majetku, opravy na   I opravách.                I
I    I          I budovách provozních středisek. Spotřeba I Zahrnují se zde i opravy a odpisy    I
I    I          I energií a vody provozních středisek.   I dopravních a mechanizačních prostředků, I
I    I          I Dále dopravní náklady a ostatní náklady I pokud jsou ve vlastnictví vlastníka   I
I    I          I spojené s provozními středisky, které  I vodovodu nebo kanalizace vzhledem k   I
I    I          I mají charakter nepřímých nákladů a    I jejich účelové vazbě ke konkrétnímu   I
I    I          I souvisejí s výrobními aktivitami.    I infrastrukturnímu majetku.        I
I    I          I                     I Daně a poplatky a jiná obdobná peněžitá I
I    I          I                     I plnění spojené s provozem a výrobou,   I
I    I          I                     I například daň z nemovitých věcí.     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 9.  I Správní režie   I Náklady zahrnují osobní náklady ve    I Podílová režie se použije také v     I
I    I          I smyslu položek 3.1 a 3.2 vedené ve    I případech, pokud organizace uplatňuje  I
I    I          I správních činnostech. Dále zahrnují   I více kalkulací a pokud provádí činnosti I
I    I          I odpisy a opravy externí i vlastní na   I nesouvisející s cenou pro vodné a cenou I
I    I          I administrativních budovách ve      I pro stočné, například projekční a    I
I    I          I vlastnictví provozovatele, spotřebu   I poradenská činnost včetně například   I
I    I          I materiálů pro řízení a administrativní  I inženýrské činnosti při výstavbě,    I
I    I          I činnost, spotřebu el. energie, plynu,  I realizace stavebních zakázek, obchodní  I
I    I          I tepla a vody v administrativních     I činnosti, pokud jde o externí zakázky  I
I    I          I budovách, nájemné z administrativních  I nebo zakázky takového charakteru.    I
I    I          I budov, náklady na spoje a výpočetní   I Daně a poplatky spojené s        I
I    I          I techniku, cestovné a dopravu k režijní  I administrativní činností.        I
I    I          I činnosti, školení pracovníků vedených v I                     I
I    I          I režijních činnostech.          I                     I
I    I          I Náklady na správní režii se uvádějí v  I                     I
I    I          I podílu, v jakém se zahrnují do      I                     I
I    I          I kalkulací.                I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 9.1  I - z ř. 9 osobní  I Jedná se o mzdové náklady a osobní    I                     I
I    I náklady režijní  I náklady další náklady související se   I                     I
I    I správní      I mzdami managementu, administrativních  I                     I
I    I          I pracovníků a účetních.          I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 10.  I Úplné vlastní   I Jedná se o součet všech výše uvedených  I                     I
I    I náklady      I nákladových položek.           I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I A   I Počet pracovníků I Uvádí se pouze počet výrobních      I                     I
I    I          I pracovníků vč. externích na 2 desetinná I                     I
I    I          I místa podle pracovního úvazku. Vychází  I                     I
I    I          I se ze 40 hod. týdně na jednoho      I                     I
I    I          I pracovníka.               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I B   I Voda pitná    I Při kalkulaci ceny pro vodné se ve    I Za pitnou vodu fakturovanou se považuje I
I    I fakturovaná v   I sloupci 3 uvádí množství předpokládané  I množství vody dodané v daném roce, i   I
I    I mil. m3      I na základě očekávaného množství vody   I když je fakturováno až v roce      I
I    I          I pitné fakturované v předchozím      I následujícím nebo není fakturováno    I
I    I          I kalendářním roce dosažené, resp.     I vůbec.                  I
I    I          I množství, které podle aktuální spotřeby I                     I
I    I          I bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje  I                     I
I    I          I před ukončením kalendářního roku, při  I                     I
I    I          I zohlednění očekávaných změn v daném   I                     I
I    I          I kalendářním roce.            I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I C   I - z toho     I Obdobně jako v řádku B, ale množství se I Údaj neslouží výpočtu ceny.       I
I    I domácnosti v mil. I týká pouze domácností.          I                     I
I    I m3        I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I D   I Voda odpadní   I Při kalkulaci ceny pro stočné se ve   I Za vodu odpadní fakturovanou se považuje I
I    I odváděná     I sloupci 4 uvádí množství předpokládané  I množství vody odvedené v daném roce, i  I
I    I fakturovaná v   I na základě očekávaného množství odpadní I když je fakturováno až v roce      I
I    I mil. m3      I vody fakturované v předchozím      I následujícím nebo není fakturováno    I
I    I          I kalendářním roce dosažené, tedy     I vůbec.                  I
I    I          I množství, které podle aktuální spotřeby I                     I
I    I          I bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje  I                     I
I    I          I před ukončením kalendářního roku, při  I                     I
I    I          I zohlednění očekávaných změn v daném   I                     I
I    I          I kalendářním roce.            I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I E   I - z toho     I Obdobně jako v řádku D, ale množství se I Údaj neslouží výpočtu ceny.       I
I    I domácnosti    I týká pouze domácností.          I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I F   I Voda srážková   I Veškerá fakturovaná srážková voda pro  I Vzhledem k tomu, že se jedná o výpočtové I
I    I fakturovaná v   I kalendářní rok. Za vodu fakturovanou se I množství, lze tuto hodnotu uvádět ne   I
I    I mil. m3      I považuje množství vody odvedené v daném I jako předpoklad, ale jako skutečné    I
I    I          I roce, i když je fakturováno až v roce  I množství fakturované.          I
I    I          I následujícím.              I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I G   I Voda odpadní   I Jedná se o množství odtékající z     I Údaj slouží kontrolním orgánům.     I
I    I čištěná v mil. m3 I čistírny odpadních vod do vod      I                     I
I    I          I povrchových.               I                     I
I    I          I Při výpočtu ceny se jedná o množství   I                     I
I    I          I předpokládaná.              I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I H   I Pitná nebo    I Při výpočtu ceny se jedná o množství   I Údaj slouží kontrolním orgánům.     I
I    I odpadní voda   I předpokládaná, ale s vysokou mírou    I V případě formuláře "A" podle přílohy č. I
I    I převzatá v mil.  I přesnosti.                I 20 k této vyhlášce se pro pitnou vodu  I
I    I m3        I                     I převzatou uvedou v komentáři IČO     I
I    I          I                     I subjektů, od kterých byla pitná voda   I
I    I          I                     I převzatá.                I
I    I          I                     I V případě formuláře "B" podle přílohy č. I
I    I          I                     I 20 k této vyhlášce se pro pitnou vodu  I
I    I          I                     I převzatou uvedou v komentáři IČO     I
I    I          I                     I subjektů, od kterých byla pitná voda   I
I    I          I                     I převzatá.                I
I    I          I                     I V případě formuláře "B" podle přílohy č. I
I    I          I                     I 20 k této vyhlášce se pro odpadní vodu  I
I    I          I                     I převzatou uvedou v komentáři IČO     I
I    I          I                     I subjektů, od kterých byla odpadní voda  I
I    I          I                     I převzatá.                I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I I   I Pitná nebo    I Při výpočtu ceny se jedná o množství   I Údaj slouží kontrolním orgánům.     I
I    I odpadní voda   I předpokládaná, ale s vysokou mírou    I V případě formuláře "A" podle přílohy č. I
I    I předaná v mil. m3 I přesnosti.                I 20 k této vyhlášce se pro odpadní vodu  I
I    I          I                     I předanou uvedou v komentáři IČO     I
I    I          I                     I subjektů, kterým byla odpadní voda    I
I    I          I                     I předaná.                 I
I    I          I                     I V případě formuláře "B" podle přílohy č. I
I    I          I                     I 20 k této vyhlášce se pro pitnou vodu  I
I    I          I                     I předanou uvedou v komentáři IČO     I
I    I          I                     I subjektů, kterým byla pitná voda     I
I    I          I                     I předána.                 I
I    I          I                     I V případě formuláře "B" podle přílohy č. I
I    I          I                     I 20 k této vyhlášce se pro odpadní vodu  I
I    I          I                     I předanou uvedou v komentáři IČO     I
I    I          I                     I subjektů, kterým byla odpadní voda    I
I    I          I                     I předána.                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I


Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné
                                                   Tabulka č. 2
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Řádek I   Položka   I         Obsah          I         Poznámka         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I  1  I     2     I          3           I          4           I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 11.  I JEDNOTKOVÉ    I ř. 10/B (resp. D + F)          I                     I
I    I NÁKLADY      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 12.  I Vyrovnávací    I Skupina podpoložek - součet       I                     I
I    I položky      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 12.1 I Vyrovnávací    I                     I Hodnota může být pouze záporná.     I
I    I položka z roku  I                     I V případě kladné hodnoty se tato položka I
I    I t-2 podle     I                     I neuplatňuje. Tato hodnota je vypočtena  I
I    I platných pravidel I                     I podle pravidel cenové regulace platných I
I    I cenové regulace  I                     I v roce t-2.               I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 12.2 I Finanční     I Využívá se pouze pro projekty      I Hodnota může být kladná nebo záporná.  I
I    I vypořádání    I financované v rámci OPŽP.        I                     I
I    I rozdílu kalkulací I                     I                     I
I    I prováděných podle I                     I                     I
I    I metodiky OPŽP -  I                     I                     I
I    I finanční     I                     I                     I
I    I nástroje.     I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 13.  I ÚVN + vyrovnávací I ř. 10 + ř. 12              I Úplné vlastní náklady včetně vyrovnávací I
I    I položky      I                     I položky                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 14.  I Kalkulační zisk / I V rámci výpočtu cen pro vodné a cen   I V kalkulaci si příjemce stanoví výši   I
I    I ztráta      I stočné se v jednotlivých nákladových   I zisku podle pravidel cenové regulace   I
I    I          I kalkulačních položkách uvádějí veškeré  I podle svých potřeb tak, aby výsledná   I
I    I          I ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený I cena odpovídala ceně uplatňované - viz  I
I    I          I zisk podle cenových předpisů. Kalkulace I ř. 20.                  I
I    I          I ceny však musí být zpracována tak, aby  I V příloze 20 - je řádek 14. vypočten   I
I    I          I kalkulovaná cena odpovídala ceně, která I jako rozdíl součinu uplatněné ceny a   I
I    I          I bude odběratelům skutečně uplatňována a I fakturovaného množství a ř. 13 "ÚVN +  I
I    I          I fakturována. V případě, že je      I vyrovnávací položky".          I
I    I          I uplatňovaná cena nižší, uvede se částka, I                     I
I    I          I o kterou bude výsledná cena "dotována" v I                     I
I    I          I záporné hodnotě.             I                     I
I    I          I Maximální výše zisku je upravena     I                     I
I    I          I platnými pravidly cenové regulace v   I                     I
I    I          I rámci cenového rozhodnutí - výměr    I                     I
I    I          I Ministerstva financí.          I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 15.  I - podíl kalkul.  I (ř. 14 / ř. 13)* 100           I Jedná se o orientační ukazatel v %    I
I    I zisku / ztráty z I                     I                     I
I    I ÚVN        I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 16.  I - z ř. 14     I Prostředky potřebné a vymezené na obnovu I Ř. VII. 1 - 4.1 - 4.2, přičemž minimální I
I    I prostředky na   I infrastrukturního majetku "Plánem    I hodnota je 0.              I
I    I obnovu      I financování obnovy vodovodů a      I                     I
I    I infrastrukturního I kanalizací" podle přílohy č. 18, řádek 8 I                     I
I    I majetku      I nebo 16, umožňující obnovu z vodného   I                     I
I    I          I nebo stočného nad rámec nákladové    I                     I
I    I          I položky č. 4.1 odpisy a položky 4.2   I                     I
I    I          I opravy infrastrukturního majetku     I                     I
I    I          I obnovující.               I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 17.  I - zisk k použití I ř. 14 - ř. 16              I Slouží k tvorbě prostředků na rozvoj   I
I    I / ztráta     I                     I infrastrukturního a provozního majetku, I
I    I          I                     I k úhradě ekonomicky neoprávněných    I
I    I          I                     I nákladů a jako odměna vlastníků     I
I    I          I                     I příjemce, pro příděly do fondů tvořených I
I    I          I                     I ze zisku.                I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 18.  I Celkem ÚVN +   I Jedná se o kalkulované, popřípadě    I                     I
I    I vyrovnávací    I skutečné - celkové vodné nebo stočné.  I                     I
I    I položky +     I                     I                     I
I    I kalkulační zisk / I                     I                     I
I    I ztráta      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 19.  I Voda fakturovaná I ř. B nebo D + F nebo *          I                     I
I    I pitná, odpadní + I                     I                     I
I    I srážková     I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 20.  I UPLATŇOVANÁ CENA I ř. 18 / ř. 19              I Uplatňovaná cena podle přílohy 19 ve   I
I    I pro vodné a cena I                     I znění aktualizací musí odpovídat     I
I    I pro stočné    I                     I uplatňované ceně v příloze 20. Jedná se I
I    I          I                     I o cenu, která byla odběratelům skutečně I
I    I          I                     I fakturovaná (při zohlednění oprav podle I
I    I          I                     I cenových předpisů). V případě změny ceny I
I    I          I                     I například poskytnutí slevy je nutné   I
I    I          I                     I zpracovat aktualizaci kalkulace ceny v  I
I    I          I                     I souladu s pravidly věcného usměrňování  I
I    I          I                     I cen.                   I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 21.  I UPLATŇOVANÁ CENA I ř. 20 + DPH               I Jedná se o uplatňovanou cenu včetně DPH I
I    I pro vodné a cena I                     I podle daňových předpisů.         I
I    I pro stočné + DPH I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 22.  I Plně obnovující  I Když (4.1 + 4.2) < než VII. pak (ř. 10 - I Plně obnovující cena je cena, která při I
I    I cena       I 4.1 - 4.2 - ř. 4.4 + VII. + 4.4.7) / ř. I daném objemu fakturované vody pokrývá  I
I    I          I 19 jinak (ř. 10 - 4.4 +4.4.7) / ř. 19  I veškeré související ekonomicky oprávněné I
I    I          I                     I náklady a roční výši prostředků na    I
I    I          I                     I obnovu.                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I


