Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řešení dešťové vody u halových objektů

Konkrétní ukázky realizací vsakovacích bloků RainBloc

Hlavními důvody potřeby vsakování dopadlé srážkové vody jsou absence kanalizační sítě nebo její nedostatečná kapacita, která se projevuje zejména při nové výstavbě kolem velkých měst. Z tohoto důvodu vyvíjejí úřady stále větší tlak na řešení problematiky dešťové vody přímo na pozemku stavebníka.

Vsakovací blok Garantia Rain Bloc garantuje díky své konstrukci extrémní nosnost. Při výšce zásypu 800 mm je pojízdný i nákladními automobily 60 t.

Vsakovací nádrž se škrceným odtokem - skladová hala Nupaky

Celková výměra odvodňovaných ploch zde činila 1 825 m2. Dešťové vody ze střech, komunikací a parkovacích ploch byly svedeny přes filtrační šachty do vsakovací nádrže, která byla osazena bezpečnostním škrceným odtokem s kapacitou 1 l/s. U parkovacích ploch byl navíc osazen odlučovač lehkých látek. Vsakovací nádrž o celkové retenční kapacitě 100,5 m3 byla sestavena z 350 kusů vsakovacích bloků RainBloc obalených do geotextílie. Pro mechanické předčištění dešťových vod zde slouží 2 typy filtračních šachet, podzemní univerzální filtrační šachta s teleskopem o vnitřním průměru 400 mm a průmyslová šachta s vnitřním průměrem 600 mm. Za retenční nádrží je osazená šachta s řízeným odtokem, díky níž lze regulovat množství odtékající vody mezi 0,5 - 6,5 l/s.


Administrativní a halové centrum Diamant CZ, Klíčany

U tohoto průmyslového objektu se vzhledem k nemožnému vypouštění dešťové vody do kanalizace řešilo odvodnění zpevněných ploch dvojím způsobem. Část vody se využije na požární zabezpečení objektu a zavlažování zelených ploch. K tomu jsou využity dvě samostatné jímky s kapacitou pokrývající potřebu objektu. Ostatní voda byla po předčištění zasakována. Zasakovací objekt je tvořen dvěma jímkami - pomocná akumulační betonová jímka slouží jako zásobní prostor, odkud voda spodní vpustí přitéká do vsakovací jímky o objemu 13 m2 vyskládané ze vsakovacích bloků RainBloc. Tato vsakovací galerie je pro svou správnou funkci zavzdušněna odvětrávací hlavicí DN100 spojené s galerií plastovým potrubím.


Průmyslová hala Zdiby

1275 vsakovacích bloků

Odvodňovaná plocha areálu o celkové výměře téměř 20 000 m2 byla rozdělena do několika povodí, odvodňující střechy, komunikace a další typy zpevněných ploch. Vzhledem k dobrým hydrogeologickým podmínkám v lokalitě a požadavku vodoprávního úřadu byl pro likvidaci veškerých dešťových vod z pozemku zvolen princip zasakovaní. Na základě hydrogeologického průzkumu se pracovalo s hodnotou součinitele propustnosti 1.10-4 m.s-1.

Odvodnění bylo provedeno přes 8 odvodňovacích větví, na dvou z nich byly vzhledem k využití odvodňovaných ploch pro parkování osazeny odlučovače ropných látek s návrhovým průtokem 16,5 a 25,3 l.s-1 . Síť všech dešťových svodů byla napojena po patřičné úpravě přes vtokové šachty do pěti vsakovacích galerií o celkovém počtu 1275 kusů vsakovacích bloků. Jelikož mají bloky RainBloc stavební objem 302 l, při 95% využitelnosti svého objemu je hydraulický objem 287 l. Celkový objem vsakovacích galerií byl 385,6 m3. Jednotlivé galerie byly vyskládány na zarovnané dno, obaleny do geotextílie a následně zasypány původním výkopovým materiálem, který to díky své zrnitosti a charakteristice dovoloval.

Nicoll Česká republika, s.r.o.
logo Nicoll Česká republika, s.r.o.

Nicoll Česká republika, s.r.o. je vaším spolehlivým dodavatelem stavebních materiálů - pro odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou od střechy až po vsakování dešťové vody a liniové odvodnění a dále sortiment pro vnitřní instalace a sanitu.