*Pro formulář B se použije řádek H nebo I, pro formulář C se použije objem vody vyrobené, pro formulář F se použije řádek G.
Kalkulace pachtovného nebo nájemného
                                                   Tabulka č. 3
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Řádek I   Položka   I         Obsah          I         Poznámka         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I  1  I     2     I          3           I          4           I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4  I Pachtovné /    I Celková výše pachtovného / nájemného   I V případě, že se pachtovné / nájemné   I
I    I nájemné      I infrastrukturního majetku očekávaného,  I jednoho vlastníka týká více kalkulací  I
I    I infrastrukturního I respektive skutečně fakturovaného    I případně Porovnání, zpracovatel     I
I    I majetku      I vlastníkem infrastrukturního majetku za I rozpočítá jeho celkovou výši i      I
I    I          I příslušný kalendářní rok, popřípadě jeho I jednotlivé náklady a zisk popřípadě   I
I    I          I část, se kterým věcně i časově souvisí. I ztrátu nebo prostředky obnovy podle   I
I    I          I Tato hodnota musí být stejná jako    I rozvrhové základny použité pro      I
I    I          I hodnota ř. 4.4 v tabulce č. 1.      I rozpočtení nákladů v tabulce č. 1.    I
I    I          I                     I V případě, že vlastník nefakturuje    I
I    I          I                     I pachtovné / nájemné, tzn., ř. 4.4 = 0,  I
I    I          I                     I případně je údaj uveden v záporné    I
I    I          I                     I hodnotě; je nutné, aby zaslal      I
I    I          I                     I zpracovateli kalkulace nebo porovnání  I
I    I          I                     I údaje o nákladech, a informace o roční  I
I    I          I                     I výši prostředků obnovy na související  I
I    I          I                     I VIM (viz řádky: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,   I
I    I          I                     I 4.4.4).                 I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.1 I - odpisy     I Souhrn účetních odpisů propachtovaného / I                     I
I    I propachtovaného / I pronajatého infrastrukturního majetku  I                     I
I    I pronajatého    I vlastníka.                I                     I
I    I majetku      I                     I                     I
I    I infrastrukturního I                     I                     I
I    I majetku      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.2 I - opravy     I Celková výše nákladů na opravy s     I Obdoba položky 4.2 v tabulce č. 1    I
I    I infrastrukturního I charakterem obnovy propachtovaného /   I                     I
I    I majetku      I pronajatého majetku hrazená jeho     I                     I
I    I obnovující, které I vlastníkem.               I                     I
I    I hradí vlastník  I                     I                     I
I    I propachtovaného / I                     I                     I
I    I pronajatého    I                     I                     I
I    I infrastrukturního I                     I                     I
I    I majetku      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.3 I - opravy     I Celková výše nákladů na opravy ostatní a I Obdoba položky 4.3 v tabulce č. 1    I
I    I infrastrukturního I údržbu propachtovaného / pronajatého   I                     I
I    I majetku ostatní, I majetku hrazená jeho vlastníkem.     I                     I
I    I které hradí    I                     I                     I
I    I vlastník     I                     I                     I
I    I propachtovaného / I                     I                     I
I    I pronajatého    I                     I                     I
I    I infrastrukturního I                     I                     I
I    I majetku      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.4 I - ostatní     I Ostatní skutečné náklady vlastníka    I                     I
I    I nákladové položky I spojené s propachtovaným / pronajatým  I                     I
I    I zahrnuté v    I majetkem. Jedná se zejména o správní   I                     I
I    I pachtovném /   I režii vlastníka související s      I                     I
I    I nájemném nad   I propachtovaným / pronajatým majetkem   I                     I
I    I rámec položek č. I nebo například úroky z úvěrů čerpaných  I                     I
I    I 4.4.1, 4.4.2.,  I na realizaci plánu obnovy        I                     I
I    I 4.4.3       I infrastrukturního majetku nebo úroky z  I                     I
I    I          I úvěrů čerpaných na pořízení majetku.   I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.5 I - zisk / ztráta  I Jedná se o přiměřený zisk nebo ztrátu  I                     I
I    I          I vlastníka z pachtovného / nájemného,   I                     I
I    I          I kterou má k rozdělení. Záporný rozdíl,  I                     I
I    I          I tedy ztráta, upozorňuje na dotování   I                     I
I    I          I pachtovného / nájemného.         I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.6 I - z ř. 4.4.5   I Finanční prostředky zahrnuté do     I Jedná se o část účetního zisku      I
I    I prostředky na   I pachtovného / nájemného         I plynoucího z pachtovného nebo nájemného. I
I    I obnovu      I podle plánu financování obnovy, ponížené I V případě nepodnikající fyzické osoby se I
I    I propachtovaného / I o odpisy propachtovaného / pronajatého  I jedná o tržby z nájemného snížené o   I
I    I pronajatého ze  I infrastrukturního majetku a opravy z   I související náklady, které jsou určeny  I
I    I zisku       I charakterem obnovy tohoto majetku. V   I na obnovu infrastrukturního majetku.   I
I    I          I případě nulového zisku nebo ztráty    I                     I
I    I          I uvedené na řádku 4.4.5 musí zde být   I                     I
I    I          I vyplněna nula!              I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.7 I Plně obnovující  I Jedná se o teoretickou výši pachtovného I V případě, že součet 4.4.1 + 4.4.2 je  I
I    I pachtovné /    I / nájemného, která pokrývá veškeré    I vyšší než 4.4.8, použije se pro výpočet I
I    I nájemné Když   I související náklady a celkovou roční   I plně obnovujícího pachtovného /     I
I    I (4.4.1 + 4.4.2) < I výši prostředků obnovy na propachtovaný I nájemného součet všech nákladových    I
I    I než 4.4.8 pak (ř. I / pronajatý infrastrukturní majetek.   I položek.                 I
I    I 4.4.3 + 4.4.4 +  I                     I                     I
I    I 4.4.8) jinak   I                     I                     I
I    I (4.4.1 + 4.4.2 + I                     I                     I
I    I 4.4.3 + 4.4.4)  I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.8 I Prostředky obnovy I Roční potřeba peněžních prostředků na  I Jedná se o podíl reprodukční ceny    I
I    I propachtovaného / I obnovu vodovodů a kanalizací       I infrastrukturního majetku a stanovené  I
I    I pronajatého    I propachtovaného / pronajatého      I doby životnosti.             I
I    I majetku na rok  I infrastrukturního majetku vlastníky pro I                     I
I    I xxxx (t) (mil.  I daný rok podle přílohy č. 18 - plán   I                     I
I    I Kč) podle PFO   I financování obnovy.           I                     I
I    I jeho vlastníka  I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 4.4.9 I Z toho:      I Prostředky potřebné a vymezené na obnovu I                     I
I    I Prostředky na   I propachtovaného / pronajatého      I                     I
I    I obnovu z     I infrastrukturního majetku Plánem     I                     I
I    I pachtovného /   I financování obnovy vodovodů a kanalizací I                     I
I    I nájemného na rok I z vodného a stočného zpracovaného podle I                     I
I    I xxxx (t)     I přílohy č. 18, řádku č. 8 resp. 16,   I                     I
I    I          I umožňující obnovu.            I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I


                                                   Tabulka č. 4
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Řádek I   Položka   I         Obsah          I         Poznámka         I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I  1  I     2     I          3           I          4           I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 23.  I Pevná složka -  I Jedná se o část součtu ÚVN + vyrovnávací I                     I
I    I (ÚVN +      I položky + kalkulační zisk / ztráta    I                     I
I    I vyrovnávací    I                     I                     I
I    I položky +     I                     I                     I
I    I kalkulační zisk / I                     I                     I
I    I ztráta)      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 23a. I - podíl z     I V % vyjádřený podíl pevné složky na   I                     I
I    I celkových ÚVN   I součtu celkových ÚVN včetně       I                     I
I    I včetně      I vyrovnávacích položek a kalkulačního   I                     I
I    I vyrovnávacích   I zisku / ztráty.             I                     I
I    I položek a     I                     I                     I
I    I kalkulačního   I                     I                     I
I    I zisku / ztráty  I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 24.  I Pohyblivá složka I Jedná se o rozdíl celkových ÚVN +    I                     I
I    I - (ÚVN +     I vyrovnávací položky + kalkulační zisk / I                     I
I    I vyrovnávací    I ztráta a pevné složky (ř. 23).      I                     I
I    I položky +     I                     I                     I
I    I kalkulační zisk / I                     I                     I
I    I ztráta)      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 24a. I - z toho: ÚVN +  I Výše celkových ÚVN + vyrovnávacích    I                     I
I    I vyrovnávací    I položek obsažených v pohyblivé složce.  I                     I
I    I položky      I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 24b. I Kalkulační zisk / I Výše kalkulačního zisku / ztráty     I                     I
I    I ztráta      I obsažená v pohyblivé složce.       I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 25.  I UPLATŇOVANÁ CENA I Uplatňovaná cena pohyblivé složky    I                     I
I    I pohyblivé složky I přepočtená na m3 .            I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 26.  I UPLATŇOVANÁ CENA I Uplatňovaná cena pohyblivé složky včetně I                     I
I    I pohyblivé složky I DPH přepočtená na m3 .          I                     I
I    I + DPH       I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I
I 27.  I Technické     I                     I                     I
I    I parametry pevné  I                     I                     I
I    I složky podle   I                     I                     I
I    I § 33 odst. 1 této I                     I                     I
I    I vyhlášky (a, b,  I                     I                     I
I    I c) a výše     I                     I                     I
I    I nejnižší a    I                     I                     I
I    I nejvyšší platby  I                     I                     I
I    I za pevnou složku I                     I                     I
I    I v Kč za rok a   I                     I                     I
I    I přípojku     I                     I                     I
I-------I-------------------I------------------------------------------I------------------------------------------I

Poznámky:
1. Jednotkové náklady pro zdroj pitné vody jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu zdroje hrazených ze zisku s technologií na úpravu vody, tedy úpravna vody nebo bez technologie na úpravu vody, tedy vrt nebo vrty jednoho jímacího území, dělené měřeným množstvím vody předávané k dopravě nebo přímo do sítě. Každý zdroj má vlastní jednotkové náklady.
2. Jednotkové náklady na dopravu pitné vody jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku spojené s dopravou dělené měřeným množstvím pitné vody dodávané do sítě, není-li měření a do dopravy se zahrnuje celá síť je dělitelem množství vody fakturované odběratelům.
3. Jednotkové náklady na dopravu odpadní vody v případě sítě a krátkého přivaděče, bez měření mezi sítí a přivaděčem, jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku na dopravu dělené u oddílné splaškové kanalizace množstvím fakturované odpadní vody odběratelům au jednotné kanalizační sítě dělené množstvím fakturované odpadní vody doplněným o množství fakturovaných srážkových vod.
4. Jednotkové náklady na čištění odpadních vod jsou úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku na čištění odpadních vod dělené množstvím čištěných odpadních vod.

Příl.19b

neplatila

Příl.20

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK xxxx (t) A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné
Tabulka č. 1
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I I.  I Příjemce vodného a stočného                    I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I II.  I Provozovatel-název a IČO                     I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I III. I Vlastník - název a IČO                      I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I IV.  I Formulář A a B a G                        I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I---------------------------I
I v.  I Index 1 až x                           I              I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I    I                                  I Voda pitná I Voda odpadní I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VI.  I IČPE související s cenou                     I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VII. I Prostředky obnovy na rok xxxx (t) podle PFO            I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VII.1 I Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t) I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
I VIII. I Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME    I      I       I
I-------I-------------------------------------------------------------------I------------I--------------I
 
I-------I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I       Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné         I
I    I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I    I Kalkulační položky      I      Voda pitná     I     Voda odpadní     I
I    I                I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I    I                I xxxx (t) I xxxx (t) I Rozdíl I xxxx (t) I xxxx (t) I Rozdíl I
I    I                I----------I-----------I    I----------I-----------I    I
I    I                I Skut.  I Kalkulace I    I Skut.  I Kalkulace I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I  1  I       2        I  3   I   4   I  5  I  6   I   7   I  8  I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 1.  I Materiál           I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 1.1  I - surová voda podzemní +   I     I      I    I     I      I    I
I    I povrchová           I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 1.2  I - pitná voda převzatá +    I     I      I    I     I      I    I
I    I odpadní voda předaná k    I     I      I    I     I      I    I
I    I čištění            I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 1.3  I - chemikálie         I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 1.4  I - ostatní materiál      I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 2.  I Energie            I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 2.1  I - elektrická energie     I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 2.2  I - ostatní energie       I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 3.  I Osobní náklady        I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 3.1  I - mzdové náklady       I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 3.2  I - osobní náklady další    I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 4.  I Ostatní přímé náklady     I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 4.1  I - odpisy infrastrukturního  I     I      I    I     I      I    I
I    I majetku            I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 4.2  I - opravy infrastrukturního  I     I      I    I     I      I    I
I    I majetku obnovující      I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 4.3  I - opravy infrastrukturního  I     I      I    I     I      I    I
I    I majetku ostatní        I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 4.4  I - pachtovné / nájemné     I     I      I    I     I      I    I
I    I infrastrukturního majetku   I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 5.  I Jiné provozní náklady     I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 5.1  I - poplatky za vypouštění   I     I      I    I     I      I    I
I    I odpadních vod         I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 5.2  I - ostatní provozní náklady  I     I      I    I     I      I    I
I    I externí            I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 5.3  I - ostatní provozní náklady ve I     I      I    I     I      I    I
I    I vlastní režii         I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 6.  I Finanční náklady       I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 7   I Ostatní výnosy        I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 8.  I Výrobní režie         I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 9.  I Správní režie         I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 9.1  I - z ř. 9 osobní náklady    I     I      I    I     I      I    I
I    I režijní správní        I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I 10.  I Úplné vlastní náklady     I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I A   I Počet pracovníků       I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I B   I Voda pitná fakturovaná v mil. I     I      I    I     I      I    I
I    I m3              I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I C   I - z toho domácnosti v mil. m3 I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I D   I Voda odpadní odváděná     I     I      I    I     I      I    I
I    I fakturovaná v mil. m3     I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I E   I - z toho domácnosti      I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I F   I Voda srážková fakturovaná v  I     I      I    I     I      I    I
I    I mil. m3            I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I G   I Voda odpadní čištěná v mil.  I     I      I    I     I      I    I
I    I m3              I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I H   I Pitná nebo odpadní voda    I     I      I    I     I      I    I
I    I převzatá v mil. m3      I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I
I I   I Pitná nebo odpadní voda    I     I      I    I     I      I    I
I    I předaná v mil. m3       I     I      I    I     I      I    I
I-------I-------------------------------I----------I-----------I--------I----------I-----------I--------I

Poznámky:
Všechny nákladové položky, prostředky na obnovu i zisk se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
Řádky VII. až VIII. se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.
IČPE = identifikační číslo provozní evidence.
PFO = plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné
Tabulka č. 2
I-------I----------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I             Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné                I
I    I----------------------------------I----------I---------------I-------------------I------------------I
I    I       Text        I Měrná  I  Poznámka  I   Voda pitná  I  Voda odpadní  I
I    I                 I jednotka I        I-------I-----------I------I-----------I
I    I                 I     I        I Skut. I Kalkulace I Skut I Kalkulace I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I  1  I        2         I  2a  I   2b    I 3a  I  4a   I 6a I  7a   I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 11.  I JEDNOTKOVÉ NÁKLADY        I Kč.m-3 I ř. 10/B nebo I    I      I   I      I
I    I                 I     I ř. 10/(D+F)  I    I      I   I      I
I    I                 I     I nebo ř. 10/H I    I      I   I      I
I    I                 I     I nebo ř. 10/I I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 12.  I Vyrovnávací položky       I mil. Kč I ř. 12.1 + ř. I    I      I   I      I
I    I                 I     I 12.2     I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 12.1 I Vyrovnávací položka z roku t-2  I mil. Kč I        I    I      I   I      I
I    I podle platných pravidel cenové  I     I        I    I      I   I      I
I    I regulace             I     I        I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 12.2 I Finanční vypořádání rozdílu   I mil. Kč I        I    I      I   I      I
I    I kalkulací prováděných podle   I     I        I    I      I   I      I
I    I metodiky OPŽP - finanční     I     I        I    I      I   I      I
I    I nástroje             I     I        I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 13  I ÚVN + vyrovnávací položky    I mil. Kč I ř. 10 + ř. 12 I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 14  I Kalkulační zisk/ztráta      I mil. Kč I        I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 15  I - podíl z ÚVN včetně prostředků I  %   I (ř. 14 / ř.  I    I      I   I      I
I    I na obnovu            I     I 13)*100    I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 16  I -z ř. 14 prostředky na obnovu  I mil. Kč I        I    I      I   I      I
I    I infrastrukturního majetku    I     I        I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 17  I - zisk k použití / ztráta    I mil. Kč I ř. 14 - ř. 16 I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 18  I Celkem ÚVN + vyrovnávací položky I mil. Kč I ř. 13 + ř. 14 I    I      I   I      I
I    I + kalkulační zisk / ztráta    I     I        I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 19  I Voda fakturovaná pitná, odpadní I mil. m3 I ř. B nebo D + I    I      I   I      I
I    I + srážková            I     I F nebo H nebo I    I      I   I      I
I    I                 I     I I       I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 20  I UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné,   I Kč.m-3 I ř. 18 / ř. 19 I    I      I   I      I
I    I stočné              I     I        I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 21  I UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné,   I Kč.m-3 I ř. 20 + DPH  I    I      I   I      I
I    I stočné + DPH           I     I        I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I 22  I Plně obnovující cena       I Kč.m-3 I Když (4.1 +  I    I      I   I      I
I    I                 I     I 4.2) < než  I    I      I   I      I
I    I                 I     I VII. pak (ř. I    I      I   I      I
I    I                 I     I 10 - 4.1 -  I    I      I   I      I
I    I                 I     I 4.2 - ř. 4.4 I    I      I   I      I
I    I                 I     I + VII.    I    I      I   I      I
I    I                 I     I +4.4.7) / ř. I    I      I   I      I
I    I                 I     I 19 jinak (ř. I    I      I   I      I
I    I                 I     I 10 - 4.4 +  I    I      I   I      I
I    I                 I     I 4.4.7) / ř.  I    I      I   I      I
I    I                 I     I 19      I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I X   I Vyrovnávací položka pro t+2   I mil. Kč I Sloupec skut. I    I      I   I      I
I    I                 I     I - ř. 13 + Y - I    I      I   I      I
I    I                 I     I ř. 20 * ř. 19 I    I      I   I      I
I    I                 I     I - uvádí se  I    I      I   I      I
I    I                 I     I pouze,    I    I      I   I      I
I    I                 I     I vyjde-li   I    I      I   I      I
I    I                 I     I menší 0.   I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I Y   I Uplatněný přiměřený zisk podle  I mil. Kč I Uvede se   I    I      I   I      I
I    I pravidel cenové regulace     I     I uplatněná   I    I      I   I      I
I    I                 I     I výše     I    I      I   I      I
I    I                 I     I přiměřeného  I    I      I   I      I
I    I                 I     I zisku     I    I      I   I      I
I    I                 I     I příjemce   I    I      I   I      I
I    I                 I     I resp..    I    I      I   I      I
I    I                 I     I prodávajícího I    I      I   I      I
I    I                 I     I podle     I    I      I   I      I
I    I                 I     I pravidel   I    I      I   I      I
I    I                 I     I cenové    I    I      I   I      I
I    I                 I     I regulace.   I    I      I   I      I
I-------I----------------------------------I----------I---------------I-------I-----------I------I-----------I
I Vypracoval:                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Telefon:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I e-mail:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Datum:                                                   I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Schválil zástupce provozovatele:                                      I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I


Kalkulace pachtovného / nájemného
Tabulka č. 3
IČO vlastníka:
I-------I---------------------------------------I----------I------------------------I------------------------I
I Řádek I        Položka         I Měrná  I    Voda pitná    I   Voda odpadní   I
I    I                    I jednotka I-----------I------------I-----------I------------I
I    I                    I     I xxxx (t) I xxxx (t) I xxxx (t) I xxxx (t) I
I    I                    I     I-----------I------------I-----------I------------I
I    I                    I     I Kalkulace I Skutečnost I Kalkulace I Skutečnost I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4  I Pachtovné / nájemné infrastrukturního I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I majetku                I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.1 I - odpisy propachtovaného /      I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I pronajatého majetku infrastrukturního I     I      I      I      I      I
I    I majetku                I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.2 I - opravy infrastrukturního majetku  I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I obnovující, které hradí vlastník   I     I      I      I      I      I
I    I propachtovaného / pronajatého     I     I      I      I      I      I
I    I infrastrukturního majetku       I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.3 I - opravy infrastrukturního majetku  I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I ostatní, které hradí vlastník     I     I      I      I      I      I
I    I propachtovaného / pronajatého     I     I      I      I      I      I
I    I infrastrukturního majetku       I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.4 I - ostatní nákladové položky zahrnuté I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I v pachtovném / nájemném nad rámec   I     I      I      I      I      I
I    I položek č. 4.4.1, 4.4.2., 4.4.3    I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.5 I - zisk / ztráta            I mil. Kč I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.6 I - z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu   I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I propachtovaného / pronajatého     I     I      I      I      I      I
I    I infrastrukturního majetku       I     I      I      I      I      I
I    I z pachtovného / nájemného       I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.7 I Plně obnovující pachtovné / nájemné  I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I Když (4.4.1 + 4.4.2) < než 4.4.8 pak I     I      I      I      I      I
I    I (ř. 4.4.3 + 4.4.4 + 4.4.8) jinak   I     I      I      I      I      I
I    I (4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3 + 4.4.4)    I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.8 I Prostředky obnovy propachtovaného   I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I / pronajatého majetku na rok xxxx (t) I     I      I      I      I      I
I    I (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka  I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
I 4.4.9 I Z toho: Prostředky na obnovu z    I mil. Kč I      I      I      I      I
I    I pachtovného / nájemného na rok xxxx  I     I      I      I      I      I
I    I (t)                  I     I      I      I      I      I
I-------I---------------------------------------I----------I-----------I------------I-----------I------------I
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Vypracoval:                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Telefon:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I e-mail:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Datum:                                                   I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Schválil zástupce provozovatele:                                      I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I


Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné při dvousložkové formě
Tabulka č. 4
I-------I----------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Řádek I       Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné při dvousložkové formě          I
I    I--------------------------------I----------I---------------I--------------------I-------------------I
I    I       Text       I Měrná  I  Poznámka  I   Voda pitná   I  Voda odpadní  I
I    I                I jednotka I        I--------I-----------I-------I-----------I
I    I                I     I        I Skut I Kalkulace I Skut. I Kalkulace I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I  1  I        2        I  2a  I   2b    I  3b  I  4b   I 6b  I  7b   I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 23.  I Pevná složka - (ÚVN +     I mil. Kč I z ř. 18    I    I      I    I      I
I    I vyrovnávací položky +     I     I        I    I      I    I      I
I    I kalkulační zisk / ztráta)   I     I        I    I      I    I      I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 23a. I - podíl z celkových ÚVN včetně I  %   I (ř. 23 / ř.  I    I      I    I      I
I    I vyrovnávacích položek a    I     I 14)*100    I    I      I    I      I
I    I kalkulačního zisku / ztráty  I     I        I    I      I    I      I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 24.  I Pohyblivá složka - (ÚVN +   I mil. Kč I ř. 18 - ř. 23 I    I      I    I      I
I    I vyrovnávací položky +     I     I        I    I      I    I      I
I    I kalkulační zisk / ztráta)   I     I        I    I      I    I      I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 24a. I - z toho: ÚVN + vyrovnávací  I mil. Kč I ř. 13 *(1-  I    I      I    I      I
I    I položky            I     I (ř. 23a/100)) I    I      I    I      I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 24b. I Kalkulační zisk / ztráta    I mil. Kč I ř. 24 - ř.  I    I      I    I      I
I    I                I     I 24a      I    I      I    I      I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 25.  I UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé   I Kč.m-3 I ř. 24 / ř. 19 I    I      I    I      I
I    I složky             I     I        I    I      I    I      I
I-------I--------------------------------I----------I---------------I--------I-----------I-------I-----------I
I 26.  I UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé   I Kč.m-3 I ř. 25 + DPH  I    I      I    I      I
I    I složky + DPH *         I     I        I    I      I    I      I
I-------I--------------------------------I--------------------------I--------------------I-------------------I
I 27.  I Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 do  I 3a         I 5b        I
I    I sl. 3a. Výše nejnižší a nejvyšší platby v Kč za rok do  I--------------------I-------------------I
I    I sl. 5b.                          I          I          I
I-------I-----------------------------------------------------------I--------------------I-------------------I
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Vypracoval:                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Telefon:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I e-mail:                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Datum:                                                   I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Schválil zástupce provozovatele:                                      I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

Tabulka č. 4 je totožná s výpočtem cen pro vodné a cen pro stočné. Není tedy porovnáním kalkulace a skutečnosti.
Obsah nákladových položek, objemové a množstevní položky při výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné je uveden v příloze č. 19a.
Povinnost podle § 36 odst. 5 zákona se uvede v rozsahu údajů podle písmen A, B, a C.
Pravidla pro zpracování porovnání:
A. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se porovnává sloupec 3 a sloupec 4, sloupec 6 a sloupec 7 tabulky č. 1. Rozdíl kalkulovaných a skutečných nákladů v jednotlivých položkách a rozdíl hodnot v řádcích označených velkými písmeny, pokud je větší než 5 % je nutné zdůvodnit, a to jak u záporných tak kladných hodnot.
B. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se porovnávají i údaje uvedené o kalkulovaném zisku a skutečně dosaženém zisku, užití zisku na obnovu infrastrukturního majetku včetně tvorby a čerpání prostředků na obnovu. Rozdíly větší než 5 % je nutné zdůvodnit, a to jak u záporných tak kladných hodnot.
C. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se zpracuje informace o celkovém porovnání všech položek výpočtu všech cen pro vodné a cen pro stočné a pro vodu předanou a odpadní vodu převzatou. Současně se předává i celkový součet samostatných cen, umožňující kontrolu jednotlivých položek s účetnictvím vlastníka, popřípadě provozovatele.

Tvorba a čerpání peněžních prostředků na obnovu infrastrukturního majetku
Tabulka č. 5
I--------------------------------------------------I------------I------------I
I IČO vlastníka                  I      I      I
I--------------------------------------------------I------------I------------I
I Skutečnost za uvedené období v mil. Kč na 3   I Vodovod  I Kanalizace I
I desetinná místa                 I      I      I
I---------------I----------------------------------I------------I------------I
I Od roku 2009 I Tvorba              I      I      I
I CELKEM    I----------------------------------I------------I------------I
I        I Čerpání             I      I      I
I---------------I--------I-------------------------I------------I------------I
I Za kalendářní I Tvorba I + peněžní prostředky z I      I      I
I rok xxxx (t) I    I vodného nebo stočného  I      I      I
I        I    I-------------------------I------------I------------I
I        I    I ++ peněžní prostředky  I      I      I
I        I    I ostatní         I      I      I
I        I--------I-------------------------I------------I------------I
I        I Čerpání             I      I      I
I---------------I----------------------------------I------------I------------I

Poznámky:
V návaznosti na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, zpracovaného podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, se uvádí skutečná tvorba peněžních prostředků na obnovu za dané období (k 31. prosinci kalendářního roku) v členění na peněžní prostředky z vodného a stočného a peněžní prostředky ostatní. V případě, že peněžní prostředky na obnovu nebyly v daném roce vyčerpány na obnovu vodovodů a kanalizací, tvoří rezervu finančních prostředků.
Do tabulky č. 5 se uvádí skutečné čerpání peněžních prostředků použitých na obnovu vodovodů a kanalizací (výdaje peněžních prostředků k 31. prosinci kalendářního roku).
Vztahuje-li se Porovnání ceny pro vodné a ceny pro stočné na majetky více vlastníků, vyplňuje se tabulka v Informačním systému vodovodů a kanalizací pro každého vlastníka samostatně.
I----------------------------------------------------------------------------I
I Vypracoval:                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Telefon:                                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I e-mail:                                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Datum:                                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Schválil zástupce vlastníka:                        I
I----------------------------------------------------------------------------I


Příl.21

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ A JEHO PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE

STRUKTURA SOUBORU TABULKOVÉ ČÁSTI
TEXTOVÁ ČÁST

Na základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona jsou úpravy a formáty textové části stanoveny takto:

- popis změny bude vytvořen ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu
souboru přidá 5 následujících pozic, tj. "_20XX(podtržítko a daný rok)". Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny
od původních barvou nebo typem písma a popis bude v záhlaví označen textem "ZMĚNA 20XX (daný rok)",
- popis doplnění stávajícího stavu bude vytvořen ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu
souboru přidá 5 následujících pozic, tj. "_20XX(podtržítko a daný rok)". Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny
od původních barvou nebo typem písma a popis bude v záhlaví označen textem "DOPLNĚNÍ 20XX (daný rok)",

TABULKOVÁ ČÁST
Na základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona je stanovena struktura souboru tabulkové části ve formátu XML.
Aplikace Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu souboru:

(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
Tabulka KRAJE - obsahuje číselník krajů
id_nr      N   automatické číslo (nevyplňuje se),
nr        N   pořadové číslo
nuts       T   označení kraje (např. CZ021)
nazev      T   jméno kraje

Tabulka OBCEROZ - obsahuje číselník obcí s rozšířenou působností
id_nr      N   automatické číslo (nevyplňuje se),
nr        N   pořadové číslo
kraj       T   označení kraje, do kterého obec patří (viz "nuts" v tabulce KRAJE)
okres      N   označení okresu ("ident") do kterého obec patří
nazev      T   jméno obce s rozšířenou působností
ident      N   identifikační číslo obce s rozšířenou působností

Tabulka OBCE - obsahuje číselník obcí
id_nr      N   automatické číslo (nevyplňuje se),
kraj       T   označení kraje, do kterého obec patří (viz "nuts" v tabulce KRAJE)
okres      N   označení okresu, do kterého obec patří
obecroz     N   označení obce s rozšířenou působností, pod kterou obec spadá ("ident" OBCEROZ)
icob       T   identifikační číslo obce (UIR)
kodobec     T   kódové číslo obce (UIR)
nazev      T   jméno obce
acislo      T   identifikační číslo obce
psc       T   poštovní směrovací číslo
poradi      N   pořadové číslo obce v kódu PRVKUK

Tabulka VODOVOD - obsahuje číselník vodovodů
id_nr      N   automatické číslo (nevyplňuje se),
oznac      T   označení vodovodu
kraj       T   označení kraje, do kterého obec patří
skupvod     T   přiřazení vodovodů ke skupinovému
provoz      T   označení provozovatele
nazev      T   jméno vodovodu
typ       N   samostatný nebo přiřazený ke skupinovému
rokpripoj    N   rok připojení
zapis      N   0 k vodovodu nejsou přiřazeny technické údaje, 1 k vodovodu jsou přiřazeny technické údaje
invv1 - invv30  D   vodovody - investiční náklady od výchozího roku do 2030
invvpo      D   vodovody - investiční náklady po roce 2030
invk1 - invk30  D   kanalizace - investiční náklady od výchozího roku do 2030
invkpo      D   kanalizace - investiční náklady po roce 2030
zpracovate    T   zpracovatel PRVKUK
poznamka     T   poznámka k příslušné lokalitě (možnost vysvětlujícího textu k údajům v databázi)

Tabulka SKUPVODOVOD - obsahuje číselník oblastních vodovodů
id_nr      N   automatické číslo (nevyplňuje se),
kraj       T   označení kraje, do kterého vodovod patří
oznac      T   označení oblastního vodovodu
nazev      T   jméno oblastního provozovatele
poradi      N   pořadové číslo

Tabulka MISTA - obsahuje bilanční údaje a investiční náklady všech částí obcí
id_nr      N   automatické číslo (nevyplňuje se),
kraj       T   textové označení kraje podle statistické ročenky (např. CZ021)
obecroz     N   čtyřmístné kódové číslo obce s rozšířenou pravomocí,
okres      N   čtyřmístné kódové číslo okresu, nepovinné
icob       T   identifikační číslo obce podle registru obcí
obec       T   kódové číslo obce, ke které patří, vyplněno
kodcob      T   kódové číslo části obce
kodlok      N   dvojmístný kód vyjadřující seznam obcí a osad spadajících pod jeden obecní (městský) úřad
nazev      T   název města, obce, osady
psc       T   poštovní směrovací číslo obce
acislo      T   kódové číslo obce zpracovatele PRVKUK
rok1       N   výchozí rok (2002)
rok2       N   rok ve kterém platí údaje obyv2, rekr2 atd. (2005)
rok3       N   rok ve kterém platí údaje obyv3, rekr3 atd. (2010)
rok4       N   rok ve kterém platí údaje obyv4, rekr4 atd. (2015)
rok5       N   rok ve kterém platí údaje obyv5, rekr5 atd. (2020)
rok6       N   rok ve kterém platí údaje obyv6, rekr6 atd. (2025)
rok7       N   rok ve kterém platí údaje obyv7, rekr7 atd. (2030)
obyv1      N   počet trvale bydlících obyvatel ve výchozím roce
obyv2      N   počet trvale bydlících obyvatel v roce 2005
obyv3      N   počet trvale bydlících obyvatel v roce 2010
obyv4      N   počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015
obyv5      N   počet trvale bydlících obyvatel v roce 2020
obyv6      N   počet trvale bydlících obyvatel v roce 2025
obyv7      N   počet trvale bydlících obyvatel v roce 2030
rekr1      N   počet přechodně bydlících obyvatel ve výchozím roce
rekr2      N   počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2005
rekr3      N   počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2010
rekr4      N   počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2015
rekr5      N   počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2020
rekr6      N   počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2025
rekr7      N   počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2030
pvod1      N   počet obyvatel připojených na vodovod ve výchozím roce
pvod2      N   počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2005
pvod3      N   počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2010
pvod4      N   počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2015
pvod5      N   počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2020
pvod6      N   počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2025
pvod7      N   počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2030
pkan1      N   počet obyvatel připojených na kanalizaci ve výchozím roce
pkan2      N   počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2005
pkan3      N   počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2010
pkan4      N   počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2015
pkan5      N   počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2020
pkan6      N   počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2025
pkan7      N   počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2030
pcov1      N   počet obyvatel připojených na ČOV ve výchozím roce
pcov2      N   počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2005
pcov3      N   počet obyvatel připojených na ČOV v r .2010
pcov4      N   počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2015
pcov5      N   počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2020
pcov6      N   počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2025
pcov7      N   počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2030
vods       N   vodovod stávající (0 = bez vodovodu, 1 s vodovodem, ostatní = neurčeno)
vodb       N   vodovod v budoucnosti (0 = bez vodovodu, 1 s vodovodem, ostatní = neurčeno)
prum1      D   průměrná potřeba vody v m3 /den ve výchozím roce
prum2      D   průměrná potřeba vody v m3 /den v roce 2005
prum3      D   průměrná potřeba vody v m3 /den v roce 2010
prum4      D   průměrná potřeba vody v m3 /den v roce 2015
prum5      D   průměrná potřeba vody v m3 /den v roce 2020
prum6      D   průměrná potřeba vody v m3 /den v roce 2025
prum7      D   průměrná potřeba vody v m3 /den v roce 2030
max1       D   maximální potřeba vody v m3 /den ve výchozím roce
max2       D   maximální potřeba vody v m3 /den v roce 2005
max3       D   maximální potřeba vody v m3 /den v roce 2010
max4       D   maximální potřeba vody v m3 /den v roce 2015
max5       D   maximální potřeba vody v m3 /den v roce 2020
max6       D   maximální potřeba vody v m3 /den v roce 2025
max7       D   maximální potřeba vody v m3 /den v roce 2030
vvr1       D   voda specifická z VVR v l/os x den ve výchozím roce
vvr2       D   voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2005
vvr3       D   voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2010
vvr4       D   voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2015
vvr5       D   voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2020
vvr6       D   voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2025
vvr7       D   voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2030
vfc1       D   voda specifická z VFC v l/os x den ve výchozím roce
vfc2       D   voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2005
vfc3       D   voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2010
vfc4       D   voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2015
vfc5       D   voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2020
vfc6       D   voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2025
vfc7       D   voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2030
vfd1       D   voda specifická z VFD v l/os x den ve výchozím roce
vfd2       D   voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2005
vfd3       D   voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2010
vfd4       D   voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2015
vfd5       D   voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2020
vfd6       D   voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2025
vfd7       D   voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2030
vfo1       D   voda specifická z VFD v l/os x den ve výchozím roce
vfo2       D   voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2005
vfo3       D   voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2010
vfo4       D   voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2015
vfo5       D   voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2020
vfo6       D   voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2025
vfo7       D   voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2030
vnf1       D   voda specifická z VNF v l/os x den ve výchozím roce
vnf2       D   voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2005
vnf3       D   voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2010
vnf4       D   voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2015
vnf5       D   voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2020
vnf6       D   voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2025
vnf7       D   voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2030
kans       N   kanalizace stávající (0 = bez kanalizace, 1 jednotná, 2 splašková, 3 podtlaková, 
            4 jednotná a splašková, 5 tlaková, ostatní = neurčeno)
kanb       N   kanalizace budoucí (0 = bez kanalizace, 1 jednotná, 2 splašková, 3 podtlaková, 
            4 jednotná a splašková, 5 tlaková, ostatní = neurčeno)
covs       N   čistírna odpadních vod stávající (0 bez ČOV, 1 místní ČOV, 2 jiná ČOV (svoz), 
            3 napojená na jinou ČOV, ostatní = neurčeno)
covb       N   čistírna odpadních vod budoucí (0 bez ČOV, 1 místní ČOV, 2 jiná ČOV (svoz), 
            3 napojená na jinou ČOV, ostatní = neurčeno)
ovkom1      D   produkce komunálních OV v m3 x den ve výchozím roce
ovkom2      D   produkce komunálních OV v m3 x den v roce 2005
ovkom3      D   produkce komunálních OV v m3 x den v roce 2010
ovkom4      D   produkce komunálních OV v m3 x den v roce 2015
ovkom5      D   produkce komunálních OV v m3 x den v roce 2020
ovkom6      D   produkce komunálních OV v m3 x den v roce 2025
ovkom7      D   produkce komunálních OV v m3 x den v roce 2030
znkom1      D   produkce komunálního znečištění v kg/den ve výchozím roce
znkom2      D   produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2005
znkom3      D   produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2010
znkom4      D   produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2015
znkom5      D   produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2020
znkom6      D   produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2025
znkom7      D   produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2030
ovpru1      D   produkce průmyslových OV v m3 x den ve výchozím roce
ovpru2      D   produkce průmyslových OV v m3 x den v roce 2005
ovpru3      D   produkce průmyslových OV v m3 x den v roce 2010
ovpru4      D   produkce průmyslových OV v m3 x den v roce 2015
ovpru5      D   produkce průmyslových OV v m3 x den v roce 2020
ovpru6      D   produkce průmyslových OV v m3 x den v roce 2025
ovpru7      D   produkce průmyslových OV v m3 x den v roce 2030
znpru1      D   produkce znečištění průmyslových OV v kg/den ve vých. roce
znpru2      D   produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2005
znpru3      D   produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2010
znpru4      D   produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2015
znpru5      D   produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2020
znpru6      D   produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2025
znpru7      D   produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2030
ovcel1      D   produkce OV celkem v m3 x den ve výchozím roce
ovcel2      D   produkce OV celkem v m3 x den v roce 2005
ovcel3      D   produkce OV celkem v m3 x den v roce 2010
ovcel4      D   produkce OV celkem v m3 x den v roce 2015
ovcel5      D   produkce OV celkem v m3 x den v roce 2020
ovcel6      D   produkce OV celkem v m3 x den v roce 2025
ovcel7      D   produkce OV celkem v m3 x den v roce 2030
zncel1      D   znečištění OV celkem v kg/den ve výchozím roce
zncel2      D   znečištění OV celkem v kg/den v roce 2005
zncel3      D   znečištění OV celkem v kg/den v roce 2010
zncel4      D   znečištění OV celkem v kg/den v roce 2015
zncel5      D   znečištění OV celkem v kg/den v roce 2020
zncel6      D   znečištění OV celkem v kg/den v roce 2025
zncel7      D   znečištění OV celkem v kg/den v roce 2030
invv1 - invv30  D   vodovody - investiční náklady od výchozího roku do 2030
invvpo      D   vodovody - investiční náklady po roce 2030
invk1 - invk30  D   kanalizace - investiční náklady od výchozího roku do 2030
invkpo      D   kanalizace - investiční náklady po roce 2030
zpracovate    T   zpracovatel PRVKUK
poznamka     T   text (max 255 znaků), ve kterém je možno uvést poznámku k příslušné lokalitě (možnost vysvětlujícího textu k údajům v databázi)

Tabulka TECUDAJ - obsahuje technické údaje investic
id_nr      N   automatické číslo (nevyplňuje se),
kraj       T   textové označení kraje podle statistické ročenky (např. CZ021)
obecroz     N   čtyřmístné kódové číslo obce s rozšířenou pravomocí,
obec       T   kódové číslo obce, ke které patří
kodcob      T   kód části obce
kodlok      N   dvojmístný kód vyjadřující seznam obcí a osad spadajících pod jeden obecní (městský) úřad
nazev_obce    T   název města, obce, osady, skupinového vodovodu
typ       N   typ investice: 1 = zdroje
                    2 = úpravny
                    3 = vodojemy
                    5 = řady a přípojky
                    6 = ČOV
                    7 = kanalizační řady a přípojky
nazevobj     T   název
pro typ=1    zdroj
kap1       D   kapacity [m3/den]
kap2,..,kap4   D   případné změněné hodnoty kapacity
rok1,..rok3   N   roky změn kapacity (v roce rok1 se kapacita změní na kap2, v roce rok2 na kap3 atd.). 
            Pokud jsou rok1 nebo rok2 nebo rok3 nevyplněny nebo 0, kapacita se nemění
            ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se

pro typ=2    úpravna vody
kap1       D   kapacita [l/s]
rok1       N   rok uvedení do provozu
ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se

pro typ=3    vodojemy
pocet1      N   objem stávajících vodojemů [m3] ve výchozím roce (2000)
pocet2      N   objem nových [m3] v r. 2020
ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se

pro typ=5    vodovodní řady a přípojky
kap1       D   délka vodovodních řadů [km] ve výchozím roce (2000)
kap2       D   délka rekonstruovaných vodovodních řadů [km] v r. 2020
kap3       D   délka nových vodovodních řadů [km] v r. 2020
pocet1      N   počet vodovodních přípojek ve výchozím roce (2000)
pocet2      N   počet nových vodovodních přípojek v r. 2020
ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se

pro typ=6  ČOV
kap1       D   kapacita v m3 /d
kap2       D   kapacita BSK5 v kg/d
rok1       N   rok, ke kterému se vztahují údaje kap1, kap2. Pokud je 0 nebo není vyplněn, v programu se neobjeví 
a předpokládá se, že údaje se vztahují k výchozímu roku
pocet1      N   typ čistírny
pocet2      N   způsob likvidace kalu
ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se

     Typy čistíren
     0 neurčeno
     1 septik
     2 septik s dočištěním
     3 domovní mikročistírna-disky
     4 domovní mikročistírna-filtry
     5 kořenová čistírna
     6 stabilizační nádrž
     7 čistírna s biokontaktory
     8 malá aktivační. čistírna s nitrifikací
     9 aktivační čistírna
     10 aktivační čistírna s nitrifikací
     11 aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací
     12 čistírna s biologickými filtry
     13 aktivační čistírna a rybník
     14 aktivační čistírna s nitrifikací a rybník
     15 aktivační čistírna s nitrifikací a mikrosíty
     16 aktivační čistírna a rychlofiltrace
     17 čistírna s nitrifikací a srážením P
     18 čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P
     19 čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P + filtry.

     Způsob likvidace kalu
     0 neurčeno
     1 odvážen na zem. pozemky
     2 odvážen na jinou ČOV
     3 kal odvodňován na ČOV

pro typ=7   kanalizační řady a přípojky
kap1       D   délka kanalizačních řadů [km] ve výchozím roce (2000)
kap2       D   délka rekonstruovaných kanalizačních řadů [km] v r. 2020
kap3       D   délka nových kanalizačních řadů [km] v r. 2020
pocet1      N   počet nových kanalizačních přípojek v r. 2020
ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se

identobj     N   0 - stávající investice, 1 - rekonstrukce, 2 - nová investice
vyplňuje se pouze v řádcích ve kterých je typ 1,2,3,6


Příl.22

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ A PROVOZNÍ EVIDENCE
STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU
Aplikace Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu databázového souboru ve formátu XML:
(N - celé číslo, T - text, A/N - ano/ne, M - memo položka, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
1.1 Struktura souboru VLASTNÍK
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID_NR           N   automatické číslo (nevyplňuje se)                   
NR            N   identifikační číslo vlastníka (musí být jednoznačné)          
FYZ_OSOBA         N   0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba                 
JMENO           T   Jméno fyzické osoby                          
PRIJMENI         T   Příjmení fyzické osoby                         
NAZEV           T   název právnické i fyzické osoby                    
ADRESA1          T   Ulice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osoby         
ADRESA2          T   PSČ sídla právnické i fyzické osoby                  
ADRESA3          T   Obec sídla právnické i fyzické osoby                  
ICO            T   IČO právnické nebo fyzické osoby                    
DEN_NAR          N   Den narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)              
MES_NAR          N   Měsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)             
ROK_NAR          N   Rok narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)              
STAT_ORGAN        T   Statutární orgán právnické osoby              
MÍSTO_PODNIKANI      T   Místo podnikání právnické osoby                    
NEDPH           N   0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH                  
TELEFON          T   telefon                                
FAX            T   fax                                  
E_MAIL          T   e-mail                                 
WEBOVA_STRANKA      T   Webová stránka                             
DATOVA_SCHRANKA      T   ID datové schránky             
 
 
1.2 Struktura souboru POVOZOVATL                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID_NR           N   automatické číslo (nevyplňuje se)                   
NR            N   identifikační číslo provozovatel (musí být jednoznačné)        
FYZ_OSOBA         N   0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba                 
JMENO           T   Jméno fyzické osoby                          
PRIJMENI         T   Příjmení fyzické osoby                         
NAZEV           T   název právnické i fyzické osoby                    
ADRESA1          T   Ulice a číslo popisné sídla právnické i fyzické osoby         
ADRESA2          T   PSČ sídla právnické i fyzické osoby                  
ADRESA3          T   Obec sídla právnické i fyzické osoby                  
ICO            T   IČO právnické nebo fyzické osoby                    
DEN_NAR          N   Den narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)              
MES_NAR          N   Měsíc narození fyzické osoby (pokud nemá IČO)             
ROK_NAR          N   Rok narození fyzické osoby pokud nemá IČO)               
STAT_ORGAN        T   Statutární orgán právnické osoby               
MÍSTO_PODNIKANI      T   Místo podnikání právnické osoby                    
NEDPH           N   0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH                  
TELEFON          T   telefon                                
FAX            T   fax                                  
E_MAIL          T   e-mail                                 
WEBOVA_STRANKA      T   Webová stránka                             
DATOVA_SCHRANKA      T   ID datové schránky                           
 
1.3 Struktura souboru VUME_VOD                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID            N   automatické číslo (nevyplňuje se)                   
ICME           T   identifikační číslo majetkové evidence                 
MAJETEK_NEPOUZIVAN   Ano/Ne majetek nepoužíván v tomto roce                       
TYP            N   typ řadu: 0 - přiváděcí řad, 1 - rozvodná síť             
ROK            N   rok zpracování                             
NAZEV           T   název majetku                             
VS_NAZ_COB        T   název části obce (pro rozvodnou síť)                  
VS_KOD_COB        T   kód části obce (pro rozvodnou síť)                   
VS_NAZ_KU         T   název katastrálního území (pro rozvodnou síť)             
VS_KOD_KU         T   kód katastrálního území (pro rozvodnou síť)              
VS_NAZ_OBCE        T   název příslušné obce (pro rozvodnou síť)                
VS_KOD_OBCE        T   kód základní územní jednotky (pro rozvodnou síť)            
PR_COOR_X         D   souřadnice konce řadu (pro přívodní řad)                
PR_COOR_Y         D   souřadnice konce řadu (pro přívodní řad)                
PR_COOR_X_start      D   souřadnice začátku řadu (pro přívodní řad)               
PR_COOR_Y_start      D   souřadnice začátku řadu (pro přívodní řad)               
PR_NAZ_KU         T   název katastrálního území konce přívodního řadu            
PR_KOD_KU         T   kód katastrálního území konce přívodního řadu             
SYSTEM          N   příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - skupinový)   
VZ_TYP_0         N   vlastní vodní zdroj ano/ne                       
VZ_ZDROJ_0        N   typ vlastního vodního zdroje                      
VZ_TYP_1         N   převzatá voda ano/ne                          
VZ_ZDROJ_1        N   typ převzaté vody                           
PRIP_VOD_NAZEV      T   název skupinového vodovodu, ke kterému je rozvodná síť připojena    
PRIP_VOD_ICME       T   IČME přiváděcího řadu, ke kterému je rozvodná síť připojena      
PRIP_VOD_OBEC       T   název obce s místním vodovodem                     
PRIP_UPR_ICME       T   IČME úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena          
PRIP_UPR_NAZ       T   název úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena          
OBYV_BYDL         N   počet trvale bydlících v připojených katastr, územích         
OBYV_ZAS         N   počet zásobených v připojených katastr, územích            
TU_VR_CELK        D   celková délka (km)                           
TU_VR_PREP        D   přepočtená celková délka (km)                     
Z_TOHO_OBNOVENO      D   z toho obnoveno v aktuálním roce (km)                 
TU_VEL_DN100       D   celková délka do DN100 (km)                      
TU_VEL_DN300       D   celková délka do DN300 (km)                      
TU_VEL_DN500       D   celková délka do DN500 (km)                      
TU_VEL_DN_V        D   celková délka větší než DN500 (km)                   
TU_TM_KOV         D   celková délka kovového potrubí (km)                  
TU_TM_PLAST        D   celková délka plastového potrubí (km)                 
TU_TM_JINE        D   celková délka potrubí z jiného materiálu (km)             
TU_VOD_POC        N   počet vodojemů                             
TU_VOD_CELK        D   celkový objem vodojemů (m3)                   
TU_POC_PRIP        N   celkový počet přípojek                         
TU_POC_VOD        N   celkový počet vodoměrů                         
TU_POC_CS         N   celkový počet čerpacích stanic                     
EKON_CENA         D   pořizovací cena (tis. Kč)                       
VLASTNIK         N   odkaz na NR tabulky VLASTNIK                      
POVOLENI_CISLO_JEDN    T   číslo jednací povolení k provozování                  
KRAJ_VYDANI_POV      N   kód kraj, který vydal povolení                     
POVOLENI_ZE_DNE      T   datum vydání povolení k provozování                  
URAD_NAZEV        T   název vodoprávního úřadu                        
URAD_CISLO        T   číslo vodoprávního úřadu                        
ZPRAC_DATUM       Datum  datum zpracování                            
ZPRAC_MISTO        T   místo zpracování                            
ZPRAC_JMENO        T   jméno zpracovatele                           
ZPRAC_TELEFON       T   telefon zpracovatele                          
ZPRAC_EMAIL        T   e-mail zpracovatele                          
ZPRAC_ZAMESTNAVATEL    T   zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka,         
POZNAMKA         T   poznámka                                
IDENT_DIGIT_MAPA     T   Identifikátor změny údajů v digitální technické mapě          
 
1.4 Struktura souboru VUME_UPRAV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID            N   automatické číslo (nevyplňuje se)                   
ICME           T   identifikační číslo majetkové evidence                 
MAJETEK_NEPOUZIVAN   Ano/Ne majetek nepoužíván v tomto roce                    
TYP            N   typ stavby (0 - s technologií pro úpravu vody, 1 - bez technologie)  
ROK            N   rok zpracování                             
NAZEV           T   název majetku                             
VS_NAZ_COB        T   název části obce                            
VS_KOD_COB        T   kód části obce                             
VS_NAZ_KU         T   název katastrálního území                       
VS_KOD_KU         T   kód katastrálního území                        
VS_NAZ_OBCE        T   název příslušné obce                          
VS_KOD_OBCE        T   kód základní územní jednotky                      
PR_COOR_X         D   souřadnice X přítoku na úpravnu                    
PR_COOR_Y         D   souřadnice Y přítoku na úpravnu                    
VS_NAZ_KU_PRITOK     T   název katastrálního území přítoku do úpravny              
VS_KOD_KU_PRITOK     T   kód katastrálního území přítoku do úpravny               
SYSTEM          N   příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 -skupinový)    
VZ_PODZEMNI        N   vodní zdroj podzemní (1 - ano, 0 - ne)                 
VZ_NAZEV         T   název zdroje podzemní vody                       
VZ_ID_ODBER        T   identifikační číslo zdroje podzemní vody                
VZ_KATEGORIE       T   kategorie surové vody podzemní vody                  
VZ_POVRCH         N   vodní zdroj - vodní tok (1 - ano, 0 - ne)               
VZ_NAZEV_POVR       T   vodní zdroj - vodní tok, název zdroje                 
VZ_ID_ODBER_POVR     T   vodní zdroj - vodní tok, identifikační číslo zdroje          
VZ_KATEGORIE_POVR     T   vodní zdroj - vodní tok, kategorie surové vody             
VZ_POVRCH_NADR      N   vodní zdroj - vodní nádrž (1 - ano, 0 - ne)              
VZ_NAZEV_POVR_NADR    T   vodní zdroj - vodní nádrž, název zdroje                
VZ_ID_ODBER_POVR_NADR   T   vodní zdroj - vodní nádrž, identifikační číslo zdroje         
VZ_KATEGORIE_POVR_NADR  T   vodní zdroj - vodní nádrž, kategorie surové vody            
TECH_TECH_0       Ano/Ne bez úpravy                               
TECH_TECH_1       Ano/Ne sedimentace                              
TECH_TECH_2       Ano/Ne dezinfekce chemická                          
TECH_TECH_3       Ano/Ne dvoustupňová úprava                          
TECH_TECH_4       Ano/Ne odkyselování filtrací, aerací                     
TECH_TECH_5       Ano/Ne filtrace přes GAU                           
TECH_TECH_6       Ano/Ne koagulační filtrace                          
TECH_TECH_7       Ano/Ne biologická filtrace                          
TECH_TECH_8       Ano/Ne odželezňování                             
TECH_TECH_9       Ano/Ne oxidace                                
TECH_TECH_10      Ano/Ne odmanganování                             
TECH_TECH_11      Ano/Ne ozonizace                               
TECH_TECH_12      Ano/Ne umělá infiltrace                            
TECH_TECH_13      Ano/Ne stabilizace                              
TECH_TECH_14      Ano/Ne filtrace                                
TECH_TECH_15      Ano/Ne denitrifikace                             
TECH_TECH_16      Ano/Ne jiná                                  
TECH_TECH_17      Ano/Ne ÚV záření                               
TECH_TECH_18      Ano/Ne iontová výměna                             
TECH_TECH_19      Ano/Ne membránová filtrace                          
TECH_TECH_20      Ano/Ne odstraňování radonu                          
TECH_TECH_JINA      T   název jiné úpravy                           
TECH_UPRAVY        N   0 - bez úpravy 1 - jednostupňová, 2 - dvoustupňová, 3 - vícestupňová,
                4 jiná          
TECH_UPRAVY_JINE     T   Popis jiné úpravy
TECH_P0STUP_1      Ano/Ne čiření                                 
TECH_CHEM_0       Ano/Ne chlór                                 
TECH_CHEM_1       Ano/Ne oxid chloričitý                            
TECH_CHEM_2       Ano/Ne chlornan sodný                             
TECH_CHEM_3       Ano/Ne ozón                                  
TECH_CHEM_4       Ano/Ne oxid uhličitý                             
TECH_CHEM_4A      Ano/Ne hydroxid sodný                             
TECH_CHEM_5       Ano/Ne vápenný hydrát                             
TECH_CHEM_6       Ano/Ne uhličitan sodný                            
TECH_CHEM_7       Ano/Ne aktivní uhlí práškové                         
TECH_CHEM_8       Ano/Ne manganistan draselný                          
TECH_CHEM_9       Ano/Ne destabilizační činidlo na bázi Fe                   
TECH_CHEM_10      Ano/Ne destabilizační činidlo na bázi Al                   
TECH_CHEM_11      Ano/Ne pomocné agregační činidlo                       
TECH_CHEM_12      Ano/Ne jiné                                  
TECH_CHEM_JINE      T   název jiné látky                            
TECH_UPR_0       Ano/Ne Provzdušnění, aerace
TECH_UPR_1       Ano/Ne Separace, sedimentace, čiření, flotace
TECH_UPR_2       Ano/Ne Filtrace přes filtrační materiál
TECH_UPR_3       Ano/Ne Filtrace přes odkyselovací materiál
TECH_UPR_4       Ano/Ne Pomalá biologická filtrace
TECH_UPR_5       Ano/Ne Membránová filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace
TECH_UPR_6       Ano/Ne ozonizace
TECH_UPR_7       Ano/Ne Sorpce na aktivním uhlí
TECH_UPR_8       Ano/Ne Stabilizace dávkování vápna a oxidu uhličitého
TECH_UPR_9       Ano/Ne Iontová výměna
TECH_UPR_10       Ano/Ne Chemická dezinfekce
TECH_UPR_11       Ano/Ne Dezinfekce ÚV zářením 
TECH_UPR_12       Ano/Ne Jiná úprava 
TECH_UPR_JINE       T   Popis jiné úpravy 
PH_LATKY_0       Ano/Ne Hydroxid vápenatý 
PH_LATKY_1       Ano/Ne Oxid vápenatý
PH_LATKY_2       Ano/Ne Uhličitan vápenatý
PH_LATKY_3       Ano/Ne Polovypálený dolomit
PH_LATKY_4       Ano/Ne Kyselina chlorovodíková
PH_LATKY_5       Ano/Ne Kyselina sírová
PH_LATKY_6       Ano/Ne Hydroxid sodný
PH_LATKY_7       Ano/Ne Uhličitan sodný
PH_LATKY_8       Ano/Ne Hydrogenuhličitan sodný
PH_LATKY_9       Ano/Ne Oxid uhličitý
PH_LATKY_10       Ano/Ne Siřičitan sodný
PH_LATKY_11       Ano/Ne Dolomitické vápno
CHEM_LATKY_0      Ano/Ne Koagulanty na bázi hliníku
CHEM_LATKY_1      Ano/Ne Koagulanty na bázi železa
CHEM_LATKY_2      Ano/Ne Aktivní uhlí
CHEM_LATKY_3      Ano/Ne Dezinfekční a oxidační prostředky
CHEM_LATKY_4      Ano/Ne Inhibitory koroze
CHEM_LATKY_5      Ano/Ne Jiná látka
CHEM_LATKY_JINE      T   Popis jiné látky
DEZIN_LATKY_0      Ano/Ne chlor
DEZIN_LATKY_1      Ano/Ne Chlornan vápenatý
DEZIN_LATKY_2      Ano/Ne Chlornan sodný
DEZIN_LATKY_3      Ano/Ne Chloritan sodný
DEZIN_LATKY_4      Ano/Ne Chlorid amonný
DEZIN_LATKY_5      Ano/Ne Síran amonný
DEZIN_LATKY_6      Ano/Ne ozon
DEZIN_LATKY_7      Ano/Ne Peroxid vodíku
DEZIN_LATKY_8      Ano/Ne Manganistan draselný
DEZIN_LATKY_9      Ano/Ne ÚV záření
DEZIN_LATKY_10     Ano/Ne Jiná dezinfekce
DEZIN_LATKY_JINE     T   Popis jiné dezinfekční látky
KAL_ODVOD         N   odvodnění kalu, 0 - lis, 1 - odstředivka, 2 - kalové pole, 3 - žádné  
KAL_ZPRAC         N   zpracování kalu 0 - gravitační, 1 - strojní, 2 - jiné, 3 - žádné    
KAP_PROJ         D   kapacita úpravny vody projektovaná (l/s)                
KAP_VYUZ         D   využitelná kapacita zdrojů bez úpravy (l/s)              
KAP_PODZ         D   využitelná kapacita podzemních zdrojů (l/s) 
                0 žádné, 1 zpracování kalu, 2 sedimentace, 3
ODPAD_KAL         N   vícest. sedimentace, 4 strojní odvodnění, 5 jiné
ODPAD_KAL_JINE      T   Popis jiného odpad hospodářství
EKON_CENA         D   pořizovací cena (tis. Kč)
VLASTNIK         N   odkaz na NR tabulky VLASTNÍK
POVOLENI_CISLO_JEDN    T   číslo jednací povolení k provozování
KRAJ_VYDANI_POV      N   kód kraje, který vydal povolení
POVOLENI_ZE_DNE      T   datum vydání povolení k provozování
URAD_NAZEV        T   název vodoprávního úřadu
URAD_CISLO        T   číslo vodoprávního úřadu
ZPRAC_DATUM       Datum  datum zpracování
ZPRAC_MISTO        T   místo zpracování
ZPRAC_JMENO        T   jméno zpracovatele
ZPRAC_TELEFON       T   telefon zpracovatele
ZPRAC_EMAIL        T   e-mail zpracovatele 
                zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný
ZPRAC_ZAMESTNAVATEL    T   od vlastníka
POZNAMKA         T   poznámka
                Identifikátor změny údajů v digitální technické
IDENT_DIGIT_MAPA     T   mapě
 
1.5 Struktura souboru VUME_KANAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID            N   automatické číslo (nevyplňuje se),                   
ICME           T   identifikační číslo majetkové evidence                 
MAJETEK_NEPOUZIVAN   Ano/Ne majetek nepoužíván v tomto roce                    
TYP            N   typ řadu (0 - přiváděcí řad, 1 - stoková síť)             
ROK            N   rok zpracování                             
NAZEV           T   název majetku                             
VS_NAZ_COB        T   název části obce (pro stokovou síť)                  
VS_KOD_COB        T   kód části obce (pro stokovou síť)                   
VS_NAZ_KU         T   název katastrálního území (pro stokovou síť)              
VS_KOD_KU         T   kód katastrálního území (pro stokovou síť)               
VS_NAZ_OBCE        T   název příslušné obce (pro stokovou síť)                
VS_KOD_OBCE        T   kód základní územní jednotky (pro stokovou síť)            
PR_COOR_X         D   souřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku)              
PR_COOR_Y         D   souřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku)              
PR_COOR_X_start      D   souřadnice začátku řadu (pro přiváděcí stoku)             
PR_COOR_Y_start      D   souřadnice začátku řadu (pro přiváděcí stoku)             
PR_NAZ_KU         T   název katastrálního území konce přiváděcí stoky            
PR_KOD_KU         T   kód katastrálního území konce přiváděcí stoky             
SYSTEM          N   příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - skupinový)   
VY_NA           N   vypouštění OV (0 - do recipientu, 1 - ČOV stejný katastr, 2 - ČOV jiný) 
VY_POVOL         D   povolené množství k vypouštění (tis.m3 /rok)         
VY_POC          N   počet volných výpustí                         
VY_NAZ_VT         T   název vodního recipientu                        
VY_KAT_NAZ        T   název katastrálního území                       
VY_KAT_KOD        T   kód katastrálního území                        
VY_ID_COV         T   identifikační číslo ČOV                        
VY_NAZEV_COV       T   název ČOV                               
VY_ID_VYP         T   identifikační číslo vypouštění odp. vod                
CJ_POVOLENI_VYP      T   číslo jednací povolení k vypouštění OV                 
PLATNOST_POVOLENI_VYP   T   platnost povolení k vypouštění OV                   
OBYV_BYDL         N   počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích         
OBYV_PRIP_COV       N   počet připojených na ČOV v katastrálních územích              
OBYV_PRIP_VOL       N   počet připojených na volné výpustě v katastrálních územích         
TU_KAN_CELK        D   celková délka (km)                           
Z_TOHO_OBNOVENO      D   z toho obnoveno v aktuálním roce (km)                 
TU_VEL_DN300       D   celková délka do DN300 (km)                      
TU_VEL_DN500       D   celková délka do DN500 (km)                      
TU_VEL_DN800       D   celková délka do DN800 (km)                      
TU_VEL_DN_V        D   celková délka větší než DN800 (km)                   
TU_TM_KAMEN        D   celková délka kameninového potrubí (km)                
TU_TM_BETON        D   celková délka betonového potrubí (km)                 
TU_TM_PLAST        D   celková délka plastového potrubí (km)                 
TU_TM_JINE        D   celková délka potrubí z jiného materiálu (km)             
TU_DRUH_0        Ano/Ne stoková síť jednotná                          
TU_DRUH_1        Ano/Ne stoková síť oddílná (nepoužívá se)                   
TU_DRUH_2        Ano/Ne stoková síť oddílná srážková                      
TU_DRUH_3        Ano/Ne stoková síť oddílná splašková 
TU_DRUH_7        Ano/Ne stoková síť ostatní                     
TU_DRUH_4        Ano/Ne stoková síť gravitační                         
TU_DRUH_5        Ano/Ne stoková síť tlaková                          
TU_DRUH_6        Ano/Ne stoková síť podtlaková                         
TU_NADRZ_POCET      N   celkový počet dešťových nádrží                     
TU_NADRZ_OBJEM      D   celkový objem dešťových nádrží (m3)               
TU_POC_PRIP        N   celkový počet přípojek                         
TU_POC_OK         N   celkový počet odlehčovacích komor                   
TU_POC_CS         N   celkový počet čerpacích stanic                     
EKON_CENA         D   pořizovací cena (tis. Kč)                       
VLASTNIK         N   odkaz na NR tabulky VLASTNIK                      
POVOLENI_CISLO_JEDN    T   číslo jednací povolení k provozování                  
KRAJ_VYDANI_POV      N   kód kraj, který vydal povolení                     
POVOLENI_ZE_DNE      T   datum vydání povolení k provozování                  
URAD_NAZEV        T   název vodoprávního úřadu                        
URAD_CISLO        T   číslo vodoprávního úřadu                        
ZPRAC_DATUM       Datum  datum zpracování                            
ZPRAC_MISTO        T   místo zpracování                            
ZPRAC_JMENO        T   jméno zpracovatele                           
ZPRAC_TELEFON       T   telefon zpracovatele                          
ZPRAC_EMAIL        T   e-mail zpracovatele                          
ZPRAC_ZAMESTNAVATEL    T   zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka          
POZNAMKA         T   poznámka                                
IDENT_DIGIT_MAPA     T   Identifikátor změny údajů v digitální technické mapě          
 
1.6 Struktura souboru VUME_COV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID            N   automatické číslo (nevyplňuje se),                   
ICME           T   identifikační číslo majetkové evidence                 
MAJETEK_NEPOUZIVAN   Ano/Ne majetek nepoužíván v tomto roce                    
TYP            N   typ (0 - ČOV)                             
ROK            N   rok zpracování                             
NAZEV           T   název majetku                             
VS_NAZ_COB        T   název části obce                            
VS_KOD_COB        T   kód části obce                             
VS_NAZ_KU         T   název katastrálního území                       
VS_KOD_KU         T   kód katastrálního území                        
VS_NAZ_OBCE        T   název příslušné obce                          
VS_KOD_OBCE        T   kód základní územní jednotky                      
PR_COOR_X         D   souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV                
PR_COOR_Y         D   souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV                
SYSTEM          N   příslušnost k systému (0 - samostatný, 1 - místní, 2 - skupinový)   
VYP_NAZEV         T   název vodního recipientu                        
VYP_ID_VYP        T   identifikační číslo vypouštění odp. vod                
CJ_POVOLENI_VYP      T   číslo jednací povolení k vypouštění OV                 
PLATNOST_POVOLENI_VYP   T   platnost povolení k vypouštění OV                   
OBYV_BYDL         N   počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích       
OBYV_PRIP         N   počet připojených na ČOV v katastrálních územích            
OBYV_EKV         N   počet EO                                
PROJ_KAP_0        D   projektovaná kapacita Qd (m3/d)
PROJ_KAP_1        D   projektovaná kapacita (kg BSK5 za den)      
PROJ_KAP_2        D   projektovaná kapacita (EO)                       
TECH_CIST_0       Ano/Ne mechanické čištění                           
TECH_CIST_1       Ano/Ne mechanicko-biologické čištění                     
TECH_CIST_2       Ano/Ne dočištění                               
TECH_CIST_3       Ano/Ne odstranění dusíku                           
TECH_CIST_4       Ano/Ne odstranění fosforu                           
TECH_CIST_5       Ano/Ne jiné                                  
TECH_CIST_JINE      T   popis jiného čištění                          
KAL_STABIL        N   stabilizace kalu (0 - anaerobní, 1 - aerobní, 2 - žádná)        
KAL_ODVOD         N   odvodnění kalu (0 - strojní, 1 - gravitační, 2 - žádné)        
KAL_UPRAVA        T   úprava kalu                              
KAL_PLYN         T   plynové hospodářství                          
EKON_CENA         D   pořizovací cena                            
VLASTNIK         N   odkaz na NR tabulky VLASTNIK                      
POVOLENI_CISLO_JEDN    T   číslo jednací povolení k provozování                  
KRAJ_VYDANI_POV      N   kód kraj, který vydal povolení                     
POVOLENI_ZE_DNE      T   datum vydání povolení k provozování                  
URAD_NAZEV        T   název vodoprávního úřadu                        
URAD_CISLO        T   číslo vodoprávního úřadu                        
ZPRAC_DATUM       Datum  datum zpracování                            
ZPRAC_MISTO        T   místo zpracování                            
ZPRAC_JMENO        T   jméno zpracovatele                           
ZPRAC_TELEFON       T   telefon zpracovatele                          
ZPRAC_EMAIL        T   e-mail zpracovatele                          
ZPRAC_ZAMESTNAVATEL    T   zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka    
POZNÁMKA         T   poznámka                                
IDENT_DIGIT_MAPA     T   Identifikátor změny údajů v digitální technické mapě          
 
1.7 Struktura souboru VUPE_VOD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID            N   automatické číslo (nevyplňuje se),                   
ICPE           T   identifikační číslo majetkové evidence                 
TYP            N   typ (0 - přiváděcí řad, 1 vodovodní síť)                
ROK            N   rok zpracování                             
JAK_NAZEV         T   název vodovodní sítě                          
OBYV_BYDL         N   počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích       
OBYV_ZAS         N   počet zásobených v připojených katastrálních územích          
VODA_VYR_0        D   voda vyrobená vlastní (tis.m3 /rok)                
V0DA_VYR_1        D   voda převzatá (tis.m3 /rok)                    
V0DA_VYR_2        D   voda předaná (tis.m3 /rok)                    
VODA_FAKT_0        D   voda fakturovaná pitná celkem (tis.m3 /rok)            
V0DA_FAKT_1        D   voda fakturovaná pro domácnosti (tis.m3 /rok)           
V0DA_FAKT_2        D   voda fakturovaná v zemědělství (tis.m3 /rok)           
V0DA_FAKT_3        D   voda fakturovaná v průmyslu (tis.m3 /rok)             
V0DA_FAKT_4        D   voda fakturovaná ostatní (tis.m3 /rok)              
VODA_NEFAKT_0       D   voda nefakturovaná (tis.m3 /rok)                 
V0DA_NEFAKT_1       D   voda nefakturovaná - ztráty v trubní síti (tis.m3 /rok)      
V0DA_NEFAKT_2       D   voda nefakturovaná - vlastní potřeba (tis.m3 /rok)        
V0DA_NEFAKT_3       D   voda nefakturovaná - ostatní (tis.m3 /rok) 
VODA_ZTRATY        D   ztráty vody na 1 km vodovodního řadu za den (l/km/den)           
VODA_PROC_ZTRATY     D   Procento ztrát vody
CELK_PREP_DELKA      D   celková přepočtená délka vodovodní sítě (km)              
EK_VODNE         D   cena pro vodné bez DPH (Kč/m3 )                  
EK_VODNE_DPH       D   cena pro vodné s DPH (Kč/m3 )                   
EK_JEDN_NAKLAD      D   jednotkové náklady na vodovodní síť (Kč/m3 )           
EK_JEDN_NAKLAD_PR     D   jednotkové náklady na přiváděcí řady (Kč/m3 )    
EK_PORUCHY        N   poruchy a havárie na přiváděcích řadech a vodovodních sítích        
JAK_OBEC         T   jakost vody - název obce                        
JAK_OBEC_KOD       T   jakost vody - kód obce                         
JAK_CAST         T   jakost vody - název části obce                     
JAK_CAST_KOD       T   jakost vody - kód části obce                      
JAK_KATASTR        T   jakost vody - katastrálních území                   
JAK_KATASTR_KOD      T   jakost vody - kód katastrálního území                 
MIKRO_ODBER        N   počet mikrobiologických odběrů                     
MIKRO_LIM_0        N   překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)                  
MIKRO_LIM_1        D   překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)                  
MIKRO_LIM_2        N   překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)               
MIKRO_LIM_3        N   překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)                
FYZ_ODBER         N   počet fyzikálně-chemických odběrů                   
FYZ_LIM_0         N   překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)                  
FYZ_LIM_1         D   překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)                  
FYZ_LIM_2         N   překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)               
FYZ_LIM_3         N   překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)                
JAK_POC_MAX        N   počet ukazatelů v rozboru s největším rozsahem             
JAK_POC_CELK       N   celkový počet kontrolních míst                     
VLASTNIK         N   odkaz na NR tabulky VLASTNIK                      
PROVOZOVATEL       N   odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL                    
URAD_NAZEV        T   název vodoprávního úřadu                        
URAD_CISLO        T   číslo vodoprávního úřadu                        
ZPRAC_DATUM       Datum  datum zpracování                            
ZPRAC_MISTO        T   místo zpracování                            
ZPRAC_JMENO        T   jméno zpracovatele                           
ZPRAC_TELEFON       T   telefon zpracovatele                          
ZPRAC_EMAIL        T   e-mail zpracovatele                          
ZPRAC_ZAMESTNAVATEL    T   zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka          
POZNAMKA         T   poznámka                                
 
1.8 Struktura souboru VUPE_UPRAV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID            N  automatické číslo (nevyplňuje se)                    
ICPE           T  identifikační číslo majetkové evidence                 
TYP            N  typ (0 - s technologií, 1 - bez technologie)              
ROK            N  rok zpracování                             
JAK_NAZEV         T  název úpravny vody                           
BIL_CELK         D  voda vyrobená celkem (tis.m3 /rok)                 
BIL_SUR_0         D  voda povrchová (tis.m3 /rok)                    
BIL_SUR_1         D  voda podzemní (tis.m3 /rok)                    
BIL_SUR_2         D  infiltrace (tis.m3 /rok)                      
BIL_VODA         D  voda technologická (tis.m3 /rok)                  
BIL_KAL          D  kaly z úpravny vody (tis.m3 /rok)                 
EK_NAKLADY        D  Jednotkové náklady na 1m3 vyrobené vody (Kč/m3 )    
EK_SPOTREBA        D  spotřeba elektrické energie (MWh/rok)                  
BIL_IC_POVRCH       T  identifikační číslo odběru povrchové vody                
BIL_IC_PODZ        T  identifikační číslo odběru podzemní vody                
MIKRO_ODBER        N  počet mikrobiologických odběrů                     
MIKRO_LIM_0        N  překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)                  
MIKRO_LIM_1        D  překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)                   
MIKRO_LIM_2        N  překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)                
MIKRO_LIM_3        N  překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)                
FYZ_ODBER         N  počet fyzikálně-chemických odběrů                    
FYZ_LIM_0         N  překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)                  
FYZ_LIM_1         D  překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)                   
FYZ_LIM_2         N  překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)                
FYZ_LIM_3         N  překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)                
JAK_POC_PREKR       N  počet dnů s překročeným limitem                     
JAK_POC_CELK       N  počet dnů sledovaného období                      
JAK_POC_MAX        N  počet ukazatelů v rozboru s největším rozsahem             
VLASTNIK         N  odkaz na NR tabulky VLASTNIK                      
PROVOZOVATEL       N  odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL                    
URAD_NAZEV        T  název vodoprávního úřadu                        
URAD_CISLO        T  číslo vodoprávního úřadu                        
ZPRAC_DATUM       Datum datum zpracování                            
ZPRAC_MISTO        T  místo zpracování                            
ZPRAC_JMENO        T  jméno zpracovatele                           
ZPRAC_TELEFON       T  telefon zpracovatele                          
ZPRAC_EMAIL        T  e-mail zpracovatele                          
ZPRAC_ZAMESTNAVATE       zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od
L             T  vlastníka              
POZNAMKA         T  poznámka                                
 
1.9 Struktura souboru VUPE_KANAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID            N   automatické číslo (nevyplňuje se),                   
ICPE           T   identifikační číslo majetkové evidence                 
TYP            N   typ (0 - přiváděcí stoka, 1 - stoková síť)               
ROK            N   rok zpracování                             
JAK_NAZEV         T   název kanalizační sítě                         
OBYV_BYDL         N   počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích       
OBYV_COV         N   počet připojených na ČOV v katastrálních územích            
OBYV_VYUST        N   počet připojených na volné výusti v katastrálních územích       
IC_COV          T   identifikační číslo ČOV, na kterou je stoka připojena         
COV_NAZEV         T   název ČOV, na kterou je stoka připojena                
IC_VYP          T   identifikační číslo vypouštění odp. vod z ČOV             
BIL_ODP_0         D   odpadní vody vypouštěné do stokové sítě (tis.m3 /rok)       
BIL_ODP_1         D   odpadní vody splaškové (tis.m3 /rok)               
BIL_ODP_2         D   odpadní vody ostatní (tis.m3 /rok)                
BIL_ODP_3         D   srážková voda fakturovaná (tis.m3 /rok)              
BIL_ODP_PREDANA      D   Odpadní voda předaná
BIL_ODP_PREVZATA     D   Odpadní voda převzatá
BIL_ODP_RECIP       D   odpadní vody vypouštěné do recipientu (tis.m3 /rok)        
BIL_ODP_COV        D   odpadní vody odvedené na ČOV (tis.m3 /rok)            
BIL_VYP_0         D   vypouštěné BSK5 (t/rok)                
BIL_VYP_1         D   vypouštěné CHSKCr (t/rok)               
BIL_VYP_2         D   vypouštěné nerozpuštěné látky (t/rok)                 
BIL_VYP_3         D   vypouštěný dusík amoniakální (t/rok)                  
BIL_VYP_4         D   vypouštěný dusík celkový (t/rok)                    
BIL_VYP_5         D   vypouštěný dusík anorganický (t/rok)                  
BIL_VYP_6         D   vypouštěný fosfor celkově (t/rok)                   
BIL_VYP_7         D   jiné vypouštěné látky (t/rok)                     
BIL_VYP_8         N   RAS (rozpuštěné anorganické soli) (t/rok)               
BIL_VYP_9         N   rtuť (t/rok)                              
BIL_VYP_10        N   kadmium (t/rok)                            
BIL_VYP_11        N   AOX (adsorbovatelné organické halogeny) (t/rok)               
BIL_VYP_JINE       T   název jiné vypouštěné látky                      
BIL_ID_VYUST       M   identifikační čísla vypouštění z jednotlivých výpustí         
EK_POPLATKY        D   celkové poplatky za vypouštění odpadních vod (tis.Kč)         
EK_JEDN_NAKLADY      D   jednotkové náklady na kanalizační síť (Kč/m3 )             
EK_JEDN_NAKLADY_PR    D   Jednotkové náklady na přiváděcí stoku (Kč/m3 )             
EK_PORUCHY        N   poruchy a havárie na stokové síti a přiváděcích stokách        
JAK_OBEC         T   jakost vody - název obce                        
JAK_OBEC_KOD       T   jakost vody - kód obce                         
JAK_CAST         T   jakost vody - název části obce                     
JAK_CAST_KOD       T   jakost vody - kód části obce                      
JAK_KATASTR        T   jakost vody - katastrálních území                   
JAK_KATASTR_KOD      T   jakost vody - kód katastrálního území                 
JAK_POCET         N   počet volných výpustí do recipientu                  
MIKRO_ODBER        N   počet mikrobiologických odběrů                     
MIKRO_LIM_0        N   překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)                  
MIKRO_LIM_1        D   překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)                  
VLASTNIK         N   odkaz na NR tabulky VLASTNIK                      
PROVOZOVATEL       N   odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL                    
URAD_NAZEV        T   název vodoprávního úřadu                        
URAD_CISLO        T   číslo vodoprávního úřadu                        
ZPRAC_DATUM       Datum  datum zpracování                            
ZPRAC_MISTO        T   místo zpracování                            
ZPRAC_JMENO        T   jméno zpracovatele                           
ZPRAC_TELEFON       T   telefon zpracovatele                          
ZPRAC_EMAIL        T   e-mail zpracovatele                          
ZPRAC_ZAMESTNAVATEL    T   název právnické i fyzické osoby zaměstnavatele zpracovatele, pokud je
                odlišný od vlastníka              
POZNAMKA         T   poznámka                                
 
1.10 Struktura souboru VUPE_COV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID            N   automatické číslo (nevyplňuje se),                   
ICPE           T   identifikační číslo majetkové evidence                 
TYP            N   typ (0 - ČOV)                             
ROK            N   rok zpracování                             
JAK_NAZEV         T   název ČOV                               
ZU_ICME_NAZ        M   název IČME                               
ZU_ICME          M   IČME                                  
OBYV_BYDL         N   počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích          
OBYV_COV         N   počet připojených na ČOV v katastrálních územích            
OBYV_EKV         N   počet EO                                
BIL_ODP_0         D   čištěné odpadní vody celkem (tis.m3 /rok)         
BIL_ODP_1         D   splaškové čištěné odpadní vody (tis.m3 /rok)        
BIL_ODP_2         D   průmyslové čištěné odpadní vody (tis.m3 /rok)       
BIL_ODP_2A        D   čištěné odpadní vody v zemědělství a ostatní (tis.m3 /rok) 
BIL_ODP_3         D   srážkové čištěné odpadní vody (tis.m3 /rok)  
BIL_ODP_4         D   mechanicky čištěné odpadní vody (tis.m3 /rok) 
BIL_ODP_5         D   biologicky čištěné odpadní vody (tis.m3 /rok) 
BIL_ODP_6         D   technologií dočišťování - terciální (tis.m3 /rok) 
BIL_RECIP         D   odpadní vody vypouštěné do recipientu (tis.m3 /rok)
BIL_ODP_COV_0       D   BSK5 na přítoku do ČOV (t/rok)
BIL_ODP_COV_1       D   CHSKCr na přítoku do ČOV (t/rok) 
BIL_ODP_COV_2       D   nerozpuštěné látky na přítoku do ČOV (t/rok)      
BIL_ODP_COV_3       D   dusík amoniakální na přítoku do ČOV (t/rok) 
BIL_ODP_COV_4       D   dusík celkový na přítoku do ČOV (t/rok)   
BIL_ODP_COV_5       D   dusík anorganický na přítoku do ČOV (t/rok) 
BIL_ODP_COV_6       D   fosfor celkový na přítoku do ČOV (t/rok)   
BIL_ODP_COV_7       D   jiné na přítoku do ČOV (t/rok)        
BIL_ODP_COV_8       D   RAS (rozpuštěné anorganické soli) (t/rok)  
BIL_ODP_COV_9       D   rtuť (t/rok)                 
BIL_ODP_COV_10      D   kadmium (t/rok)               
BIL_ODP_COV_11      D   AOX (adsorbovatelné anorganické halogeny) (t/rok) 
BIL_ODP_COV_JINE     T   popis jiné na přítoku do ČOV     
BIL_BALAST_VYP      D   množství čištěných srážkových vod balastních (tis.m3 /rok) 
BIL_ODP_PREDANA      D   Odpadní voda předaná
BIL_ODP_PREVZATA     D   Odpadní voda převzatá                       
BIL_ODP_REC_0       D   BSK5 na výtoku z ČOV (t/rok) 
BIL_ODP_REC_1       D   CHSKCr na výtoku z ČOV (t/rok) 
BIL_ODP_REC_2       D   nerozpuštěné látky na výtoku z ČOV (t/rok)   
BIL_ODP_REC_3       D   dusík amoniakální na výtoku z ČOV (t/rok)   
BIL_ODP_REC_4       D   dusík celkový na výtoku z ČOV (t/rok)     
BIL_ODP_REC_5       D   dusík anorganický na výtoku z ČOV (t/rok)   
BIL_ODP_REC_6       D   fosfor celkový na výtoku z ČOV (t/rok)     
BIL_ODP_REC_7       D   jiná látka na výtoku z ČOV (t/rok)       
BIL_ODP_REC_8       D   RAS (rozpuštěné anorganické soli) (t/rok)   
BIL_ODP_REC_9       D   rtuť (t/rok)                              
BIL_ODP_REC_10      D   kadmium (t/rok)                            
BIL_ODP_REC_11      D   AOX (adsorbovatelné organické halogeny) (t/rok)
BIL_ODP_REC_JINE     T   popis jiné látky na výtoku z ČOV        
BIL_ID_VYP        T   identifikační číslo vypouštění odpadních vod  
VYP_NAZEV         T   název recipientu                
BIL_KAL_0         D   přímá aplikace kalu (t sušiny/rok)       
BIL_KAL_1         D   spalování kalu (t sušiny/rok)         
BIL_KAL_2         D   kompostování kalu (t sušiny/rok)        
BIL_KAL_3         D   sušení (t sušiny/rok)             
BIL_KAL_4         D   skládkování kalu (t sušiny/rok)        
BIL_KAL_5         D   rekultivace kalu (t sušiny/rok)        
BIL_KAL_6         D   převoz do jiné ČOV (t sušiny/rok)       
EK_POPLATKY        D   celkové poplatky za vypouštění odpadní vod z ČOV (tis. Kč)       
EK_NAKLADY        D   Jednotkové náklady na vyčištění 1m3 vody (Kč/m3 )    
EK_SPOTREBA        D   spotřeba elektrické energie (MWh/rok)                 
MIKRO_ODBER        N   počet mikrobiologických odběrů                     
MIKRO_LIM_0        N   překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)                  
MIKRO_LIM_1        D   překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)                  
VLASTNIK         N   odkaz na NR tabulky VLASTNIK                      
PROVOZOVATEL       N   odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL                    
URAD_NAZEV        T   název vodoprávního úřadu                        
URAD_CISLO        T   číslo vodoprávního úřadu                        
ZPRAC_DATUM       Datum  datum zpracování                            
ZPRAC_MISTO        T   místo zpracování                            
ZPRAC_JMENO        T   jméno zpracovatele                           
ZPRAC_TELEFON       T   telefon zpracovatele                          
ZPRAC_EMAIL        T   e-mail zpracovatele                          
ZPRAC_ZAMESTNAVATEL    T   zaměstnavatel zpracovatele, pokud je odlišný od vlastníka
POZNAMKA         T   poznámka                                
 
1.11 Struktura souboru KAT_UZEMI_VUME
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID_NR           N   automatické číslo (nevyplňuje se)                   
TYPMAJ          N   Typ majetku 1 - vodovodní řad, 2 - úpravna, 3 - kan. stoka, 4 - ČOV  
ID_VUME          N   ID příslušného záznamu ve VUME_VOD, ke kterému patří          
POR            N   Pořadí katastrálního území                       
KATCISLO         T   Katastrální číslo                           
KATNAZEV         T   Název katastrálního území                       
 
1.12 Struktura souboru ICME_VODOV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID_NR           N   automatické číslo (nevyplňuje se)                   
TYPMAJ          N   Typ majetku: 1 - vodovodní řad, 2 - úpravna              
ID_VUME_VOD        N   ID příslušného záznamu v majetkové evidenci vodovodů          
POR            N   Pořadí majetku, ke kterému je vodovodní řad připojen          
ICME           T   Identifikační číslo majetku, ke kterému je vodovodní řad připojen   
ICMENAZEV         T   Název majetku, ke kterému je vodovodní řad připojen          
 
1.13 Struktura souboru ICME_V_ICPE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID_NR           N   automatické číslo (nevyplňuje se)                   
TYPMAJ          N   Typ majetku 5 - vodovodní řad, 6 - úpravna, 7 - kan. stoka, 8 - ČOV  
ID_VUPE          N   ID příslušného záznamu v provozní evidenci, ke kterému patří      
POR            N   Pořadí majetku                             
ICME           T   Identifikační číslo majetku                      
ICMENAZEV         T   Název majetku                             
 
1.14 Struktura souboru SPOLUVLAST
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID_NR           N   automatické číslo (nevyplňuje se)                   
TYPMAJ          N   Typ majetku 1 - vodovodní řad, 2 - úpravna, 3 - kan. stoka, 4 - ČOV  
ID_VUME          N   ID příslušného záznamu v majetkové evidenci, ke kterému patří     
POR            N   Pořadí spoluvlastníka                         
OSOBA           N   NR z tabulky VLASTNIK                         
 
1.15 Struktura souboru POV_V_ICPE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID_NR           N   automatické číslo (nevyplňuje se)                   
TYPMAJ          N   Typ majetku 5 - vodovodní řad, 6 - úpravna, 7 - kan. stoka, 8 - ČOV  
ID_VUPE          N   ID příslušného záznamu v provozní evidenci, ke kterému patří      
POR            N   Pořadí povolení ve výpisu                       
POV_CISLO_JEDN      T   Číslo jednací povolení                         
POV_ZE_DNE        T   Povolení ze dne                            
KRAJ_VYD         N   Kraj vydání povolení                          
 
1.16 Struktura souboru OD_KOMORY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID_NR           N   automatické číslo (nevyplňuje se)                   
ID_VUME          N   ID příslušného kanalizační stoky     
POR            N   Pořadí odlehčovací komory                     
OZNACENI         T   Označení odlehčovací komory
PR_COOR_X         D   Souřadnice X
PR_COOR_Y         D   Souřadnice Y
PROJ_REDENI        D   Projektovaný poměr ředění
SKUT_REDENI        D   Skutočný poměr ředění
 
1.17 Číselník krajů pro položku KRAJ_VYDANI_POV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praha           N   10                                   
Středočeský kraj     N   20                                   
Jihočeský kraj      N   31                                   
Plzeňský kraj       N   32                                   
Karlovarský kraj     N   41                                   
Ústecký kraj       N   42                                   
Liberecký kraj      N   51                                   
Královéhradecký kraj   N   52                                   
Pardubický kraj      N   53                                   
Kraj Vysočina       N   63                                   
Jihomoravský kraj     N   64                                   
Olomoucký kraj      N   71                                   
Zlínský kraj       N   72                                   
Moravskoslezský kraj   N   80


Poznámky:
1. Tabulka KAT_UZEMI_VUME obsahuje čísla a názvy katastrálních území z "majetek je určen pro katastrální území" (položka ID_VUME odpovídá položce ID v příslušné tabulce VUME_VOD, VUME_KANAL.podle TYPMAJ).
2. Tabulka ICME_VODOV obsahuje identifikační čísla (IČME) a názvy majetků, které jsou připojené na příslušný vodovod (položka ID_VUME_VOD odpovídá položce ID z příslušné tabulky VUME_VOD).TYPMAJ může být 1 pro vodovodní řad nebo přívodní řad nebo 2 pro stavbu pro úpravu vody.
3. Tabulka ICME_V_ICPE obsahuje identifikační čísla (IČME) a názvy majetků, které jsou součástí příslušné provozní evidence (položka ID_VUPE odpovídá položce ID z příslušné tabulky VUPE_VOD, VUPE_KANAL.. podle TYPMAJ).
4. Tabulka SPOLUVLAST obsahuje spoluvlastníky z majetkové evidence (položka OSOBA odpovídá položce NR v tabulce VLASTNÍK).
5. Tabulka POV_V_ICPE obsahuje seznam povolení k provozování týkajících se majetků v jedné provozní evidenci.".

Příl.23

FORMÁT ŽÁDOSTI POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ODST. 10
STRUKTURA SOUBORU EVIDENCE
Na základě zmocnění v § 6 odst. 10 zákona je stanovena struktura souboru evidence ve formátu XML. Aplikace
Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace obsahuje následující strukturu souboru evidence:
(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)

Tabulka KRAJE - obsahuje číselník krajů
id_nr        N   automatické číslo (nevyplňuje se),
nr         N   identifikační číslo kraje (např. 21 pro CZ021)
nuts        T   označení kraje (CZ021)
nazev        T   název kraje

Tabulka VODOURADY - obsahuje číselník vodoprávních úřadů ČR
id_nr        N   automatické číslo (nevyplňuje se),
kraj        T   označení kraje
ident        T   kód obce s rozšířenou pravomocí
nazev        T   název obce
nr         N   pořadí obce v kraji

Tabulka KATCISLO - obsahuje číselník kódů katastrálních území
id_nr        N   automatické číslo (nevyplňuje se),
katcislo      T   číselný kód katastrálního území

Tabulka CISMAJETEK - obsahuje číselník IČME
id_nr        N   automatické číslo (nevyplňuje se),
ident_maj      T   IČME z majetkové evidence
nazev_maj      T   název majetku
poradi_maj     N   pořadí majetku
adresa_maj     T   adresa provozovny

Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník provozovatelů
id_nr        N   automatické číslo (nevyplňuje se),
nr         N   jednoznačné číselné ID provozovatele
fyz_osoba      N   0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba
jmeno        T    název provozovatele
jmenoo       T    jméno provozovatele (fyzická osoba)
prijmeni      T    příjmení provozovatele (fyzická osoba)
adresa1       T    ulice a číslo popisné sídla provozovatele
adresa2       T    poštovní směrovací číslo sídla provozovatele
adresa3       T   obec sídla provozovatele
den_nar       N   den narození (v případě fyzické osoby)
mes_nar       N   měsíc narození (v případě fyzické osoby)
rok_nar       N   rok narození (v případě fyzické osoby)
ICO         T   identifikační číslo (IČO)
telefon       T   telefonické spojení na provozovatele 
fax         T   faxové spojení na provozovatele 
e_mail       T   emailová adresa provozovatele
stat_organ     T   statutární orgán provozovatele

Tabulka VLASTNIK - obsahuje číselník vlastníků
id_nr        N   automatické číslo (nevyplňuje se),
nr         N   jednoznačné číselné ID vlastníka
fyz_osoba      N   0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba
jmeno        T   název vlastníka
jmenoo       T    jméno vlastníka (fyzická osoba)
prijmeni      T    příjmení vlastníka (fyzická osoba)
adresa1       T   ulice a číslo popisné sídla vlastníka
adresa2       T   poštovní směrovací číslo sídla vlastníka
adresa3       T   obec sídla vlastníka 
den_nar       N   den narození (v případě fyzické osoby)
mes_nar       N   měsíc narození (v případě fyzické osoby)
rok_nar       N   rok narození (v případě fyzické osoby)
ICO         T   identifikační číslo (IČO)
telefon       T   telefonické spojení na vlastníka 
fax         T   faxové spojení na vlastníka 
e_mail       T   emailová adresa vlastníka
stat_organ     T   statutární orgán vlastníka

Tabulka ZASTUPCE - obsahuje číselník odborných zástupců
id_nr        N   automatické číslo (nevyplňuje se),
nr         N   jednoznačné číselné ID zástupce
primeni       T   příjmení zástupce
jmeno        T   jméno zástupce
titul        T   titul zástupce
den_nar       N   den narození
mes_nar       N   měsíc narození
rok_nar       N   rok narození
adresa1       T   ulice a číslo popisné sídla zástupce
adresa2       T   poštovní směrovací číslo sídla zástupce
adresa3       T   obec sídla zástupce 
vzdelani      T   dosažené vzdělání 
skola        T   název školy 
delka_praxe     D   délka praxe
ve_funkci      T   ve funkci 

Tabulka VYRIZUJE - obsahuje číselník osob vyřizujících povolení
id_nr        N   automatické číslo (nevyplňuje se),
nr         N   jednoznačné ID osoby
jmeno        T   jméno osoby
telefon       T   tel. spojení na vyřizující osobu
email        T   e-mailová adresa osoby vyřizující povolení

Tabulka POVOLENI - obsahuje základní údaje o povolení k provozování
id_nr        N   automatické číslo (nevyplňuje se),
nr         N    jednoznačné ID povolení
provozovatel    N    jednoznačné ID provozovatele
vlastnik      N    identifikační číslo kraje
odb_zastupce    N    jednoznačné ID zástupce
jiny        N   ID číslo předchozího povolení na stejný majetek
spis_znacka     T   spisová značka
jedn_cislo     T   jednací číslo
datum        T   počátek platnosti povolení
platnost      T   konec platnosti povolení
omezeni       N   0 - povolení nemá omezenou platnost, 1 - má omezenou    platnost
vyrizuje      N   jednoznačné ID vyřiz. osoby

Tabulka MAJETEK - přiřazuje majetek k povolením
id_nr        N   automatické číslo (nevyplňuje se),
nr         N   jednoznačné ID povoleni
provozovatel    N   jednoznačné ID provozovatele
ident_maj      T   IČME majetku
místo_maj      T   místo provozovny
počet_osob     N   počet fyzických osob využívajících vodovod nebo kanalizaci

Tabulka VLASTMAJETKU - přiřazuje vlastníky k povolení
id_nr        N   automatické číslo (nevyplňuje se),
nr         N    jednoznačné ID povoleni
provozovatel    N    jednoznačné ID provozovatele
vlastnik      N    jednoznačné ID vlastníka 


Příl.24

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A CENY PRO STOČNÉ NA KALENDÁŘNÍ ROK PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ S DOSAŽENOU SKUTEČNOSTÍ V DANÉM KALENDÁŘNÍM ROCE
STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU
Na základě zmocnění v § 36 odst. 7 zákona je stanovena struktura databázového souboru ve formátu XML. Aplikace Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné a dosažené skutečnosti pro kalendářní rok XXXX (t) obsahuje následující strukturu databázového souboru:
(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)
Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník příjemců V+S a provozovatelů
id_nr              N   automatické číslo (nevyplňuje se),                
nr               N   jednoznačné číselné ID příjemce nebo provozovatele        
fyz_osoba            N   0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba              
jmeno              T   křestní jméno (v případě fyzické osoby)             
prijmeni            T   příjmení (v případě fyzické osoby)                
nazev              T   název příjemce nebo provozovatele                
adresa1             T   ulice a číslo popisné sídla příjemce nebo provozovatele     
adresa2             T   poštovní směrovací číslo sídla příjemce nebo provozovatele    
adresa3             T   obec sídla příjemce nebo provozovatele              
ICO               T   identifikační číslo (IČ)                     
den_nar             N   den narození (v případě fyzické osoby)              
mes_nar             N   měsíc narození (v případě fyzické osoby)             
rok_nar             N   rok narození (v případě fyzické osoby)              
misto_podnikani         T   místo podnikání (pokud se liší od sídla)             
stat_organ           T   osoba oprávněná jednat za příjemce nebo provozovatele      
neDPH              N   0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH               
datova_schranka         T   ID datové schránky příjemce nebo provozovatele          
webova_stranka         T   webová stránka příjemce nebo provozovatele            
telefon             T   telefonické spojení na příjemce nebo provozovatele        
fax               T   faxové spojení na příjemce nebo provozovatele          
e_mail             T   emailová adresa příjemce nebo provozovatele           
 
Tabulka VLASTNÍK - obsahuje číselník vlastníků
 
id_nr              N   automatické číslo (nevyplňuje se),                
nr               N   jednoznačné číselné ID vlastníka                 
fyz_osoba            N   0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba              
jmeno              T   křestní jméno (v případě fyzické osoby)             
prijmeni            T   příjmení (v případě fyzické osoby)                
nazev              T   název vlastníka                         
adresa1             T   ulice a číslo popisné sídla vlastníka              
adresa2             T   poštovní směrovací číslo sídla vlastníka             
adresa3             T   obec sídla vlastníka                       
ICO               T   identifikační číslo (IČ)                     
den_nar             N   den narození (v případě fyzické osoby)              
mes_nar             N   měsíc narození (v případě fyzické osoby)             
rok_nar             N   rok narození (v případě fyzické osoby)              
misto_podnikani         T   místo podnikání (pokud se liší od sídla)             
stat_organ           T   osoba oprávněná jednat za vlastníka               
neDPH              N   0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH               
datova_schranka         T   ID datové schránky vlastníka                   
webova_stranka         T   webová stránka vlastníka                     
telefon             T   telefonické spojení na vlastníka                 
fax               T   faxové spojení na vlastníka                   
e_mail             T   emailová adresa vlastníka                    
 
Tabulka KALKULACE - obsahuje základní údaje o porovnáních
 
id_nr              N   automatické číslo (nevyplňuje se),                
rok               N   rok, pro který je porovnání zpracováváno             
nr_provoz            N   jednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL sloup, nr)         
jinyprovoz           N   1 - provozovatel se liší od příjemce V+S             
nr_jinyprovoz          N   jednoznačné ID jiného provozovatele (PROVOZOVATEL položka nr)  
typ               N   typ porovnání                          
                   0 - dílčí odběratelské                      
                   1 - celkové odběratelské                     
                   2 - součtové odběratelské                    
                   3 - dílčí provozovatelské                    
                   4 - celkové provozovatelské                   
                   5 - součtové provozovatelské                   
jiny              N   1 - porovnání dvousložkové ceny v pitné vodě           
dvouslozkaK           N   1 - porovnání dvousložkové ceny v odpadní vodě          
ICPE              T   IČPE související s cenou                     
datum              T   datum zpracování                         
misto              T   označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)      
vypracoval           T   jméno zpracovatele porovnání                   
schválil            T   jméno člověka, který schválil porovnání             
telefon             T   telefon na zpracovatele                     
email              T   e-mail na zpracovatele                      
obnova_PFO_v          D   prostředky obnovy podle PFO - voda pitná             
obnova_PFO_k          D   prostředky obnovy podle PFO - odpadní voda            
obnova_z_vodneho_v       D   z toho prostředky obnovy z vodného - pitná voda         
obnova_z_stocneho_k       D   z toho prostředky obnovy ze stočného - odpadní voda       
hodnota_maj_VUME_v       D   hodnota souvis. Infrastr. majetku podle VÚME - pitná       
hodnota_maj_VUME_k       D   hodnota souvis. Infrastr. majetku podle VÚME - odpadní voda   
 
Tabulka ROZPISD - obsahuje hodnoty porovnání
 
id_nr              N   automatické číslo (nevyplňuje se),                
id_nr_kalk           N   id_nr z tabulky KALKULACE                    
rok               N   rok, pro který je porovnání zpracováváno             
nr_provoz            N   jednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL položka nr)        
typ               N   typ porovnání                          
                   0 - dílčí odběratelské                      
                   1 - celkové odběratelské                     
                   2 - součtové odběratelské                    
                   3 - dílčí provozovatelské                    
                   4 - celkové provozovatelské                   
                   5 - součtové provozovatelské                   
kalk              N   0 - skutečnost, 1 - kalkulace                  
datum              T   datum zpracování                         
misto              T   označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)      
material_v           D   součtové náklady na materiál - pitná voda            
material_k           D   součtové náklady na materiál - odpadní voda           
sur_voda_v           D   náklady na nákup surové vody - pitná voda            
sur_voda_k           D   náklady na nákup surové vody - odpadní voda           
voda_p_prevz_v         D   náklady na nákup převzaté vody - pitná voda           
voda_o_pred_k          D   náklady na předanou odpadní vodu                 
chemikalie_v          D   náklady na chemikálie - pitná voda                
chemikalie_k          D   náklady na chemikálie - odpadní voda               
ost_material_v         D   náklady na ostatní materiál - pitná voda             
ost_material_k         D   náklady na ostatní materiál - odpadní voda            
energie_v            D   součtové náklady na energii - pitná voda             
energie_k            D   součtové náklady na energii - odpadní voda            
elektrina_v           D   náklady na el. energii - pitná voda               
elektrina_k           D   náklady na el. energii - odpadní voda              
ost_energie_v          D   náklady na ostatní energii - pitná voda             
ost_energie_k          D   náklady na ostatní energii - odpadní voda            
mzdy_v             D   osobní náklady - pitná voda                   
mzdy_k             D   osobní náklady - odpadní voda                  
prime_mzdy_v          D   mzdové náklady - pitná voda                   
prime_mzdy_k          D   mzdové náklady - odpadní voda                  
ost_os_naklady_v        D   další osobní náklady - pitná voda                
ost_os_naklady_k        D   další osobní náklady - odpadní voda               
ost_prime_naklady_v       D   součtové ostatní přímé náklady - pitná voda           
ost_prime_naklady_k       D   součtové ostatní přímé náklady - odpadní voda          
odpisy_v            D   odpisy infrastrukturního majetku - pitná voda          
odpisy_k            D   odpisy infrastrukturního majetku - odpadní voda         
opravy_infra_v         D   opravy infrastrukturního majetku obnovující - pitná voda     
opravy_infra_k         D   opravy infrastrukturního majetku obnovující - odp. voda     
opravy_infra_ost_v       D   obnova infrastrukturního majetku ostatní - pitná voda      
opravy_infra_ost_k       D   obnova infrastrukturního majetku ostatní - odpadní voda     
najem_infra_v          D   nájem (pachtovné) infrastrukturního majetku - pitná voda     
najem_infra_k          D   nájem (pachtovné) infrastrukturního majetku - odpadní voda    
provoz_naklady_v        D   provozní náklady - pitná voda                  
provoz_naklady_k        D   provozní náklady - odpadní voda                 
poplatky_vyp_v         D   poplatky za vypouštění odpadních vod - pitná voda        
poplatky_vyp_k         D   poplatky za vypouštění odpadních vod - odp. voda         
ost_prov_nakl_ext_v       D   ostatní externí provozní náklady - pitná voda          
ost_prov_nakl_ext_k       D   ostatní externí provozní náklady - odpadní voda         
ost_prov_nakl_vl_v       D   ostatní provozní náklady vlastní - pitná voda          
ost_prov_nakl_vl_k       D   ostatní provozní náklady vlastní - odpadní voda         
fin_naklady_v          D   finanční náklady - pitná voda                  
fin_naklady_k          D   finanční náklady - odpadní voda                 
fin_prijmy_v          D   ostatní výnosy - pitná voda                   
fin_prijmy_k          D   ostatní výnosy - odpadní voda                  
vyr_rezie_v           D   výrobní režie - pitná voda                    
vyr_rezie_k           D   výrobní režie - odpadní voda                   
spr_rezie_v           D   správní režie - pitná voda                    
spr_rezie_k           D   správní režie - odpadní voda                   
os_nakl_spr_rezie_v       D   osobní náklady režijní ze správní režie - pitná voda       
os_nakl_spr_rezie_k       D   osobní náklady režijní ze správní režie - odpadní voda      
uplne_vl_naklady_v       D   součtové úplné vlastní náklady - pitná voda           
uplne_vl_naklady_k       D   součtové úplné vlastní náklady - odpadní voda          
pocet_prac_v          D   počet pracovníků - pitná voda                  
pocet_prac_k          D   počet pracovníků - odpadní voda                 
voda_pitna_v          D   voda pitná fakturovaná                      
voda_pitna_dom_v        D   voda pitná fakturovaná pro domácnosti              
voda_odp_k           D   voda odpadní fakturovaná                     
voda_odp_dom_k         D   voda odpadní fakturovaná pro domácnosti             
voda_srazkova_k         D   voda srážková fakturovaná                    
voda_odp_cistena_k       D   voda odpadní čištěná                       
voda_prevzata_v         D   množství převzaté pitné vody                   
voda_prevzata_k         D   množství převzaté odpadní vody                  
voda_predana_v         D   množství předané pitné vody                   
voda_predana_k         D   množství předané odpadní vody                  
jedn_naklady_v         D   jednotkové náklady - pitná voda                 
jedn_naklady_k         D   jednotkové náklady - odpadní voda                
fin_vypor_v           D   finanční vypořádání - pitná voda ř. 12              
fin_vypor_k           D   finanční vypořádání - odpadní voda ř. 12             
fin_vypor_t_2_v         D   finanční vypořádání - pitná voda ř. 12.1             
fin_vypor_t_2_k         D   finanční vypořádání - odpadní voda ř. 12.1            
fin_vypor_OPZP_v        D   finanční vypořádání - pitná voda ř. 12.2             
fin_vypor_OPZP_k        D   finanční vypořádání - odpadní voda ř. 12.2            
UVN_fin_vyp_v          D   celkem ÚVN a fin. vypořádání - pitná voda ř. 13         
UVN_fin_vyp_k          D   celkem ÚVN a fin. vypořádání - odpadní voda ř. 13        
kalkulacni_zisk_v        D   kalkulační zisk - pitná voda                   
kalkulacni_zisk_k        D   kalkulační zisk - odpadní voda                  
podil_z_UVN_v          D   podíl z ÚVN - pitná voda                     
podil_z_UVN_k          D   podíl z ÚVN - odpadní voda                    
na_rozvoj_infra_maj_v      D   prostř. na rozvoj a obnovu infrastr. maj - pitná voda      
na_rozvoj_infra_maj_k      D   prostř. na rozvoj a obnovu infrastr. maj - odpadní voda     
zisk_k_pouziti_v        D   zisk k použití - pitná voda ř. 17                
zisk_k_pouziti_k        D   zisk k použití - odpadní voda ř. 17               
celkem_UVN_zisk_v        D   celkem ÚVN, fin. vyp. a zisk - pitná voda ř. 18         
celkem_UVN_zisk_k        D   celkem ÚVN, fin. vyp. a zisk - odpadní voda ř. 18        
voda_fakt_srazk_v        D   voda fakturovaná pitná                      
voda_fakt_srazk_k        D   voda fakturovaná odpadní a srážková               
cena_vodne           D   uplatňovaná cena pro vodné                    
cena_stocne           D   uplatňovaná cena pro stočné                   
cena_vodne_DPH         D   uplatňovaná cena pro vodné včetně DPH              
cena_stocne_DPH         D   uplatňovaná cena pro stočné včetně DPH              
obnov_cena_vodne        D   plně obnovující cena pro vodné ř. X               
obnov_cena_stocne        D   plně obnovující cena pro stočné ř. X               
vyrov_pol_t2_vodne       D   vyrovnávací položka t+2 pro vodné ř. Y              
vyrov_pol_t2_stocne       D   vyrovnávací položka T+2 pro stočné ř. Y             
pevna_minus_UVN_zisk_v     D   pohyblivá složky - ÚVN a zisk - pitná voda            
pevna_minus_UVN_zisk_k     D   pohyblivá složky - ÚVN a zisk - odpadní voda           
podil_z_UVN_zisk_v       D   podíl z celkových ÚVN a zisku - pitná voda            
podil_z_UVN_zisk_k       D   podíl z celkových ÚVN a zisku - odpadní voda           
pohybliva_UVN_zisk_v      D   pohyblivá složka - pitná voda                  
pohybliva_UVN_zisk_k      D   pohyblivá složky - odpadní voda                 
z_toho_UVN_v          D   z toho ÚVN - pitná voda                     
z_toho_UVN_k          D   z toho ÚVN - odpadní voda                    
z_toho_kalk_zisk_v       D   z toho zisk - pitná voda                     
z_toho_kalk_zisk_k       D   z toho zisk - odpadní voda                    
cena_pohyblive_v        D   cena pohyblivé složky - pitná voda                
cena_pohyblive_k        D   cena pohyblivé složky - odpadní voda               
cena_pohyblive_DPH_v      D   cena pohyblivé složky s DPH - pitná voda             
cena_pohyblive_DPH_k      D   cena pohyblivé složky s DPH - odpadní voda            
parametry_pevne_v        T   parametry pohyblivé složky podle § 32              
parametry_pevne_k        T   parametry pohyblivé složky podle § 32              
 
Tabulka KALK_VLAST - obsahuje vlastníky uvedené v porovnání
 
id_nr              N   automatické číslo (nevyplňuje se),                
id_nr_kalk           N   id_nr z tabulky KALKULACE                    
rok               N   rok, pro který je porovnání zpracováváno             
nr_provoz            N   jednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL s loup. nr)        
typ               N   typ porovnání                          
                   0 - dílčí odběratelské                      
                   1 - celkové odběratelské                     
                   2 - součtové odběratelské                    
                   3 - dílčí provozovatelské                    
                   4 - celkové provozovatelské                   
                   5 - součtové provozovatelské                   
misto              T   označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)      
vlast              N   ID vlastníka (VLASTNIK sloup. nr)                
 
Tabulka ROZPIS_NAJEM - obsahuje hodnoty tab.č.3 pro konkrétního vlastníka
 
id_nr              N   automatické číslo (nevyplňuje se),                
id_nr_kalk           N   id_nr z tabulky KALKULACE                    
rok               N   rok, pro který je porovnání zpracováváno             
nr_vlast            N   jednoznačné ID vlastníka (VLASTNIK sloup. nr)          
najem_infra_v          D   nájem infrastruktur. majetku pitná voda (4.4)          
najem_infra_k          D   nájem infrastruktur. majetku odpadní voda (4.4)         
najem_odpisy_pronaj_maj_v    D   odpisy pronajatého majetku pitná vody (4.4.1)          
najem_odpisy_pronaj_maj_k    D   odpisy pronajatého majetku odpadní voda (4.4.1)         
najem_opravy_infra_maj_v    D   opravy obnovující infra. majetku pitná voda (4.4.2)       
najem_opravy_infra_maj_k    D   opravy obnovující infra. majetku odpad, voda (4.4.2)       
najem_opravy_ost_infra_maj_v  D   opravy ostatní infra. majetku, pitná voda (4.4.3)        
najem_opravy_ost_infra_maj_k  D   opravy ostatní infra majetku odpad, voda (4.4.3)         
najem_ostatni_prostredky_v   D   ost. položky v nájmu pitná voda (4.4.4)             
najem_ostatni_prostredky_k   D   ost. položky v nájmu odpadní voda (4.4.4)            
najem_zisk_v          D   zisk pitná voda (4.4.5)                     
najem_zisk_k          D   zisk odpadní voda (4.4.5)                    
pr_obnovy_pachtovne_v      D   z ř. 4.4.5 na obnovu propacht. majetku pitná (ř. 4.4.6)     
pr_obnovy_pachtovne_k      D   z ř. 4.4.5 na obnovu propacht. majetku odp. v. (ř. 4.4.6)    
obnov_pachtovne_v        D   obnovující pachtovné pitná voda (ř. 4.4.7)            
obnov_pachtovne_k        D   obnovující pachtovné odpadní voda (ř. 4.4.7)           
pr_obnovy_PFO_v         D   pr. obnovy majetku za rok podle PFO pitná (ř. 4.4.8)       
pr_obnovy_PFO_k         D   pr. obnovy majetku za rok podle PFO odp. v. (ř. 4.4.8)      
pr_obnovy_z_pacht_v       D   pr. obnovy majetku pitná voda (ř. 4.4.9)             
pr_obnovy_z_pacht_k       D   pr. obnovy tvorba za rok ostatní odp. voda (ř. 4.4:9)      
vypracoval           T   jméno zpracovatele                        
telefon             T   telefon zpracovatele                       
email              T   e-mail zpracovatele                       
datum              T   datum zpracování                         
ICO               T   IČO vlastníka                          
nazev              T   název vlastníka                         
 
Tabulka CISICPEPOVOLENI - obsahuje IČPE uvedená ve porovnání
 
id_nr              N   automatické číslo (nevyplňuje se),                
id_nr_kalk           N   id_nr z tabulky KALKULACE                    
rok               N   rok, pro který je porovnání zpracováváno             
nr_provoz            N   jednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL sloup, nr)         
typ               N   typ porovnání                          
                   0 - dílčí odběratelské                      
                   1 - celkové odběratelské                     
                   2 - součtové odběratelské                    
                   3 - dílčí provozovatelské                    
                   4 - celkové provozovatelské                   
                   5 - součtové provozovatelské                   
misto              T   označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)      
ident_maj            T   identifikační číslo provozní evidence uvedené v porovnání    
nazev_maj            T   název provozní evidence uvedené v porovnání           
 
Tabulka CISMAJETEK - obsahuje IČPE, ze kterých se vybírají IČPE uvedená ve porovnání
 
id_nr              N   automatické číslo (nevyplňuje se),                
ident_maj            T   identifikační číslo provozní evidence              
nazev_maj            T   název provozní evidence                     
jm_vlastnik           T   název vlastníka zadaného IČPE                  
jm_provoz            T   název provozovatele zadaného IČPE                
 
Tabulka VYSVETLIVKY - obsahuje komentáře k jednotlivým řádkům porovnání
 
id_nr              N   automatické číslo (nevyplňuje se),                
id_nr_kalk           N   id_nr z tabulky KALKULACE                    
rok               N   rok, pro který je porovnání zpracováváno             
nr_provoz            N   jednoznačné ID příjemce (PROVOZOVATEL sloup, nr)         
typ               N   typ porovnání                          
                   0 - dílčí odběratelské                      
                   1 - celkové odběratelské                     
                   2 - součtové odběratelské                    
                   3 - dílčí provozovatelské                    
                   4 - celkové provozovatelské                   
                   5 - součtové provozovatelské                   
misto              T   označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)      
radky              N   číslo řádky, ke které se komentář vztahuje            
vysvetlivka           T   text komentáře                          
obor              N   0 - pitná voda, 1 - odpadní voda                


Příl.25

MAPOVÁ ČÁST VODOVODŮ A KANALIZACÍ
neplatila

Příl.26

neplatila
1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
1) Typy limitů podle přílohy č. 1 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody.
1a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 11 odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
5) ČSN EN ISO 5667-1 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků.
ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi.
ČSN ISO 5667 Kvalita vod - Odběr vzorků
- Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží.
- Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven a vody z vodovodních sítí.
- Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod.
- Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod.
ČSN EN ISO Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků.
ČSN EN ISO Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů.
ČSN EN ISO 5667-14 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi.
5a) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
7) ČSN EN ISO 5667-1 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků.
ČSN ISO 5667 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod.
ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi.
ČSN EN ISO Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů.
ČSN EN ISO 5667-14 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi.
7a) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
7a) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.
8) § 59 zákona č. 254/2001 Sb.
§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10) ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí.
TNV 755402 Výstavba vodovodního potrubí.
11) ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.
12) ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.
15) ČSN 756401: Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500.
16) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb.
17) ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.
18) § 38 zákona č. 254/2001 Sb.
19) ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - část 1 - 6.
ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí.
ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí.
20) ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok.
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.
TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení.
21) ČSN EN 752 - 7 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - část 7: Provoz a údržba.
TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí.
TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.
23) § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.
24) Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.
25) § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.
26) ČSN EN 4064 - 1, 257807 - stávající technické a metrologické požadavky na vodoměry na studenou vodu.
27) Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované EHS.
28) ČSN ISO 4064 - 1 Měření průtoku vody v uzavřených potrubích (měřidla pro studenou pitnou vodu).
30) § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 252/2004 Sb.
31) Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 96/2017 Sb.
32) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění).
33) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
34) Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
35) Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.
35) § 4d odst. 3 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
37) Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění).


 
 
Reklama